AMS: Forsøker strømnettselskapene å unngå ansvaret for skittenstrømmen?

Flere strømselskaper sender i disse dager ut varsler om tvangsmessig installasjon til kunder som fortsatt har gamle målere. I skrivene de sender ut, underslår de vesentlige deler av dommen fra Borgarting lagmannsrett fra i høst: De legger ensidig vekt på retten til tvangsinstallasjon, uten å nevne at dommen gir en klar rett til fritak – både fra radiosender og fra skitten strøm – dersom rettens anvisninger følges.

Her finner du et typisk brev fra et nettselskap, en epost fra en nettkunde som er spesielt ømfintlig for “skitten strøm” (ledningsbundet spenningsstøy), og mitt svar om hva kunden bør gjøre. Det fins visst 38 000 gamle målere som fortsatt ikke er skiftet ut. I en del tilfeller gjelder dette kunder som frykter helseplager fra skitten strøm.

Lagmannsrettens dom gir uttrykkelig adgang til legeattester, og til fritak fra slik skitten strøm om rett prosedyre følges. Da er det nettselskapet som må sørge for de nødvendige tiltakene. Det ønsker de åpenbart ikke .,.

Dommen fra Lagmannsretten kan du lese HER. Saksøkerne tapte på at domstolen mente at de ikke hadde dokumentert sine helseplager tilstrekkelig godt gjennom legeattestene som var lagt fram, og ikke knyttet plagene tydelig nok til el-overfølsomhet for skitten strøm. Dette var saksøkerne uenig i, og anket til Høyesterett som avslo anken med en standardbegrunnelse. Nå arbeides det derfor på anke til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. (Du kan være med å støtte anken HER.)

Her kan du lese skrivet som kom fra nettselskapet da nettkunden motsatte seg utskifting av den gamle måleren utfra gamle legeattester. Nettselskapet tilbyr fritak fra AMS-delen, dvs. senderen, men vil tvangsinstallere den nye måleren:

Varsel fra ARVA til kunde W

 

Og her er eposten jeg fikk fra nettkunden (anonymisert):

 

Hei

Vi fikk varsel om stenging av strøm, med svarfrist 09.05.23

Vi svarte innen fristen og la ved veiledningen “din” [Se mer om den under. EF] til nettselskapet – og fikk svar.

NB! Vi har ved to tidligere anledninger levert legeerklæring. Første gang ved søknad om fritak. Andre gang ved ny purring på installasjon, med krav om legeerklæring.

Vi har i det lengste prøvd å slippe ny måler i boligen. Jeg er klar over at det nok ikke nytter mot “overmakta” i det lange løp, men prøver i det lengste, på grunn av el-overfølsomhet, i håp om at noen ansvarlige før eller siden forstår sitt ansvar. 

Jeg sliter allerede pga den høye skittenstrømmen vi fikk etter elektrifiseringen av ferga like i nærheten og kan merke det svært godt på kroppen når den ligger til land og lader. Og vi forstår det sånn at det ikke finnes grenser (altså vettuge grenseverdier) for hva disse (siden 1986) selvkontrollerende nettselskapene kan utsette sine “sluttbrukere ” for.

Vi er eldre mennesker og orker snart ikke mer. Vi begynner å forstå mennesker som “går amok” eller avslutter livet når de møter denne formen for massiv motgang og uforstand over lang tid fra myndigheter som Lagmannsretten i fullt juridisk alvor nå har dømt oss til å stole på. Det er visst sånn man bygger tillit i 2023! 

Mvh

N.N.

Jeg har skrevet følgende svar, som oppfordrer N.N. til å følge den nye prosedyren vi utformet i samråd med leger og advokat utfra Lagmannsrettens anvisninger. Denne prosedyren sikrer at legen kan skrive ut attest uten å komme i konflikt med Helsedirektoratet, og at attesten blir presis på om pasienten skal ha fritak bare for AMS-delen, dvs. senderen, eller også for skitten strøm fra ny måler.

Hei,

Jeg har lest varslet dere har fått fra strømnettselskapet. Det omtaler bare den delen av Lagmannsrettens kjennelse som omhandler at nettselskapet har adgang til tvangsinstallasjon av ny måler, og ikke at samme kjennelse angir at nettselskapet har plikt til å gi fritak for AMS-målerens radiodel eller også for målerens skitten strøm dersom det foreligger legeattest som spesifiserer dette.

Jeg forstår det slik at dere har fra før flere legeerklæringer som gir dere fritak for AMS, men ikke noen som uttrykkelig omtaler skitten strøm og behov for fritak fra dette. Det vil si at dere får fritak fra kommunikasjonsdelen i en standard AMS-måler.

Den nye prosedyren fra 31.11.2022, som følger lagmannsrettens dom og som jeg forstår dere nå har sendt til nettselskapet, er aktuell siden dere vil ha fritak også for skitten strøm fordi dere har helseplager som dere knytter til dette. Da må dere fylle ut det skjemaet pasienten skal fylle ut, og gi det sammen med utskrift av prosedyren til legen, og be om at legen skriver ut en attest som er formet slik prosedyren angir. Det er ikke tilstrekkelig med gamle attester som ikke uttrykkelig angir at skitten strøm er et helseproblem for dere.

Deretter må utfylt attest fra legen der det angis at dette også gjelder skitten strøm, sendes til nettselskapet, sammen med den delen av prosedyren som angår nettselskapet.

Det er først når dette er gjort at Lagmannsrettens anvisning blir fulgt og nettselskapet er pliktig til å finne en løsning som fritar dere for mer skitten strøm i huset. Og det er når dette IKKE er gjort – altså når det ikke foreligger noen attest som berettiger fritak fra installasjon av en måler som ikke tilfører skitten strøm til strømnettet – at nettselskapet har rett til å kreve å få installert den nye måleren, uten AMS (dvs. uten sender) i deres tilfelle.

Målerne er nettselskapets eiendom og det er, og har hele tida vært, klart at nettselskapet skal ha adgang til måleren og til å skifte den ut så lenge det ikke foreligger fritak og så lenge det ikke fins aksepterte innvendinger mot utskifting. Innvendinger skal aksepteres om de ikke er åpenbart grunnløse. Det var dette saken handlet om, i tingrett og lagmannsrett. Men om helseinnvendingene er åpenbart grunnløse eller ikke, har vi ikke fått vurdert av noen domstol. Derfor tas saken nå videre til Menneskerettsdomstolen. Der kan den vinnes, slik både nordsjødykkerne og tannlegesekretærene vant, etter at norske domstoler ikke fant bevisene gode nok.

Vær oppmerksom på at de nye målerne avgir temmelig lite skitten strøm i forhold til mye annet man har i huset. Det behøver heller ikke være den skitne strømmen fra måleren som er problemet i seg selv, men interferens, dvs. samspillsvirkninger mellom skitten strøm fra måleren og andre kilder i huset.

Dersom man mener man reagerer på skitten strøm, bør man passe på å fjerne andre kilder i størst mulig grad, evt. skjerme dem eller filtrere strømmen, eller trekke ut kontakter når utstyret ikke er i bruk, og få sjekket at det ikke er jordingsfeil på det elektriske anlegget.

For noen er slike tiltak ikke nok. Det er først og fremst for disse at fritak mot akutte helseplager for skitten strøm bør være aktuelt. (Helseplager over tid er uansett ikke i fokus i forbindelse med fritak fra smartmålere, selv om det også burde vært med i vurderingene.)

Dommen fra Lagmannsretten er entydig klar på at når legen finner at pasientens symptomer er forenlige med det som i dagligtale omtales som el-overfølsomhet, skal det gis fritak. Og når symptomene kan knyttes til kilder for skitten strøm, er det nettselskapet som må sørge for at strømmåleren ikke tilfører skitten strøm til huset. Men da må altså prosedyren som retten anviser, følges.

Med i prosedyren følger det referanser som enhver lege kan forstå legitimerer hvilke symptomer som kan knyttes til “det som i dagligtale omtales som el-overfølsomhet”. Siden mange av symptomene er subjektive, dvs. kan bare observeres av pasienten selv, er pasientens egenerklæring viktig. Det er enkelt å fylle ut skjemaet, og dette er innenfor slikt leger skal gjøre, i henhold til dommen.

Så fyll ut skjemaet og be om akuttime hos legen, siden fristen er nær, og gi beskjed til nettselskapet om at ny fritakssøknad er på vei! 

mvh

Einar Flydal

PDF-versjon: EFlydal-20230506-AMS-Forsoker-stromnettselskapene-a-unnga-ansvaret-for-skittenstrommen.pdf

Referanse

Framgangsmåte for fritak fra AMS-måler, Utarbeidet av Foreningen for EMF-reform i samarbeid med advokat Hugo P. Matre, Advokat Schjødt AS, med innspill fra flere norske leger og fra FELO, foreningen for el-overfølsomme, oppdatert per 20.4.2023: https://einarflydal.com/2022/12/13/nyhet-framgangsmate-for-a-soke-fritak-fra-ams-maler/