AMS: Slik svarer du hvis nettselskapet truer før dommene faller i Halden og Molde

Vi venter på dommene i rettssakene som nylig har vært om helseskader fra AMS-målere i tingrettene i Halden og Molde. Enkelte nettselskap venter også, men flere utnytter tida til å true med å strømstenging og tvangsfullbyrdelse – før dom kommer om de har lov til slikt.

Det er ikke rimelig, det er grove overtramp og maktmisbruk – og ikke er det smart. For tenk om saksøkerne i Halden- og Molde-sakene vinner? Tenk om de får rett i at folk kan bli livsvarig syke av disse målerne, men likevel ikke får skaffet seg legeattest, siden Helsedirektoratet har nedlagt forbud?

Her får du verktøyene du trenger for å få nettselskapet til å besinne seg til dommene er rettskraftige.

Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! arbeider med en enkel arbeidspakke for deg og din advokat, men den tar fortsatt noen dager å få fram. Her får du en enklere og litt røffere oppskrift som du kan bruke umiddelbart om det haster:

  1. Du ber nettselskapet vente til dommen er klar og varsler krav om midlertidig forføyning.
  2. Du ber tingretten om midlertidig forføyning inntil dom i Halden-saken foreligger og bruker samme hovedargumentasjon og leverer inn samme hovedbevis som i Halden-saken.
  3. Du ber tingretten heve saken straks dersom nettselskapet trekker trussel om stengning og evt. stevning for tvangsfullbyrdelse før rettskraftig dom foreligger i Halden-saken.

Nedenfor finner du viktige detaljer. Vær nøye med dem! Det er lett å trå feil uten hjelp fra jurist. Vi kan ikke gi advokathjelp underveis, men har kjørt pilotsaken for å satt en standard andre kan referere til og bruke. Og vi svarer på epost så langt vi kan. (Se menyen.)

Nettselskapene er pålagt gjennom forbrukerkjøpsloven å varsle flere ganger, før de eventuelt gir en konkret dato. De gir kanskje  advarslene nå i forkant for raskt å kunne ta neste skritt og stenge når dommen har falt – hvis den går i deres favør. Får du stengningsvarsel med en konkret dato nå før dommen er falt, så vil vi gjerne ha beskjed omgående.

Viktige forutsetninger

Rådene gjelder for deg som har helseplager som du har grunn til å tro skapes av eller forverres av eksponering for menneskeskapte elektromagnetiske felt. Du bør ha forsøkt å skaffe deg legeattest og søkt fritak dersom du har fått attest.

Akutte helseplager som i følge forskningslitteraturen typisk dukker opp hos en del personer i forbindelse med AMS-målere og annen eksponering for mikrobølger finner du i sluttnote (1) under. Vær oppmerksom på at dette er “diffuse symptomer”, dvs. at de også kan ha andre årsaker.

Du bør derfor ha erfaring med at de forsvinner / blir mindre når du er borte fra AMS-målere og andre kilder. Generelle helse- og miljøvirkninger fra pulset, polarisert, mikrobølget stråling er beskrevet i sluttnote (2). Slike generelle argumenter aksepteres ikke som fritaksgrunn for AMS-måler av norske myndigheter, men er hittil ikke prøvd for retten i Norge.

Fritak fra AMS-måler innebærer fritak fra radiokommunikasjonen i måleren. Den delen fjernes / slås av, og måleren er ikke lenger definert som en AMS-måler.

Tenk igjennom om du virkelig også vil nekte å få installert ny måler overhodet på grunn av helsevirkninger fra skitten strøm (ledningsbundet spenningsstøy): Dersom du har en rekke andre kilder til skitten strøm i huset – og det har de fleste – er det kanskje ikke verd kampen du må ta. Men i motsatt ende av skalaen: Dersom du er sterkt el-overfølsom, kan det være helt avgjørende å slippe en slik kilde du ikke kan fjerne eller slå av. I så fall bør du alt ha gjennomført elementær el-sanering i boligen for å fjerne / redusere andre kilder til skitten strøm (dimmere, sparepærer, trådløs ruter, etc).

(Les mer om skitten strøm og el-sanering i EMF Consults veiledningshefte eller – mer omfattende – i veiledningene fra det svenske Boverket, eller i boka Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa som du kan kjøpe eller laste ned.)

Sett deg nøye inn i risikoen ved å kreve midlertidig forføyning! Det koster i utgangspunktet 3 000 kroner, men kan utløse betydelige kostnader i tillegg om du ikke passer på å kople inn en jurist på rett tidspunkt, og det koster også fort penger! Gå derfor gjerne sammen med flere, slik at dere både deler kunnskap, arbeid og risiko!

Rådene du får her, er resultatet av omfattende innsats siden 2017 og mange advokat-timer, finansiert av et stort spleiselag. Vi setter pris på om du bidrar med finansieringen, for jobben er ikke gjort selv om saksøkerne i Molde og Halden vinner.

Trinn 1: Du ber nettselskapet vente til dommen er klar og varsler krav om midlertidig forføyning.

Send en epost til nettselskapets kontaktadresse så snart du varsles om strømstengning. med teksten under. Du kopierer teksten under, og tilpasser den til ditt tilfelle.

Følg opp med purringer samme dag og ofte til du får svar. (Må du gi opp, eller har alt gjort dette, går du til Trinn 2 nedenfor.)

Til daglig leder i <nettselskapet>

<Vi er er gruppe på X husstander som motsetter oss>/<Jeg motsetter meg> å få ny måler installert og trues nå av <nettselskapet> med stengning av strømmen.

<Vi>/<Jeg> ber om at <nettselskapet> meddeler oss snarest at selskapet vil avvente rettskraftig kjennelse i Halden-saken, som var for retten 19.-21. mai. Dersom vi ikke omgående får bekreftelse på dette, vil vi be tingretten om midlertidig forføyning i påvente av kjennelsen i Halden-saken, og i en eventuell rettssak bruke samme juridiske argumentasjon og bevis.

<Vår>/<Min> begrunnelse er først og fremst helseplager fra EMF-stråling <og skitten strøm>. <Noen av oss har legeattest for å få fritak fra AMS, andre har forsøkt å få, men har ikke fått det til.> <Legeattest er framlagt, men <nettselskapet> godtar ikke at ikke måleren skiftes, til tross for at det ikke foreligger krav om utskifting når måleren ikke er en AMS-måler, og heller ikke krav fra Justervesenet.

<Flere av oss>/<Jeg> har mottatt varsler om at strømmen vil bli stengt om få dager. <Vi> er el-følsomme, dvs. vi har vesentlige helseplager som kommer akutt ved eksponering for EMF, blant annet fra AMS-målere. I tillegg kjenner vi til at slik eksponering gir økt helserisiko over tid, også på annet liv. 

<Nettselskapet> bør nå for lengst være kjent med at en del personer får helseplager av eksponering for EMF-stråling – også langt under Norges termisk baserte anbefalte grenseverdier, at slike helseplager kan oppstå av slik eksponering, og at de kan bli livsvarige. Det er derfor fare for helsen dersom nettselskapet tiltvinger seg rett til å skifte ut måleren.

Vi vil i en eventuell rettssak benytte samme juridiske argumentasjon som ble benyttet i rettssakene i Molde og i Halden nylig, og bevismaterialet som aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! og Advokat Schjødt AS v/ adv. Hugo P Matre har utarbeidet.

Det virker ganske unødig å belemre rettsapparatet med enda en sak om når det alt er slike saker til doms i Molde og i Halden. Dette blir derimot konsekvensen dersom <nettselskapet> opprettholder sine stengningsvarsler.

Vi ber om svar omgående på denne henvendelsen, og at  vi får beskjed om at stengningstrusselen trekkes straks.

Vi er følgende husstander, adresser og målernumre:
1.
2.
3.
….

Med hilsen

Trinn 2: Du varsler, og ber tingretten om midlertidig forføyning inntil dom i Halden-saken foreligger

Når du ikke har fått svar, eller blitt avvist, av nettselskapet, ber du tingretten om midlertidig forføyning:

En midlertidig forføyning er en midlertidig dom for å beskytte liv, helse, eller vesentlige økonomiske interesser. Den som ber om midlertidig forføyning, må seinere enten be om at dommen heves, eller gå til søksmål.

Du ber tingretten om midlertidig forføyning inntil dom i Halden-saken foreligger fordi din helse trues, og fordi det er unødig og urimelig at rettsvesenet skal belastes med sak som er lik den som alt er til behandling i Halden-saken. Du viser til samme hovedargumentasjon og leverer inn samme hovedbevis som i Halden-saken.

En raskt utarbeidet mal for dette finner du nedenfor og kopierer til din tekstbehandler.

Du tar kontakt med tingretten og sender begjæringen, og du tar kontakt igjen og sikrer at de har fått det de trenger, bl.a. må det fylles ut et skjema og betales 3 000 kroner…

 

[TINGRETTENS NAVN, SOM DU FINNER PÅ https://www.domstol.no/]
[TINGRETTENS ADRESSE]

 

[DITT STED], den XX-XX-2020

 

BEGJÆRING OM MIDLERTIDIG FORFØYNING TIL [TINGRETTENS NAVN]

 

Saksøker:   
[DITT FULLE NAVN]
[DIN ADRESSE]

Prosessfullmektig: p.t. ikke valgt

Saksøkt:
[NETTSELSKAPET], org. nr.: [FINN DET PÅ https://w2.brreg.no/enhet/sok/index.jsp]

[NETTSELSKAPETS ADRESSE]

Prosessfullmektig: p.t. ikke valgt

Saken gjelder: Midlertidig forføyning og negativt fastsettelsessøksmål for at nettselskap ikke skal avbryte (stenge) overføring av elektrisk energi

[DITT FULLE NAVN] (“[DITT ETTERNAVN]”) begjærer herved midlertidig forføyning overfor [NETTSELSKAPET] (“NETTSELSKAPET]”).

Bakgrunnen for forføyningen er at [NETTSELSKAPET] har varslet at strømforsyningen til [DITT ETTERNAVN] vil bli stengt etter [DATO].

Årsaken til nedstengingen er at [DITT ETTERNAVN] av helsemessige årsaker har nektet [NETTSELSKAPET] å installere en måler med et automatisk måler- og styringssystem («AMS-måler») basert på mikrobølget radiokommunikasjon, med en utforming som fører til slik radiokommunikasjon en rekke ganger gjennom døgnet [TA MED OM DET PASSER I DITT TILFELLE: , og er en kilde til skitten strøm (ledningsbundet spenningsstøy) i boligen som ikke kan fjernes av saksøker uten å miste strømmen].

[NETTSELSKAPET] anser nektelsen som et vesentlig kontraktsbrudd som etter partenes avtale og forbrukerkjøpsloven § 48 a gir adgang til stengning av strøm, til tross for [NETTSELSKAPET] sin leveringsplikt etter energiloven § 33.

Det begjæres midlertidig forføyning for at [NETTSELSKAPET] ikke skal avbryte (stenge) overføringen av elektrisk energi frem til det foreligger rettskraftig dom om hvorvidt nekting av installasjon av AMS-måler utgjør et stengingsgrunnlag.

Det ventes dom i to slike saker innen få uker, 20-187442TVI-TSOS/THAL og 20-139888TVI-TMOR/TMOL, den førstnevnte etter omfattende gjennomgang av sakskomplekset og med omfattende vitneførsel.

Det rettslige grunnlaget i disse sakene er således tilgjengelig for retten. Et hoveddokument i disse sakene, og som begrunner og underbygger saksøkers behov for fritak fra installasjon av slik måler, er vedlagt som PDF-dokument: Einar Flydal og Else Nordhagen: Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa, Foreningen for EMF-reform, 2021.

Sakens faktum og prosessuelle sider er omfattende og nærmest identisk med de ovennevte sakene. Saksøker anser det derfor som urimelig og unødig å redegjøre for dem i denne begjæringen, og urimelig og upassende utnyttelse av monopolsituasjonen at [NETTSELSKAPET] ikke venter til dom er avsagt og rettskraftig, men bruker sterkt press for å presse fram en svekket rettsstilling for saksøker og å påføre saksøker en forverret helse mens de nevnte sakene er til doms.

Det foreligger ikke sikringsgrunn eller betalingsmislighold.

Saksøker finner det derfor unødig å gå inn i sakens detaljer, men ber retten om midlertidig forføyning:

[NETTSELSKAPET] pålegges å unnlate stengning av overføring av elektrisk energi til [DITT ETTERNAVN] frem til det foreligger endelig dom i nevnte saker på hvorvidt nektelse av installasjon av trådløse AMS-målere begrunnet med helsemessige forhold knyttet til eksponering for målerne, utgjør et relevant grunnlag for stenging av strømtilførsel og at saksøker tilkjennes sakskostnader.

 

[DITT ETTERNAVN] og [DATO]
[DIN ADRESSE]

Seinest på dette tidspunktet bør du kontakte advokat. Se under.

Trinn 3: Du ber tingretten heve saken straks nettselskapet trekker stengningstrusselen

Dersom du fremmer krav om midlertidig forføyning, har du plikt til å følge opp med stevning mot nettselskapet seinere. Om nettselskapet trekker stegningstrusselen, må du derfor snarest be tingretten om at saken heves. Og straks det foreligger dom i Halden-saken, må du vurdere hva du vil gjøre videre.

Disse tingene må gjøres på juridisk korrekt måte, ellers kan det fort bli dyrt. Straks du har fremmet krav om midlertidig forføyning, bør du derfor kontakte advokat for å få hjelp videre.

Alternativer

Så langt vi og vår advokat kan se, er det dessverre ikke noen annen vei å gå når nettselskapene ikke vil vente på rettskraftig dom.

Vi oppfatter truslene fra nettselskapene som lite gjennomtenkte og ansvarsløse overfor sine kunder, og som uttrykk for at de ikke har satt seg inn i mer enn sin økonomi og knapt nok sin teknologi. Men nettopp slike forhold er det jo rettssakene i Halden og Molde handler om, så her får vi vente på kjennelsene.

Veien videre

Denne krangelen med nettselskapene er forbigående. Dommene kommer etter hvert – og så må vi legge den videre strategien utfra dem.

Så den videre strategien kommer vi tilbake til. Nå rydder vi i aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! opp i papirene og i økonomien, betaler regninger og tenker framover mens vi venter på dommen. Gå til Bidra.no/ams for å gi din støtte!

 

Einar Flydal og Torleif Dønnestad

Sluttnoter og kilder

  1. Symptomene som listes opp på side 35 i Else Nordhagens vitneforklaring i Halden-saken, som du finner HER, er:
    Akutte virkninger: Ringing i ørene, Trykk og vibrasjoner, Tinnitus/øresus, Øresmerter, Hørselstap, Svimmelhet, Ustødig gange, Synsforstyrrelser, Utmattelse/ME, Hodepine, Migrene, Svekket konsentrasjon, Søvnløshet.
    Langtidsvirkninger: Svimmelhet, Utmattelse (fatigue), Svekket balanse, Hodepine, Svekket konsentrasjon, Depresjon, Søvnløshet.
  2. R.N. Kostoff, m.fl.: Negative helsevirkninger av 5G mobilnettverksteknologi under reelle forhold, Toxicology Letters 323 (2020) 35–40, norsk oversettelse, kan lastes ned HER.
  3. Einar Flydal og Else Nordhagen: «Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa», Foreningen for EMF-reform, 2021, kan lastes ned HER, eller bestilles HER.