DSA og NKOM forsøker seg på ulovlig hemmelighold

Husker du forsøkene i fjor å få til en kvalitetsrevisjon av Strålevernet? 887 personer skrev på anmodningen, som ikke førte fram (bloggpost 30.10.2019). Resultatet ble i stedet den store 5G-boka – omtalt som “dette tiårets viktigste bok om helse på norsk” (biolog Iver Mysterud). Der blir Strålevernet og prosessene bak våre grenseverdier analysert og kledd nakne. (Mer om boka HER.)

Før sommeren kom Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet med noen nye brosjyrer som på ny viser behovet for å se hvordan saksbehandlingen der egentlig foregår. Derfor skrev jeg en lengre kritikk (bloggpost 24.07.2020) og ba om innsyn i korrespondansen for på få se hvordan disse brosjyrene var blitt til.

Kravet om innsyn ble nylig avvist – med juridiske argumenter som DSA må vite ikke holder. Derfor har jeg nå, med hjelp fra advokat, sendt et fornyet krav. Det skal ankes til topps om nødvendig. Her ser du korrespondansen og bortforklaringene.

Først kommer meldingen jeg sendte sist. Nedenfor kommer svaret jeg hadde fått fra DSA, ved senorrådgiver Lars Klæboe. Jeg blir stadig mer overbevist om at Klæboe må forstå at det han skriver er uetterrettelig. Dermed blir jeg nødt til å trekke den slutning at hans jobb er å forsvare en politisk bestemt posisjon – mot bedre vitende. Det må være en utakknemlig jobb. Og hvor er den i så fall bestemt, og av hvem? Neppe av politikere som kommer og går, uten å sette seg inn i slike detaljer… På embetsmannsnivå? Eller ingensteder – bare som en slags premiss som fortsetter å leve videre fordi embetsverket tror det må være slik?

En slik lojalitet til ICNIRP og de foreldede grenseverdiene – nå mens det blåser mot denne lobby-finansierte klubben fra alle kanter – kan ikke være smart på sikt. Tiden er kommet for å ta avstand fra slike foreldede forestillinger, ikke for å ofre seg ved å gå i forsvar for dem.

Her om dagen gikk det et skarpt brev fra den danske miljø-advokaten Christian F. Jenssen til det danske strålevernet, som er en del av Sundhedsstyrelsen, med krav om å bli mer etterrettelig i sitt budskap om 5G (HER). Noe liknende gikk fra adv. Hugo Matre, Advokat Schjødt AS, til DSA her om dagen (HER), men da med utgangspunkt i hvordan de nye brosjyrene kommer med påstander som DSA og NKOM åpenbart ikke kan ha dekning for. Fra Sveits blir jeg fortalt at 90% av alle nye master blokkeres av protester fra lokale protestgrupper. I Nederland er en offentlig utredning om 5G og helsevirkninger utsatt – etter all sannsynlighet fordi det er konflikt mellom utvalgets sekretær Eric van Rongen, som er ICNIRP-medlem og dermed per definisjon forsvarer av det til de grader motbeviste dogmet at det bare skulle være gjennom oppvarming at radiobølget stråling skader, og utvalgets leder, som forlanger en dogme-fri gjennomgang av helsefaren.

Diskrediteringen av “det termiske paradigmet” foregår nå kloden rundt. Dette dogmet var kanskje legitimt under den kalde krigen, men nå er det først og fremst et våpen for å forsvare trådløsbransjens interesser.

Selv produktutviklere, ingeniører fra forsvaret og investorer i telekombransjen har begynt å snu seg om og stikke fingeren i jorda. Ja, selv EU-kommisjonen har nylig funnet at det er behov for en ny vurdering (omtalt HER), selv om det antakelig bare blir nok en legitimeringsøvelse, slik som SCENIHR-utredningen fra 2015. Den er blitt plukket fra hverandre, både i den store 5G-boka av en rad forskere, en HMS-spesialist og en advokat, i en rekke fagartikler, og i den kommende boka om “Stråletåka”, som vi nå er 30 personer som oversetter på dugnad.

Einar Flydal, 25. august 2020

Korrespondansen

——- Videresendt melding ——-
Fra: “Einar Flydal” <einar.flydal@gmail.com>
Til: “DSA” <nrpa@nrpa.no>, “NKOM” <firmapost@nkom.no>

Emne: Begjæring om innsyn i saksbehandling som knytter seg til brosjyrene “Stråling fra trådløs kommunikasjon” og “Installasjon av antenner”
Dato: Mon, 24 Aug 2020 11:39:14 +0200

Til DSA ved daglig leder
og NKOM ved daglig leder 

Vedr. begjæringer om innsyn i korrespondansen bak brosjyrene “Stråling fra trådløs kommunikasjon” og “Installasjon av antenner”

Jeg har på mine innsynsbegjæringer sendt til DSA og NKOM fredag 24. juli 2020 mottatt likelydende svar fra henholdsvis Lars Klæboe, DSA, (13.08.2020, ref nr. 20/00947-1) og Edith Helene Unander, NKOM (samme dato, uten referanse).

NKOMs svar slutter under listen over bakgrunnsdokumenter (se under). DSAs svar (se under) har i tillegg med en argumentasjon mot min kommentar til den ene brosjyren (se https://einarflydal.com/2020/07/24/stralevernet-og-nkom-villeder-og-driver-ulovlig-markedsforing-i-nye-brosjyrer/). Denne argumentasjonen er ikke relevant for mitt innsynskrav, den er dessuten detaljert imøtegått i en rekke andre sammenhenger (se f.eks. Flydal og Nordhagen 2019, del 2 og 3), og jeg ser ikke grunn til å gå inn på den her.

Essensen i det felles svaret fra DSA og NKOM er at jeg i min innsynsbegjæring ikke skulle ha krav på annet enn de ferdige brosjyrene. Dette bør de to instansene vite ikke er korrekt juss: 

Det medfører ikke riktighet at det kun er de ferdige brosjyrene som er et dokument etter offentleglova. Alle selvstendig utformede meddelelser er egne dokument, jf. offentleglova § 4 første ledd. 

Offentleglova § 4 annet ledd annet ledd lyder:
“Saksdokument for organet er dokument som er komne inn til eller lagde fram for eit organ, eller som organet sjølv har oppretta, og som gjeld ansvarsområdet eller verksemda til organet. Eit dokument er oppretta når det er sendt ut av organet. Dersom dette ikkje skjer, skal dokumentet reknast som oppretta når det er ferdigstilt.”

Jeg ber herved derfor på ny om innsyn i all korrespondanse vedrørende utarbeidingen av brosjyrene mellom DSA og NKOM, Arbeidstilsynet samt eventuellle andre som har bidratt, jf. offentleglova § 3.

Jeg ber om at denne henvendelsen journalføres, både hos DSA og NKOM.

Med hilsen

Einar Flydal
(sendt uten signatur som epost)
<adresseopplysninger>

På Thu, 13 Aug 2020 13:15:35 +0200, skrev Lars Klæboe <Lars.Klaeboe@dsa.no>:

Hei,

Vi viser til din henvendelse fra 24. juli, der du ber om innsyn i all saksbehandling som knytter seg til brosjyren «Stråling fra trådløs kommunikasjon». Iht. offentleglova § 3 er det saksdokumenter, journaler og lignende register det kan kreves om innsyn i. Et dokument kan komme inn til/bli lagt fram for organet eller organet kan selv opprette det, jf. offentleglova § 4. Et dokument regnes som opprettet når det er sendt ut av organet. Dersom dette ikke skjer, skal dokumentet regnes som opprettet når det er ferdigstilt. I dette tilfellet er det den ferdige brosjyren som regnes som dokumentet og som det kan kreves innsyn i. Brosjyren er offentlig tilgjengelig på nett her. Informasjon og bakgrunnsdokumenter som er brukt for utarbeiding av brosjyren er også offentlig tilgjengelig og finnes bl.a. her:

I vedlegget til din henvendelse kommer du med uriktige påstander bl.a. om at forskning som gjør funn siles ut og ikke tas hensyn til i bakgrunnsdokumentasjon som DSA viser til. Ved å gjennomgå bakgrunnsdokumenter som vi viser til vil du se at dette ikke er tilfelle. Videre i vedlegget skriver du:

«Nøkkelen ligger i å forstå hva «vitenskapelig grunnlag» er for noe: I forskning er det slik at dersom én enkelt studie finner en sammenheng, er det dette funnet som gjelder inntil noen finner vesentlige feil ved studien, eller noen kan påvise en annen og mer pålitelig sammenheng som utelukker eller nyanserer den første, for eksempel ved å finne en bakenforliggende årsak.

Kan en studie gjentas med samme resultat, og fins det flere studier som peker i samme retning, styrker det funnet vesentlig. På denne måten utvikler det vitenskapelige grunnlaget seg – og sammen med dette skapes det en felles, gjengs oppfatning som kalles for vitenskapelig konsensus eller enighet seg. Det skjer langsomt og på en noe kaotisk måte gjennom publisering og diskusjon og nye publiseringer.

Å diske opp med en studie eller to – eller for den saks skyld ti – som ikke finner en sammenheng, slik det ofte gjøres når skadene fra stråling skal «motbevises», er ikke en gyldig argumentasjonsmåte. For at noen forskere ikke finner noen sammenheng, er jo ikke det samme som å finne at der ingen sammenheng er: «ingen sammenheng funnet» kan ha så mange årsaker, blant annet forskningsfeil. Slike studier teller derfor ikke. De kan ikke brukes til å påstå at der ingen sammenheng er.»

En enkelt studie kan ikke utgjøre kunnskapsstatus for et område, og det er også feil å utelukke studier som ikke viser noen effekt. Ingen effekt er også et funn i forskningen. Kunnskapsoppsummeringer som gjøres for å etablere kunnskapsstatus for et område gjøres veldig systematisk og er alt annet enn en kaotisk prosess.

Hilsen

Lars Klæboe
seniorrådgiver
Seksjon kildesikkerhet, strålebruk og UV
Telefon: +47 67 16 25 00
http://www.dsa.no/

Fra: Einar Flydal <epostadresse>
Sendt: fredag 24. juli 2020 11:16
Til: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet <dsa@dsa.no>
Emne: Ønske om utlevering av

til DSA

Jeg viser til forvaltningsloven offentlighetsloven og ber om innsyn i all saksbehandling som knytter seg til brosjyren “Stråling fra trådløs kommunikasjon”, fra start fram til den forelå ferdig, og fram til den var ferdig revidert i juni 2020. Jeg er kjent med at jeg ikke kan forlange den interne korrespondansen utlevert, men at etaten har full adgang til å utlevere denne.

Som begrunnelse viser jeg til min gjennomgang av brosjyrens innhold, i vedlagte tekst.

Einar Flydal
<adresseinfo>

blogg: einarflydal.com