AMS-målerne: Noen ofte stilte spørsmål – og mine svar

Det er noen spørsmål som går igjen i eposter og telefoner jeg får, både fra folk som sloss mot et nettselskap som absolutt vil skifte ut den gamle måleren deres, og andre.

Her kommer mine svar på en del av dem:

Spørsmål: Nettselskapet påstår at det har plikt til å skifte ut min gamle måler. Du skriver at “NVE/OED har gitt klar beskjed om at nettselskapene ikke plikter å skifte ut målere hos folk som har fått fritak fra AMS”. Hvor står det svart på hvitt?

Svar: Det står flere steder i skriv fra NVE og OED, f.eks. i brev fra Olje- og energidepartementet til Ingrid Jansen, Lærdal, den 14.11.2019 (ref. 19/33-), som du finner vedlagt HER. Der står det:

«Det er opp til hvert nettselskap å bestemme om kunder med innvilget fritak fra AMS-målere skal beholde den gamle strømmåleren eller om strømmåleren skal skiftes ut til en digital strømmåler uten sender.»

Spørsmål: Hvordan får man fritak fra AMS?

Svar: Man har krav på fritak hvis en AMS-måler er til vesentlig ulempe. Helseplager fra mikrobølger og/eller skitten strøm er det. Fritak får man enklest med legeattest. Krav på legeattest har man hvis man får, eller det er grunn til å tro at man får, helseplager av å ha en AMS-måler installert. Det er nok at lege eller psykolog attesterer at pasienten selv mener at han/hun får slike plager. Å gi en slik attest er ikke i konflikt med Helsedirektoratets forbud mot å gi attester på at pasienten (faktisk) får helseplager av radiosignalene fra AMS-målere. En god del leger vet dette, og gir slike attester, også en del nettleger.

Spørsmål: Er det lurt å la være å åpne eller besvare henvendelsene fra nettselskapet om at de vil komme for å skifte måler?

Svar: Nei, det er ikke lurt. Ta kontakt med nettselskapet! Forklar situasjonen. Du er etter loven pliktig til å medvirke, altså hjelpe til at nettselskapet får tilgang til utstyret det eier og har plassert i din bolig. Men du har lov til å nekte utskifting av måleren, og nettselskapet har ikke lov å skifte ut måleren dersom du nekter. Det eneste det da kan gjøre, er å stanse strømleveransen, altså stenge strømmen.

Spørsmål: At nettselskapet eier måleren og har rett til tilkomst, avlesning og utskifting, er utvilsomt. Men har nettselskapet rett til å stenge strømmen dersom kunden nekter å skifte til ny måler?

Svar: Dette reguleres av forbrukerkjøpsloven. Nettselskapet har ikke rett til å stenge strømmen dersom det kan oppstå vesentlig tingskade, er fare for liv og helse, og/eller dersom kundens innvending ikke er åpenbart grunnløs. Nettselskapet har altså ikke rett til å plassere en ny måler der, dersom den gir helseplager. Om helseinnvendingene til saksøkerne i Halden-saken, knyttet til mikrobølgene og skitten strøm fra AMS-målere, er åpenbart grunnløse, skal opp for lagmannsretten. Saken vil ha generell betydning og nettselskapene burde derfor vente med å presse AMS-målere på kundene.

Spørsmål: Nettselskapene hevder at de gamle målerne ikke lenger er godkjente av Justervesenet og derfor må skiftes. Er det rett?

Svar: Nei. Så langt jeg vet, har Justervesenet aldri trukket noen slike godkjennelser, om de noen gang har vært gitt. Justervesenet har heller ikke hatt de nye AMS-målerne til vurdering. De er CE-merket. CE-merking er en europeisk godkjenningsordning for elektrisk utstyr.

CE-godkjenning er basert på egenerklæringer, belagt med målerapporter fra testlaboratorier på oppdrag fra utstyrsprodusenten. Godkjenningsordningen er ikke basert på noen test foretatt på oppdrag av godkjenningsorganet. CE-godkjenning innebærer ikke noen godkjenning med tanke på miljø- og helsemessige konsekvenser: Testlaboratoriene tester i henhold til tekniske normer som skal sørge for at utstyret ikke skaper forstyrrelser (EMI/interferens) med annet elektronisk utstyr, og dermed tilfredsstiller normenes krav til teknisk elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

Normene er ikke utformet for å beskytte mot interferens med biologiske systemer. Tvert om er normene for EMI/EMC tilpasset det faktum at moderne elektronikk produserer mer «skitten strøm».

Spørsmål: Skaper nye målere – med eller uten AMS – mer skitten strøm enn gamle målere?

Svar: Ja. Det viser målinger vi har gjort, og det er i tråd med den generelle utviklingen innen elektronikk.

De tekniske normene ble derfor revidert for en del år siden da elektroniske transformatorer kom, slik at mer skitten strøm blir godkjent. Slike transformatorer, som fins i TVer, LED-pærer, mobilladere, dimmere, osv., produserer mer skitten strøm enn de gamle, tunge, store og varme transformatorene. De er altså mer praktiske, men skaper dårligere innemiljø jo flere slike kilder man har.

Noen blir akutt dårlige med diverse diffuse symptomer, mens andre blir det etter lang tid uten å ane hvorfor, og atter andre merker aldri noe. Man kan trekke ut kontakter og det går an å installere filtre, men det er vanskelig med en ny (AMS-)måler: Den sprer skitten strøm i hele ledningsnettet, og kan ikke slås av uten å slå av strømmen. Et spesielt filter kan installeres, men er dyrt.

Vil du lære mer om skitten strøm, så les Flydal & Nordhagen: Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa (2021), som du kan kjøpe eller laste ned. Der finner du dessuten alt du kan ønske av referanser til enda grundigere kilder.

Spørsmål: Gir Grunnloven meg rett til å motsette meg AMS-måler av helsemessige grunner?

Svar: Grunnlovens føre-var-paragraf er vag og kan tolkes i flere retninger. Å diskutere for eller imot dette, er ikke noe poeng:

Forbrukerloven gir uansett bedre rettsvern enn Grunnloven. Den sier at dine innvendinger må være åpenbart grunnløse for at nettselskapet skal ha lov til å stanse strømforsyningen til deg – altså selv om du nekter å skifte måler. Om de er det dersom du har helseinnvendinger, kan ikke nettselskapet avgjøre alene.

Spørsmål: Er det en god idé å akseptere nettselskapets forslag om å plassere AMS-måleren – eller bare antenna – utenfor huset, eller litt bort fra huset?

Svar: Det kommer an på hvor nøye du vil være med ikke å skade naturen og helsa:

Ved å flytte antenna ut på ytterveggen, og helst skjerme bak den og bruke en retningsantenne i stedet for en rundtstrålende, svekkes strålingen inne i huset vesentlig. Men strålingen ute blir sterke. Det rammer ikke bare uteplassen din, men insekter og fugler. Det blir altså bedre for deg, men miljømessig en dårlig løsning.

Å flytte måleren lenger bort, f.eks. til garasjen, er dyrt og hjelper ikke mot skitten strøm, som vandrer gjennom ledningsnettet og bare svekkes svakt med avstand.

Nettselskapene tilbyr også ulike løsninger som reduserer mengden signaler fra AMS-måleren: Den kan stilles om til «endenode» i maskenettet den inngår i, eller man kan skifte til mobildata (UMTS) i stedet for maskenett. Det gir langt mindre trafikk over måleren. Men eneste løsning som fjerner helse- og milijøproblemet helt, er analoge målere.

Spørsmål: Nettselskapet sier at de gamle målerne er utslitt og må skiftes. Er det rett?

Svar: Det kan godt tenkes. Men viktige er det nok at nettselskapet ønsker å fjerne alle gamle målere av andre grunner:

  • Tariffsystemet legges om til effektprising: Du betaler mer når du bruker mye strøm samtidig.
  • Strømforbruket registreres mer i pakt med hvordan moderne elektronikk bruker strøm (firkantpulser i stedet for sinuskurver).
  • Nye målere skulle legge grunnlaget for ny forretning basert på kundedata (men denne strategien fra 10 år tilbake har nok tida og teknologiutviklingen løpt fra nå).
  • Det er mer praktisk og gir lavere kostnader med ensartet maskinpark.
  • Mange nettselskap tror antakelig fortsatt at de er pålagt å skifte ut målerne, også hos dem som har fritak.

Spørsmål: Hvorfor må vi betale gebyr dersom vi har fritak?

Svar: Gebyret er en kompensasjon til nettselskapet for at det har større kostnader med kunder som ikke har AMS-måler. Det er en fast tariff som det er opp til nettselskapet om det vil kreve inn. Nettselskapet er altså ikke pålagt å kreve inn dette beløpet. Det meste av tariffen skal kompensere for kostnader til å reise ut og lese av måleren, noe nettselskapet ikke er pålagt. Det er bare pålagt å sørge for avlesning én gang per år, og å sikre at den er korrekt. Det kan gjøres f.eks. med et mobilbilde.

Nettselskapet har ikke adgang til å ilegge tariffen i forkant, altså uten å ha vært ute og avlest først. Dette har RME gjort klart, og vi avventer svar på enda en henvendelse for å få det enda klarere uttrykt.

Resten av tariffen skal kompensere for at nettselskapet har ekstra interne kostnader til datasystemer etc. for kunder uten AMS. Men slike systemer må nettselskapet uansett ha. Det står derfor strid også om dette.

Man kan også spørre seg om det er rimelig at nettselskapene først kan påføre kundene en helseplage, og så ta betalt for å la det være. Enkelte nettselskap ilegger ikke tariffen til folk med fritak.

Tariffens skjebne kan derfor bli påvirket av utfallet av lagmannsrettens behandling av ankesaken.

Spørsmål: Når kommer ankesaken for retten?

Svar: Det vet vi ikke ennå. Men vi antar det blir utpå våren 2022.

Spørsmål: Er ankesaken fullfinansiert?

Svar: Ankesaken er finansiert utfra de råd vi har fått om hva ankesaken ville komme til å koste. Vi ser nå at det antakelig er stipulert for lavt. Vi sliter fortsatt med de uventet høye kostnadene fra saken som gikk for tingretten i Halden i mai 2021, både for det omfattende advokatarbeidet og fordi saksøkerne ble dømt til å betale Elvias saksomkostninger, henholdsvis 820 000 kr. og 670 000 kr. mer enn forventet.

Vi oppfordrer derfor folk til å bli med på dette store spleiselaget. Du kan bidra på http://bidra.no/ams eller direkte til Foreningen for EMF-reform sin innsamlingskonto for aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!: kontonummer 1813 19 02855.

Spørsmål: Hvor kan jeg sende spørsmål om helse og stråling?

Svar: Du kan selvsagt sende dem til Helsedirektoratet, til Helsedepartementet og til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Og du kan sende dem til FELO og til Folkets strålevern.

Dersom du vil sende spørsmål til meg, eller til aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!. Da kan du du bruke min blogg: https://einarflydal.com/hjelp/. Jeg svarer så langt og når jeg rekker.

Spørsmål: Hvordan abonnerer jeg på bloggen din?

Svar: Du velger å registrere deg i et eget felt under den hvite menyen. Du finner feltet på venstre side dersom du bruker en PC. Hvis du bruker nettbrett eller mobil, må du først velge en bloggpost. Så finner du feltet for å registrere deg rett under bloggposten.

 

Einar Flydal, den 2. oktober 2021