AMS, EMF, helse og miljø: Nå strømmer det på …

For tida strømmer det på i dobbelt forstand:

For det første: Som du alt har sett, nådde vi målet om 1 million til prosessen og 1 million i garantier innen 1. september. Anken til lagmannsretten av dommen i tingretten i Halden ble sendt inn den 22. august, og vi er for lengst i gang med forberedelsene. Vi arbeider nå med å “tette hullene” i vår prosedyre foran saken som vel først kommer opp til våren.

Eposter sendes ut til alle bidragsytere i takt med datoene de har angitt for når de vil sende inn sitt bidrag. Har du oppgitt perioden 1. – 15. september, fikk du epost i går. Sjekk i spam-filteret hvis du ikke ser den! Vil du være med å støtte aksjonen, kan du gjøre det på Bidra.no/ams eller HER.

For det andre: Det strømmer på med stadig nye utredninger og forskningsartikler som finner helse- og miljøskader fra mikrobølger. Du finner et par nye utredninger fra EU-parlamentet omtalt her.

Blant de nyeste utredningene er et par som EU-parlamentets utredningskontor har bestilt.

Du husker kanskje den sterkt kritiske utredningen om 5G fra dette utredningskontoret tidligere i år? Du finner den HER, på norsk.

Nå er det altså kommet et par til. Den ene er skrevet av den belgiske fysikeren Arno Thielens, og sier kort fortalt at en del rapporter finner naturskader, mens andre ikke gjør det, og maner derfor til forsiktighet:

Environmental impact of 5G. A literature review of effects of radio-frequency electromagnetic field exposure of non-human vertebrates, invertebrates and plants 

(Miljøpåvirkninger av 5G. En litteraturstudie av virkningene av eksponering for radiofrekvent elektromagnetiske felt av virveldyr utenom mennesker, virvelløse dyr og planter.) 149 sider. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690021/EPRS_STU(2021)690021_EN.pdf

Den andre utredningen er skrevet av et forskerteam ledet av en sjef ved det verdenskjente Ramazzini-instituttet, og konkluderer med at det med all rimelig klarhet påvises virkninger av mikrobølget, pulset stråling på krefthyppighet, forplantningsevne og andre viktige sider av biologien. Du finner referansen lenger nede.

Begge de to rapportene konkluderer med at de høyere frekvensene som dagens kommunikasjonssystemer dels har tatt i bruk, og som 5G etter planen skal ta i bruk i stor stil, bør bli liggende ubrukte – omtrent som oljen – og at forskningen viser at også dagens bruk i de lavere frekvensområdene gir økt risiko for ulike helseskader.

Mens 5G rulles ut, får politikerne altså på bordet den ene rapporten etter den andre som forteller at det ikke burde skje.

Her får du et lite notat skrevet av Else Nordhagen om den sistnevnte utredningen, den fra Ramazzini-instituttet:

Viktig rapport fra EU-parlamentets utredningsavdeling som presenterer skadelige biologiske virkninger av EMF

notat av Else Nordhagen, 31. august 2021

I juni 2021 kom en rapport om mulige helsevirkninger av 5G skrevet for EU-parlamentet av deres vitenskapelige utredningsgruppe. Den tar for seg alle frekvenser 5G skal bruke, også de lavere som overlapper med dagens trådløse teknologi. Den tar for seg helsefarer relatert til kreft, forplantning og tidlig utvikling (embryo, foster og spedbarn).

Det som er interessant med denne rapporten, er at den helt utvetydig konkluderer med skadelige biologiske virkninger av dagens frekvenser for sædkvalitet hos menn, men også antagelig kreft, kvinnelig fertilitet og fosterutvikling. Her inngår frekvenser som vi benytter både til mobilkommunikasjon, WiFi og til en del av dagens AMS-målere. (Slike kommunikasjonssystemer skaper gjennom moduleringen som inngår, også langt lavere frekvenser, som i seg selv har biologiske virkninger. Det omtales ikke videre her.)

Heretter følger en presentasjon av rapporten og hvem som har skrevet den. Deretter en gjennomgang av konklusjonene o.l.

Tittel og undertittel på rapporten:

Health impact of 5G

Current state of knowledge of 5G-related carcinogenic and reproductive/developmental hazards as they emerge from epidemiological studies and in vivo experimental studies.

Til Norsk:

Helsevirkninger av 5G.

Kunnskapsstatus for 5G-relaterte risiko for kreft og forplantning / utviklingsskader slik de kommer framkommer i epidemiologiske studier og i studier basert på laboratorieeksperimenter.

Referanse:

Health impact of 5G, EPRS | European Parliamentary Research Service, Scientific Foresight Unit (STOA), PE 690.012 – June 2021, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf

EU-Parlamentets forskningstjeneste STOA har utgitt rapporten

Rapporten er utgitt av EU-parlamentets “Panel for Future Science and Technologies” (STOA). En annen forklaring på denne forkortelsen brukes også: «Scientific and Technological Option Assessment». Info om STOA fins her: https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/about/history-and-mission

STOA beskrives bl.a. slik (min oversettelse):

Beslutningstagere i EU-parlamentet stilles overfor mange problemstillinger som har vitenskapelig eller teknologiske aspekter ved dem. Vitenskapelige og tekniske framskritt er det sentrale for økonomisk vekst og det er nødvendig å forstå innvirkningen av nye og kommende teknologier og hvordan teknologisk innovasjon best kan støttes. I denne sammenheng er det et økende behov for lovgivere og politikk-utviklere på nasjonalt og europeisk nivå å kunne stole på/støtte seg på uavhengige, upartiske og forståelig informasjon om de vitenskapelige og teknologiske utviklingene, mulighetene de gir, men også de risiko de medfører og de etiske implikasjonene.

Om STOAs oppgave er det første av flere punkter (enkelt oversatt ut fra den svenske teksten) som følger:

[STOAs oppgave er å] bistå EU-parlamentets komiteer og parlamentets øvrige berørte organer med uavhengige, vitenskapelig upartiske studier av høy kvalitet og underlag for vurderinger av hvilke konsekvenser en eventuell innføring eller markedsføring av ny teknikk vil få, og avgjøre hvilke handlingsalternativer som fra en teknisk synsvinkel vil være de beste.

Rapporten om helsepåvirkning av 5G er en slik «uavhengig, vitenskapelig upartisk studie av høy kvalitet».

[Et annet utredningsorgan i EU-systemet er SCENIHR. Vi har tidligere skrevet mye om SCENIHRs rapport fra 2015, bl.a. i 5G-boka (Flydal og Nordhagen 2019). Man kan lure på hva STOA er i forhold til SCENIHR (som nå heter SCHEER). Svaret er at STOA er underlagt EU Parlamentet (de folkevalgte) mens SCHEER er under EU-Kommisjonen.]

Erfarne medisinere og toksikologer står bak rapporten

Rapporten er skrevet av en gruppe biomedisin-forskere tilknyttet Ramazzini-instituttet i Bologna, Italia. Dette instituttet er et uavhengig forskningsinstitutt med 180 forskere som er invitert inn fra 30 ulike land. Deres ekspertise er innen fagfelt som yrkes- og miljømedisin. Hovedforfatteren, Dr. Firella Belpoggi, er toksikolog og forskningsdirektør ved Ramazzini-instituttet, samt direktør for et kreftforskningssenter.

(For mer om Ramazzini instituttet: https://www.collegiumramazzini.org/about/mission)

Belpoggi har hatt medhjelpere, noe som beskrives i dokumentet:

The scoping review search was performed by Dr Daria Sgargi, PhD, Master in Biostatistics, and Dr Andrea Vornoli, PhD in Cancer Research, Ramazzini Institute, Bologna.

The author thanks Dr Daniele Mandrioli, MD, PhD, Ramazzini Institute, Bologna (Italy), who advised and reviewed the methodology; Prof. Carlo Foresta, MD, and Prof. Andrea Garolla, MD, Professors of Endocrinology and Andrology, University of Padua (Italy), who critically reviewed the results on reproductive adverse effects in humans; Prof. Fausto Bersani, Physicist, Consultant, Rimini (Italy), who assisted her in the interpretation of papers regarding the exposure scenario.

Metode og konklusjoner

Rapporten søkte i artikkeldatabaser på nettet og fant over 10 000 vitenskapelige artikler (1 861 om kreft og 7 866 om reproduksjon/tidlig utvikling) som de la til grunn for sine vurderinger. De gjør grundig rede for sine vurderingskriterier og de følger WHOs kreftorgan, IARC, sine vurderingskriterier og tilpasser dem til ikke-kreft-områdene.

Etter en nøye gjennomgang av de 10 000 artiklene, konkluderer rapporten (vår oversettelse og uthevelser):

Denne rapporten viser:

 • For 5Gs lavere frekvenser (700 til 3 600 MHz):
  1. begrenset bevis for kreftfare i epidemiologiske studier
  2. tilstrekkelige bevis for kreftfare fra biologiske eksperimenter
  3. tilstrekkelig bevis for negative virkninger på reproduksjonsevne og tidlige utvikling hos mennesker
  4. tilstrekkelig bevis for negative virkninger på reproduksjonsevne og tidlig utvikling hos laboratoriedyr
 • For 5Gs høyere frekvenser (24.25-27.5 GHz): En systematisk litteraturstudie fant ingen relevante studier, hverken for mennesker eller laboratoriedyr.

Konklusjon:

 • Kreft:
  1. Frekvensene 450 til 6 000 MHz: EMF er antagelig kreftfremkallende for mennesker, spesielt hva gjelder gliomer og akustisk nevrinom (svulst på hørselsnerven).
  2. Frekvensene 24 til 100 GHz: Ingen tilstrekkelige studier er blitt utført for disse høyere frekvensene.
 • Forplantningsevne og tidlig utvikling:
  1. Frekvensene 450 til 6 000 MHz: Disse frekvensene påvirker tydelig mannlig fertilitet og mulig også kvinnelig fertilitet. De kan ha negative virkninger på utviklingen hos embryo, fostre og spedbarn.
  2. Frekvensene 24 til 100 GHz: Ingen tilstrekkelige studier ble utført for ikke-termiske virkninger for disse høyere frekvensene.

Noen kommentarer:

Til pkt. 1.a: «antagelig» er konklusjonen utfra følgende vurdering i konklusjonskapitlet (kapittel 6 side 150):

6.1 Telecommunication frequencies FR1 450 MHz – 6000 MHz

6.1.1 Cancer in humans

There is limited evidence in humans for the carcinogenicity of radiofrequency radiation. Starting from 2011, positive associations have again been observed between exposure to radiofrequency radiation from wireless phones and glioma and acoustic neuroma, but the evidence is not yet sufficiently strong to establish a direct relationship.

6.1.2 Cancer in experimental animals

There is sufficient evidence in experimental animals for the carcinogenicity of radiofrequency radiation.

Dermed konkluderer rapporten med at kommunikasjon i frekvensområdet 450 to 6000 MHz sannsynligvis virker kreftfremkallende, spesielt med tanke på de typer hjernesvulster som er typiske ved mobilbruk:

6.3.1 Cancer

FR1 (450 to 6000 MHz): As a synthesis of what we have managed to analyze in the available scientific literature, in both human and animal studies, we can say that RF-EMF at FR1 frequencies exposure probably cause cancer, and in particular gliomas and acoustic neuromas in humans.

Om negative virkninger på mannlig fertilitet er det ifølge rapporten vitenskapelig grunnlag for å hevde uten forbehold at de har sammenheng med slik eksponering.

E. N.

– o –

Dette er ikke nye og revolusjonerende funn, men oppsummerer og vurderer tilfanget som fins av forskning om disse temaene. Nå har disse funnene altså vært gjennom enda en kvalitetskontroll.

Når vil politikerne, strålevernet (DSA) og frekvensforvaltningen  (NKOM) omsette denne kunnskapen i beslutninger? Og når vil miljøbevegelsen ta inn over seg at her står vi overfor miljøproblemer som ikke bare angår den enkeltes helse, men hele dyre- og planteriket?

 

Einar Flydal, den 1. september 2021

PDF-versjon: EFlydal-20210901-AMS-EMF-helse-og-miljo-Na-strommer-det-pa.pdf