De 12 spørsmålene som avslører at strålevernet ikke funker mot 5G og annet trådløst

skylapperHer finner du 12 spørsmål som bør stilles til alle som mener at 5G og smartmålere ikke kan være helseskadelig.

Still dem gjerne også til alle som påstår at så lenge dagens AMS/smartmålere og annet kommunikasjonsutstyr holder seg under dagens grenseverdier, er vi tilfredsstillende beskyttet mot helseskader fra mikrobølget stråling, eller at WiFi i skolen er trygt siden “strålingen er jo så svak”.

Spørsmålene bør spesielt stilles til fysikere, strålehygienikere, radioingeniører, toksikologer, og jurister. De vil forstå at det bare fins én mulig konklusjon: Dagens strålevern svikter massivt og fungerer i hovedsak som skylapper som forblinder oss mot å forstå skadebildet.

Bakgrunnen

De 12 spørsmålene ble opprinnelig utarbeidet av basalmedisiner og genetiker Martin L Pall, som er en av de fremste internasjonalt innen oversiktsforskningen på feltet: I en lang rekke fagartikler har han analysert hva andre har funnet ut om hvordan elektromagnetiske felt påvirker biologien. Slik finner han fram til særdeles sikker kunnskap. Spørsmålene hans ble til som et lite notat som vedlegg til en epost, og er ikke publiserte som artikkel. De er likefullt svært verdifulle. Du finner Palls notat HER. Spørsmålene er så knapt formulert at jeg i tillegg til å oversette dem har fjernet litt vitenskapssjargong og brodert dem litt ut så de blir forståelige uten forkunnskaper. Du finner dem nedenfor.

Som støtte for spørsmålene har Pall laget et lite notat der han har ført opp henvisninger til hele 195 vitenskapelige oversiktsstudier, altså studier av andres studier: De har analysert forskningen på feltet for å vurdere hva som må regnes som sikre funn. Disse oversiktsstudiene viser at forskningen er klar og tydelig: Det påvises betydelige helseplager og alvorlige helseskader ved eksponeringer som retningslinjene bak dagens strålevern ikke kan forklare og heller ikke kan forutsi, og derfor heller ikke angi beskyttende grenseverdier for. Rent stikkordsvis kan nevnes at det påvises sammenhenger til lavere fruktbarhet, til nevropsykiatriske virkninger, DNA-skader, celledød, oksidativt stress, hormonelle virkninger, økte kalsiumnivåer og kreft. Dette notatet finner du HER.

Palls spørsmål er altså ekstremt godt underbygd – langt bedre enn det normalt kan forlanges at man dokumenterer funn før de regnes som solid fastslått. Det foreligger heller ikke noen faglig fundert tilbakevisning av disse oversiktsstudiene som Pall viser til, bare overfladiske erklæringer av typen “utfra en helhetsvurdering av forskningen mener vi at det ikke er grunnlag for å skjerpe regelverket” eller rene påstander om at “helseskader ikke er påvist” i oversiktsstudier fra ICNIRP og det ICNIRP-dominerte lille prosjektkontoret i WHO, The International EMF Project.

Disse oversiktsstudiene som støtter opp om dagens grenseverdier, sorterer bort eller utelater alt som kan true, og baserer deretter sine konklusjoner den forskningen de så sitter igjen med, altså “ikke-funn”. De bruker dermed det svakeste argumentet som tenkes kan: Forskning som ikke har funnet noe, brukes – etter at man har underslått den som finner noe – til å argumentere for at der intet er å finne og så tvil om den forskningen som gjør funn. Det er ganske enkelt svindelaktig atferd og brudd på alle vitenskapelige regler, hva enten de enkelte aktørene er seg det bevisst eller ikke.

Spørsmålene

Så var det spørsmålene:

 1. Hvordan kan det forsvares å basere strålevernet mot EMF på gjennomsnittlige intensiteter målt over 6 minutter, når vi VET at nanosekund-korte pulser i slike frekvenser som 5G vil ta i bruk, kan skape virkninger som sikkerhetsretningslinjene ikke klarer å forutsi, og som oppstår over tidsrom som er 1 000 000 000 til 1 000 000 000 000 ganger kortere enn 6 minutter? Pulsene gir biologiske virkninger uten å påvirke gjennomsnittsmålingen, og sikkerhetsretningslinjene fanger dem ikke opp.
 2. Hvordan kan det forsvares å bruke gjennomsnittlig intensitet som kriterium overhodet, uansett tidsperiodens lengde, når vi fra 13 ulike, publiserte forskningsgjennomganger vet at pulsede EMF vanligvis framkaller sterkere, og i de fleste tilfeller langt sterkere, virkninger enn ikke-pulsede EMF med samme gjennomsnittsintensitet? Strålevernet baseres altså på en målemetode som ikke fanger opp selv svært sterke biologiske virkninger.
 3. Hvordan kan det forsvares å se bort fra det problemet at to nanosekund-pulser som kommer med få mikrosekunders mellomrom kan skape mer enn fordoblet virkning når de har samme polaritet, men kan gi svakere virkning enn selv én enkelt puls når de har motsatt polaritet? Strålevernet baseres altså på en målemetode som ikke fanger opp selv svært sterke variasjoner i den biologiske påvirkningen.
 4. Hvordan kan det forsvares å beregne gjennomsnittlig intensitet som om man har med reelle tallstørrelser (skalarer) å gjøre, når det har vært kjent i ca. 200 år at elektromagnetiske felt er felt (vektorer) og følgelig umulig kan gjennomsnittsberegnes? Strålevernet baserer seg altså på et sterkt foreldet faglig grunnlag, som gjør målemetoden irrelevant.
 5. Hvordan kan det forsvares å basere sikkerhetsretningslinjer strengt på fysikk alene, når det er godt kjent i faget at fysikken ikke strekker til? For når helt konkrete forskningsgrupper har eksponert spesifikke, ulike typer celler for helt presist samme type EMF og virkningene er blitt målt med én og samme presise metode, så framviser de ulike celletypene svært forskjellige reksjoner på disse identiske EMF-eksponeringene. Hvilket betyr at fysikkfaget ikke strekker til.
 6. Hvordan kan det forsvares å bruke SAR til å fastsette tillatte eksponeringsgrenser når SAR bare kan brukes til å forutsi oppvarmingsnivå, og ikke noen andre slags virkninger?
 7. Hvordan kan det forsvares å late som om virkninger av EMF endrer seg lineært med eksponeringsstyrken, eller som at de i det minste er monotone, når det ikke stemmer? Vi finner jo eksponeringsvinduer som gir sterk biologisk virkning, mens lavere eller høyere eksponeringer gir langt lavere biologisk virkning.
 8. Hvordan kan det forsvares å se bort fra frekvensvinduer når man fastsetter eksponeringsgrenser, når det er åpenbart at de er vesentlige? For det er solid påvist at visse svært spesifikke frekvenser gir virkninger selv når eksponeringen er mange størrelsesordener svakere enn det som skal til ved andre, nærliggende frekvenser.
 9. Hvordan kan det forsvares å se bort fra de spenningsstyrte kalsiumkanalene (VGCC) som virkningsvei, i og med at de utgjør en mekanisme som er støttet av både biologi- og fysikk-faget?
 10. Grenseverdiene beregnes i sikkerhetsretningslinjene utfra de elektriske kreftene som skal til for å påvirke enkeltladede grupper i de vandige delene av våre celler og vev nok til å utløse varmeskade. Hvordan kan det da forsvares å se bort fra den ufattelig mye større følsomheten som VGCCenes spenningsensor har for elektriske krefter? Vi vet at de elektriske kreftene som virker på denne spenningsensoren er anslått til å være omlag 7,2 millioner ganger sterkere enn de kreftene som skal til for å slik oppvarming – og at det dermed bare skal en 7,2-milliondel så sterke elektriske krefter til for å åpne kalsiumkanalene. Vi vet dette fordi både strukturen og plasseringen i celleveggene er kjent, og følsomheten kan beregnes med to fysiske lover – med Coulombs lov og med Ohms lov.
 11. Bransjen hevder at strålingen fra 5G ikke vil trenge dypere inn enn den ytterste millimeteren av kroppen. Er du enig at det er opplagt feil, og at virkningen vil trenge minst 20 ganger dypere inn? Hvorfor er du eventuelt ikke enig? Hva mener du i så fall om det empiriske belegget som klart viser at virkningene trenger svært mye lengre inn enn det bransjen mener er mulig for millimeterbølger? Mener du at det tar feil?
 12. Gitt at:
  • 5G i samspill med “Tingenes Internett” er utformet for å bruke usedvanlig sterke og hyppige pulser for å formidle ekstraordinært store mengder informasjon per tidsenhet, og
  • gitt at vi har 13 forskningsgjennomganger som tydelig viser at pulsede EMF er i de fleste tilfeller mye mer biologisk aktive enn ikke-pulsede EMF av samme gjennomsnittsintensitet, og
  • gitt det faktum at sikkerhetsretningslinjene forutsetter at virkninger av nanosekund-korte pulser ikke kan forekomme, og
  • gitt det faktum at par med nanosekund-pulser med lik polaritet gir virkninger som er ekstra sterke og som – nok en gang – er et fenomen som i følge sikkerhetsretningslinjene ikke kan forekomme,

hvordan kan det da forsvares å fullstendig overse den rollen som pulser har når man skal vurdere de helsemessige konsekvensene som 5G kan få?

Denne listen med spørsmål leder kun ett sted hen: at retningslinjene og grenseverdiene må forkastes som uholdbare og vitenskapelig umulig å forsvare med mindre noen kan komme med relevante motargumenter. Det har ingen gjort så langt.

Pall konkluderer derfor med å appellere til normal vitenskapelig bevisførsel:

Hvis noen vil forsvare 5G-innføringen ved å være uenig med de dokumenterte forskningsfunnene, “er han selvsagt velkommen til å legge fram det han måtte ha av vesentlig og omfattende dokumentasjon for sitt standpunkt. Hvis han ikke klarer å svare på disse spørsmålene, eller mislykkes i å gi utførlig dokumentasjon til støtte for sine påstander, gjelder de allment aksepterte prinsipper for vitenskap: Disse retningslinjene er da feilet og forkastet – ettersom de gjentatte ganger er blitt påvist å være falsifisert.”

Noen slike motargumenter er ikke blitt framført.

Konsekvensene

Jeg vil tro at fysikere, strålehygienikere, radioingeniører, toksikologer, og jurister vil verdsette Palls klare og presise formuleringer. De vil forstå at det bare fins én mulig konklusjon, selv om de ikke måtte like den: 

For her rives det faglige fundamentet bort under føttene til dagens Strålevern – Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Grunnen rives samtidig bort under Helse- og Omsorgsdepartementets, Helsedirektoratets og NVEs dogmatiske tro på at DSA vet hva det driver med. Det betyr også at det er vitenskapelig og helsepolitisk uforsvarlig at dagens strålevern legges til grunn for folkehelsepolitikken, slik det nylig skjedde i Folkehelsemeldingen, trass i en lang rekke innsigelser (bloggpost 09.04.2019). Og det betyr at IKT-prosjekter av typen 5G-utrulling, smarthus, smarte byer, smart helse, smartmålere, smarte veier og biler og WiFi i skolen drives ikke bare på et sviktende grunnlag, men er direkte skadelige for folkehelsen: De påfører befolkningen en generell økning i en rekke helseplager og alvorlige sykdommer som er dokumentert øker i befolkningen, men som ikke kan forstås utfra dagens strålevern-tankegang. 

Globale aksjoner mot eksponeringsveksten

Kloden rundt foregår det nå aksjoner mot denne eksponeringsveksten som ikke bare truer folkehelsen, men også miljøet. De foregår i og utenfor rettssalen. De foregår i USAs indianerreservater, i Australia, i Italia, i Spania, i Østerrike, i Danmark… De foregår fordi smartmålere og 5G på toppen av WiFi og mobiltelefoner har ført til at stadig flere kommer i kontakt med folk som har sett sammenhengene og satt seg inn i forskningen bak og i det sviktende grunnlaget for dagens grenseverdier. Og de har forstått at tinnitus’en og ME-tilfellene og de plutselige hudplagene eller flimmerhjertet som plutselig dukket opp, hadde en sammenheng med økt eksponering – slik forskningen viser at den kan ha.

I mens ruller maskineriet videre – i kraft av sin egen tyngde, drevet fram av det vi kan kalle for “det ekom-industrielle kompleks” – et interessefellesskap av telekomselskaper, strømselskaper, regulerende myndigheter, miljøvernere og politikere med ulike interesser i samme sak: overgang til mer trådløst.

Dette må det gjøres noe med. Jussen er den tunge veien som tar tid og er full av hindringer og taktiske spill om formaliteter. Dette spillet pågår gjennom aksjonen “Vi tar smartmålerne for retten!“. Her legges det stein på stein mens nettselskapene presser stadig flere over på nye målere – med og uten kommunikasjon, og FELO, foreningen for el-overfølsomme, løper etter og forsøker å hjelpe de verst rammede som ikke en gang tåler trafoene i de nye målerne.

Bedrifters samfunnsansvar og miljøansvar, politikk og aksjonisme er andre veier. Aksjonen Stopp smartmålerne! har stand under Arendalsuka. Andre får aksjonere på andre måter – f.eks. gjennom innlegg i lokalavisa, aksjoner mot WiFi i skolen, og aksjoner for egne reguleringsplaner som angir skjermede soner, slik flere byer har begynt med.

Jeg får stadig inn kommentarer fra helsepersonell som følger med på bloggen og lovpriser at det endelig kan komme til å skje noe. Jeg svarer dem at det er de som må få det til å skje! Når kommer det første legeoppropet i Norge fra de mange som ser at mikrobølget kommunikasjon nå produserer en rekke syke? Det har vært mange slike opprop i utlandet… Eller når kommer de første oppropene fra fysikere, strålehygienikere, radioingeniører, telekom- og IT-folk, toksikologer, og jurister som “skjønner tegninga” og er bekymret for sine barn? Det er en del av dem óg, men de høres og ses ikke.

 

Einar Flydal, den 13. august 2019

PDF-versjon: EFlydal 20190813 De 12 spørsmålene som avslører at strålevernet ikke funker

PS1. Æres den som æres bør: Det var flittig brevskrivning fra nederlandsk-norske Antoinette Janssen som fikk Martin L Pall til å formulere sine spørsmål som reaksjon på meningsløse påstander hun hadde fått som svar fra EU-kommisjonen. Hele korrespondansen finner du på hennes nettsted: https://multerland.wordpress.com/2019/07/30/5g-eu-guidelines-are-fraudulent-3/

PS2. Hjelp til med å bringe AMS-målerne for retten: fnd.uz/smartmålereforretten