5G-møte i Folketinget: Nå skal det handles!

Folketinget 20190504-Panel-masker

Gjør som på Folketinget: pynt opp med 5G-nett! Du bestiller HER. Her under spørsmål fra salen.

– Vi skal gjøre det vi kan for å få stanset 5G! Slik lød uttalelsene fra politikerne som hadde møtt opp til den fullsatte møtesalen i det danske Folketinget på Christiansborg slott, København, sist lørdag. De representerte skalaen fra høyre til venstre. 

Forskere hadde da først gitt korte presentasjoner og en jurist hadde lagt fram en blodfersk utredning. Den konkluderer med at innføring av 5G innebærer klare, betydelige krenkelser av en rekke sentrale lover – hele veien opp til menneskerettighetslovgivning som Danmark er underlagt…

Konferansens navn var: 5G – neste generasjons mobilteknologi – Er 5G sikker for mennesker, planter og dyreliv? 250 godt voksne var møtt opp. Foredragene gikk på engelsk og dansk. Her får du et ultra-kort sammendrag av foredragene – på norsk, i den rekkefølge de ble holdt:

Einar Flydal, Norge (pensjonert forsker, samfunnsviter): “Den store ansvarsfraskrivelsen – Hvordan det nordiske strålevernet, EU, WHO og ICNIRP frir seg fra ansvaret for løgnaktige råd”:

Foredraget gjennomgikk leveransekjeden fra stiftelsen ICNIRP til de nordiske strålevernetater, og demonstrerte hvordan hele prosessen er designet og bemannet slik at svaret blir maksimalt næringsvennlig – med maksimalt høye grenseverdier: Tenkemåten, grenseverdiene, rekrutteringen av rådgivere, rådene fra WHO lille kontor “The International EMF Project”, litteraturgjennomgangene – over alt er det ICNIRPs ekspertnettverk som dominerer. Du blir bare ICNIRP-ekspert hvis du er tro mot ICNIRPs dogme – at kun oppvarming er godt vitenskapelig påvist som skademåte.

Konflikten om synet på vitenskapen dreier seg ikke om vitenskapelig bevisførsel. Vitenskapen er klar nok for langt strengere grenseverdier. Konflikten dreier seg om at bransjen har tatt kontroll over prosessene som skaper den nasjonale strålevernpolitikken slik at folkehelsa skades. I dag er strålevernpolitikken i alle nordiske land i realiteten outsourcet til ICNIRP – et privat bransjetilknyttet organ, og til ICNIRPs hjelpere i WHO. Hvilke motiver aktørene enn måtte ha, er hele leveransekjeden preget av svindelaktig framferd og er i strid med de mest grunnleggende idealer for hvordan et kunnskapsbasert samfunn skal fungere.

Mikko Ahonen, Finland (forsker, teknolog): “Fra GSM- til 5G-basestasjoner – helserisiki og epidemiologiske belegg”:

Det er påvist klar korrelasjon mellom avstand fra basestasjoner med dagens teknologier og helseplager og sykdommer, både kreft og en del andre. Risikoen er markert større blant dem som bor kortere enn 500 meter fra basestasjoner, og større for dem som bor i samme høyde som basestasjonene.

5G vil forsterke dette bildet, både fordi basestasjonene står tettere og på grunn av MIMO-teknologien – en teknologi som benytter «faseforskjøvede antennerekker» som gjør at det formes sterkere strålekjegler mellom basestasjonen og det enkelte apparat. I tillegg kommer at det er mye som er ukjent ved helsevirkningene fra de nye, høyere frekvensene som vil bli benyttet, at det totale kommunikasjonsvolumet vil øke og at det vil finnes få steder uten dekning.

Olle Johansson, Sverige (pensjonert forsker, medisiner): “Negative helseeffekter av kunstige elektromagnetiske felt, for eksempel fra mobiltelefoner og wi-fi-rutere”

En lang rekke påvisninger av skadevirkinger er gjort, og vitenskapens dom er klar og tydelig: kunstige elektromagnetiske felt gir negative helsevirkninger av mange slag selv ved ekstremt lave styrker. Vi vet at pulser er et vesentlig element, og at de virker, nærmest uavhengig av styrken, på så grunnleggende mekanismer at det kan slå ut på de mest varierte måter. Forskerne har appellert gang på gang til politikerne, som ikke viser tegn til å gjøre noe.

Spesielt barn er utsatt, både fordi hodeskallen er tynnere så strålingen når lengre inn, og fordi små skader som liten kan slå kraftig ut etterhvert. Det haster å komme i gang med kraftige beskyttelsestiltak.

David Wedege, Danmark (journalist): ”Vitenskapen kriger. Det gjør journalistikken også. Det første som skades er sannheten”

Med eksempler fra dansk presse viste Wedege hvordan den etablerte presse («mainstream media») tar parti for det etablerte, dvs. etatenes syn, og ikke tar sin rolle som den fjerde statsmakt tilstrekkelig alvorlig. Om dette skjer av manglende aktsomhet eller med vilje, er derimot langt vanskeligere å vite.

Som et eksempel viste Wedege til et innslag i Danmarks Radios  Detektor, der Eric van Rongen, formann for ICNIRP, helt uimotsagt fikk lov til “at desavuere 5G-Appellens forskere ved at sige, at de ingen forstand har, på trods af, at appelunderskriverne har ledet verdens dyreste grundforskningsprojekter og en række af dem var indkaldt til WHO’s fagpanel, som ifølge IARC bestod af verdens 30 mest fagkvalificerede. Ikke “30 af de mest”. Men “de 30 mest….”

Det er et kildekritisk problem at DR bruker eksperter som ikke har noen interesse i å få fram de avgjørende opplysningene, og derfor hindrer disse i å komme fram – uansett om det skjer fordi det er journalistens hensikt eller bare skjer som et slags arbeidsuhell, poengterte Wedege.

Annie Sasco, Frankrike (lege, leder av WHOs kreftforskningsinstitutt IARC i en årrekke): «Hvorfor er det spesielt viktig å bekymre seg for barna når vi snakker om 5G?»

Sasco pekte spesielt på at sammenhengen mellom EMF fra mobilbruk og hjernekreft er tydelig påvist. At klassifikasjonen ikke er kraftigere enn 2B, mulig kreftfremkallende, skyldes lobby og at forskningsartikler fuskes med. Hun viste hvordan store prosjekter som har gjort funn som bekrefter kreftskader, blir forvrengt nå sluttrapport legges fram (INTERPHONE), eller at ingen sluttrapport blir publisert (Mobi-Kids).

Flere eksempler på slik taktisk forvrengning ble gjennomgått og «forvrengningene» ble forklart. To av disse har Lars Klæboe (nå i Direktoratet for strålevern og atomberedskap, tidligere Kreftregisteret og Kreftforeningen og Statens strålevern) som medforfatter, sammen med flere andre ICNIRP-eksperter, hvilket i seg selv innebærer en partiskhet: Man får ikke være tilknyttet ICNIRP som ekspert uten å holde seg til «det termiske paradigmet». Det betyr i seg selv at man har en binding som gjør det utenkelig å gjøre funn av skade så lenge strålingen ikke kan varme.

(Sasco har lovet meg å komme tilbake med en skriftlig redegjørelse. Forskere selv tar ikke ord som “juks” i sin munn, men det var hevet over enhver tvil at det var det hun mente det var.)

Vibeke Frøkjær Jensen, Danmark (veterinær, forskningsveileder): ”Effekten av elektromagnetiske felt på planter og dyr – Hva vet vi fra forskning og observasjoner?”

Forskningen på feltet ble gjennomgått. Materialet sammenfaller med mye av det som leserne av min blogg er kjent med. Blant annet er det skadevirkningene gjennom kalsiumkanalene som er påvist å skade også bier og andre insekter. Mulighetene for at det er menneskeskapt EMF som står bak den sterke insektsreduksjonen, er meget store. Det samme gjelder f.eks. trekkfugler, der radiokommunikasjon forstyrrer fuglenes orienteringsevne.

Christian F. Jensen, advokat: «Presentasjon av utredning om lovligheten av 5G»

Jensen la fram en splitter ny, 70-siders juridisk utredning. I utredningens konklusjoner heter det blant annet:

«Det konkluderes i nærværende utredning at etablering og aktivering av et 5G-nettverk således som det for tiden foreligger beskrevet, vil jeg være i strid med gjeldende menneskerettslige og miljørettslige regler i Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjion, FNs barnekonvensjon, EU-regler og Bern- og Bonn-konvensjonene.
Årsaken til dette er den meget betydelige, videnskapelige dokumentasjon som foreligger på at radiofrekvent elektromagnetisk stråling er helseskadelig og-farlig for mennesker (og særlig for barn), dyr og planter. Dette gjelder også når strålingen holder sig innenfor de retningslinjer som anbefales av ICNIRP og som anvendes av Danmark og bredt i EU. De nøjaktige helsemessige skadevirkninger av 5G-systemet er ikke kjente, i det der ikke er tale om et eksakt definert system, men det er på bakgrunn av den foreliggende forskning om radiofrekvent elektromagnetisk strålings påvirkninger av f. eks. menneskers og dyrs kropper, herunder ved fremkallelsen av DNA-skader og oksidativt stress, sterkt usannsynlig at det ikke skulle medføre tilsvarende skadevirkninger som de nåværende systemer, særlig all den stund de er basert på samme grundleggende stråling.»

Den juridiske utredningen fra Advokat Christian F Jensen, Bonnr Advokater, Holte, Danmark: RESPONSUM om hvorvidt det vil være i strid med menneske- og miljøretlige regler at etablere 5G-systemet i Danmark, er meget interessant, også med tanke på AMS/smartmålere, fordi den – uten å vurdere det fagmedisinske, også tar for seg helserisiko ved dagens mikrobølgende kommunikasjonsteknologier, som inngår i blant annet AMS. Du kan laste ned utredningen her og nå:

1707 Nedlastinger

 

Spørrerunde

Det ble såvidt tid til en liten spørsmålsrunde til sist. Svært mange ønsket ordet, og svært mange var sinte over at politikerne ikke griper inn overfor strålevern som ikke fungerer, men fremmer et syn på EMF og helse som er så åpenbart i strid både med forskning og folks egne erfaringer. Flere av de frammøtte gikk med beskyttelsesutstyr for overhodet å kunne reise til møtet, og klaget over at de fikk sine liv ødelagt av dagens uvettige politikk. De etterlyste handling.

De fire fremmøtte politikerne var meget tydelige på at budskapet var gått inn, de var bekymret for det som skjer på dette feltet, og at de ville gjøre alt de kunne for å stanse den pågående utrullingen og den stadige veksten i eksponering.

Møtet ble ledet av vertskapet: Folketingsrepresentantene Jan Erik Messmann, Dansk Folkeparti (som forøvrig snakker et feilfritt østlandsk i tillegg til dansk!), og Julius Graakjær Grantzau, Alternativet.

Arrangører av møtet var:

Forskernettverket Dansk Institut for Folkesundhed
Miljøorganisasjonen MayDay
EHS-foreningen (tilsvarer den norske FELO)
Rådet for Helbredssikker Telekommunikation

Videomateriale med foredragene vil bli lagt ut etterhvert på danske nettsider. Gå til Rådet for Helbredssikker Telekommunikation, for å se etter det.

 

Einar Flydal, den 6. mai 2019 (oppdatert 7. 5.19)

PDF-versjon: EFlydal 20190507 5G på Folketinget Nå skal det handles

PS. Jeg hadde med meg 6 stk. “Den usynlige regnbuen“, 2 stk “Smartmålerne, jussen og helsa” og 3 stk “Kritiske blikk på skolen“, der det jo står en grei oversiktsartikkel. Det er ikke lov å selge noe i Folketingets lokaler. Jeg ga dem bort. De forsvant på under 5 sekunder… Det er et stort behov for informasjon. I Danmark gikk installasjonen av smartmålere (dels kablet, dels trådløst) “under radaren”, og de som har satt seg litt inn i sakene, ser nå til Norge med en viss misunnelse. For mange er plaget av dem, presis som i Norge.

Referanser:

Christian F. Jensen: RESPONSUM om hvorvidt det vil være i strid med menneske- og miljøretlige regler at etablere 5G-systemet i Danmark, 2019, Christian F. Jensen Advokatfirma, Bonnor Advokater, Holte, Danmark, 74 sider,
NB! endelig utgave lagt ut her 7.5.2019