AMS: Send ditt bilde til nettselskapet! Timelønn: 56 250 kr.

Hvis du har fritak fra AMS, så måleren din må avleses «manuelt» en gang i året, ligger du an til å spare kroner 937,50. Det tilsvarer en skattefri timelønn på 56 250 kroner. Hvert år.

Joda, det er en kunstig måte å regne timelønn på, men likevel rett: Det tar deg ca. ett minutt å ta et bilde av strømmåleren og sende bildet til nettselskapet. Dermed trenger ikke nettselskapet ta turen til deg for å lese av. Og da skal gebyret reduseres.

Ledere i alle de store nettselskapene har nå bekreftet på telefon at de vil akseptere mobilbilder i stedet for å sende folk ut til kunden for å lese av måleren den ene gangen i året forskriften krever avlesning. Det betyr at rundt halvparten av det gebyret på 1500 kr. + mva som RME/NVE har foreslått i revidert forskrift, skal bort.

Riktignok har nettselskapet fått delegert myndighet til selv å bestemme om det vil dra ut for å lese av, men det kan ikke bestemme seg for å påføre kundene hva som helst av utgifter: Som monopolist skal nettselskap bare få kompensert for nettselskapets reelle og nødvendige kostnader. Og da har det jo ikke krav på å få betalt for å ta den turen. Den delen av gebyret skal altså vekk!

Det er Lene Hannisdahl Haug som har ringt rundt og snakket med toppsjefene i alle de store selskapene (se tabellen). De sier at det selvsagt må være greit at folk sender inn bilder i stedet. Gebyret og påstanden om at de måtte ut for å lese av, var vel bare et strategisk triks fra noen smartinger med forretningssans nedover i rekkene. De regnet inn så store kostnader som mulig i gebyret som skulle kompensere for at måleravlesningene ikke går automatisk. For det var slik beløpet på 1550 kr. + mva. ble fastsatt: RME/NVE fant fram til et gjennomsnitt av hva selskapene oppga, og trakk fra en del åpenbart ulovlige tillegg som de hadde regnet seg.

Avlesningskostnaden må ut av gebyret

Å regne kostnadene romslig kan fort bli et lønnsomt lite knep, for dersom OED lar dette punktet i den nye forskriften forbli uendret, vil gebyret inneholde kostnaden til dette ekstra besøket i lang tid, selv om nettselskapene slutter å reise ut. Det betyr ekstra kostnader for deg og meg, og ekstra inntekter til selskapene – ganske uberettiget: Sier vi at det er 5 000 fritak i Norge, betyr det en ekstra refusjon til nettselskapene for kostnader de slett ikke har, på rundt 9 375 000 kr. per år, eller kanskje mer.

Så nå skal jeg skrive til Elvia, mitt nettselskap, og fortelle at heretter kan de bare stryke meg fra reiseprogrammet sitt: Jeg skal lese av selv den ene gangen i året, både hjemme og på hytta, og sende bilde. Ikke har de vært her så ofte hittil heller: Elvia har til og med skrevet til meg at selskapet er berettiget til gebyret selv om det bare reiser ut og leser av i gjennomsnitt en gang per år! Derfor mener det at det ikke skylder meg noe som helst.

Jeg skal dessuten be Elvia på ny om å regne ut hva jeg skal ha tilbakebetalt for gebyret Elvia har tatt uten å reise ut for å lese av, og legge inn en bønn til RME om å rydde opp. For det kan jo ikke være slik at hver og en av oss skal klage saken enkeltvis inn til NVE / RME / Elklagenemnda / OED / Sivilombudsmannen for å få penger tilbake som NVE helt fra begynnelsen har forklart ikke burde vært krevd inn? Da vet vi hvordan det går: De ressurssterke får refundert, mens alle gamle damer, folk på grunnpensjon, de mest syke – kort sagt de som trenger pengene mest – ikke får noe som helst. Nettselskapene og myndighetene burde ikke ødelegge sitt omdømme ved å la folk kjempe enkeltvis slik de nå gjør i sak etter sak – for å få tilbake forholdsvis små beløp. Det er lønnsomt for selskapene, men grovt urimelig.

Nå er forskriften kommet så langt at den ligger til behandling i OED. Da er det departementet som må forstå at her er det på tide å gripe inn:

Forutsetningene for gebyret baserer seg på en serie med feilaktigheter: at nettselskapene liksom var pålagt å lese av selv, at nettselskapene har beregnet seg for høye kostnader, at RME/NVE har lagt til grunn kostnader som nettselskapene ikke har tenkt å ha og ikke er berettiget til å påføre kundene. Forutsetningene for regnestykkene som ble satt opp, var altså ganske andre da forskriftsforslaget ble sendt på høring. Forutsetningene som lå til grunn for det meste av gebyret, er for lengst vekk.

Vår advokat sendte inn en omfattende høringsuttalelse – med flere tusen underskrifter – til en høring forut for den forskriften som nå ligger til behandling i OED. Den høringsuttalelsen er ikke blitt hensyntatt nå. Også det bør OED rette opp, selv om OED ikke har plikt til å gjøre det så seint i prosessen.

Gebyr for å handle miljøriktig

Hva skal man si om miljøinnretningen på dette gebyret? Bare i Europa er det de siste 10 dagene holdt flere større konferanser der man henger bjella på katten og viser at ICNIRPs retningslinjer og grenseverdier baserer seg på telekombransjens føringer, foreldet strålehygiene og vitenskapelig ønsketenkning. ICNIRPs leder, Rodny Croft, av alle ting en psykolog fra Australia som bare messer at ICNIRPs retningslinjer er gode og beskytter alle godt, gjør en meget dårlig figur.

Slike retningslinjer gir ikke et meningsfylt kunnskapsgrunnlag for bærekraftig politikk. De kan derfor ikke legges til grunn for EUs eller andre regioners IKT-satsninger eller «grønne skifter». De helse- og miljømessige omkostningene er ganske enkelt for store, og de bryter nå ned menneskenes livsgrunnlag. De er IKT-alderens nye miljøgift.

Gebyret for ikke å ha måler med mikrobølgesender i aktivitet 24/7/365 påfører således kundene en straff for å handle miljøriktig: Mikrobølgene fra AMS-målerne er en miljøgift med biologiske virkninger av omtrent samme art som andre miljøgifter. Dette framgår ganske entydig av konklusjonene til forskerne som har gjennomgått årsakene til at de amerikanske diplomatene i Havanna, Guangzhou – og langt tidligere i Moskva – fikk alvorlige helseplager og sykdommer (bloggposter 07.12.2020, 09.12.3030 og 11.12.2020).

Hvem er det som trenger kognitiv terapi?

Straks vi erkjenner at vi står overfor en helseplage og en miljøgift, presser enda flere vinklinger seg fram:

Hvor ble det av utredningene av helse- og miljøkonsekvenser før AMS-prosjektet ble satt i gang?

Hvor ble det av kravene til universell utforming – som ellers fører til at knapper i heiser settes lavt og at busser har ramper? Passasjerer i rullestol må ikke betale ekstra gebyr for kostnadene som deres reise påfører huseieren eller transportselskapene. Hvorfor skal da strømkunder gjøre det?

Foreningen for el-overfølsomme (FELO) er organisert under FFO – Funksjonshemmedes fellesorganisasjon. Kanskje alle som har fritak fra AMS av helsegrunner bør oppfatte seg som funksjonshemmede, og melde seg inn i FELO (http://felo.no)? For de har jo et handicap i forhold til det som DSA og OED/RME/NVE oppfatter som normalt. Disse «normale situasjonene» påfører dem altså en funksjonshemning, selv om disse myndighetene fortsatt ikke anerkjenner årsaken og ikke vil ta ordet «el-overfølsom» i sin munn. De som hevder seg å ha slike plager, «skal likevel tas på alvor», som det til kjedsommelighet heter i offentlige dokumenter. Det innebærer i dag bare et tilbud om kognitiv terapi. Skrivet man får fra landets fremste instans, Avdeling for arbeids- og miljømedisin ved Ullevål universitetssykehus, ser du HER.

Kanskje det tilbudet – sammen med et prakteksemplar av den nye rapporten om årsaken til de amerikanske diplomatenes sykelighet – burde rettes til DSA og OED/RME/NVE i stedet?

Nok sagt. Enda en gang får vi demonstrert behovet for en uavhengig offentlig utredning. Uten ICNIRP-folk og en på forhånd avgjort konklusjon som sist. Utredningen bør ikke bare ta for seg de helse- og miljømessige konsekvensene av utplasseringen av flere millioner AMS-målere med trådløse mikrobølgesendere. Den bør også ta for seg konsekvensene av at dette landet koster på seg et strålevern som så åpenbart ikke gjør jobben sin. For den jobben skulle være å drive med kunnskapsbasert vern av mennesker og miljø – i fornuftig balanse med samfunnsnytten.

Gode og presise måleravlesninger hjelper ikke hvis helsa tar skade av mikrobølgene – slik den amerikanske rapporten viser, og hvis insektene blir borte – slik en tysk rapport nylig meldte. Insektrapporten skal vi komme tilbake til.

 

Einar Flydal, den 12. desember 2020

PDF-versjon: EFlydal 20201212 AMS Send ditt bilde til nettselskapet! Timelønn 56 250 kr.