Ny alarm fra EU-parlamentets ekspertpanel: 5G kan gi helse- og miljøskader som går på livet løs

(av Else Nordhagen og Einar Flydal)

EU-parlamentets “Panel for Future Science and Technologies” (STOA) utga i juli to rapporter om mulige virkninger av 5G: en om helsevirkninger på mennesker og en om miljøpåvirkninger på levende liv for øvrig. Begge advarer mot den pågående 5G-utbyggingen: mot frekvensbruken, antennetettheten og signalstyrken som planlegges framover.

Dette budskapet er stikk motsatt av det våre forvaltningsorganer – DSA, NKOM, KMD og Hdir – legger til grunn. Rapportene maner til varsomhet, moratorier og begrensninger i bruk av det som norske politikere forbeholdsløst ser som kjerneteknologi for «det grønne skiftet».

Bak de to rapportene står flere av Europas fremtredende forskere på feltet: Helserapporten er skrevet av et team under ledelse av medisiner og toksikolog Firella Belpoggi, forskningsdirektør ved Ramazzi-Instituttet. Fysiker og IKT-spesialist Arno Thielens, Universitetet i Gent, har skrevet miljørapporten.

De to rapportene er svært ulike. De bygger på svært ulike fagtradisjoners måter å vurdere forskningsresultater på. Men selv med så ulike vurderingsmetoder er de samstemte i mange av konklusjonene:

Begge anbefaler sterkt at man ikke tar i bruk de høyere 5G-frekvensene (over 6 GHz)* før det fins forskning om virkningene. Det fins så godt som ingen forskning, verken for mennesker, dyr eller planter. Og det lille som fins, gir grunn til bekymring. Helserapporten påpeker at bruk av høyfrekvent 5G er et risikabelt eksperiment på mennesker ettersom man verken kjenner virkningene på kort eller lang sikt.

Miljørapporten følger fysikktradisjonens beviskrav – blant annet om at så godt som all forskning må gi de samme resultatene før man kan trekke en endelig konklusjon. Den mener derfor at man ikke kan trekke noen endelige konklusjoner om miljøskader av dagens frekvensbruk, siden det både fins forskning som viser positive og negative virkninger, samt forskning som ikke viser virkninger overhodet.

Helserapporten har vurdert temaene kreft og forplantning og brukte vurderingskriterier fra WHOs kreftinstitutt IARC. Den konkluderer med at selv ved dagens frekvensbruk har man tilstrekkelig gode bevis for skadevirkninger på sædkvalitet hos menn, og også antagelig på kreft, kvinnelig fertilitet og fosterutvikling. Derfor anbefaler den strengere regulering samt bruk og utvikling av mindre helseskadelige alternativer.

Miljørapporten konkluderer med at med dagens grenseverdier er de fleste organismer på jorda ubeskyttet, siden retningslinjene kun skal beskytte mennesker. Andre levende organismer har gjerne mye lavere tålegrenser. Rapporten viser samtidig til forskning som finner at både insekter, fugler og andre dyr forsvinner fra områder med mobilstråling.

Begge rapportene anbefaler omfattende overvåking av faktisk eksponering, av miljøtilstand og folkehelse, ettersom mulige negative virkninger ikke kan utelukkes – eller til og med er påvist, om man bruker vurderingskriterier som de fra IARC.

Både disse og andre forskningsrapporter viser at vi kan stå overfor et miljøproblem av samme format som utslipp av klimagasser: Vi kan ødelegger livsbetingelsene på jorda om vi ikke begrenser vår bruk av trådløs teknologi og utvikler alternativer. Verken norske miljøbevegelser eller regjerings- eller stortingspolitikere er på banen. I stedet omfavner de trådløs kommunikasjon som sentral teknologi i «det grønne skiftet» – uten forbehold.

Det kan derfor synes som om både våre politikere, helsemyndigheter, strålevernet og miljøbevegelsen trenger en reorientering.

 

Else Nordhagen og Einar Flydal, den 6. september 2021

(Nordhagen er dr. scient. innen informatikk. Flydal er cand.polit. og Master of telecom strategy. Begge har jobbet som forskere i Telenor og undervist innen IKT ved norske høyere læresteder.)

 

*«5G» betegner flere ulike kommunikasjonsteknologier. Et vesentlig skille er mellom lavfrekvent 5G (under 6 GHz) som er samme frekvensområdet som dagens teknologi og høyfrekvent 5G (over 6 GHz). Rapportene vurderer hver av disse for seg.

PDF-versjon: NordhagenEFlydalE20210902-EU-ekspertpanel-advarer-mot-5G.pdf

Referanser

Health impact of 5G – Current state of knowledge of 5G-related carcinogenic and reproductive/developmental hazards as they emerge from epidemiological studies and in vivo experimental studies, European Parliamentary Research Service, Scientific Foresight Unit (STOA), PE 690.012 – July 2021, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf

Environmental impact of 5G. A literature review of effects of radio-frequency electromagnetic field exposure of non-human vertebrates, invertebrates and plants, European Parliamentary Research Service, Scientific Foresight Unit (STOA), PE 690.021 – June 2021, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690021/EPRS_STU(2021)690021_EN.pdf