AMS og anken av Halden-dommen: Nærmere, men slett ikke i mål…

Innsamlingen av tilsagn for å finansiere anken av Halden-dommen har nå nådd 72%. Det er flott! Men nå har vi tre daffe og varme uker sommerferie å gjøre resten på: Når vi 90% innen 1. august, setter vi i gang. 

Her får du vite litt mer om hva anken går ut på.

Hva er egentlig en slik ankesak?

Ankesaken er en “rettssystemets reklamasjonssak”: Den blir i hovedsak en repetisjon av tingrettssaken, men med adgang til å styrke argumentasjonen og bevisførselen. Lagmannsretten utgjøres av tre dommere, ofte mer erfarne jurister enn i tingretten, og i tillegg av fagdommere dersom man er blitt enig om å bruke det. Det regner vi som opplagt vil skje i denne ankesaken.

Det blir altså ingen nye tema: Det er de samme påstandene med de 23 punktene som saksøkerne framsatte i tingretten, som skal opp til doms på ny. Du finner dem i saksøkernes sluttinnlegg fra tingretten i Halden den 19. mai HER.

Juridisk er altså saken om helseplager og -skader fra AMS-målerne kokt ned til et spørsmål om nettselskapet Elvia har adgang til å stenge strømmen fordi saksøkerne utfra helsegrunner nekter Elvia å skifte til ny måler. Saksøkernes krav er altså ikke å få beholde den gamle måleren, men å slippe en måler som påfører dem helseplager – hva enten det er fra mikrobølgesenderen eller fra skittenstrømmen som disse målerne lager. Retten må derfor ta stilling til om denne begrunnelsen, i alle sine 23 punkter, er “åpenbart grunnløs” eller ikke.

Dersom saksøkerne vinner, fins det flere tekniske måter Elvia kan løse helseproblemet på. Å la kunden beholde gammel måler er bare én av dem. Men Elvia kan også anke saken videre til Høyesterett. Om det skjer, blir det ikke mer bevisførsel der, men “ren juss” som blir behandlet. Saken vil da fort dreie seg om hvilket hensyn som skal tas til individets selvbestemmelse og helse når storsamfunnet og store selskaper former og iverksetter sine ulike tekniske løsninger. (Kostnadene for å forberede en slik sak til høyesterett er derfor forholdsvis lave, og ikke motsatt, som man skulle anta.)

I lagmannsretten vil det nok også i hovedsak bli den samme vitneførselen, men partene vil gjennomgå argumentene sine og forsøke å tette sine svake punkter. Og det er dette som koster penger: Argumentene skal gjennomgås og slipes, advokatene og dommerne skal ha sine møter for å forberede saken, en del prosesskriv skal utarbeides, nye fagvitner skal kanskje inn, og fagdommere skal betales. Kanskje skal også diverse tekniske undersøkelser gjøres.

Tommelfingerregelen er at saker i lagmannsretten koster to tredeler (2/3) av saken i tingretten. Det er dette som ligger til grunn for innsamlingen. Det fins altså muligheter både for at vi kommer gunstigere ut, og for at det blir knapt. Garantiene vi ber om, håper vi selvsagt ikke å få behov for. Tvert om håper vi at sakskostnadene som aksjonen betalte for saksøkerne, vil bli tilbakebetalt.

Advokatene våre bør i gang fra 1. august så vi har en godt utarbeidet anke før fristen, som er 30. august. Vi andre, som gjør vår dugnadsinnsats for å få fram en god ankesak, er for lengst i gang.

Til dette trengs det altså penger, ganske enkelt. 200.000 i tillegg til det vi har fått inn – nå i ferietida. Det går ikke av seg selv, så stol ikke på at andre jobber gratis eller betaler inn for å få aksept for helseproblemene som AMS-målerne skaper – mens du er gratispassasjer!

Så har du fortsatt ikke gitt ditt tilsagn, kan du gjøre det nedenfor, og nyte ferien med verdens beste samvittighet…

 

Einar Flydal, den 3. juli 2021

PDF-versjon: EFlydal-20210703-AMS-og-anken-av-Halden-dommen.-Naermere-men-slett-ikke-i-mal.pdf