Strålingen i Havanna, Guangzhou og Moskva: forskerveteran advarer mot 5G

Prof. em. Prof. Dr. med. habil. Karl Hecht

Prof. Karl Hecht er snart 100 år. Han har vært med på det meste innen forskning på mikrobølger og helse. Hecht satt i toppen av DDRs og Sovjetunionens vitenskapelige akademier og var sentral i utforskningen av helsevirkninger fra radiobølger i flere mannsaldre og har en produksjon på 48 fagbøker og 800 fagartikler bak seg.

For ham er det ingen overraskelse at de syke diplomatene i Havanna og  i årene 2016-2018 ble utsatt for mikrobølger, slik det amerikanske forskningsakademiet nylig konkluderte (nrk.no, bloggpost 07.12.2020).

Karl Hecht var selv øyenvitne til «mikrobølgekrigen» mellom USA og Sovjet da Sovjet bestrålte USAs ambassade i Moskva i hele 17 år – med doser langt under USAs grenseverdier. Derfor advarer han så kraftig han kan mot 5G i en tekst han har sendt meg.

Jeg har lest noen av Karl Hechts vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler. Han har oversikt og dybdeforståelse og klarer å formidle ting enkelt. Det var i Sovjet langtidsstudiene ble gjort. Virkelige langtidsstudier – opptil 20 år. Han var der. Han var med på dem, og han har omtrent det som går an å ha av akademiske titler og æresordener.

Til tross for sin alder er Hecht fortsatt i sving. Hans oversiktlige gjennomgang av østeuropeisk forskning er svært interessant. Den skrev han på oppdrag for Tysklands strålevern etter at muren falt og den østtyske staten bak jernteppet, DDR, ble oppløst. Men funnene fortalte en historie som Tysklands strålevern ikke ønsket seg, så rapporten ble bare arkivert. En slags kortversjon fins på engelsk (Hecht 2016).

Her om dagen tok jeg kontakt og spurte Karl Hecht om han kjente til om mikrobølgene som ble rettet mot USAs Moskva-ambassade i årene 1962 til 1979 var pulset eller sinus-formet. Min baktanke var at om var de pulset, liknet de mer på dagens strålebilde, og da er historien om «Moskva-signalet» nok et bevis på hvordan vårt eget stråleverns, altså DSAs, «anbefalte grenseverdier» baserer seg på nærmest irrelevante egenskaper og slik holder oss for narr – hva enten det er av uklokskap eller som strategi, eller begge deler:

Sinuskurve-formede radiobølger har langt mindre biofysisk skadevirkning enn pulsede radiobølger. Regnemåten bak våre grenseverdier baserer seg på at det er oppvarming som betyr noe for skadebildet. Den bryr seg derfor ikke om pulsing, for pulsing har ikke noen oppvarmingseffekt å snakke om. Grenseverdiene fanger altså slett ikke opp at selv svært svake mikrobølger kan gi vesentlig skade dersom de er pulset. (Forskere som skal bevise at stråling ikke er farlig, bruker derfor gjerne bare en generator som lager sinusformede bølger når de skal teste f.eks. om mobiltelefoni-stråling er farlig. Da vet de hva som blir svaret. Pall gir eksempler på det i «5G-boka» (Flydal og Nordhagen (red.) 2019, Del 2).

Svaret fra Hecht fikk jeg dagen etter, og jeg fikk mer enn jeg ba om. 96-årige Karl Hecht er åpenbart åndsfrisk så det holder. Jeg fikk et helt foredrag tilbake – som PowerPoint-foiler. En artikkel om saken hadde han skrevet for mange år siden, skrev han, men den fikk han ikke publisert noe sted. Ingen var interessert. Og nå fant han den ikke lenger. «Boka du skal lese», var beskjeden som fulgte med, «er boka til gravejournalisten Paul Brodeur fra 1977. Der finner du historien.»

Den boka har jeg i bokhylla. Der står også boka til legen Vilhelm Schjelderup: Elektromagnetismen og livet fra 1975. Også der fortelles det om «Moskva-signalet».

Disse bøkene er uhyre interessante – i hvert fall hvis du er interessert i historien bak dagens grenseverdier. De forteller om hvordan den kalde krigen fikk avgjørende betydning for hvorfor dagens strålevern er så hjelpeløst ute av stand til å forutsi hvilke strålingsnivåer som faktisk skader folk og miljø: USA trengte romslige grenseverdier for å utvikle radar og teknologier for trådløs kommunikasjon, uten å måtte ta kostnadene på skadet personell. Det militær-industrielle kompleks har siden passet på å holde grenseverdiene så romslige.

Men dessuten drev USAs forsvar omfattende eksperimenter med strålevåpen og satte seg inn i Sovjets omfattende forskning på feltet, så man visste godt at både akutte og langtidsskader godt kunne oppstå også ved lavere doser. (Schjelderup gjengir tanken om at «Moskva-signalet» var en del av slags utstrakt hånd fra statssjefen Bresjnev for å få i stand en avtale om å avstå fra mikrobølgevåpen. Det stemmer dårlig med hva Hecht har å fortelle.)

Jeg skal ikke gjenta mer fra de to bøkene her, men i stedet gjengi de punktvise foilene fra Karl Hecht, oversatt og gjort om til klartekst av meg. Han var selv øyenvitne til det som skjedde. Deretter skal vi se på hvordan de amerikanske forskerne nå konkluderer om årsakene til sykeligheten som rammet USAs personale i Havanna og Kina for noen få år siden.

Historien om Moskva-signalet, fortalt av tidsvitnet Karl Hecht

Mikrobølgekampen mellom USA og Sovjetunionen, fra 1962 til |979 (17 år) i Moskva.

I årene 1962 – 1979 foregikk det en oppbygging av avlytting av andre lands ambassader innen det enkelte land. Det var en avlyttingskrig mellom supermaktene USA og Sovjetunionen (USSR). USA hadde sin Moskva-ambassade i Tsjajkovskijgata, og hadde der en 1000 watts høyfrekvenssender.

Mottiltaket fra Sovjets side ble å plassere en høyfrekvens-sender med døgnkontinuerlig pulserende bølger og en feltstyrke på 10 000 µW/m2 rettet mot USAs ambassade, som vist på bildet. Grenseverdiene for eksponering var da i USA 100 000 000 µW/m2 og 100 000 µW/m2 i Sovjetunionen.

I 1976 fikk 120 personer ved USAs ambassade beskjed via ambassadør Walter J. Stoessel om at det muligens var oppstått helseskader forårsaket av stråling fra en sovjetisk radiosender.

Ambassadør Walter J. Stoessel advarte i denne meldingen om at “gravide kvinner burde unngå risikoen som var forbundet med stråling, og at mikrobølger ikke bare kan føre til forstyrrelser i nervesystemet, men også til leukemi, hudkreft, psoriasis og grå stær.

Videre het det i den hemmelige meddelelsen fra ambassadør Walter J. Stoessel at intensiteten i strålingen fra det sovjetiske mikrobølgeavlyttingssystemet lå langt under den allerede svært lave sikkerhetgrensen som gjelder i Sovjetunionen, som er en del av den strenge sovjetiske arbeidsmiljøbestemmelsene, og at det er mulig å søke om å bli overført til en stilling utenfor Sovjetunionen.“ (Los Angeles Times, 07.02.1978)

I 1967 var mikrobølge-bombardementet av USAs ambassade fra den sovjetiske høyfrekvenssendere gjenstand for samtale mellom president Nixon og statsminister Kosygin i Glassbaro, New Jersey. Sovjets argument var at mikrobølge-bestrålingen bare var en tidel av grenseverdien i Sovjet, og bare en titusendel av grenseverdien i USA . Det ble ingen store diplomatiske konflikter av dette, til tross for at det var midt i den kalde krigen!

Dr. Johnson, USA-ambassadens lege, konstaterte følgende symptomer hos en lang rekke medarbeidere ved USA-ambassaden:

  • psykisk stress
  • søvforstyrrelser
  • betennelser i indre organer (f.eks. magesår)
  • potensforstyrrelser hos menn

Først stilte dr. Johnson diagnosen “hypokondri”, men rettet det senere. Dr. Johnson undersøkte deretter ca. 20 ambassader til vestlige land i Moskva, men fant intet mønster av slike symptomer.

Ytterligere medisinske funn ved personalet på USA-ambassaden i Moskva etter retur til USA:

  • Ca. 40% hadde leukocytose (forhøyet nivå hvite blodceller, tegn på inflammasjon el.l.)
  • Blant et høyt antall av dem som vendte tilbake til USA fant man merkelig kromosom-brudd (en 18 måneder lang undersøkelsesperiode)
  • Forekomsten av kreft blant USA-ambassadens ansatte i Moskva var betydelig høyere enn i befolkningen i USA.
  • Tre av de fire amerikanske ambassadører som var stasjonert i Moskva fra 1962 1979 døde få år etter at de var blitt bestrålt: Ambassadør Thomson og ambassadør Bohlen døde av kreft. Ambassadør Stoessel døde av leukemi.

Dette er en enestående sak i diplomatiets historie!

Hvilke slutninger kan vi trekke av dette?

  1. Elektromagnetisk stråling er selv med svært svak feltstyrke en umerkelig, men likevel både en psykisk og biologisk svært sterk stressor som over lang tid har svært alvorlige skadevirkninger på helsen.
  2. Moskva-signalet tydeliggjør hva menneskeheten har i vente fra 5G-systemets stråling.

EMF-feltstyrken var på 10 000 µW/m2, døgnkontinuerlig. Det er beskjedent i forhold til hva telekombransjen og uvitende politikere nå legger opp til å utsette befolkningen for.

Karl Hecht, tidsvitne

Hva med ambassadepersonalet i Havanna- og Guangzhou?

Else Nordhagen har laget et norsk sammendrag av hva rapporten fra USAs vitenskapsakademi for naturvitenskaper, ingeniørfag og medisin har å fortelle om den sannsynlige årsaken til helseproblemene.

Det kommer som egen bloggpost på http://einarflydal.com om et par dager. Ja, du har rett om du gjetter på at sammenfallet er stort.

Einar Flydal, den 9. desember 2020

PDF-versjon: EFlydal 20201209 Strålingen i Havanna og Moskva Karl Hecht advarer

PS. 10.12.2020: Det ble produsert analyser om Moskva-signalet som synes å ha hatt til hensikt å så tvil om at symptomene skyldtes strålingen, altså at de kunne skyldes tilfeldigheter. Da ville de jo ikke utfordre “det termiske paradigmet”. En sammenlikning av de ulike studiene viser at vi snakker realiteter, altså at funnene ikke kan bortforklares som tilfeldigheter. Se Jose A. Martínez: The “Moscow signal” epidemiological study, 40 years on, Rev Environ Health 2019; 34(1): 13–24, https://doi.org/10.1515/reveh-2018-0061

PS2. 16.12.2020: Jeg har fått spørsmål om hvilken grunnfrekvens som ble brukt i Moskva-signalet. Det fant jeg tilfeldigvis under rydding i papirer fra 2016 i en gammel epost jeg hadde skrevet ut: Det skal ha vært 1800 MHz, sier min kilde, altså en ganske vanlig mobilfrekvens. Og han oppgir at dette beskrives i Peter Wrights bok “Spycatcher”, og skal være bekreftet i avklassifiserte USA-dokumenter.

Referanser

Paul Brodeur: The Zapping of America, N.Y. 1977

Einar Flydal og Else Nordhagen (red.): 5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø, Z-forlag, 2019

Karl Hecht: Health Implications of Long-term Exposure to Electrosmog – Effects of Wireless Communication Technologies, Competence Initiative for the Protection of Humanity, the Environment and Democracy e.V., 2016, https://kompetenzinitiative.com/english-brochures/

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2020. An Assessment of Illness in U.S. Government Employees and Their Families at Overseas Embassies. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/25889

Vilhelm Schjelderup: Elektromagnetismen og livet, Tanum, 1975