AMS og strømstengningene: Hva kan du nå gjøre?

Noen hundre strømkunder motsetter seg hardnakket å gi strømnettselskapene adgang til å skifte ut den gamle strømmåleren. Nettselskapene viser på sin side nå til dommene i Molde og Halden og slår fast at de har rett til å skifte dem ut: Disse dommene slår fast – på det tynneste grunnlag man kan forestille seg – at helseplager er en «åpenbart grunnløs innvending».

Nettselskaper landet rundt stenger nå strømmen til dem som ikke har skiftet til ny måler – med eller uten mikrobølgesender. Og når montøren står der og skal stenge, gir de fleste seg.

Vi i aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! blir hver dag bedt om råd. Her er vårt svar og en del alternativer. Kanskje finner du et som er helt greit? Og hva gjør du hvis ikke?

Alternativene

For mange landet rundt har å nekte enhver utskifting av gammel strømmåler vært del av en generell aksjon som dreide seg om EU, overvåkning, privatlivets fred, miljø og helse – i en eller annen blanding. Nå dreier det som om å finne praktiske løsninger for deg selv og omgivelsene – så får du føre den kampen på andre arenaer, blant annet ved å støtte kampen i rettssystemet for å få aksept for helse- og miljøsidene ved vår uhemmede vekst i produksjonen av elektromagnetiske felt (EMF).

Sjekk om du har gjort det du selv bør gjøre for å finne praktiske løsninger! Kanskje du finner en her:

 • Folk som har helseplager, eller frykter helseplager, fra AMS-målere, har krav på legeattest og fritak for AMS. Har du gjort en innsats for å skaffe deg en? Helsedirektoratet har riktignok pålagt legene ikke å skrive at pasienten faktisk får fysiske plager av AMS-måleres sendere, men en del leger trosser forbudet. Og legene kommer ikke i konflikt med forbudet om de skriver en uttalelse om at pasienten melder om helseplager fra EMF (elektromagnetiske felt), eller at pasienten frykter for å få slike. Det er fullstendig «innafor». (Du kan også spørre andre behandlere: I forskriften er det krav om dokumentasjon av ulempe, og NVE har nevnt uttalelse fra helsepersonell, «for eksempel lege eller psykolog».) Vil ikke fastlegen din, så spør andre!
 • Rent generelt er skitten strøm (ledningsbundet spenningsstøy og overharmoniske) fra moderne målere noe skitt. Det er lite ønskelig på grunn av helsebelastningen som skapes. Skadevirkninger på biologien er godt dokumentert, men lite kjent. Dette gjelder også skitten støy fra AMS-målere (også om senderen er fjernet eller slått av), men de lager ikke mer enn mye annen moderne elektronikk.
  Så dersom du ellers i livet og i huset ikke tar spesielle hensyn til skitten strøm, har du antakelig huset fullt av skitten strøm fra andre kilder (dimmere, transformatorer til PC, TV, radio, ladere, osv.). Da kan du vanskelig vinne fram med skitten strøm som innvending mot at nettselskapet skal få skifte til en ny måler. Ta da heller til takke med en måler uten AMS (altså uten/med deaktivert sender) enn å ta en grunnløs og umulig kamp!
 • Folk som er spesielt el-overfølsomme og tar spesielle hensyn som å el-sanere huset, ikke ha på strøm om natta, el. l., er i en ganske annen situasjon! De må vurdere om de vil utsette seg for en ny måler som sender skitten strøm ut i hele huset, selv når kommunikasjonskortet er fjernet, og ikke kan slås av om natta uten at også strømmen forsvinner.
 • Det fins mellomløsninger på alle trinn. Kanskje noen av dem er gode nok? Se i lista under.

Enkelte har gått inn for «totalnekting» som politisk virkemiddel, og å forsøke å trekke ut tida mest mulig ved å la være å besvare henvendelser fra nettselskapet. Det har vi hele veien ment er et uansvarlig råd å gi folk: Det fører folk inn i unødig vanskelige livssituasjoner og kan gi store kostnader. Så legg det på hylla!

Dersom du vil ha strøm fra nettselskapet, har du ingen andre muligheter enn enten a) å godsnakke med nettselskapet for å få det til å akseptere å levere strøm selv om måleren ikke skiftes, noe som neppe fører fram, eller b) finne en mellomgod løsning, eller c) å anlegge sak mot nettselskapet – eventuelt først å fremme krav om midlertidig forføyning – for å få strømmen tilbake i tida fram mot rettssaken.

Etter dommene i tingretten i Molde og Halden, og nylig også i Sandnes, vil et saksanlegg neppe fører fram, men koste store summer. Midlertidig forføyning er heller ikke lenger noen farbar vei annet enn i tilfeller der du har klare og tunge fakta å slenge i bordet, og er villig til å følge opp med en stevning.

Det rettslige arbeidet må i stedet skje ved å anke den grundigst forberedte saken til lagmannsretten. Det arbeider vi med å få til, og det kan du støtte! Men det tar tid, minst et halvt år.

Mellomgode løsninger

Det fins en rekke mellomgode tekniske løsninger som reduserer eksponeringen innad i huset. De kan være vel verd å sjekke ut.

Energi Norge oppfordrer nettselskapene til å være kreative og finne praktiske løsninger.  Det er i hovedsak kundene som betaler for dem, og fleste som nettselskapene foreslår, eksponerer fortsatt miljøet, hagen, naboer, osv. Slike mellomløsninger er blant annet:

 • å sette AMS-målerens radiomodul som såkalt «endenode» (som fører til at den kommuniserer sjeldnere)
 • få GSM/UMTS-sender i måleren i stedet for maskenett-sender
 • kople ut den interne antenna og i stedet sette en retningsantenne utenpå husveggen, med skjerming inn mot huset, f.eks. en blyplate
 • sette inn filtre mot skitten strøm (se mer under)
 • plassere AMS-måler (med sender) lengre vekk fra boligen

Disse løsningene demper eksponeringen, flytter dem unna din bolig, og løser dem kanskje tilstrekkelig for deg. Men de er slett ikke for alle:

For folk som er spesielt el-overfølsomme, er ikke dette alltid nok. Da kan man bruke ulike slags filtre for å dempe skitten strøm – både i det lavfrekvente og høyfrekvente området. Å installere slikt er fagarbeid. Man må blant annet passe på at det ikke blir verre forhold i boligen. Slikt må man dessuten betale for selv, og det koster fort en del tusenlapper. Ta kontakt med FELO (Foreningen for el-overfølsomme, http://felo.no), og/eller f.eks. EMF Consult AS, for å få råd og dåd.

Du som har fått stengningsvarsel eller alt har fått stengt strømmen, må altså selv ta dine valg utfra din livssituasjon, din helse og hvor prinsipiell du vil være. Ingen av disse valgene er enkle, men springer ut av et strålevern og helsevesen som nekter for eksistensen av problemet.

Blir du med på å ta saken til lagmannsretten?

Problemene til dem som virkelig er så el-overfølsomme at de ikke kan ha en slik kilde til skitten strøm i huset, er akutte og blir ikke borte:

Problemene blir tvert om stadig flere, i takt med at også kildene blir stadig fler. Levetida på AMS-målere er antakelig under 15 år. Det kommer derfor nye utskiftninger, og mange flere smartmålere – med sendere, sensorer, radarer osv. – er for lengst på vei inn. AMS, 5G, 6G, 7G og Tingenes Internett er teknologiske konsepter som utvikles med skylapper på for hvordan de «overdøver» livets mest grunnleggende og finstilte mekanismer – og derfor får biologiske konsekvenser både for mennesker og miljø.

Problemene som moderne strømbruk – som trådløst så vel som trådfast – skaper for helse og miljø, vil derfor melde seg stadig sterkere på den helse- og miljøpolitiske agendaen.

Behovet for en rettslig avklaring av helsespørsmålet er derfor like stort nå som før installasjonene av AMS-målerne startet. Den gang visste NVE og kraftselskapene på advarslene de fikk, og tenkte vel at problemet gikk over etter hvert. Slik er det ikke. Det blir ikke borte, men øker i takt med «det grønne skiftet», der man tror at man skal få både i pose og sekk: sterk fortsatt vekst i energiforbruket og bedre helse og miljø. Derfor er det på tide å ta fatt på løsningen.

Så uansett hvordan du ordner deg nå inntil videre, inviterer vi deg til å slutte opp så vi kan få til en ankesak for lagmannsretten. Da kan vi få en høyere instans i rettsvesenet til å gi rettslig aksept for helse- og miljøproblemet. Vi må som et første trinn få gjennomslag for at helseproblemet er “ikke åpenbart grunnløst”, men tvert imot grundig dokumentert.

Skal vi klare dette, må mange bidra. Du melder inn din støtte HER.

 

Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!

 

Einar Flydal og Torleif Dønnestad, den 12. juni 2021

PDF-versjon: EFlydal-TDonnestad-20210612-AMS-og-stromstengningene-Hva-kan-du-na-gjore.pdf

PS. Det du så avgjort ikke skal godta, er forslag fra montøren om å “prøve en stund om det går greit med AMS-måler”. Slike forslag viser at montøren (og strømbransjen generelt) ikke har aning om at varig overfølsomhet utløses av overeksponeringer, og at terskelen for overeksponering er svært forskjellig mellom personer. For miljømedisinere er dette velkjente ting.
Dersom du etter installasjon av ny måler (med eller uten sender),  merker at “noe er helt galt”, er det grunn til å la alarmen gå. Blant annet må du få sjekket skitten strøm og jording. EMF Consult og FELO kan mer om slikt…