AMS-saken: Kurven stiger! Og litt om fritaksgebyrer…

Tilsagn om bidrag (røde søyler) og garantier (hvite) per i går kveld, 24. juni. To prognoser angir dato for 75% og 100% ved 1% videre vekst per døgn.

Det kommer stadig inn tilsagn om bistand til en anke, slik at ikke dommene fra tingrettene i Molde, Halden og Sandnes skal bli stående som siste ord om helsevirkningene fra AMS-målerne.

Datoene for når vi kan nå 75% og 100% av det vi trenger, rykker stadig litt nærmere, og kan bli 13. juli og 7. august – eller enda før om flere engasjerer seg.

Så langt står det 303 personer fra landet rundt bak hele støtten, så de flere tusen som har fritak med legeattest, har ennå ikke har engasjert seg. De bør huske at alle fritak kun er midlertidige, i følge NVE. De kan melde seg på HER.

Hva skjer med gebyrene for ikke å ha AMS-måler? Og hva viser advarslene til høyre? Her kommer også litt om det.

Advarslene først

Grafen over er pyntet med noen advarsler som den russiske  kommisjonen for ikke-ioniserende strålevern, RCNIRP, har foreslått at man innfører for merking av mikrobølget sendeutstyr, slik som mobiler og WiFi-rutere – for ikke å snakke om AMS-målere, som jo sender pulsskurer som er langt sterkere. Hvorfor har RCNIRP en så annerledes politikk på området?

USA lot i praksis forsvarsinteresser og næringen dominere arbeidet med å sette grenseverdier for hele samfunnet, og de satte dem videst mulig – ved intensiteter der akutte virkninger oppstår av oppvarming fra strålingen. Korte eksperimenter, blant annet med apekatter, ble lagt til grunn.

Sovjetstaten satte vide grenser for forsvaret, men for sivile ble de satt ved de nivåer der man fant at kroppen begynte å reagere. Svært omfattende forskning og langtidsmålinger viste at dette skjer lenge før strålingen er sterk nok til at det blir oppvarming sskader. Og det skjer særlig på grunn av pulsing, selv om pulsingen er ganske svak. Egne og strengere grenser ble derfor innført i Øst for stråling som er pulset.

Mange møter har vært holdt mellom Øst og Vest for å enes om grenseverdiene, men det har man ikke klart: Kort sagt har forskerne fra Øst ikke villet bøye av, fordi forskningen deres er omfattende, solid og viser skader på mennesker, dyr og annet liv ved høyere nivåer. Vestlig-dominerte organer, som ICNIRP og avleggeren i WHO, to-mannskontoret “The International EMF Project”, har presset på, sammen med markedskreftene og de antikverte fagmiljøene som holder seg til så strenge beviskriterier at de ikke kan påvise skadene “sikkert nok”. (For mer litteratur om dette, se HER.)

Gebyrene

NVE/RME har gitt nettselskapene adgang til å kreve inn et gebyr fra dem som ikke har fått installert ny strømmåler med AMS – uansett grunn. En tariff regulerer beløpet, som i det alt vesentlige er fastsatt utfra kostnadene ved å reise ut og lese av.

Tariffen er frivillig: Nettselskapet behøver slett ikke å kreve inn noe gebyr. NVE/RME har gjort det klart at tariffen skal sikre likt beløp landet rundt, og kan bare innkreves i etterkant – noe som må bety i etterkant av at nettselskapet har foretatt avlesning ute hos kunden. NVE/RME har også gjort det klart at nettselskapene slett ikke er pålagt å dra ut til kunden for å sikre at avlesningen er korrekt.

Resultatet er blitt at flere nettselskaper har betalt tilbake gebyrene fordi de har innkrevd dem uten å foreta avlesning ute hos kunden. Lyse Nett er ett av dem som har betalt tilbake. Elvia er ett av dem som ikke har gjort det, men fortsatt holder på en tolkning som er klart i strid med NVE/RMEs skriv.

Flere sender meg skrivene de får inn fra nettselskapet. Skrivene viser at ordene er veid på gullvekt for å rettferdiggjøre det selskapet gjør – uten å gi inntrykk av at man har handlet feil og nå gir etter. Det gjelder hva enten selskapet velger å betale tilbake, eller hevde at det ikke er nødvendig.

Det er vårt stadige, utholdende arbeid i aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! som gjør at vi kommer videre i denne saken. Bit for bit. Siste ord er ikke sagt, heller ikke om gebyret: Vi venter på svar fra NVE/RME.

Hva som så blir igjen av tariffen, er fortsatt åpent. Vil du støtte dette arbeidet, kan du gjøre det på Bidra.no/ams, helt uavhengig av anken til lagmannsretten.

Samme typer saker pågår i USA

I California har et nettselskap, Pacific Gas and Electric, nylig betalt tilbake slike gebyr til en familie der en person er el-overfølsom (Smart Meter Harm, 25.6.2021, 1).

I motsatt kant av USA, i Maine, pågår en rettssak der en kreftsyk pasient, Ed Friedman, forlanger å slippe installasjon av AMS-måler uten å måtte betale noe gebyr. Hans lege, en kreftspesialist, uttaler at selv eksponering for svak stråling fra målerne kan framkalle “utmattethet, kognitive problemer, hukommelsessvikt og en rekke typer kreft.”

Dommeren i Maine har med utgangspunkt i lovgivning om universell utforming, ikke-diskriminering og boligregulering uttalt: “Hvis  Friedmans påstander om fakta er rett – noe jeg må anta at de er i kravet om midlertidig forføyning – så kan [nettselskapet] CMPs avslag på å gi avkall på fritaksgebyret være diskriminerende utfra alle de tre lovene.” (Smart Meter Harm, 25.06.2021, 2)

I andre saker bruker domstolene bare noen få minutter på å avgjøre at “strålingen umulig kan skade” og at fritak derfor ikke kan være nødvendig – uten å forholde seg til bevismaterialet og fagvitner. Altså omtrent som i Norge – så langt.

Derfor trenger vi en anke. Sjekk inn blant bidragsyterne i skjemaet under!

 

Einar Flydal, den 25. juni 2021

PDF-versjon: EFlydal-20210625-AMS-saken-Kurven-stiger-Og-litt-om-fritaksgebyrer.pdf

Mer om dommen i Halden-saken finner du i bloggpostene på http://einarflydal.com siden 8.6.2021.