Tingrettsdom gir Agder Energi Nett rett til tvangsinstallasjon av ny strømmåler

“Vil du ikke, så skal du!” Agder Energi Nett fikk nylig rettens medhold i sitt krav om tvangsinstallasjon av AMS i private hjem. Saken gjelder to saksøkte, hvorav den ene har legeattest.

Den ene vil nå få tvangsinstallert en måler med aktive AMS-funksjoner, dvs. sender, mens den andre vil få en måler der sendeenheten er slått av.

Mer om saken, og selve dommen, får du her.

Saken gjelder to personer som fullstendig nektet enhver installasjon av ny måler. Og deres begrunnelse var, utfra hva jeg kan lese ut av dommen, i hovedsak hensynet til personvern og samfunnssikkerhet, og at AEN ikke hadde rett til å tiltvinge seg adgang.

Å motsette seg enhver utskiftning av måler på et slikt grunnlag, er en linje vi i aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! konsekvent har frarådet. Selv om det fins mange gode argumenter mot AMS-målere hva gjelder personvern og samfunnssikkerhet, har vi konsekvent holdt oss borte fra slike begrunnelser og avgrenset oss til helseproblemene:

Helsevirkningene er – for dem som rammes akutt eller på lang sikt – store og viktige, de er godt påvist i forskning, og de ble ikke utredet og klarert politisk før innføringen av AMS-målere, slik problemstillinger rundt personvern og samfunnssikkerhet ble. At nettselskapene har eiendomsrett til utstyret, er også klart. Likeså at de har rett til å vedlikeholde utstyret og skifte det ut – så lenge de ikke påfører folk skade. Å motsette seg dette og fortsatt beholde retten til å få strøm, har man bare rett til dersom helseinnvendingene ikke er åpenbart grunnløse. Det er derfor dette vår ankesak i september handler om.

Når det gjelder helsevirkningene fra senderne i AMS-målere, så nok NVE bare på formalitetene, og antok visst bare at grenseverdiene for stråling var forsvarlig satt, selv om myndigheter og nettselskaper ble advart – ikke bare av FELO (Foreningen for EL-Overfølsomme), men til og med av nettselskap. Det ble til og med – i følge en kilde som var til stede – sagt av en prosjektleder i et møte der man la siste hånd på innføringsplanen – altså en gang rundt 2010-2012 eller så, at “Nå er det bare de el-overfølsomme kan stanse oss!” 

Dommen i Agder tingrett føyer seg inn i rekken av dommer der kundene taper mot nettselskapene. Men heldigvis er ikke helse-argumentet hovedsaken. Jeg siterer fra dommen:

“Retten oppfatter motstanden mot AMS-målere som todelt; l) datasikkerhet/personvern og 2) helse/stråling.

De saksøkte i foreliggende sak har hovedsakelig anført frykt knyttet til datasikkerhet/personvern.

Retten bemerker likevel kort at den ikke er kjent med anerkjent vitenskapelig forskning som tilsier at AMS-målere medfører en økt helserisiko grunnet stråling e.l. Tvert imot viser den foreliggende anerkjente vitenskapelige forskning at AMS-målere ikke medfører noe økt risiko for stråling. Retten understreker likevel at det ikke kan utelukkes at personer opplever helseutfordringer, men at plagene må antas å skyldes frykt for økt stråling, overvåkning, hacking e.l., ikke forhold ved selve AMS-måleren. Helseutfordringene synes dermed å være eksternt begrunnet.”

Retten hevder her at den ikke “er kjent med” “anerkjent forskning som” osv.  Hvem er det som avgjør hva som er “anerkjent”? Er det myndighetene, forskningsmiljøer eller ICNIRP? Hele utsagnet er lett å ta til inntekt for at “det ikke fins noen skikkelig forskning som påviser helseskadelige virkninger”.

De oversatte artiklene du har fått her på bloggen i det siste, viser at slik forskning fins, og at den faktisk utgjør den dominerende delen. Og når det meste av forskningen sier det samme, er dens funn selvsagt anerkjent i store forskningsmiljøer.

Norske myndigheter legger derimot ICNIRPs retningslinjer til grunn. Hvordan ICNIRP begrunner sine valg, er analysert og kritisert av svært mange forskere på feltet, og forskernes tunge kritikk er gjengitt i en rekke bøker du finner på norsk (bl.a. Pockett 2020; Flydal & Nordhagen (red.) 2019, Steneck & Butler 2022), og sist nå av Else Nordhagen og meg selv (Nordhagen & Flydal 2022).

Hver ny dom med slike formuleringer er likevel uheldig. Det gir et nytt retorisk poeng til dem som ikke setter seg godt nok inn i forskningen, og øker dermed kunnskapsløsheten som skal nedkjempes.

Desto viktigere er ankesaken som skal opp i Borgarting lagmannsrett i september. Den handler bare om  hvorvidt helseinnsigelsene mot AMS-målerne er “åpenbart grunnløse”. Og den handler både om radiobølgene og om “skitten strøm”, som er de viktigste helseargumentene mot slike målere.

Ankesaken er ikke ferdigfinansiert. Det gjenstår ca. 1 million, som må samles inn gjennom små og større bidrag. Vil du gi din støtte til ankesaken der lagmannsretten i Borgarting skal ta stilling til helseinnvendingene mot AMS-målere, kan du bruke aksjonens konto, som er nr. 1813 19 02855, eller – om du vil bruke mobilen – på VIPPS til 760226 (nytt nummer, rett til innsamlingskontoen).

 

Einar Flydal, den 13. juli 2022

PDF-versjon: EFlydal-20220713-Tingrettsdom-gir-Agder-Energi-Nett-rett-til-tvangsinstallasjon-av-ny-strommaler.pdf

Dommen: Tingretten-i-Agder-AEN-mot-Zsch-B-3012_001.pdf

Andre referanser

Susan Pockett: «Stråletåka – Helse- og miljøforurensningen fra mikrobølgene» (237 sider) (Bestilles HER)

Einar Flydal og Else Nordhagen (red.): «5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø» (590 sider), 2019. Bidrag fra: Martin L. Pall / SCENIHR, EU-kommisjonens vitenskapelige komité for tilsynekommende og nylig identifisert miljørelatert helserisiko / David Carpenter / Cindy Sage / Lennart Hardell / Bård-Rune Martinsen / Christian F. Jensen.

Steneck, Nicholas H. Butler, Tom: Debatten om mikrobølgene – fra jakten på svar til bransjeforsvar, innbundet / 2022 / Bokmål (bestilles hos bokhandlere, f.eks. på nettet HER.)

Nordhagen EK, Flydal E. 2022. Selvrefererende forfatterskap bak ICNIRPs retningslinjer for elektromagnetisk stråling fra 2020, som er norsk oversettelse av: Nordhagen EK, Flydal E. Self-referencing authorships behind the ICNIRP 2020 radiation protection guidelines. Rev Environ Health. 2022 Jun 27. doi: 10.1515/reveh-2022-0037. Epub ahead of print. PMID: 35751553, Last ned her…