AMS: Nå skriver advokatene på anken av Halden-dommen!

Nå er advokat Hugo P. Matre og hans fullmektig Anders Ødegård i gang med å utarbeide anken til lagmannsretten av dommen som falt i tingretten i Halden den 7. juni (bloggpost 08.06.2021). Det er i seg selv en stor seier:

Rundt 550 personer har siden 13. juni – altså på bare halvannen måned midt i sommerferien! – bidratt med økonomiske tilsagn om bidrag og garantier på nærmere to millioner kroner for å få dommen anket.

Grunnen til at dommen fra Halden må ankes, er enkel: Den “slår fast”, ved å legge  strålevernmyndigheten DSA sitt syn til grunn, ensidig og utfra ren autoritetstro, at helseinnvendinger mot de trådløse AMS-målerne er “åpenbart grunnløse”. En slik dom kan ikke få bli stående!

Den store oppslutningen har gitt oss nok økonomisk ryggdekning til at vi tør sette arbeidet med anken i gang. Ennå gjenstår det riktignok et betydelig behov både for finansiering og garantier, men det får vi tro at vi får på plass underveis.

Anken skal leveres allerede om tre uker: Det viste seg at fristen er 23. august, ikke en uke seinere som vi har trodd til nå. Det var altså supert at så mange har stilt opp så raskt!

Anken er dermed i gang, så nå drar jeg bort fra PCen og nettet noen dager… Vil du bidra eller garantere for et beløp i mellomtida, finner du alt du trenger av informasjon HER. Flere detaljer finner du også i brevet til advokaten, som gjengis her i resten av denne bloggposten:

Til adv. Hugo Matre
Advokat Schjødt AS

Oslo/Stavanger den 2. august 2021

Hei Hugo,

nå er det bare å gå i gang med å skrive anken av Halden-dommen! Vi har nå fått inn så mange tilsagn om finansiering av ankesaken at vi har nådd det målet vi hadde satt:

Kostnadene til anken har du utfra erfaring og tommelfingerregler anslått til 1 million kroner, og vi – aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! – bestemte oss da for at vi kunne ta beslutningen når vi hadde 90% dekning av kostnadene til anken, og et like stort beløp i form av garantier for det tilfellet at saksøkerne på ny skulle bli dømt til å bære motpartens sakskostnader.

De siste 10%, altså 100 000 kr., er vi på god vei med å finansiere, og regner med å ha på plass før ankefristen den 20. august. Vi passerte i går 50 000 kr.

Som vi vel er enige om, gjelder ankesaken begge de to sakene som ble behandlet i tingretten i Halden i mai, altså 20-187442TVI-TSOS/THAL og 20-143133TVI- TSOS/THAL. Anken skal gjelde de samme 23 punktene som du listet opp i ditt sluttinnlegg i tingretten i Halden (som er omtalt i bloggpost 9.5.2021 og kan lastes ned direkte HER).  Saksøkerne ser ut til å bli de samme som i tingretten: Ingen ser ut til å trekke seg. Dette vil vi komme tilbake til når saksøkerne og vi i aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! har diskutert detaljer. Det skal vi gjøre i et møte midt i august.

I tillegg vil vi selvsagt ha tilbake 699 107 kr. og 77 677 kr., altså i alt kr. 776 784, som saksøkerne i de to sakene ble dømt til å betale for motparten Elvias sakskostnader. De 699 107 som aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! har betalt for dem, tømte aksjonens kasse fullstendig, og vel så det: Denne kostnaden som vi hadde holdt for utenkelig, kom på toppen av uventet store kostnader på veien fram til tingrettssaken. For i alle de foregående sakene vi engasjerte oss i, trakk jo nettselskapene seg før vi fikk prøvd rettslig om helseinnvendingen mot AMS-målerne er åpenbart grunnløs eller ikke. Nå skulle dette vurderes, og så fikk vi altså en dom der domstolen ikke gjorde noen slik vurdering, men bare la myndighetens syn til grunn (slik du har beskrevet til oss tidligere (bloggpost 10.06.2021), og på dette grunnlaget ga saksøkerne alle kostnader.

Disse kostnadene gjorde at aksjonen ikke fikk betalt siste faktura i tingrettssaken fra deg og din fullmektig, og først nylig kunne betale ned de første ca. 10% på denne. Her gjenstår det hele 723 000 kr. å betale. Dette må vi klare utover høsten ved at vi får hentet inn utestående fra dem som fortsatt har noe igjen å betale på sin opprinnelige 3000-kroners forpliktelse. Det tar nødvendigvis tid, og vi er glade for at dere viser tålmodighet med nedbetalingen.

Får vi så sakskostnadene fra tingretten tilbake ved dom i lagmannsretten, får vi tilbake de 776 784. Det beløpet går da inn på aksjonens konto og gir oss grunnlag for å jobbe videre – eller fordele tilbake til giverne. Hvordan de disponeres, vil avhenge av dommen som kommer i lagmannsretten. Ved seier kan vi også få våre sakskostnader til lagmannsretten dekket.

Vi er etter hvert blitt klar over enda en betydelig og ukjent kostnad som kommer i tillegg: kostnader til fagdommere. Vi forstår at de skal ha timelønn både for forberedelser, tida i retten og tid til å skrive dommen, og at denne kostnaden bæres av den som taper saken. Vi har altså stor interesse i holde kostnadene med anken nede, samtidig som vi selvsagt skal gå for seier!

Vi er glade for å ha deg og din fullmektig Anders Ødegård på laget, og ser fram til samarbeidet om å forberede anken for lagmannsretten!

 

Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!

 

Einar Flydal og Torleif Dønnestad