Nesten i mål! Og nesten vunnet?

Det mangler nå bare 11 496 kroner på at vi har finansiert de forventede kostnadene til ankesaken på én million kroner. Det er ganske enkelt fenomenalt!

Så mangler det dessuten garantier for kr. 37 000 for å sikre oss i tilfelle det verst mulige alternativet skulle skje: altså at vi ikke bare taper, men også må bære nettselskapet Elvia sine saksomkostninger nok en gang, pluss betale for fagdommerne. Da går det glatt en million der også.

Men det skal ikke skje denne gangen: Vi må tro at lagmannsretten gjør skikkelig arbeid, med tre dommere og en eller flere fagdommere. Så still gjerne som garantist! Vi trenger deg!

Jeg tror altså ganske enkelt at det er temmelig risikofritt å garantere for et beløp som bare skal betales dersom retten kommer til den konklusjon at helseinnvendingene er “åpenbart grunnløse”. For etter vår vurdering er situasjonen svært enkel:

Hvem som helst som kan lese forskning, kan ta for seg noen få av alle de kildene vi leverte som bevis, og forstå at helseinnvendinger mot mikrobølget stråling ikke kan være “åpenbart grunnløse” – uansett om strålekilden er AMS-målere, mobiler, snorløse fasttelefoner, 5G-mobilmaster eller WiFi

Jeg gir deg to slike kilder i referanselista nederst (Kostoff 2020 og Belyayev 2016). En på norsk og en på dansk. De er skrevet av et kobbel fagfolk. Les dem selv, selv om du må lese noen avsnitt flere ganger!

Trenden internasjonalt er da også klar: Siden 1930-tallet har man kjent til skadevirkninger fra svak stråling, men vurdert dem som neglisjerbare i forhold til de store fordelene for samfunnet som helhet, ikke minst innen medisin og forsvar.

Den gang var kildene få og kortvarige, og problemet var å beskytte industriarbeidere og militært personell. Nå er strålingen langvarig og over alt – og da er bildet et annet og problemstillingene andre: Derfor blir langtidsvirkningene og virkningene på barn, ungdom, syke og gamle, langt viktigere. Dessuten er virkningene bedre forstått nå og kan ikke bortforklares lenger med at samfunnsnytten er så stor.

Næringen og det militær-industrielle kompleks, strålevernet inkludert, arbeider likevel fortsatt utfra at strålingen er uskadelig så lenge den ikke varmer for mye. De forsøker å sikre seg med juridiske formaliteter, ved å stille ekstremt strenge beviskrav, og med grenseverdier som holdes oppe av foreldede antakelser som har vist seg feil.

(Historikeren Steneck har for lengst dokumentert forskningshistorien i boka The Microwave Debate fra 1984. Du kan laste den ned HER. Den er nemlig ikke å oppdrive på papir, verken ny eller brukt.)

Men så faller skansene likevel. Se bare hva som nå skjedde ved en føderal domstol i USA, som jeg skrev om i bloggpost 14. august:

Noen interesseorganisasjoner klaget over at FCC, USAs regulerende myndighet for strålevern når det gjelder trådløs kommunikasjon, ikke tok hensyn til forskningen i sin regulering av sektoren. Rettsmøtet varte én dag, den 25. januar i år. Saksøkerne leverte inn 11 000 sider bevis. Dommeren brukte et halvt år på å skrive dommen. Den er på 44 sider og konkluderer med at FCC ikke har tatt for seg – eller tatt hensyn til –

  • forskningen som påviser virkninger av langvarig eksponering for trådløs kommunikasjon, og heller ikke de særegne virkningene på barn
  • vitnemålene fra folk som er blitt skadet av stråling fra trådløs kommunikasjon
  • virkningene på viltlivet og på miljøet
  • virkningene på hjernens utvikling og på forplantningsevnen

Dommen pålegger FCC å komme med en skikkelig begrunnelse for hvorfor denne forskningen ikke er tatt hensyn til i grenseverdiene. Det skal bli interessant å se hva de da koker i hop.

Dommen i USA gir nå gjenlyd verden over og vil forandre premissene for saker om strålevern og grenseverdier. Det går en rett påvirkningslinje fra FCC i USA via WHO til DSA, som er norsk regulerende myndighet. Grunnlaget for de norske grenseverdiene er i hovedsak det samme – også når det gjelder AMS-målerne.

I saken om AMS-målerne havner folk som forsøker å beskytte seg mot helseplagene de får, i en labyrint der det kreves legeattest som Helsedirektoratet sier at legene ikke får lov til å skrive ut, mens myndigheter som NVE, RME, OED, KMD, HOD, HDIR, og alle de andre dytter ansvaret videre inntil det ender hos Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, som peker videre bakover til WHO og ICNIRP, som samordner seg med IEEE som samordner seg med FCC. Delvis er det en hviskelek, delvis dreier det seg om klipp og lim, og delvis er det et spill som surrer det hele inn i formaliteter etter hvert som det går opp for de ulike aktørene at keiseren kanskje går uten klær.

Formaliteter overskygger på denne måten at en del folk ganske enkelt blir skikkelig syke og får akutte helseplager av AMS-målerne, og forsøker alt de kan å beskytte seg. Beskytte seg gjør selvsagt nettselskapene og NVE også, som var uforsiktige nok til å satse på en teknologi som de ikke hadde risikovurdert på forhånd, selv om de var blitt advart mot den. Det er derfor saken havner i retten.

Vi er nødt til å tro på at lagmannsretten klarer å skjære gjennom dette og ta for seg realitetene – uavhengig av hva myndighetene legger til grunn: “Er helseinnvendingen åpenbart urimelig, eller er den det ikke?”

Ulempen er at dette koster store penger. Så vil du spytte i kassa, er det fortsatt plass der: Du kan sørge for de siste 11 496 til lagmannsrettssaken – eller et beløp du vil garantere for – HER. Vi betaler dessuten fortsatt ned på tingrettssaken som vi tapte, så du må gjerne bidra rett i kassa så vi får gjort opp gammel moro for drøyt 600 000. Det kan du gjøre HER.

(Innkomne midler forvaltes av Foreningen for EMF-reform. Regnskapet for året 2020 er under ferdigstilling og blir tilgjengelig i Brønnøysund-registeret.)

Lagmannsrettssaken vil ventelig komme opp for lagmannsretten i Borgarting, dvs. Oslo, tidlig på nyåret. Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! vil selvsagt sørge for å overføre den på nettet. For hvordan dette spørsmålet håndteres av retten, har alle krav på å få vite om.

 

Einar Flydal, den 17. august 2021

PDF-versjon: EFlydal-20210612-AMS-og-stromstengningene-Hva-kan-du-na-gjore.pdf

PS. Er du god i engelsk og norsk og vil bli med på å oversette boka til Steneck? Gi meg beskjed! Blir det mange nok til å dele på det, starter vi kanskje oversettelsen og får boka utgitt.

Litteratur

Kostoff, R.N. m.fl.: Negative helsevirkninger av 5G mobilnettverksteknologi under reelle forhold, fra Toxicology Letters 323 (2020) 35–40. (Last den ned HER.)

Igor Belyaev, Amy Dean, Horst Eger, Gerhard Hubmann, Reinhold Jandrisovits, Markus Kern, Michael Kundi, Hanns Moshammer, Piero Lercher, Kurt Müller, Gerd Oberfeld, Peter Ohnsorge, Peter Pelzmann, Claus Scheingraber og Roby Thill: EUROPAEM EMF-retningslinjer 2016 for forebyggelse, diagnosticering og behandling af EMF-relaterede helbredsproblemer og sygdomme (originalens referanse: Rev Environ Health. 2016 Sep 1;31(3):363-97. doi: 10.1515/reveh-2016-0011) (Du laster ned dansk versjon gratis HER.)

Steneck, N.H.:The Microwave Debate, MIT Press, 1984 (Lastes ned HER.)

United States Court of Appeals: ENVIRONMENTAL HEALTH TRUST, ET AL., PETITIONERS v. FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION AND UNITED STATES OF AMERICA, RESPONDENTS, Argued January 25, 2021, Decided August 13, 2021, No. 20-1025, Consolidated with 20-1138 (Lastes ned HER.)