AMS: Skal Glitre Nett få tvangsinstallere nye målere?

“Vil du ikke, så skal du!”

For Vestfold tingrett i Horten går en sak om AMS-målere for retten mandag til onsdag 20.-22. mars. Det er Glitre Energi Nett som har anlagt saken mot åtte av sine kunder. Selskapet vil ha rettens godkjennelse til å tvangsinstallere nye AMS-målere, altså nye målere med mikrobølgesendere.

Men dette er et tema som allerede er anket inn til Høyesterett…

Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! er ikke involvert i saken, men selv har jeg tenkt å sitte i retten  de tre dagene for å høre og lære, nå mens vi venter på at Høyesteretts ankeutvalg skal treffe sin avgjørelse om vår sak får slippe til. Beslutningen kan komme hver dag som helst.

Jeg har ikke oversikt over hva som er grunnlaget for at de åtte har nektet installasjon, men vet bare at personvern er blant argumentene.  Om helse er blant deres innvendinger mot ny måler, vet jeg altså ikke. Hvis så er tilfelle, er det oppsiktsvekkende at Glitre Energi Nett ikke vil avvente behandlingen i Høyesterett. 

Det jeg ser, er at saken er kokt ned til rent avtalemessige forhold: Kan Glitre Energi Nett tvangsinstallere en teknologi som den selv har valgt, utfra at selskapet er blitt pålagt å installere et system for automatisk måleravlesning hos sine kunder? Kundene har jo ikke inngått noen avtale om dette med Glitre Energi Nett. Kundene har derfor hevdet at de er feil part, og at det er staten som Glitre Energi Nett burde saksøke.

Strømnettselskapene har pålegg fra NVE om å få avsluttet utrullingen av AMS-målere, og gir fritak fra den trådløse kommunikasjonen til dem som søker med legeattest. I kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett i høst ga domstolen en klar instruks om hvordan en søknad skal utformes for å gi fritak både for den trådløse kommunikasjonen og for “skitten strøm” fra nye målere. Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! har utformet skjema og veiledning i henhold til dette. Dette er også nyttig materiell for å informere leger både om deres rett til å skrive attester og hvordan de skal skrives for ikke å komme i konflikt med Helsedirektoratets pålegg, og forskningen på feltet. Skjema og veiledning finner du HER.

Men spørsmålet om Glitre Energi Nett kan påtvinge sine kunder en teknologi de tar skade av, ser ikke ut til å være tema for saken som skal opp i Horten. Den dreier seg visst bare om avtalerettslige spørsmål.

Allerede anket inn for Høyesterett

Nå er spørsmålet om tvangsinstallasjon allerede anket inn for Høyesterett. For det er del av saken som er organisert av Vi tar AMS-målerne for retten!. Dersom anketillatelse blir gitt, blir altså temaet behandlet av Høyesterett.

De saksøkte i Horten kan derfor mandag morgen be om at saken deres utsettes til etter at Høyesterett har talt. Dermed kan de spare tre dager i retten og betydelige kostnader, og få saken ført for en høyere rettsinstans av advokater i stedet for å være selvprosederende – for de fleste av dem sitt vedkommende.

Mer om Horten-saken

Mer om saken i Horten, og en rekke underlagsdokumenter, kan man finne på nettsidene til “AMS Monster – Folket mot AMS”: https://ams.monster/blogg/vestfold-tingrett-behandler-den-20-mars-2023-sak-om-tilgang-til-a-installere-strommaler/

Der leser jeg at saken er kokt ned til rent avtalerettslige forhold:

“Spørsmålet retten skal behandle er av prinsipiell betydning. Dersom GN ikke har grunnlag for sitt krav, vil følgen bli at de saksøkte frifinnes, uavhengig av om myndighetene eller andre kan ha slikt krav mot disse.

Merk at saken som retten skal behandle er kort fortalt kokt ned til tvistegjenstanden – det avtalerettslige forholdet mellom kundene og nettselskapet. Ikke at nettselskapet skal ha tilgang til måleren som var i utgangspunktet i stevningen. 

Saken er av prinsipiell karakter og av allmenn interesse. En dom vil få for betydning for 3 millioner nettkunder. 

Glitre Nett henviser til en ugyldig standard nettleieavtale av 2021 som gjeldende for avtaleforholdet. Det virker som Glitre Nett forsøker å forlede retten med falske bevis for å vinne frem i søksmålet. Glitre Nett forsøker å vidløftiggjøre saken med å få domstolen til akseptere vitneførsel utover tvistegjenstand.

Glitre Nett har tatt i bruk en avtale som kundene ikke har samtykket til. Nettleieavtalen fra 2007 er gjeldende. For å få innblikk i hvilken avtale det dreier seg om. Les mer om det her.

Viser til en viktig kjennelse fra tingretten i Kristiansand september 2018. “Retten kan ikke se av nettleieavtalen at det er tatt inn et avtalevilkår som eksplisitt gjelder kundens plikt til å bytte til AMS-måler.” Les mer om saken her.

Det er omfattende saksmateriale med sprikende meninger blant saksøker og saksøkte. To av kundene er selvprosederende. En bruker advokat. De fem andre hadde advokat som ble fjernet etter uenigheter. De er nå selvprosederende.”

Glitre Energi Nett stiller med advokatselskapet Haavind, som har ført en rekke saker om AMS-målere rundt i landet, mens de fleste av de saksøkte kundene til Glitre Energi Nett er selvprosederende. Det ligger altså ikke an til noen jevnbyrdig kamp.

Saken er åpen for publikum. Den begynner kl. 9 mandag, og adressen er Sollistrandsveien 12, Horten. Man må være ute i god tid og oppføre seg ordentlig.

 

Einar Flydal, den 19. mars 2023 (oppdatert kl. 12:30)

PDF-versjon: EFlydal-20230319-AMS-Skal-Glitre-Nett-fa-tvangsinstallere-nye-malere.pdf