AMS: – Ikke rart folk blir syke av Aidon-målerne!

Nå har vi endelig fakta å legge fram: De nye strømmålerne av merket Aidon produserer store mengder “skitten strøm” i tillegg til de hyppige radiosignalene.

Slikt stresser all biologi, og dermed er det å forvente at en del folk får akutte helseplager. Det er dessuten helseskadelig på sikt.

“Skittenstrømmen” er nå påvist i en test som aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! har fått utført i et tysk teknisk laboratorium.

En omfattende dokumentasjon om dette sendte advokat Hugo P. Matre i går til Halden tingrett i anledning en rettsak som kommer til behandling der i slutten av mai. Dokumentasjonen er skrevet av Else Nordhagen og meg selv, med Erik Avnskog og Odd Magne Hjortland som bidragsytere på de mest tekniske delene. Alle fire har i flere år jobbet med å sette seg inn i den medisinske, biologiske og elektrotekniske forskningen, de biofysiske virkningene, med målinger, og med å finne de praktiske løsningene.

Det er ni saksøkere som har gått til sak mot nettselskapet Elvia. Alle ni går til sak både for å slippe å installere ny AMS-måler med mikrobølgesender, noe som er godt dokumentert å gi akutte helseskader og generell økt helserisiko, og for å slippe de helseplagene som disse målerne har vist seg å skape både i egen bolig og hos naboer – selv når senderne er fjernet. 

Kravet til de ni er at Elvia ikke skal kunne stenge strømmen for å framtvinge at de må skifte til ny måler.

Mye skitten strøm

At mikrobølget stråling med skarpe pulser gir akutte symptomer hos en del folk, er velkjent og godt dokumentert i svært mange forskningsrapporter. Likeså at det gir langtidsskader, blant annet kreft. Men det tar tiår fra kunnskapen foreligger om nye miljøgifter til man klarer å få gjennomslag mot en næring som sloss med råtne metoder for å så tvil om forskningsresultatene, og mot myndigheter som henger etter i kunnskapsforståelsen. (En blodfersk artikkel fra Hardell og Carlberg poengterer nettopp dette: “Lost opportunities for cancer prevention: historical evidence on early warnings with emphasis on radiofrequency radiation”, Rev Environ Health 2021; aop).

Det vi dessverre ikke har kunnet dokumentere før nå, er at Aidon-målerne også sender ut svært store mengder nettstøy – såkalt skitten strøm. (Vi har riktignok bare testet én måler, men vi må anta at det gjelder alle.)

Testen i laboratoriet til det tyske firmaet Bajog, som produserer måleutstyr for nettopp å måle slikt, viser at Aidon-måleren riktignok holder seg innenfor regelverket (EN 5011 Klasse B, Gruppe 1 og 2). Men denne tekniske EU-normen er laget for beskytte annet teknisk utstyr mot påvirkning (interferens), og dekker bare området fra 150 kHz til 30 MHz.

Grafene over fra testen vi har fått utført, viser at Aidon-måleren skaper svært mye støy under det området som reguleres av forskriften, mens støyen som den skaper i regulert frekvensområde, i det minste ligger innenfor forskriftskravene.

Slik støy vil spre seg i husets ledningsnett og finnes igjen i det elektriske feltet fra alle ledninger i boligen, og gjerne også hos naboene. Enkelt sagt fungerer hele husets ledningsnett som en antenne som sender denne støyen ut i det elektriske feltet rundt ledningene.

Men så var det spørsmålet, da, om hvor relevante kravene i forskriften egentlig er:

Mennesker, hunder, fugler og insekter har man ikke hatt i tankene med denne forskriften, men teknisk utstyr. I laboratorierapporten er det dessuten tatt inn en bemerkning som det kan være verd å merke seg for alle EU-tilhengere som mener EU trekker miljøvernet i rett retning: Tyskland erfarte det motsatte da den tyske VDE-normen som gjaldt fra 10 kHz, måtte vike for en ny EU-norm som først gjelder fra 150 kHz:

Normen VDE 0871 (10 KHz up to 30 MHz) ble fra 01.01.1996 erstattet av EN 55011..22 (150 KHz up to 30 MHz) i hele Europa. Dette betyr at forstyrrelser i området 10 kHz – 150 kHz ikke lenger er underlagt lov og forskrift. Imidlertid forårsaker disse forstyrrende frekvensene betydelig interferens i omkringliggende utstyr, og kan også føre til ødeleggelse av ømfintlige kontrollsystemer, datamaskiner, innretninger og komponenter.

Det er ikke bare elektrisk utstyr som kan forstyrres av slike forurensninger av strømnettet. Biologien forstyrres også:

Det er godt dokumentert at de lave frekvensene under 150 kHz har stor påvirkning på en rekke biologiske forhold. En rekke grunnfunksjoner berøres – f. eks. kollagenets gjennomtrengelighet (ved 4, 6, 8, 10, 12 og 28 kHz) og hjernens bruk av elektriske frekvenser (helt nede under 30 Hz).

Fordi det er så grunnleggende funksjoner som berøres, kan det dukke opp helseplager over et bredt spekter. Det går ikke an å forutsi nøyaktig hvor eller hvordan, heller ikke at en spesifikk helseplage skyldes bestemte frekvenser og intet annet. For biologien virker ikke slik som mekaniske urverk der hver faktor har en bestemt funksjon og virkningen kan følges konsekvent og uten avvik langs årsakskjedene. Biologien er mer kompleks og forsøker å motvirke påvirkninger i det lengste, inntil det svikter og sykelighet oppstår. (Denne stress-modellen som ble utviklet av medisineren Hans Selye (se mer i bloggpost 24.10.2015) er sentral i forståelsen av sykdomsutvikling, og den blir stadig referert til i forbindelse med miljøgifter.)

Også høye frekvenser, som du ser her, har stor påvirkning på en rekke biologiske forhold. De fungerer like fullt som biologiske stressorer, men på andre måter: Høye frekvenser kan lett skape elektriske strømmer i det ledende materialet som befinner seg i mellom de elektriske feltene, eller mellom et felt og f.eks. jord, hva enten det er snakk om metallsenger, hunder eller mennesker. Over 30 MHz fins det ingen tekniske forskrifter som begrenser dem, og grafen over viser at de er tilstede i rikt mon i Aidon-måleren som ble testet.

Slike induserte strømmer har jeg personlig erfaring med – og det kom helt uventet: Da jeg flyttet min hjemmekontorplass fra et rom til et annet for noen år siden, var det fra jeg satte meg til, som om noen slo på en høyfjellsol. Det svei i ansiktet. Dessuten stakk det i fingrene når jeg satt ved tastaturet. Og jeg begrep selvsagt ikke hvorfor.

Jeg mistenkte at dette med tastaturet måtte ha med jordingsfeil å gjøre, og fikk et par folk til å måle: EMF Consult målte det elektriske feltet rundt kroppen min til 146 V/m, og forklarte det med at jeg satt i en høy metall kontorstol og skapte en elektrisk forbindelse mellom et lampepunkt og en ventilasjonsvifte på loftet over hodet mitt, PC, skjerm, tastatur og mus rett foran, og en veggkontakt nede ved føttene mine.

Slike felt er ikke sunt i lengden, og det var dessuten direkte vondt. Skjerming, jording, utskiftning og flytting på utstyr gjorde at hele problemet forsvant: “Høyfjellsola” ble liksom “slått av” og stikkingen i fingrene ble borte. Slik forsto jeg at slike problemer faktisk fins, og de kan komme fullstendig uventet – selv om du tror at du selv ikke kan merke slikt. Denne erfaringen gjorde det lett å tenke seg at mange har helseplager som de ikke har forstått kommer fra elektromagnetiske felt.

Samspill mellom flere kilder

Støyen fra Aidon-måleren kommer i tillegg til den ledningsbundne støyen som ellers skapes i huset av elektrisk utstyr, blant annet fra sparepærer, dimmere og alt som har elektroniske strømforsyninger (SMPS). Samspill mellom disse kildene sammen kan forverre problemet betydelig (konstruktiv interferens).

Men disse andre kildene kan du fjerne selv på så mange vis (se praktiske råd i EMF Consults hefte), og du kan i det minste slå av kursene om natta når kroppen er i “reparasjonsmodus”. Aidon-måleren kan du derimot ikke slå av, uten å ta strømmen i huset.

Nå tar vi skittenstrømmen til retten

Alle vi som har godtatt å skifte ut målerne våre til Aidon-målere, med eller uten radiosender i, står nå overfor en ganske ny situasjon:

For første gang har vi håndfaste bevis for at disse målerne skaper helseutfordringer – både akutt for noen, og som økt helserisiko for alle. Vi har også fått et håndfast grunnlag for alle historiene som hittil ikke har vært helt til å forstå, om de som har opplevd helseplager selv uten sender i måleren. Dermed kan vi ta saken til rettsapparatet.

I saken som kommer i mai, vil helseargumentet bli prøvd for retten – både for den mikrobølgede strålingen og skittenstrømmen. Retten skal ta stilling til om helseargumentet er “en åpenbart urimelig innvending” mot installasjon av Elvias Aidon-målere, eller ikke. Den avgjørelsen ser vi fram til, for den blir viktig for mange, og for hvor lang tid det skal ta å få gjennombrudd i synet på elektromagnetiske felt og helse.

Saken finansieres i det alt vesentlige av innsamlede midler gjennom aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!.

Vårt arbeid er blitt dyrere en forutsatt, for vi har finansiert en rekke saker allerede, uten egentlig å få retten til å behandle helsespørsmålet. Samtidig har vi brukt mye tid – også advokat-tid – på å få ryddet opp i gebyrkaoset. Den saken er vi fortsatt ikke ferdig med, og både vi og mange andre driver den fortsatt videre. Dessuten har vi nå hele ni saksøkere i samme sak, og det fordyrer en del.

Så om du ikke alt er med, ber vi deg derfor om å melde deg på som giver, og bidra med en andel på i alt 3 000 NOK, fordelt over et par år fra nå. For dette arbeidet gjelder oss alle, og det gjelder miljøet vi er avhengig av – hva enten vi har fritak fra senderen eller ikke, og hva enten vi nekter å skifte til ny måler eller alt har gjort det, eller egentlig er mer opptatt av 5G. For et sted må man begynne konkret med kamper som ikke er større enn at det går an å vinne dem. Slik kan vi legge stein på stein, selv om folk flest ennå ikke har sett at det vi steller med her, nok kan bli den største miljøsaken vi står overfor. Sjekk http://bidra.no/ams

Hva skjer fram til saken kommer opp?

Hva gjør alle vi andre i mellomtida, vi som har skiftet til AMS-måler, men nå er i tvil? Og vi som har fritak og har fått ny måler uten sender? Og vi som fortsatt har gammel måler og blir presset av nettselskapet til å skifte?

Vårt råd er: Hold ut og vent noen dager til! For om kort tid får du et nytt våpen du kan bruke overfor ditt nettselskap, som da får løse problemet som det har skapt:

Vi utgir vi den omfattende dokumentasjonen på 200 sider som vi har levert retten, men nå i litt mer omfattende, generell og bearbeidet form. Boka, som blir gratis i PDF-format, er laget for å passe både for teknikere, for jurister og for folk flest som vil forstå mer om stråling, skitten strøm og spillet rundt grenseverdiene. Tittelen blir “Smartmålerne, skittenstrømmen og helsa“. Layout blir som den forrige: Smartmålerne, jussen og helsa”, som nå er utsolgt, men som du kan laste ned HER.

Prisen vil avspeile at porto er den største kostnaden, og at vi ønsker størst mulig spredning raskt: Du får ett eksemplar for: kr. 250, fritt tilsendt. Rettet 5.4.2021: Tilbud om 5-pakning gjelder ikke lenger. 5 eksemplarer får du for kr. 350. Dermed har du også til naboer, venner og til eventuell advokat. Boka utgis samtidig som PDF, som du kan lastes ned gratis, og der alle lenkene selvsagt er aktive. Forhåndsbestill boka HER OG NÅ! Bestill HER. Last ned HER.

Så rådet er først og fremst: Hold ut og vent! Har du bekymringer med skitten strøm, så følg de vanlige rådene for å redusere eksponeringen!

Og hva med Nuri-målerne? Det må vi komme tilbake til. Vi har ikke fått testet dem fordi vi ikke har hatt tilgang til noen slik måler som vi kunne få teste. Har du en å låne oss, så gi beskjed!

Alt annet kommer vi tilbake til så snart vi kan!

 

Einar Flydal, den 3. mars 2021

PS. De som virkelig har størst behov for informasjonen i denne bloggposten, er sjelden på nett. Så informer dem gjerne!