AMS: Bør Lofotkraft AS på verstinglista?

Jeg har i et par år hatt kontakt med noen damer som driver en fortvilt kamp mot strømnettselskapet Lofotkraft AS for å få slippe å installere ny strømmåler – selv om de har fått fritak fra AMS. De opplever betydelige helseplager av “skitten strøm”. 

(Hvorfor er det, forresten, mest kvinner som er el-overfølsomme? Er de mer pinglete enn mannfolk? Et knippe forklaringer finner du HER.)

Lofotkraft AS insisterer på at måleren må skiftes ut til den nye målertypen der AMS-funksjonene er fjernet ved at senderen er koplet ut, men det godtar heller ikke disse damene – på grunn av helseplager fra “skitten strøm”. De viser til at Halden-dommen er anket og at Lofotkraft AS bør vente til anken har vært behandlet.

Nå truer Lofotkraft AS med å kople fra strømmen hver dag som helst siden disse damene ikke vil akseptere å skifte til ny måler, og hevder at Halden-saken ikke handler om “skitten strøm”. 

Selv syd i landet der jeg holder meg, er det nå nattefrost i fjellet. Dersom Lofotkraft AS kutter strømmen – eller tvinger fram målerbytte med trusler om det – fortjener selskapet plass på verstinglista, og løper økonomisk og prestisjemessig risiko: De samlede kravene mot trådløsaktører verden rundt ligger nå et sted over 1,9 milliarder US-dollar. I tillegg påfører det folk alvorlige helseplager.

Jeg har derfor skrevet en epost til selskapets leder, med kopi til kommunikasjons- og kundesjef Siri Sund. Den kan ha interesse for flere som er opptatt av skitten strøm og smartmålere, som sloss med sine nettselskap, eller som opplever “diffuse” helseplager som ingen finner ut av.

Nedenfor finner du eposten, i anonymisert versjon.

Einar Flydal, den 5. september 2021

PDF-versjon:  EFlydal-20210905-AMS-Bor-Lofotkraft-AS-pa-verstinglista.pdf

 

til Lofotkraft AS
ved daglig leder

kopi: Siri Sund

Vedr. feilaktig påstand fra Lofotkraft AS v/ Siri Sund om hva “Halden-saken” handler om

Jeg vil for ordens skyld presisere at Siri Sund feilaktig hevder i korrespondansen under, som jeg har fått i kopi, at den såkalte saken i Halden kun omhandler AMS-funksjonen i ny måler, og ikke “skitten strøm”. Dette er av betydning for Lofotkraft AS sin håndtering av de av selskapets kunder som motsetter seg installasjon av ny måler uten sender, og kan få betydelige økonomiske og prestisjemessige følger, i tillegg til at selskapet risikerer å påføre en del personer store helseplager:

Halden-saken gjelder nettselskapets adgang til å stenge strømmen hvis kunden har helsemessige innsigelser. At dette også gjelder skitten strøm, går krystallklart fram av saksøkernes begrunnelse for å motsette seg å skifte til en ny måler uten AMS-funksjoner (fjerning av sender), utformet som de 23 punktene saksøkernes sluttforedrag, som du finner her: https://einarflydal.com/2021/05/09/ams-sluttforedragene-i-halden-saken-far-du-her/

Til Halden-saken er det levert en omfattende begrunnelse og dokumentasjon av hvordan “skitten strøm” har biologisk påvirkning som for alle kan være skadelige på sikt, og hos enkelte spesielt følsomme gir akutte helseplager, oftest med såkalt diffuse symptomer, dvs. symptomer som i prinsippet kan ha flere årsaker, enkeltvis eller sammen, og være enten “subjektive”, dvs. bare opplevde og ikke synlige for andre, så som hodepine, utmattethet, tinnitus, m.m., eller “objektive”, så som hudplager. Det redegjøres også for tekniske forklaringer til at skitten strøm skapes av moderne elektronikk, og at nye målere skaper mer skitten strøm enn gamle, og at det er presentert målinger som dokumenterer slik støy fra Aidon og Kamstrup-målere. Nuri-målere har vi ikke hatt tilgang til og har derfor ikke målt. Dersom Lofotkraft AS vil låne oss en slik måler, vil vi gjerne måle på den.

En vesentlig del av denne dokumentasjonen foreligger i boka Flydal og Nordhagen: Smartmålere, skitten strøm, pulser og helsa (Foreningen for EMF-reform, 2021), som også Lofotkraft AS ved daglig leder har fått tilsendt våren 2021. Dokumentasjon knyttet til en generelt akseptert biofysisk mekanisme som kan forklare nevnte biofysiske virkninger, er omtalt her: https://einarflydal.com/2021/05/07/ams-malerne-gjor-folk-syke-det-kan-fysikere-regne-seg-til/ Det kommer også en elektroingeniørs forklaring på skitten strøm, hvordan den oppstår og hva som gir helseplager, i en ny tekst som publiseres på min blogg tirsdag 7. september.

At skitten strøm fra moderne elektronikk gir enkelte folk betydelige akutte helseplager, er således godt dokumentert og hevet over tvil, selv om myndighetene opererer med anbefalte grenseverdier som ikke tar hensyn til dette, ettersom disse retningslinjene er utformet utfra beviskrav som er urealstisk strenge, og for øvrig tar en rekke forbehold om at de kan være utilstrekkelige og må suppleres/tilpasses nyere forskningsresultater. Grenseverdiene bygger på den antakelsen at det bare er oppvarmingspotensialet som er av betydning for helsefaren, noe som er omfattende påvist å være feil. Biofysisk påvirkning fra ekstremt svak pulsing er omfattende dokumentert, og flere ekspertuttalelser om dette ble avgitt, skriftlig og muntlig, i retten under Halden-saken.

Ekstra ømfintlige personer kan beskytte seg ved å begrense bruken av kilder til skitten strøm, og en rekke personer i Norge lever sitt liv med minimal bruk av slike kilder, f.eks. ved å unngå LED-pærer og sparepærer og ved å trekke ut kontakten på apparater med SMPS, moderne elektroniske transformatorer, slik at de bare er tilkoplet strømnettet når de er i bruk. For disse personene er problemet med de nye målerne, også etter at senderen er fjernet/slått av, at man må slå av strømmen for å fjerne den skitne strømmen.

Jeg kan selvsagt ikke uttale meg om [N.N.]s helseplager og deres årsaker, men jeg har fått beskrivelser av omfattende helseplager som passer godt inn i det bildet og de forklaringene som gis i litteraturen over og de mange kildene det er henvist til der. Slike beskrivelser har jeg mottatt både fra [N.N.] og fra andre kunder hos Lofotkraft AS som motsetter seg å bytte til ny måler, selv uten AMS/aktiv sender.

Lovens krav er at innvendingene fra saksøkerne må være “åpenbart urimelig” [for at nettselskapet skal kunne stenge strømmen]. Saksøkerne tapte i Halden-saken ved at retten valgte å ha tillit til fagmyndigheten, uten at rimeligheten i framlagt argumentasjon og dokumentasjon ble vurdert.

Det pågår kloden rundt rettssaker knyttet til biofysiske virkninger av elektromagnetiske felt. I en artikkel i The Washington Spectator i november 2020 angis omfanget av erstatningskravene å være på hele 1,9 milliarder US-dollar.

La det helt til slutt også være sagt at utfra den linjen som norsk helsevesen kjører i saker om helsevirkninger fra svake elektromagnetiske felt, og som NVE og Helsedirektoratet tolker fritaksadgangen for AMS utfra, er det fullt legitimt å gi fritak fra AMS utfra den forståelse at pasientens helseplager kun skyldes “angst for moderne teknologi”. Så selv om all den framlagte dokumentasjonen som jeg har vist til over, skulle være feil, uetterrettelig og misvisende, har nettselskapet fortsatt full adgang til å la være å installere ny AMS-måler der senderen er fjernet, og kan i stedet finne andre løsninger.

Dommen i Halden-saken er anket til lagmannssretten. Ventelig vil den komme opp i løpet av et halvt år.

I en slik situasjon kan det ikke være fornuftig av Lofotkraft AS eller andre nettselskaper å tvinge fram installasjon av ny måler, selv uten AMS, hos enkeltpersoner som påberoper seg vesentlige helseplager fra skitten strøm. De utgjør så få at de ikke har økonomisk betydning for nettselskapene. Nettselskapene er heller ikke pålagt av NVE å skifte målere hos dem som får fritak fra AMS.

Bransjen har ganske sikkert tilgang på tekniske løsninger om man umaker seg litt.

Med hilsen

Einar Flydal
[min adresse etc.]