Dokumentene du trenger for å senke Strålevernets, NVEs og Helsedirektoratets helsepåstander

opera
15.08.2019 , 11.21.17
IGNIR - OperaJeg er nettopp blitt gjort oppmerksom på den britiske organisasjonen IGNIR. Den består av en rekke britiske eksperter på el-overfølsomhet og andre akutte såvel som langtids virkninger av EMF (elektromagnetiske felt). Så godt som hele styret er forskere og leger og har lang fartstid. Flere av dem har i lang tid vært blant de fremste internasjonalt hva gjelder studier og medisinsk praksis på dette feltet, særlig innen el-overfølsomhet.

IGNIR har laget noen dokumenter som er sterke nok til å feie enhver tvil man måtte ha om elektromagnetiske felt og helseskader – det være seg fra WiFi, AMS/smartmålere, strømførende kabler, mobilmaster og -telefoner eller sparepærer. Du finner dem her:

De to sentrale dokumentene kan du laste ned her ved å trykke på tittelen, eller hente dem på IGNIRs nettside:

  1. Selected Studies On Electrosensitivity (ES) and Electromagnetic Hyper-Sensitivity (EHS), en referansesamling som blant annet viser
    1. når ulike sammenhenger mellom EMF og biologiske virkninger ble oppdaget/fastslått
    2. hvor mange studier de har samlet referanser til for hver av disse kategoriene
    3. full referanseliste utfra ulike nøkkelord
  2. IGNIR Guidelines 2018, en enkel, praktisk veiledning. Den er laget utfra den mer omfattende EUROPAEM 2016-veiledningen.

EUROPAEM 2016 har jeg brukt som referanse siden den kom og anbefalt alle som spør. Du finner den HER. EUROPAEM 2016 er uhyre godt laget og solid faglig, men også omfattende. Den korte veiledningen fra IGNIR gjør det overkommelig for enhver fastlege å få oversikt over temaet på en kveld, både hva gjelder diagnostisering, terapi og måling av eksponeringsnivåer. Dette dokumentet er også et nyttig verktøy for enhver HMS-ansvarlig og for folk som jobber i næringer der IKT-løsninger tas i bruk. Og den gir praktiske anvisninger også for folk som lurer på om deres eget hjemmemiljø er sunt å bo i.

IGNIR Guidelines og IGNIRs referansedokumentasjon er dermed blitt to svært sterke og oversiktlige dokumenter å bruke for å dokumentere at helsevirkninger kan skje, og skjer, ved eksponeringsnivåer godt under våre grenseverdier. De to dokumentene feier ganske enkelt det faglige grunnlaget for dagens strålevern av banen, og de viser at Helsedirektoratet handler grovt uriktig når det forlanger at leger ikke skal skrive attester på at folk kan bli syke av AMS-målere og annet som sender ut mikrobølger. De burde også holde i enhver rettssal opp mot tekniske måleverdier av signalstyrke, som teknologer legger fram uten forståelse av biologiske sammenhenger. Eller opp mot ICNIRPs retningslinjer, som bygger på dogmet at kun oppvarmingseffekter kan være skadeproduserende, og setter grenseverdiene deretter – et dogme som forskerne nå har visst var feil i over 40 år.

Dagens “anbefalte grenseverdier” leveres – ganske uforpliktende og uten medisinsk overprøving – av stiftelsen ICNIRP og denne stiftelsens avlegger i WHO, to-mannskontoret The International EMF Project. Ved hjelp av ICNIRP-folk gir dette WHO-kontoret innsnevrende tolkninger av ICNIRPs retningslinjer og avviser all forskning som finner helseskader. Sammen sørger de for å bemanne nøkkelpersonell som er tro mot “det termiske paradigmet” og deres arbeidsmåte i alle utvalg der de kan komme inn. Dette er påvist gang på gang i såvel forskningsrapporter som i gravejournalisters reportasjer.

På grunn av denne skandaløse leveransekjeden kan strålevern-etatene, som klipper og limer setning for setning fra ICNIRP og WHO, åpenbart uten noen form for etterprøving, late som om forskningen støtter det syn at “ingen helsefare er påvist”, og gjemme seg bak utsagn om at de “bare forvalter et regelverk” og ikke selv har medisinsk kompetanse. Slik forføres politikere og andre til å tro at trådløs kommunikasjon er en slags uproblematisk ressurs å bygge en smart vekstøkonomi på.

Det norske strålevernet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, har full anledning til å vise at påstandene over er uriktige. Det er bare å slippe til for en kvalitetsrevisjon, som jeg lenge har bedt om lov til å få utført av spesialister på slikt. Historien finner du her: Bloggposter og korrespondanse EF-DSA-virksomhetsrevisjon per 15082019

Anmodningen om revisjon støttes nå av 887 personer, som til sammen har gitt nok tilsagn om støtte til at det vil fullfinansiere revisjonarbeidet: 200.000 NOK. Vi trenger ikke flere på lista. Nå venter vi bare på svar på vår siste henvendelse. Advokaten ble lovet svar “etter ferien”…

I stedet er det sakene der vi tar AMS-målerne for retten for den skade de gjør – i første omgang på helse og miljø og på en god del menneskers akutte livssituasjon – som krever ressurser. Så hjelp heller til med å bringe AMS-målerne for retten: fnd.uz/smartmålereforretten!

 

Einar Flydal, den 23. august 2019

PDF-versjon: EFlydal 20190823 Dokumentene du trenger for å senke DSA NVE og Hdirs helsepåstander