AMS: Boka som kommer viser at nettselskapene bør ta en tenkepause…

Bildet viser en klassisk gresk historie om manglende konsekvensutredning, tankeløshet og oppvarmingskade: Daidalos og Ikaros, far og sønn, rømmer fra fengselet med en smart teknologi – fuglefjær festet til kroppen med bivoks. Men Ikaros trosser advarslene og styrter i havet. For han flyr for høyt og for nær sola, og bivoksen smelter i varmen fra strålenes høye energi …

Nettselskapene burde snarest slutte å presse på for å få skifte ut målere hos folk som fortsatt har de gamle. For AMS-målerne skaper uventet mye skitten strøm – både med og uten sender. Nå kan vi dokumentere det, og det er verre enn vi trodde. Det betyr at målerne gir en helsebelastning, enten man merker det eller ei.

Nettselskapene stevner nå folk for å få skiftet ut måleren, og hevder at de har plikt til å skifte den ut, selv om du har fritak fra AMS. Det er ren bløff eller uvitenhet: De er ikke pålagt utskifting hos dem som har fritak. Bløff er også påstanden om at utskifting kreves av Justervesenet. 

Det ville være fornuftig av nettselskapene om de nå koplet tilbake strømmen til dem de har tatt den fra, og så ventet med stevninger til rettsaken mot Elvia i mai er over. Ventetida kan f. eks. brukes til å sette seg inn i temaet, for boka om dette kommer snart i posten …

Her får du vite hvilke tema boka legger fram bevis på.

Men først:

At nettselskapene kan ønske seg å skifte ut den gamle måleren, er godt forståelig. At de har rett til det, er også utvilsomt – så lenge strømkundens grunn til å motsette deg, ikke er åpenbart urimelig.

For tida går nettselskaper til søksmål mot folk som nekter å skifte måler, med legeattest som gir fritak for AMS, men ikke for utskifting til måler uten sender. Det er ikke fornuftig av nettselskapene å gå til søksmål, for da presser de folk til å gå til midlertidig forføyning for å stanse mot selskapet.

En av dem som var blitt frakoplet strømmen for en hel evighet siden, Hanne Varildbakken, reagerte på presset fra nettselskapet med å kreve midlertidig forføyning for å få strømmen tilbake. Elvia ble i Hedmarken Tingrett dømt 28. januar til straks å kople strømmen til, og måtte betale saksomkostningene. Dommeren syntes tydeligvis saken hadde gått altfor vidt som det var, og ga ikke en gang Elvia anledning til å uttale seg om saken for kjennelsen falt. Her er den: 21-010192TVI-HEDM. En annen av Elvias kunder er Solvår Werenskiold, som driver med dyr. Hun har  nå vært uten strøm i over et år fordi hun nekter å skifte ut måleren. Hennes erfaring er at hun reagerer på mobilladere og slikt, og kan ikke ha så mye som en sparepære i huset uten å bli dårlig. I vinter holdt hun det gående uten strøm i -30 ℃.

Er du en av dem som presses av nettselskapet, så send dette brevet til Kunderservice: Brev fra OED til Ingrid Jansen, Lærdal 14.11.2019. Der står det sort på hvitt at nettselskapet godt kan la gammel måler stå hvis kunden har fått fritak. Samtidig bør du be om at saken stilles i bero til rettsaken i Halden i mai er over. Det er nok også i nettselskapets interesse om det er samme slags sak det gjelder.

Fakta på bordet

Så lenge vi ikke hadde fakta som tilsa noe annet og kunne stå seg i retten, har vi i aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! anbefalt folk å ikke motsette seg et målerskifte, men få fritak så de slipper radiodelen: Skitten strøm er noe de fleste lever med til daglig, og du møter et selvsikkert nettselskap med NVE og DSA i ryggen. Få har styrke til å sloss mot slikt, og ingen har da heller nådd fram hittil i konflikter med annet enn midlertidige seire i forsøkene på å beholde gammel måler. 

Men nå har vi fått utført nøytrale tekniske tester av målerne. De viser at målerne skaper mye skitten strøm – i likhet med annen moderne elektronikk, men motsatt av hva man burde forvente fra slikt måleutstyr. Dermed kan vi belegge svart på hvitt at målerne skaper en helseskadelig biologisk belastning som det ikke er rimelig å påtvinge folk (bloggpost 23.02.2021).

Så har vi bygd en lærebok, utredning, kildesamling og arbeidsbok rundt dette temaet som DSA, NVE og nettselskapene har tatt for lettvint på: De satte i gang tvungen innføring uten noen utredning av helse- og miljøkonsekvenser, til tross for alle advarsler som kom i Norge og i utlandet. Da kan det gå som med Ikaros på bildet over.

Bok for alle

Boka heter Smartmålerne, skittenstrøm, pulser og helsa, og blir på rundt 250 sider. Den forklarer temaet, har et 70-talls illustrasjoner og er beregnet på ikke-teknologer. Else Nordhagen og jeg har satt sammen boka, med Erik Avnskog og Odd-Magne Hjortland som viktige bidragsytere på det tekniske. Temaene som boka tar opp og fører juridiske bevis for, finner du under. Det er en liste på tjue punkter. 

En PDF-versjon av boka legger vi ut gratis. Slik kan du både lese boka som en lærebok i godstolen, bruke boka som råvare du klipper sitater og referanser fra, og trykke på lenker når du vil sjekke kildene. 

Boka er derfor velegnet for den som vil gå løs på – eller i dialog med – myndigheter, nettselskaper, eller naboer med opplysning og/eller juss for å få redusert eksponeringen i huset, leiligheten, arbeidsplassen eller borettslaget – av hensyn til seg selv, andre, eller miljøet. Boka passer også for forvaltning og for HMS-ansvarlige.

Boka fortsetter der Smartmålerne, jussen og helsa slapp, men overlapper litt og kan leses selvstendig. En del praktiske råd om tiltak i heimen for å redusere eksponering vil man også finne.

Forhåndsbestill nå!

Prisen avspeiler at porto er den største kostnaden, og at vi ønsker størst mulig spredning raskt:

Endring per 5.4.2021: Tilbudet om 5-pakning gjelder ikke lenger! Du kan bestille boka HER.

Du får ett eksemplar for kr. 250, fritt tilsendt.
Du får 5 eksemplarer for kr. 350, kr. 450 fritt tilsendt
(prisen er justert opp 16.3. for ikke å gå med stort tap)

Bestiller du en fem-pakning, har du bøker til en nabo, et par venner og eventuelt til en advokat. Forhåndsbestill boka HER OG NÅ! Vi regner med å sende bøkene ut i påsken. 

Er du derimot leder av et av strømnettselskapene, trenger du ikke bestille: Da får du boka gratis i posten. Det samme gjør DSA, FHI, Hdir, OED, NVE og RME, Arbeidstilsynet, stortingets helse- og sosialkomité, og det koordineringsutvalget for EMF-saker i sentralforvaltningen som DSA leder.

Din fastlege, borettslaget og andre du mener bør opplyses, må du derimot selv forsyne med bøker.

Bokas bevistema

Her følger en svært kompakt og punktvis gjennomgang av de påstandene som bevises i boka – beregnet på jurister og andre som vil gå i detalj på argumentene og belegget for dem.

Boka inneholder betydelig dokumentasjon på hvert tema i form av forklaringer, illustrasjoner, sitater og kilder som gir belegg for de følgende påstandene:

 1. AMS-målere med radiosender skaper et miljø der AMS-målerens mikrobølgede radiokommunikasjon – alene og/eller i samspill med andre miljøstressorer – gir forhøyet risiko for helseplager og -lidelser – akutt og over tid.
 2. Selv når målerens sender er fjernet/deaktivert, skaper kabelbunden spenningsstøy og overharmonisk støy – i dokumentet omtalt med samlebetegnelsene skitten strøm og skittenstrøm – et miljø som – alene og/eller i samspill med andre miljøstressorer – gir forhøyet risiko for helseplager og -lidelser – akutt og over tid.
 3. Dette (pkt. 1 og 2 over) skjer uavhengig av om målerne holder seg innenfor tekniske krav til EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) eller ikke.
 4. De to fenomenene – mikrobølget radiokommunikasjon og skitten strøm – er nær beslektede fysiske fenomener som i begge fall vil være til stede i boligen der måleren er plassert, og må ved normale situasjoner påregnes å være til stede med intensiteter (normalt kalt «styrke», og målt bl.a. som nT, V/m og/eller µW/m2) som i relevant, publisert, fagfellevurdert forskning er funnet å gi ugunstig påvirkning av biologisk materiale og derigjennom gi forhøyet risiko for helseplager og -lidelser – akutt og over tid.
 5. Slike ugunstige resultater er etablert gjennom gjentatte, uavhengige forskningseksperimenter, in vitro og støttes av forsøk in vivo, og av epidemiologisk forskning.
 6. Slike resultater utgjør et klart og overveldende flertall av tilfanget av primærstudier.
 7. Slike resultater er etablert gjennom et omfattende tilfang av forskeres litteraturgjennomganger.
 8. Dagens gjeldende anbefalte grenseverdier er utformet gjennom retningslinjer som angir referanseverdier beregnet kun for å beskytte mot raskt foreliggende helseskader fra akutt oppvarming (radiofrekvensområder) og nervestimulering som gir hallusinasjoner el.l. sensoriske inntrykk (lave frekvensområder), og inneholder et stort omfang unntak fra hva som faller inn under helsevirkninger som referanseverdiene skal beskytte mot.
 9. Pulsing – en fellesbetegnelse som omfatter ulike former for variasjon av det elektriske feltet, herunder signalmodulering, hyppige strømbrudd fra SMPS-type strømforsyninger, overharmoniske, m.m. – er i forskningen solid påvist som ekstra bioaktivt, men ikke hensyntatt i de i Norge gjeldende retningslinjene og grenseverdiene, ettersom de normalt i forbindelse med konsumentmarkedet ikke gir oppvarming ved de sikkerhetsavstander som angis for teknologiene.
 10. Pulsing i ulike varianter som fra forskning er kjent for høy biologisk påvirkning, er til stede både i AMS-målernes mikrobølgede radiosignaler og i deres skittenstrøm.
 11. Det foreligger i forskningen innen medisin og biofysikk utstrakt aksepterte forklaringsmodeller for hvordan miljøstressorer – herunder mikrobølgede elektromagnetiske felt – påvirker biologien og skaper slike meget varierte virkninger som observeres i epidemiologiske studier.
 12. De i Norge gjeldende retningslinjene tar ikke hensyn til, men avviser og/eller neglisjerer, forskningsfunnene nevnt over.
 13. De i disse retningslinjene angitte referanseverdiene er gjort gjeldende som generelle grenseverdier ved at de legitimeres gjennom kjeder av evalueringsprosesser i form av utvalgsbaserte litteraturgjennomganger.
 14. Det tilfanget av litteraturgjennomganger som hevder at denne nevnte forskningen ikke bør legges vekt på og «ikke er sikker nok», og derigjennom legitimerer de i Norge fra DSA anbefalte grenseverdier for mikrobølget radiokommunikasjon og for skitten strøm, bygger på sterkt kritiserte evalueringsprosesser utført av utvalg som er under sterk internasjonal kritikk for næringstilknytning, partiskhet, faglig svake evalueringer, bruk av svak bevisføring basert på forskning som ikke finner skadesammenhenger, bruk av «mekanistiske» evalueringskriterier som ikke er tilpasset forskning på biologisk påvirkning men forenklede fysikk-betraktninger, og basert på krav om «sikre nok», dvs. absolutte, bevis som ikke kan oppnås i biologisk-empirisk forskning, og på krav som gir uendelige muligheter for å forsinke innføringen av restriktive tiltak.
 15. Disse vurderingene står i skarp konflikt med det store flertall av forskningsfunnene og med konsensus innen uavhengig forskning, og med forskningen som gjør positive funn og derigjennom er vitenskapsmetodisk langt mer solide enn forskning som ikke gjør funn.
 16. Påstander om at strålingen er “svak og sjelden” skyldes feilmålinger og uegnede målemetoder.
 17. Påstander om at eksponering for slik stråling er ufarlig, er i strid med etablert forskning og med gjeldende normer for HMS og forbrukerbeskyttelse, og er i konflikt med de grunnlagsdokumenter som norske anbefalte grenseverdier for eksponering hviler på, i det dette grunnlaget understreker en viss usikkerhet om virkninger.
 18. Innføringen av AMS-målere derfor er gjort på uforsvarlig vis, uten forutgående konsekvensutredninger av helse- og miljøaspekter ved de valgte teknologiene.
 19. De aktuelle AMS-målerne tilfører bomiljøet egenskaper som påtvinges beboerne, ettersom de ikke kan fjerne den miljøstressoren som mikrobølget radiokommunikasjon og skitten strøm utgjør, uten samtidig å miste strømmen, eventuelt påføres betydelige investeringer i skjermings- og filtreringsutstyr som de normalt ikke har kjennskap til behovet for, ikke har kjennskap til hvordan fungerer, eller hvordan de kan skaffe seg.
 20. En del personer får akutte helseplager av disse målerne, selv når senderne er fjernet/deaktivert.
 21. En del folk har akutte helsemessige reaksjoner og/eller helseplager som hører inn under de symptomknipper (syndromer) som i fagfellevurdert, publisert forskning er funnet å kunne forårsakes av eller stimuleres av eksponering for menneskeskapte elektromagnetiske felt.

Det følger av dette at en slik situasjon som beboerne settes i ved påtvunget installasjon av nye målere – med eller uten aktiv mikrobølgesender – er etisk uforsvarlig og uheldig utfra et folkehelse- og samfunnsansvarsperspektiv. Gitt konsekvensene som konstateres på miljøet, er det heller ikke økologisk bærekraftig.

Jussen i dette er et tema som boka ikke går videre inn på. Boka er derimot breddfull av “juristmat”, for det er nok av lover og forskrifter som er relevante når disse påstandene anerkjennes. Men det får jurister ta seg av.

 

Einar Flydal, den 7. mars 2021

PDF-versjon: EFlydal-08032021-AMS-Boka-som-kommer-viser-at-nett-selskapene-bor-ta-en-tenkepause-.pdf

PS. Det er alltid viktig å understreke at de fleste merker nok ingenting til en AMS-måler, eller kopler ikke det de opplever til måleren, f. eks. dårligere nattesøvn, som er noe mange rapporterer. De færreste legene kjenner til fagfeltet, og de har ikke lært noe om det under utdanningen, så de tror heller på Helsedirektoratet, som stoler på DSA og mest opptatt av at det ikke skal skapes unødig angst. Det er et mål som er lett å være enig i, derfor er det viktig å opplyse om foreliggende forskning framfor å fortie den og skape grobunn for all slags ville fantasier.

Virkningene fra slike elektromagnetiske felt kan forklares biologisk og måles statistisk som en forverring av folkehelsa, spredt tynt utover på mange diagnoser. Altså rammes noen, uten at det er så lett å peke på hvem som blir det, eller på årsaken.

Et kunnskapsbasert helsevesen skulle tatt tak i dette for lengst. Med det skjer ikke. Cellefysiologen Susan Pockett forteller deg hvorfor i boka “Stråletåka – Helse- og miljøforurensningen fra mikrobølgene» (Z-forlag, 237 sider). Boka viser – svært solid og detaljert – hvordan et lite mindretall forskere og konsulenter med sterke forsvars- og næringsinteresser i ryggen driver et narrespill gjennom ICNIRP og WHO der de – bevisst og gjennom omhyggelig veide formuleringer – underslår etablert kunnskap. Og så forplanter det seg… Mer omtale om den boka: HER.