HafslundNett gir nå langt bedre informasjon om smartmålere, helsereaksjoner og fritak

HafslundNett har tatt rev i seilene og revidert sine nettsider. Nå er HafslundNett snart et forbilde for andre netteiere. Jeg har i dag sendt følgende epost til HafslundNett, der jeg også kommer med ønsker om hva HafslundNett i tillegg bør gjøre for å vise samfunnsansvar på dette området.

Einar Flydal, 4. mai 2017

—————————————————————————————————————————————–

til

HafslundNetts Kundeservice
bes videresendt til informasjonsfolkene bak HafslundNetts nettsider
kopi: Toril Benum, prosjektdirektør
Oslo, den 4. mai 2017
Vedr. HafslundNetts reviderte informasjon på nett og i brosjyrer – og organisasjoners samfunnsansvar

Jeg har i dag sett på HafslundNetts nettsider der det gis informasjon til kunder om AMS/smartmålere (https://www.hafslundnett.no/kunde/sporsmaal_og_svar/15486).

Dere har gjort en skikkelig jobb med å revidere sidene slik at det er lettere å finne informasjonen, og informasjonen man finner er langt bedre enn den var. De nye og langt bedre menyvalgene og tekstene er svært nyttige for de mange som uomtvistelig rammes akutt av slik stråling som målerne sender ut, selv om den er aldri så svak. Jeg får nesten daglig flere slike henvendelser fra folk som blir akutt dårlige – og etterpå f.eks. oppdager at det er kommet ny måler hos naboen.

Gratulerer med dette krafttaket! Det vil bli satt stor pris på av mange!

Hvordan det kan ha seg at stråling kan virke biofysisk selv om den er så svak, har vært gjenstand for omfattende forskning, og det eksisterer en rekke gode fagfellevurderte studier som er internasjonalt anerkjente, også i vesentlige deler av WHO. Likefullt legges de ikke vekt på av de “ekspertutvalg” som Statens strålevern setter sin tillit til. Disse utvalgene er utsatt for sterk internasjonal kritikk fra uavhengige fagfolk for både å bygge på foreldet kunnskap, og å la seg styre av politikk og økonomi, ikke helsemessige vurderinger, når de gjennomgår forskningen for å avgjøre kunnskapsstatus.

For eksempel foreligger det solid dokumentasjon på at de lave frekvenser som er “bakt inn” i mikrobølget kommunikasjon, har sterke biologiske følger, selv når de er meget svake, også svakere enn signalene fra Aidon-målere, og på større avstand.

Dette tilbyr jeg meg gjerne å orientere dere om, dersom det er ønsket.

Mitt ønske til HafslundNetts nettsider framover er i tråd med dette at dere ikke bare henviser til Statens strålevern når dere på nettsidene skal vise til mer informasjon om stråling. Statens strålevern har ikke egen kompetanse på dette området, men har, i likhet med de andre strålevern-etatene i Norden outsourcet denne til det svenske strålevernets “Vitenskapelige Komité for Ikke-ioniserende Stråling”, der det kun sitter medlemmer som IKKE har fagbakgrunn fra dette feltet, og kun publiserer artikler som omhandler funn av INGEN sammenheng mellom stråling og helserisiko. (Mer om dette kan dere finne på min blogg.) Slik legitimeres grenseverdier som ikke er satt utfra den biofysiske effekten av lavfrekvente pulser i mikrobølget kommunikasjon, og som heller ikke er satt for å beskytte mot langtidseffekter.

Organisasjoners samfunnsansvar defineres av ISO 26000, Standard for organisasjoners samfunnsansvar, slik at det ikke er nok å oppfylle lover og forskrifter, men å gå utover disse når man forstår at disse ikke bidrar til utvikling av et bærekraftig samfunn. Dersom HafslundNett skal vise samfunnsansvar i overensstemmelse med ISO 26000 og tilsvarende standarder for CSR, vil det på dette området innebære:

1. å informere om hva forskningen på feltet viser om sammenhengen med helserisiko

2. å finne fram til – og iverksette – bedre tekniske løsninger enn dagens

3. å stille fritaksbetingelser som også løser problemene for dem som bor i borettslag, tette naboskap etc

4. å revidere trykt informasjonsmateriell tilsvarende

5. å informere om hva folk skal gjøre dersom de har fått installert ny måler, men føler seg dårlige og mistenker at det skyldes måleren

6. å informere om mulige helsevirkninger over lang tid

 

Med vennlig hilsen

 Einar Flydal