Det bølger rundt ICNIRP – kraftigere enn på lenge…

I en komité under Europaparlamentet arrangeres det i dag, mandag 7. desember, en to-timers paneldebatt om den private, lille stiftelsen ICNIRPs rolle som leverandør av retningslinjer for strålevern. En del viktige navn er med.

I går brøt en amerikansk rapport fra USAs nasjonale forskningsråd lydmuren: Den viser at helseplagene til utenrikspersonalet på Cuba og i Kina som stadig ble omtalt i media, ganske enkelt var mikrobølgesyke.

Sammen bærer dette muligens bud om at vi snart skal få se et gjennombrudd – altså at ropet “Men se, han har jo ingen klær på!”, er i ferd med å vinne fram.

Det er ICNIRPs legitimitet og pålitelighet – og rollen som redskap for telekomnæringen – det gjelder i Europaparlamentets diskusjonspanel. For 5G-utrullingen møtes nå mange steder med protester og krav om stans til det er gjort uavhengige helse- og miljøvurderinger. Det er blitt atskillig tyngre å “selge inn” forestillingen om at det er helt uproblematisk å øke bestrålingen av befolkningen til 1000000000000000000 ganger den naturlige bakgrunnsstrålingen vi hadde tidlig på 50-tallet, og samtidig pøse på med elektriske pulser som forskningen for lengst viser gir betydelig biologisk belastning.

ICNIRPs nye retningslinjer fra mars i år legitimerer flerdoblet eksponeringsvekst og er kommet i hardt vær. For begrunnelsen har en dekkevne omtrent som et fikenblad: ICNIRP bygger på antikverte forutsetninger fra strålehygiene-faget som enhver biolog forstår må være feil. En håndfull ICNIRP-folk går igjen som Tordenskjolds soldater bak de faglige begrunnelsene, mens uavhengige forskere kloden rundt roper sine advarsler. (For analyser på norsk av ICNIRP 2020-retningslinjene, se Flydal, Nordhagen og Hjortland 2020, og Nordhagen og Flydal 2020.) 

Bindingene mellom ICNIRP og næringen som blir blottlagt i en rapport til Europaparlamentet som miljøgruppene i parlamentet fikk laget tidligere i år (bloggpost 21.06.2020). Leveransekjeden, som ganske enkelt kontrolleres av ICNIRP-folk i de land som følger ICNIRPs retningslinjer, finner du detaljert omtalt i Del 3 i “5G-boka” (Flydal og Nordhagen (red.) 2019). Du finner også leveransekjeden omtalt i bloggpost 20.01.2017.

Hvordan ICNIRP svikter, er ganske enkelt gjennomdokumentert. Ja, selv Europaparlamentetets utredningstjeneste har båret ved til varmen med sin lille utredning (bloggpost 12.03.2020). Også den viser at 5G-utrullingen skjer uten at man har undersøkt helse- og miljøvirkningene, mens den forskningen som viser, detalj for detalj, at her er det skadepotensialer ute og går, den har man sett bort fra (f.eks. bloggpost 18.02.2019).

Det er bare et gjennombrudd som skal til. Så sprer plutselig ropet seg: “Men se, han har jo ingen klær på!”

Så dukket nettopp en rapport opp fra USAs vitenskapsakademi om at helseplagene som i flere år rammet utenrikstjenestefolk i Havana og i Kinas Guangzhou-provins antakelig skyldes retningsstyrt mikrobølgestråling (nrk.no). Nettopp slikt som 5G benytter.

Rapporten gjennomgår all verdens ulike alternativer, og kommer til at mikrobølgestråling er klart mest sannsynlig.

De amerikanske tjenestemennene og -kvinnene fikk både stort ubehag og til dels alvorlige plager som er blitt permanente for flere: tinnitus, utmattethet, smerter, brennende følelse, osv. Dette er symptomer som vi kjenner godt igjen, f.eks. fra Firstenbergs bok “Den usynlige regnbuen” (HER).

Forskergruppen bak rapporten summerer opp en rekke mekanismer som den åpenbart betrakter som godt påvist. Dette er mekanismer som inntreffer ved eksponeringsstyrker som ligger godt under de grenseverdiene som ICNIRP anbefaler som sikre. Ellers ville ambassadepersonalet fått oppvarmingsskader, og det har de jo ikke.

Forøvrig forbauser det meg stort at den amerikanske forskningsrapporten overhodet ikke nevner bestrålingen av USAs ambassade i Moskva på 1970-tallet. Den historien er veldokumentert. Den førte til at tre ambassadører døde av kreft og til en rekke sykdomstilfeller hos ambassadepersonalet. En rekke rapporter ble skrevet, med dagens rapport nevner ingen av dem. Saken var et eneste stort dilemma for USA: Strålingen var jo godt under grenseverdiene, men folk ble jo syke likevel… (Jeg har en ferdig norsk oversettelse om saken liggende med tanke på en antologi til våren.)

Dersom det elitelaget av forskere som har laget den amerikanske utredningen, har rett, er ICNIRPs retningslinjer altså ubrukelige som helsevern: fordi de ikke har evne til å forutsi når skader oppstår, som igjen skyldes at det faglige grunnlaget er antikvert og for svakt. (Og fordi ICNIRPs retningslinjer tar en mengde forbehold som ingen leser.) Og likevel er det ICNIRPs retningslinjer som legges til grunn for 5G-utrullingen og for påstandene om at mobiler, WiFi, Blåtann-øreplugger og AMS-målerne i alle hjem, slett ikke kan skade.

De spørsmålene som er til drøfting i møtet i dag, finner du høflig formulert HER:

1. Er den vurderingen av risiko for helse-og miljømessige virkninger av elektromagnetiske felt, som er gjort av ICNIRP i 2020, tilstrekkelig robust og pålitelig til å kunne anvendes som retningslinje for strålevern?

2. Er ICNIRPs anbefalte grenseverdier for elektromagnetisk felt, som i hovedsak er basert på skadevirkninger fra rask vevsoppvarming, tilstrekkelig som vern for å unngå skader fra langvarig eksponering ved intensiteter som er lavere enn ICNIRPs grenseverdier?

3. Foreligger det tilstrekkelig med uavhengig forskning på helse- og miljømessige virkninger av 5G som kan brukes til å berolige publikum og hjelpe til med å minimere fremtidige erstatningsansvar?

Spørsmålene og bemanningen vitner om at her vil det bli høy temperatur:

Til stede er blant andre ICNIRPs leder, Rodney Croft, en australsk psykolog (et uttrykk for at ICNIRP over flere år har forsøkt å “psykologisere bort” helseplager fra EMF). Han imponererte meg ikke da jeg nylig hørte ham: Han låt som en PR-mann med et dagskurs i å selge trygghet.

Fiorella Belpoggi fra Ramazzini-instituttet, Bologna, og Elisabeth Cardis, fra Instituttet for Global Helse (ISGlobal), Barcelona, vil nok besvare det hele med hvert sitt NEI. De er spesialister på epidemiologiske studier av kreft og stråling. De andre i panelet kjenner jeg mindre til.

Møtet ledes av David Gee, Institute of Environment, Health, and Societies, Brunel University, London. Dette er mannen bak boka fra Det Europeiske Miljøbyrået [EEA] «Late lessons from early warnings: science, precaution, innovation». Den kom i 2004 og klassifiserte mobilkommunikasjon som en risikoteknologi.

Europaparlamentet har ikke all verdens makt, slik man kan se av organisasjonskartet under. Og et slikt møte i et liten underkomité er kanskje ikke all verdens å legge vekt på. Men sammen med rapporten fra USAs vitenskapsakademi er det kanskje et tegn på at eventyret om keiserens nye klær vil gå i oppfyllelse nok en gang.

Det er lov å tro på julenissen, i alle fall nå om dagen. Noen ganger finner han fram i tide.

 

Einar Flydal, den 7. desember 2020

PDF-versjon: EFlydal 20201207 Det bølger rundt ICNIRP – kraftigere enn på lenge v 1.1

EUs organisering (tegning: Ziko van Dijk, oversatt av Kjetil Ree)

Referanser

(Her er ført opp dokumentasjon på norsk omtalt over. For nedlasting og/eller bestilling: klikk HER.)

Einar Flydal og Else Nordhagen (red.): «5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø» (Z-forlag, 590 sider)

Arthur Firstenberg: Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet, Z-forlag, 2018 (451 sider + noter, referanser og stikkordsliste), 3. opplag

Else Nordhagen og Einar Flydal: Strålevernet bygger slett ikke på konsensus, men på et lite nettverk med sterkt avvikende oppfatninger om helsevirkningene, PDF-notat, 06.08.2020

«Virkninger av trådløs 5G-kommunikasjon på menneskers helse», Briefing til Europaparlamentet om 5G fra European Parliamentary Research Service, PE 646.172 NO februar 2020

Einar Flydal, Else Nordhagen og Odd Magne Hjortland: ICNIRPs nye retningslinjer for strålevern er basert på faglig uholdbar dokumentasjon, åpner for sterkere eksponering, svekker myndigheters og forbrukeres kontrollmuligheter, og legitimerer økt helse- og miljøskadelig infrastruktur, som fra 5G, notat, 43 sider, 21.05.2020.