FHIs kunnskapsoppdatering og stråler og helse – klage til Sivilombudet

Nytt 16.6.2023: Sivilombudet har allerede besvart og avsluttet saken. Svaret er føyd til dokumentene, som du kan laste ned under.

Fire forskere har klaget til Sivilombudet over at bekymringsmeldinger av stor betydning for helse og miljø ikke er blitt besvart av Folkehelseinstituttet (FHI).

Saken gjelder en pågående utredning ved FHI der de fire hevder at selve metodevalget og premissene som legges til grunn, forutbestemmer konklusjonen, som vil bli at “ingen stråling svakere enn dagens grenseverdier er påvist å være skadelig”.

De fire mener at dette ikke bare er i strid med det store gross av forskningsresultatene på feltet, men at metoden som brukes i utredningsarbeidet, også er i strid med stiftelsen ICNIRPs egne anvisninger for hvordan funn i forskningen på feltet bør kvalitetsvurderes.

Og selvsagt skurrer noe når en gjennomgang av all forskning registrert i den medisinfaglige databasen Medline siden 1990 i overveldende grad (50% til 91%, alt etter medisinsk område og frekvenstype) viser skadevirkninger, mens FHIs nye litteraturgjennomgang har kurs mot den motsatte konklusjonen:

Klagen til Sivilombudet gjelder at FHI ikke har besvart bekymringsmeldingene, til tross for sakens viktighet. I klagen, som er sendt inn av undertegnede som er en av de fire, heter det:

“Sammen med tre andre fhv. og nåværende forskere med spesiell interesse og kompetanse på det berørte feltet, har jeg sendt inn to bekymringsmeldinger, den nyeste datert 19. januar 2023 og etterlyst svar om hvordan FHI vil følge dem opp.

Vi fikk et knapt og uformelt svar fra prosjektleder på den første, av 8.11.2022. Dette svaret kom altså fra den som er ansvarlig for det som er gjenstand for bekymringsmeldingens kritikk. Svaret hadde et innhold som adresserte grunnlaget for vår bekymring på en måte som forsterket vårt grunnlag for å mene at FHI foretar en utredning der metodevalg og premisser fører til en forhåndsgitt, faglig og helsepolitisk uforsvarlig konklusjon i en sak som gjelder betydelige befolkningsgruppers helse i hverdagen, så vel som ytre miljø.

Vi sendte derfor vår bekymringsmelding nr. 2, der vi utdypet vår faglig baserte bekymring, og ba om svar om hvordan saken ville bli fulgt opp. Bekymringsmelding nr. 2 står fortsatt ubesvart. Vi purret på svar per epost 26.4.2023, uten reaksjon fra FHI.

Sakens viktighet er knyttet til at valg av metode og premisser for FHIs pågående utredning forutbestemmer konklusjonen.

Konklusjonen er avgjørende for hvilke grenseverdier som antas korrekte og legitime å legge til grunn for norsk helse- og miljøforvaltning. Vår kritikk og bekymring har støtte i retningslinjene fra ICNIRP, et organ som gir de retningslinjer som er automatisk norsk forskrift i Norge. Vår påstand er således at FHIs pågående utredning er i konflikt med disse, og uttrykk for systemsvikt. Vår kritikk har også støtte i bekymrede fagmiljøer kloden rundt og i det aller meste av forskningen på biologiske virkninger fra såkalt “svake” (menneskeskapte) elektromagnetiske felt.

Det hersker altså faglig uenighet mellom oss og den praksis som følges i FHIs prosjekt om en sak med vidtrekkende helsemessige konsekvenser og som også berører svake grupper og deres menneskerettigheter, både med hensyn til helse, miljø og begrensninger for livsutfoldelse. Det er derfor viktig at bekymringsmeldingene håndteres korrekt, vurderes og besvares tilfredsstillende og rettidig, og at avsender gis informasjon om hvordan de behandles. Dette har ikke skjedd.”

 

Einar Flydal, den 14. juni 2023

Klagen til Sivilombudet og hele korrespondansen med Folkehelseinsituttet: HER. Oppdatert med Sivilombudets svar den 16.6.2023.

PS. Det er slikt som dette som gjør det nødvendig å klage ikke bare til Sivilombudet, men også til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Juristene leverer første utkast til klagen denne uka. Leveringsfristen er 26. juli.

Bli med du også på å finansiere dette løpet! Du melder deg på HER med et konkret beløp. Du kan også støtte direkte til aksjonens bankkonto, som er 1813 19 02855 Foreningen for EMF-reform, som har aksjonens regnskap. Eller du kan VIPPSe til 760226 Foreningen for EMF-reform, men husk da å oppgi epostadresse!