Stor seier i Italia i kampen mot trådløsbransjen – for sjette gang!

Sikkerhetssone rundt en 5G-mast montert på en høyblokk i Norge (gult, venstre), India og Israel (blått, midten) og Italia, Russland, Lituaen, Polen, Kina, Toronto/Canada, Sveits, Bulgaria (blått, høyre) utfra grenseverdier per 1998 (kilde: Ericsson)

I Italia har trådløsbransjen og 5G-utbyggingen nå lidd et viktig tap i kampen for større armslag:

Bransjen ville nemlig ha slakkere anbefalte grenseverdier fra nasjonale myndigheter, fordi det er for vanskelig å rulle ut 5G uten å bryte Italias anbefalte maksimumsgrenser. Det ser du tydelig på bildet over. Italias maks-grenser for mikrobølgers energiintensitet er på en hundredel av de norske, men like fullt langt høyere enn miljømedisinernes EUROPAEM-retningslinjer anbefaler.

Nå har italienske regjeringer sagt NEI for sjette gang – til forsøkene på å få slakkere grenser. NEI-et kom i form av at regjeringen ga opp å få vedtaket igjennom i nasjonalforsamlingen. Det ble slik fordi ingen av regjeringspartnerne vil ta belastningen, og fordi et stjernegalleri av italienske og internasjonale forskere har vunnet fram med sine advarsler om helseskadelige virkninger fra slik stråling. 

Her får du forskernes opprop, samt innsyn i deres omfattende vitenskapelige grunnlag for å hevde at slik stråling skader. Og du får noen kommentarer.

Denne seieren er viktig fordi den understreker at hvert land selv må ha rett til å fastsette sine grenseverdier. – Så fortsetter nok kampen når sommerferien på kontinentet er slutt.

Italia har sterke tradisjoner for lokalt selvstyre, både på kommune-, regionalt og statlig nivå. En mengde kommuner – rundt 500 om jeg husker rett – fattet vedtak om å sette 5G-utrullingen på vent til helsemessige konsekvenser var avklart. Italia har også fulgt en selvstendig strålevernpolitikk i forhold til mange andre land og lagt seg på strengere grenser.

Så kom korona-pandemien – med symptomer som er til forveksling lik akutte symptomer på eksponering for mikrobølget stråling, og dukket først opp nettopp der 5G ble bygget ut – ikke minst i Nord-Italia. Man visste altså ikke hva man egentlig diagnostiserte når man trakk slutninger utfra symptomene: Siden symptomene på mikrobølgestråling og generelt på endringer i strålebildet er så lite kjent, og Covid-19-epidemien frontet alle medier, kan mange diagnoser ha vært feil.

Denne muligheten for sammenblanding, eventuelt samspill, har flere forskere har lagt vekt på, både (Rubik m fl 2021), og en rekke andre i  forskningsartikler og observasjoner fra Italia, Spania og USA. Det har jeg omtalt i flere bloggposter. At slike epidemier har brutt ut hver gang kloden har vært utsatt for utrulling av nye store radiosystemer, er godt dokumentert i Firstenbergs strålende, populærfaglige gjennomgang i boka “Den usynlige regnbuen” (Firstenberg 2018).

Det var altså godt grunnlag for skepsisen i Italia. Italia har dessuten en rekke fremstående forskere på feltet, blant annet ved Ramazzi-instituttet – som er verdenskjent innen miljømedisin (og oppkalt etter miljømedisinens far). Gang på gang har det vært store protester, underskriftskampanjer og til og med sultestreik mot 5G-utbygging.

Men samtidig er Nord-Italias universiteter sterke på telekom-teknologi. Blant de tilknyttede til dette miljøet er trådløsbransjens fremste lobbyist, biofysikeren Michael Repacholi, som startet stiftelsen ICNIRP som utvikler fysikk-baserte standarder for vern mot ikke-ioniserende stråling. Straks deretter gikk han til WHO og fikk opprettet et kontor, under sin egen ledelse, som skulle gå god for ICNIRPs standarder og markedsføre dem internasjonalt – ved hjelp av ICNIRP-medlemmer.

Mens ICNIRP anbefaler en maks energieksponering på i gjennomsnitt  over tid og flate på 10 Watt per kvadratmeter over 30 minutter for å unngå oppvarmingsskader fra mikrobølget stråling, har Italia og mange andre land en grense på 0,1 Watt. (I Norge gjaldt til mars 2020 ICNIRPs anbefaling på maks 10 Watt, vanligvis skrevet som 10 000 000 µW/m2.)

(Legg merke til at her snakker vi om gjennomsnitt over tid. Pulser og “utbrudd” med lange pauser i mellom er det normale. De kan derfor være svært mye sterkere.)

Bransjens behov for større armslag er derfor åpenbart. 5G kunne ikke bygges ut uten romsligere grenser. Derfor kom ICNIRP i 2020 med nye regnemåter der man slakket av på kravene. Og derfor foregår det nå en kampanje fra mobilbransjens side for å få innført lover og forskrifter som sentraliserer beslutningene og fratar lokale myndigheter råderetten over beslutningene. (For en oversikt over slike lovforslag i USA, se Katie Singers meget informative blogg om miljøsaker knyttet til EMF: https://katiesinger.substack.com/p/leg-proposals)

Store planer er laget i EU for hvordan Europa innen 2030 skal ha bygget ut et superraskt nettverk basert på 4G og 5G, og avvikle tidligere generasjoner. Også Italia har lagt slike planer, men politikerne har holdt igjen. For ser man på forskningen, ser man at det tvert i mot er behov for mindre armslag. Det var derfor den italienske regjeringskoalisjonen nå landet på et NEI – i form av å gi opp å få gjennom sitt ønske om vedtak i sitt siste møte før ferien: Forskningsfunnene er for mange og for tydelige.

Under referansene til denne teksten får du oppropet – i norsk oversettelse – fra både italienske og andre internasjonale fremstående forskerne, samt deres kortlister av sine viktigste forskningsarbeider på feltet.

Det kan være god grunn til å se nøyere ikke bare på selve oppropet, men også på navn, utdanning og titler, læresteder og artiklenes innhold:

Den som vil hevde at det ikke er noen grunn til å legge vekt på disse forfatterskapene, stiller ganske enkelt seg selv i skammekroken som uvettig og/eller uopplyst og/eller for ensporet i sin kunnskap og/eller dumdristig i sitt forsvar av en bransje basert på kunnskap som for lengst har gått ut på dato. Det gjelder hva enten vi snakker om akutte helseplager eller skadelige virkninger over tid.

 

Einar Flydal, den 10. august 2023 (rettet 11.08.23)

PDF av hele bloggposten (rettet 11.08.23) og forskerappellen: EFlydal-20230810-Stor-seier-i-Italia-i-kampen-mot-tradlosbransjen-–-for-sjette-gang.pdf

PS. 12.08.2023: Jeg sakser fra Strålskyddsstiftelsens rapport om samme sak:

“Den minister som har vært mest pådrivende i Italia for de dårligere grenseverdiene som er lagt inn som forslag innenfor rammen av en gjenopprettingsplan etter pandemien (Next Generation Italia eller PNRR), er Vittorio Coalo. Han var også direktør for Vodafone og Verizon (fram til 2018/2019). Man kan således dra den slutningen at telekomselskapene har en representant inne i den italienske regeringen som har arbeidet for deres mål om at Italia skal overta ICNIRPs grenseverdier.”

Referanser

Firstenberg, Arthur: Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet, Z-forlag 2018, til salgs bare HER.

(Ericsson:) Törnevik, Christer: Impact of EMF limits on 5G network roll-out, ITU Workshop on 5G, EMF & Health, Warsawa, December 5 2017, https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/20171205/Documents/S3_Christer_Tornevik.pdf

Rubik et al.: Evidence for a connection between COVID-19 and exposure to radiofrequency radiation from wireless communications including 5G, J Clin Transl Res 2021; 7(5):7
Published online: September 29, 2021, https://www.jctres.com/en/07.202105.007/

Se også:

Italy’s 6 V/m RF Limit at Risk – Strict Standard Seen as Barrier to 5G Development, Microwave News, May 3, 2021,  https://microwavenews.com/short-takes-archive/italys-6vm-risk

Singer, Katie: Legislative proposals to remove yet more local authority over telecommunications—and strengthen telecom corporations, Katie Singer’s Substack, 9.8.2023, https://katiesinger.substack.com/p/leg-proposals

Fiorenzo Marinelli: “5G, elettrosmog fermato per ora, pronti a quando riproveranno il blitz sulla salute pubblica” – INTERVISTA CASA DEL SOLE TV Oasi Sana – informazione libera e naturale, 9.8.2023, https://oasisana.com/2023/08/09/fiorenzo-marinelli-5g-elettrosmog-fermato-per-ora-pronti-a-quando-riproveranno-il-blitz-sulla-salute-pubblica-intervista/

Appell fra Forskerne for Elektromagnetisk Sikkerhet

Til den italienske regjeringen, til parlamentet, til regionene og til de autonome provinsene

[oversettelse: Einar Flydal]

Vi – undertegnede biologer, fysikere, kjemikere og leger – har forsket på virkningene av elektromagnetiske felt i flere tiår, og vi har aldri brukt midler fra telekommunikasjonsbransjen, noe som beviser at vi alltid har jobbet utelukkende i folkehelsens interesse.

Nyheten om at Regjeringen vurderer muligheten for å øke aktsomhetsgrensen på 6 V/m [tilsvarer 10 Watt/m2 o.a.] for beboelsesarealene der folk oppholder seg mer enn 4 timer, gir grunn til stor bekymring.

Våre studier, og mer generelt internasjonal forskning de siste tjue årene, har i stor grad vist at eksponering for radiofrekvenser, selv under gjeldende ICNIRP/WHO sikkerhetsstandarder, kan forårsake helseskader og kan redusere graden av velvære i befolkningen generelt.

Grupper av forskere, som ICEMS og Bioinitiative Working Group, så vel som Europarådet (anbefaling nr. 1815 av 2011) har kommet med appeller for å be om en umiddelbar reduksjon av sikkerhetseksponeringsgrensene til 0,6 V/m [0,001 W/m2, dvs. 1000 µW/m2], for å sikre folkehelsen og for spesielt å garantere sikkerheten til de mest sårbare subjektene som barn, gravide kvinner, kronisk syke pasienter, som mennesker med kreft og personer med elektromagnetisk el-overfølsomhet (EHS).

Radiofrekvent stråling [RF] er blitt knyttet til flere helseproblemer, herunder:

 • kreft (RF ble klassifisert av IARC som “muligens kreftfremkallende for mennesker” i 2011, men påfølgende studier konkluderte med at radiofrekvent stråling faller innenfor parametrene for Klasse 2A,1 som jeg vil si “sannsynlig kreftfremkallende”, og Klasse 1 som betegner “sikkert kreftfremkallende stoff”);
 • nevrodegenerative sykdommer, som Alzheimers;
 • mannlig og kvinnelig ufruktbarhet;
 • økt oksidativt stress (knyttet til mange kroniske sykdommer);
 • nevrologiske atferdsendringer hos barn født av mødre som har brukt mobiltelefon under svangerskapet;
 • immunsvikt;
 • endringer i insulinstoffskiftet [dvs. diabetes];
 • økt cerebral permeabilitet [gjennomtrengningsevne i blod-hjerne-barrieren] og endringer i hjernens stoffskifte.

Vi betaler allerede for de sosiale og helsemessige kostnadene ved å ha sluppet ut i miljøet nivåer av kunstig radiofrekvent stråling som ikke er helt forenlige med liv. En ytterligere økning av eksponeringen for radiofrekvent stråling i befolkningen er etisk uakseptabelt og ikke engang økonomisk levedyktig. Det er snarere behov for tiltak for å beskytte folkehelsen og miljøet. Planter og dyr er faktisk påvirket av den kroniske eksponeringen for radiofrekvent stråling, med betydelige skader, hovedsakelig på fugler og bier.

En fersk artikkel av professor James Lin i “IEEE Microwave Magazine” av 3. juni 2023, magasinet til verdens mest prestisjefylte organisasjon av ingeniører, konkluderer med at ICNIRP-retningslinjene har alvorlige begrensninger:

 • de beskytter kun mot akutte termiske virkninger ved høy intensitet og kortvarig eksponeringstid (30 minutter);
 • de er ikke anvendelige for langsiktige og lavintensive eksponeringer, slik de faktisk forekommer i hverdagslivets sammenhenger;
 • de er basert på foreldet informasjon;
 • de beskytter ikke mot 5G-strålingen, som har sterke polariseringsegenskaper, og er svært forskjellig fra tidligere generasjoner mobiltelefoni, slik at de burde kreve videre undersøkelser.

ICNIRP-retningslinjene er derfor ikke egnet for å beskytte menneskers helse, og de bør oppdateres i henhold til de nyeste vitenskapelige publikasjonene. Heldigvis gir den italienske lovgivningen (lov 36/2001) flere forsiktighetsgrenser fordi beslutningstakerne på slutten av 90-tallet tok hensyn til to grunnleggende og uunnværlige prinsipper:

 • Føre-var-prinsippet, opprinnelig nedfelt i internasjonal lov om miljø i Rio de Janeiro-erklæringen av 1992;
 • ALARA-minimeringsprinsippet (så lavt som rimelig oppnåelig), eller det laveste nivået som er rimelig oppnåelig uten at det går på bekostning av teknologisk utvikling.

Av ovennevnte grunner ber undertegnede dere:

 1. å beholde aktsomhetsverdien på 6 V/m som er nedfelt i gjeldende italiensk lovgivning (DPCM 8.07.2003);
 2. å måle den nevnte verdien over et gjennomsnitt på 6 minutter, noe som har en presis biologisk grunn (det er den tiden som er nødvendig for at cellene skal få spredt varmen som er produsert av det elektromagnetiske feltet) slik det kreves av D.P.C.M. av 8.07.2003, og vi krever at man må trekke tilbake artikkel 14, paragraf 8 bokstav d) av lovvedtaket 179/2012, som fastsatte målingen over et intervall på 24 timer, som er et helt tilfeldig valgt tidsrom, som bare har som formål å senke de målte verdiene;
 3. å fastsette den aksepterte måleverdien til 0,6 V/m slik Europarådets anbefaling nr. 1815 av 2011 anmoder om;
 4. å vedta en lov om interessekonflikt, for å forplikte eksperter som engasjeres til å avgi vitenskapelige uttalelser i offentlige institusjoner til å offentlig opplyse om finansieringskildene til deres forskning, deres eierskap og konsulentkontrakter med selskaper i næringssektoren som kan være i konflikt med allmennhetens interesser.

Vi ber dere om et møte og vi er klare til å gi ytterligere avklaringer og dokumentasjon.

Undertegnet av

[herfra uten oversettelse, o.a.]

Fiorenzo Marinelli, Former research biologist at the Institute of Molecular Genetics of the CNR in Bologna, Center for Interuniversity Studies and Research (CIRPS) of the Sapienza University of Rome, ICEMS affiliate, Italy

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Cappucci, U; Casale, A.M.; Proietti, M.; Marinelli, F.; Giuliani, L.; Piacentini, L. “WiFi Related Radiofrequency Electromagnetic Fields Promote Transposable Element Dysregulation and Genomic Instability in Drosophila melanogaster” in Cells 2022, 11, 4036. https://doi.org/10.3390/cells11244036
 • Maurizio Brizzi and Fiorenzo Marinelli, “Increased risk of cancer and heart diseases due to the exposure to the radar EMF among the population of Potenza Picena, Italy (1986-91)” in Eur. J. Oncology, Vol. 23, n. 4, pp. 204-210, 2018.
 • Coraddu M., Marinelli F et al. “A new trend on Electromagnetic Fields (EMF) risk assessment” in Journal of Physics, 2015.
 • Barteri M, Marinelli F. at al. “Effects of Microwaves (900 MHZ) on Peroxidase Systems: a Comparison Between Lactoperoxidase and Horsradish Peroxidase” in Electromagn Biol Med, Early Online: 1–7! 2015 Informa Healthcare USA, Inc. DOI: 10.3109/15368378.2014.1002135.
 • Marinelli F, La Sala D, Cicciotti G, et al. “Exposure to 900 MHz electromagnetic field induces an unbalance between pro-apoptotic and pro-survival signals in T-lymphoblastoid leukemia CCRF-CEM cells” in Journal of Cellular Physiology, Volume: 198 Issue: 3 Pages: 479-480. Published: Mar 2004 (Impact Factor 218)
 • Marinelli F “Radizioni non ionizzanti” capitolo 20.2 nel libro AA.VV. “Scienze ambientali: manuale per prendere buone decisioni”, edito dall’ENEA, 2014.

 

 1. Livio Giuliani, Mathematician, former ISPESL Research Manager (later INAIL), President of the International Commission for Electromagnetic Safety (www.icems.eu), Rome, Italy

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Giuliani L. “Reasons for Disagreement Between European Council and Italy Concerning Protection Against Health Impacts from EMF/Unterschied zwischen der EU und Italien im Hinblick auf den Schutz der Bevölkerung vor elektromagnetischen Feldern”. Proceedings of the Conference Celltower Siting Salzburg June 200. Epub http://www.land-sbg.at/celltower 2000.
 • Marinelli F, La Sala D, Cicciotti G, Cattini L, Trimarchi C, Putti S, Zamparelli A, Giuliani L, Tomassetti G, Cinti C. Exposure to 900 MHz Elctromagnetic fields induce an unbalance between proapoptotic and prosurvival signals in T-lymphoblastoid leukaemia CCRF-CEM cells. J Cell Physiol 2004, 198:324-332.
 • Lisi A, Rieti S, Criceti A, Flori A, Generosi R, Luce M, Perfetti P, Foletti A, Ledda M, Rosola E, Giuliani L, D’ Emilia E, Grimaldi S. ELF Non Ionizing Radiation Changes the Distribution of the Inner Chemical Functional Groups in Human Epithelial Cell (HaCaT) Culture. Electrom Biol Med 2006, 25(4): 281-289.
 • Boella F, Giuliani L. Micro-Cells Coverage for Mobile Telephony: An Alternative Way to Reduce EMF Exposures. Electrom Biol Med 2006, 25(4): 325-337.
 • Zhadin MN e Giuliani L. Some problems in Bioelectromagnetics. Electrom Biol Med 2006; 25(4)
 • D’Emilia E, Giuliani L, Lisi A, Ledda M, Grimaldi S, Montagnier L, Liboff AR. Lorentz force in water: evidence that hydronium cyclotron resonance enhances polymorphism. Electromagn Biol Med. 2015;34(4):370-5. doi: 10.3109/15368378.2014.937873. Epub 2014 Jul 14. PMID: 25020009.
 • Soffritti M, Belpoggi F, Lauriola M, Tibaldi E, Manservisi F, Accurso D, Chiozzotto D, Giuliani L. Mega-experiments on the carcinogenicity of Extremely Low Frequency Magnetic Fields (ELFMF) on Sprague-Dawley rats exposed from fetal life until spontaneous death: plan of the project and early results on mammary carcinogenesis, in Giuliani L and Soffritti M eds, Non-Thermal Effects and Mechanisms of Interaction Between Electromagnetic Fields and Living Matter. An ICEMS Monograph. Eur. J. Oncol. Library 2010 Oct ,Vol. 5, Fidenza 2010.
 • Giuliani L, D’Emilia E, Ledda M, Grimaldi S, Lisi A. New Perspectives of Bioelectromagnetics in Biology and in Medicine: DNA Spectra for Diagnostic Purposes. Journal of Physics: Conference Series 329, 01 2011.
 • Soffritti M., Giuliani L., The carcinogenic potential of non-ionizing radiations: the cases of S-50 Hz MF and 1.8 GHz GSM radiofrequency radiation, Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology 2019 125 S3, pp. 58-69.
 • Cappucci U, Casale AM, Proietti M, Marinelli F, Giuliani L, Piacentini L. WiFi Related Radiofrequency Electromagnetic Fields Promote Transposable Element Dysregulation and Genomic Instability in Drosophila melanogaster. Cells. 2022 Dec 13;11(24):4036. doi: 10.3390/cells11244036. PMID: 36552798; PMCID: PMC9776602.

 

 1. Ernesto Burgio, MD, Pediatrician, ECERI – European Cancer and Environment Research Institute, Bruxelles

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Belpomme D, Carlo GL, Irigaray P, Carpenter DO, Hardell L, Kundi M, Belyaev I, Havas M, Adlkofer F, Heuser G, Miller AB, Caccamo D, De Luca C, von Klitzing L, Pall ML, Bandara P, Stein Y, Sage C, Soffritti M, Davis D, Moskowitz JM, Mortazavi SMJ, Herbert MR, Moshammer H, Ledoigt G, Turner R, Tweedale A, Muñoz-Calero P, Udasin I, Koppel T, Burgio E, Vorst AV. The Critical Importance of Molecular Biomarkers and Imaging in the Study of Electrohypersensitivity. A Scientific Consensus International Report. Int J Mol Sci. 2021 Jul 7;22(14):7321. doi: 10.3390/ijms22147321
 • Belpomme D, Hardell L, Belyaev I, Burgio E, Carpenter DO. Thermal and non-thermal health effects of low intensity non-ionizing radiation: An international perspective. Environ Pollut. 2018 Nov;242(Pt A):643-658. doi: 10.1016/j.envpol.2018.07.019.
 • Sage C, Burgio E. Electromagnetic Fields, Pulsed Radiofrequency Radiation, and Epigenetics: How Wireless Technologies May Affect Childhood Development. Child Dev. 2018 Jan;89(1):129-136. doi: 10.1111/cdev.12824. Epub 2017 May 15. PMID: 28504324.
 • Burgio E. Ambiente e Salute. Inquinamento, interferenze sul genoma umano e rischi per la salute OMCeO 2013 http://www.omceoar.it/docs/cesalpino/AMBIENTE%20E%20SALUTE.pdf

 

 1. Massimo Coraddu, Environmental physicist, IIS Dionigi Scano, Cagliari, Italy

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Zucchetti, M. Coraddu, B. Littarru, and M. Cristaldi. Environmental pollution and health effects in the Quirra area, Sardinia (Italy) . Fresenius Environmental Bulletin. 20: 810-817, 2011.
 • Coraddu, E. Cottone, A. Levis, A. Lombardo, F. Marinelli and M. Zucchetti. Electromagnetic Fields (EMF) biological and health effects and the MUOS case. Fresenius Environmental Bulletin. 24: 1896-1903, 2015.
 1. Claudio Poggi, Electronic Engineer Independent researcher and ICEMS affiliate, Genova, Italy

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Rizzo A, Cardellini F, Poggi C, Borra E, Ciciani L, Narici L, Sperandio L, Vilardi I. Novel Algorithm for Radon Real-Time Measurements with a Pixelated Detector. Sensors (Basel). 2022 Jan 10;22(2):516. doi: 10.3390/s22020516. PMID: 35062477; PMCID: PMC8780917.
 • Rossi E, Corsetti MT, Sukkar S, Poggi C. Extremely low frequency electromagnetic fields prevent chemotherapy induced myelotoxicity. Electromagn Biol Med. 2007;26(4):277-81. doi: 10.1080/15368370701761984. PMID: 18097813.
 • Liboff AR, Poggi C, Pratesi P. Weak low-frequency electromagnetic oscillations in water. Electromagn Biol Med. 2017;36(2):154-157. doi: 10.1080/15368378.2016.1227332. Epub 2016 Sep 29. PMID: 27687570.
 • Bartolini L, De Dominicis L, de Collibus MF, Fornetti G, Guarneri M, Paglia E, Poggi C, Ricci R. Underwater three-dimensional imaging with an amplitude-modulated laser radar at a 405 nm wavelength. Appl Opt. 2005 Nov 20;44(33):7130-5. doi: 10.1364/ao.44.007130. PMID: 16318184.
 • Liboff AR, Poggi C, Pratesi P. Helical water wires. Electromagn Biol Med. 2017;36(3):265-269. doi: 10.1080/15368378.2017.1322521. Epub 2017 May 19. PMID: 28524701.

Patents:

 • Inventore di brev. GE2004A000063: “Metodo per incrementare l’efficacia biologica dei campi elettromagnetici usati per il trattamento di esseri umani animali o piante”;
 • Inventore di brev. GE2004A000064: “Metodo per l’applicazione di un campo elettromagnetico per il trattamento di esseri umani, animali o piante”;
 • Inventore di brev. GE2004A000081: “Dispositivo per l’ottenimento di effetti biologici tramite il controllo di flussi ionici con l’uso di campi elettromagnetici”;
 • Coinventore di brev. TO2006A000416: “Procedimento per la rilevazione di parametri fisici di cellule e relativo apparato di rilevazione”;
 • Coinventore di brev. TO2006A000597: “ Procedimento per accelerare il differenziamento di cellule staminali in cellule derivate aventi fenotipo tessuto-specifico, relative cellule derivate e loro usi”;
 • Coinventore di brev. TO2006A000916: “Procedimento per accelerare il differenziamento di cellule staminali, la proliferazione di cellule con fenotipo tessuto-specifico, primarie o linee cellulari tumorali e la fusione di diversi stipiti cellulari ed il relativo dispositivo”;
 • Coinventore di brev. GB2494538: “Human stress detection system”;
 • Inventore di brev. n. 102016000056753: “Dispositivi per la generazione di Campi Elettromagnetici deboli con ricchezza spettrale controllata, particolarmente adatti anche ad essere implementati in apparecchi miniaturizzati, portatili, wearables o impiantabili”;
 • Inventore di brev. n. 102016000057037: “Metodo per l’applicazione di deboli Campi Elettromagnetici a uomini o animali”;
 • Coinventore di brev. n. 102016000065131: “Metodo e dispositivo per rendere più efficiente, rapido e ripetibile il processo di fermentazione, attraverso l’azione di microorganismi, in alimenti o bevande o altri liquidi ad uso umano, animale o agricolo”;
 • Coinventore di brev. n. 102018000006819: “Procedimento e relativo dispositivo basati sull’uso di Campo Elettromagnetico atti a rendere più efficente, rapido e ripetibile ilprocesso di crescita e sviluppo di ife, micelio e funghi, e a promuovere la micorrizzazione dell’apparato radicale, anche nelle colture orticole, al fine di ridurre l’utilizzo di pesticidi e fungicidi chimici, anche in agricoltura biologica”;
 • Coinventore di brev. n. 102021000003284: “Procedimento e relativo dispositivo basati sull’uso di Campo Elettromagnetico atti a contrastare la diffusione di virus di tipo “Corona” in un organismo”.

 

 1. Oriana Chisté, MD, Independent researcher and ICEMS affiliate, Trento, Italy

Patents:

 • Coinventore di brev. n. 102016000065131: “Metodo e dispositivo per rendere più efficiente, rapido e ripetibile il processo di fermentazione, attraverso l’azione di microorganismi, in alimenti o bevande o altri liquidi ad uso umano, animale o agricolo”;
 • Coinventore di brev. n. 102018000006819: “Procedimento e relativo dispositivo basati sull’uso di Campo Elettromagnetico atti a rendere più efficente, rapido e ripetibile ilprocesso di crescita e sviluppo di ife, micelio e funghi, e a promuovere la micorrizzazione dell’apparato radicale, anche nelle colture orticole, al fine di ridurre l’utilizzo di pesticidi e fungicidi chimici, anche in agricoltura biologica”;
 • Coinventore di brev. n. 102021000003284: “Procedimento e relativo dispositivo basati sull’uso di Campo Elettromagnetico atti a contrastare la diffusione di virus di tipo “Corona” in un organismo”.

 

 1. Dott. Morando Soffritti, MD, Honorary President of the Ramazzini Foundation, Bologna, Italy

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Soffritti M, Belpoggi F, Tibaldi E, Esposti DD, Lauriola M. Life-span exposure to low doses of aspartame beginning during prenatal life increases cancer effects in rats. Environ Health Perspect. 2007 Sep;115(9):1293-7. doi: 10.1289/ehp.10271. PMID: 17805418; PMCID: PMC1964906.
 • Soffritti M, Belpoggi F, Esposti DD, Falcioni L, Bua L. Consequences of exposure to carcinogens beginning during developmental life. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2008 Feb;102(2):118-24. doi: 10.1111/j.1742-7843.2007.00200.x. PMID: 18226064.
 • Soffritti M, Tibaldi E, Bua L, Padovani M, Falcioni L, Lauriola M, Manservigi M, Manservisi F, Belpoggi F. Life-span carcinogenicity studies on Sprague-Dawley rats exposed to γ-radiation: design of the project and report on the tumor occurrence after post-natal radiation exposure (6 weeks of age) delivered in a single acute exposure. Am J Ind Med. 2015 Jan;58(1):46-60. doi: 10.1002/ajim.22391. Epub 2014 Oct 28. PMID: 25351660.
 • Soffritti M, Tibaldi E, Padovani M, Hoel DG, Giuliani L, Bua L, Lauriola M, Falcioni L, Manservigi M, Manservisi F, Panzacchi S, Belpoggi F. Life-span exposure to sinusoidal-50 Hz magnetic field and acute low-dose γ radiation induce carcinogenic effects in Sprague-Dawley rats. Int J Radiat Biol. 2016;92(4):202-14. doi: 10.3109/09553002.2016.1144942. Epub 2016 Feb 19. PMID: 26894944.
 • Soffritti M, Tibaldi E, Padovani M, Hoel DG, Giuliani L, Bua L, Lauriola M, Falcioni L, Manservigi M, Manservisi F, Belpoggi F. Synergism between sinusoidal-50 Hz magnetic field and formaldehyde in triggering carcinogenic effects in male Sprague-Dawley rats. Am J Ind Med. 2016 Jul;59(7):509-21. doi: 10.1002/ajim.22598. Epub 2016 May 24. PMID: 27219869.
 • Maltoni C, Soffritti M, Belpoggi F. The scientific and methodological bases of experimental studies for detecting and quantifying carcinogenic risks. Ann N Y Acad Sci. 1999;895:10-26. doi: 10.1111/j.1749-6632.1999.tb08074.x. PMID: 10676406.
 • Soffritti M, Giuliani L. The carcinogenic potential of non-ionizing radiations: The cases of S-50 Hz MF and 1.8 GHz GSM radiofrequency radiation. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2019 Aug;125 Suppl 3:58-69. doi: 10.1111/bcpt.13215. Epub 2019 Mar 25. PMID: 30801980.

 

 1. Mario Barteri, Professor Emeritus of Physical Chemistry, Sapienza University of Rome

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Barteri M, Pala A, Rotella S. Structural and kinetic effects of mobile phone microwaves on acetylcholinesterase activity. Biophys Chem. 2005 Mar 1;113(3):245-53. doi: 10.1016/j.bpc.2004.09.010. PMID: 15620509.
 • Barteri M, De Carolis R, Marinelli F, Tomassetti G, Montemiglio LC. Effects of microwaves (900 MHz) on peroxidase systems: A comparison between lactoperoxidase and horseradish peroxidase. Electromagn Biol Med. 2016;35(2):126-33. doi: 10.3109/15368378.2014.1002135. Epub 2015 Jan 12. PMID: 25577980.

 

 1. Massimo Scalia, Professor Emeritus of Mathematical Physics at Sapienza University of Rome, BEM Section Coordinator of CIRPS

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Scalia M., Sperini M., Guidi F. The Johnson noise in biological matter. Probl Eng. 2012:582126. doi: 10.1155/2012/582126.
 • Massimo Scalia, Tonella Doro, Lorenzo Uhl. Measuring electro-physiological response to a tibetan bell as stimulating agent_September 2021 IOP Conference Series Earth and Environmental Science.
 • Scalia, Francesca Pulcini, Massimo Sperini. Electromagnetic characterization of the environment. An Italian experience and the “mapping” method. September 2021_IOP Conference Series Earth and Environmental Science.
 • Scalia, M. Sperini, Maria Teresa Di Genova, Fiorenzo Marinelli. Electromagnetic characterization of the environment. An Italian experience and the “mapping” method. Preprint_May 2021.
 • Scalia et al. Air ions: measures_Preprint_May 2021.
 • Scalia, Carlo Cattani. A generalized logistic model for Covid-19 spreading_Culture of Sustainability/Culture della Sostenibilità_February 2021.
 • Scalia et al. An Ecology and Economy Coupling Model. A global stationary state model for a sustainable economy in the Hamiltonian formalism_April 2020_Ecological Economics 172(June 2020):1 – 9.
 • Scalia, A. Angelini. The Sentinel. The MUOS. Environment, Society and High Frequency Electromagnetic Fields_Oct. 2019_(Book) Lambert Academic Publishing.
 • Scalia, Pasquale Avino, M. Sperini, Vincenzo I. Valenzi. Some Observations on the Role of Water States for Biological and Therapeutical Effects_Sept. 2018_Innovative Biosystems and Bioengineering.

 

 1. Bianca Gustavino, Professor of Cytogenetics and Environmental Mutagenesis, University of Rome Tor Vergata – Department of Biology

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Gustavino B, et al. Exposure to 915 MHz radiation induces micronuclei in Vicia faba root tips. Mutagenesis. 2016 Mar;31(2):187-92. doi: 10.1093/mutage/gev071. Epub 2015 Oct 17.PMID: 26476436
 • Gustavino et al. DNA-damage induced in human lymphocytes by exposure to 915 MHz mobile-phone radiation: Does smoking habit modulate its genotoxicity? 7th International Conference on Radiation in Various Fields of Research (RAD 2019) 10–14.06.2019 | HERCEG NOVI, MONTENEGRO. http://www.rad-conference.org (Book of Abstracts)
 • Gustavino et al. Induction of DNA damage by UVB radiation in erythrocytes of scaly reptiles and protective role of skin pigmentation. 7th International Conference on Radiation in Various Fields of Research (RAD 2019) 10–14.06.2019 | HERCEG NOVI, MONTENEGRO. http://www.rad-conference.org (Book of Abstracts).
 • Gonfloni S, Jodice C, Gustavino B, Valentini E. DNA Damage Stress Response and Follicle Activation: Signaling Routes of Mammalian Ovarian Reserve. Int J Mol Sci. 2022 Nov 19;23: 14379. doi: 10.3390/ijms232214379.PMID: 36430860.

 

 1. Massimo Sperini, Physicist, associate member of the BEM Section of CIRPS

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Scalia M., Sperini M., Guidi F. The Johnson noise in biological matter. Probl Eng. 2012:582126. doi: 10.1155/2012/582126.
 • Scalia, Francesca Pulcini, Massimo Sperini. Electromagnetic characterization of the environment. An Italian experience and the “mapping” method. September 2021_IOP Conference Series Earth and Environmental Science.
 • Massimo Scalia, Massimo Sperini, Maria Teresa Di Genova1, Francesca Pulcini and Fiorenzo Marinelli et al. May 2021 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 853 012004.

 

 1. Dott.ssa Francesca Pulcini, Science communicator, associate member of the BEM Section of CIRPS

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Massimo Scalia, Massimo Sperini, Maria Teresa Di Genova1, Francesca Pulcini and Fiorenzo Marinelli et al. May 2021 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 853 012004.

 

 1. Dott. Massimo Santilli, Electronic Technician, Associate Member of the BEM section of CIRPS

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Scalia, M. Sperini, F. Marinelli, Mauro Santilli, Air ions: measures. Preprint, May 2021.
 • Massimo SCALIA, Massimo Sperini, Francesca Pulcini, Agata Fantauzzi, Lorenzo Uhl, Albina Pisani, Mauro Santilli. The evolution of Physics of Coherence from Giuliano Preparata to Allan Widom: some applications. COHERENCE 2022, 16 March 2022, Rome
 • Massimo SCALIA, Massimo Sperini, Francesca Pulcini, Agata Fantauzzi, Lorenzo Uhl, Albina Pisani, Mauro Santilli. Electromagnetic Fields Virus And Bacteria. COHERENCE 2021, 26 November 2021, Rome.

 

 1. Ing. Francesca Mattia, Electronic Engineer with specialization in Bioelectromagnetism

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Ramundo-Orlando A, Mattia F, Palombo A e D’Inzeo G (2000). Effect of low- frequency, low-amplitude magnetic fields on the permeability of cationic liposomes entrapping carbonic anhydrase ii. no evidence for surface enzyme involvement. Bioelectromagnetics 21:499-507 (2000).
 • Mattia F, Ramundo-Orlando A e D’Inzeo G (1999): A mechanism of interaction between elf magnetic field and cationic liposomes entrapping carbonic anhydrase. 21 th annual meeting 20-24 June.
 • Ramundo-Orlando A,Mattia F e D’Inzeo G (1998). Evidence for charged lipid involvement in the interaction between elf-emfs and liposome membrane. Attestato di partecipazione al 20th Annual Meeting of Bioelectromagnetism, 7-11 June, St. Petersburg Beach Florida per la presentazione dello studio e vincita del terzo posto come miglior giovane ricercatore.

 

 1. Dott. Settimio Grimaldi, Biophysicist, former Researcher of the Institute of Translational Pharmacology, CNR, Tor Vergata, Rome, Italy

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Alberto F, Mario L, Sara P, Settimio G, Antonella L. Electromagnetic information delivery as a new tool in translational medicine. Int J Clin Exp Med. 2014 Sep 15;7(9):2550-6. PMID: 25356108; PMCID: PMC4211758.
 • Foletti A, Ledda M, De Carlo F, Grimaldi S, Lisi A. Calcium ion cyclotron resonance (ICR), 7.0 Hz, 9.2 microT magnetic field exposure initiates differentiation of pituitary corticotrope-derived AtT20 D16V cells. Electromagn Biol Med. 2010 Aug;29(3):63-71. doi: 10.3109/15368378.2010.482480. PMID: 20707641.
 • Lisi A, Rieti S, Cricenti A, Flori A, Generosi R, Luce M, Perfetti P, Foletti A, Ledda M, Rosola E, Giuliani L, Grimaldi S. ELF non ionizing radiation changes the distribution of the inner chemical functional groups in human epithelial cell (HaCaT) culture. Electromagn Biol Med. 2006;25(4):281-9. doi: 10.1080/15368370601044598. PMID: 17178587.
 • Trivino Pardo JC, Grimaldi S, Taranta M, Naldi I, Cinti C. Microwave electromagnetic field regulates gene expression in T-lymphoblastoid leukemia CCRF-CEM cell line exposed to 900 MHz. Electromagn Biol Med. 2012 Mar;31(1):1-18. doi: 10.3109/15368378.2011.596251. PMID: 22332889.
 • Foletti A, Lisi A, Ledda M, de Carlo F, Grimaldi S. Cellular ELF signals as a possible tool in informative medicine. Electromagn Biol Med. 2009;28(1):71-9. doi: 10.1080/15368370802708801. PMID: 19337897.

 

16 Lucia Piacentini, Geneticist, Sapienza University of Rome, Italy

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Cappucci U et al. “WiFi Related Radiofrequency Electromagnetic Fields Promote Transposable Element Dysregulation and Genomic Instability in Drosophila melanogaster.” Cells 11,24 4036. 13 Dec. 2022, doi:10.3390/cells11244036
 • Casale A M et al. “Transposable element activation promotes neurodegeneration in a Drosophila model of Huntington’s disease.” iScience 25,1 103702. 28 Dec. 2021, doi:10.1016/j.isci.2021.103702
 • Maggiore A et al. “Neuroprotective Effects of PARP Inhibitors in Drosophila Models of Alzheimer’s Disease.” Cells vol. 11,8 1284. 9 Apr. 2022, doi:10.3390/cells11081284

 

17 Ugo Cappucci, Geneticist, Sapienza University of Rome, Italy

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Cappucci, Ugo et al. “WiFi Related Radiofrequency Electromagnetic Fields Promote Transposable Element Dysregulation and Genomic Instability in Drosophila melanogaster.” Cells 11,24 4036. 13 Dec. 2022, doi:10.3390/cells11244036
 • Cappucci, Ugo et al. “The Hsp70 chaperone is a major player in stress-induced transposable element activation.” Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America vol. 116,36 (2019): 17943-17950. doi:10.1073/pnas.1903936116-
 • Cappucci, Ugo et al. “Stress-induced strain and brain region-specific activation of LINE-1 transposons in adult mice.” Stress (Amsterdam, Netherlands) vol. 21,6 (2018): 575-579. doi:10.1080/10253890.2018.1485647

 

 1. Assunta Maria Casale, Geneticist, Sapienza University of Rome, Italy

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Cappucci U et al. “WiFi Related Radiofrequency Electromagnetic Fields Promote Transposable Element Dysregulation and Genomic Instability in Drosophila melanogaster.” Cells 11,24 4036. 13 Dec. 2022, doi:10.3390/cells11244036
 • Casale A M et al. “Transposable element activation promotes neurodegeneration in a Drosophila model of Huntington’s disease.” iScience 25,1 103702. 28 Dec. 2021, doi:10.1016/j.isci.2021.103702
 • Maggiore A, Casale A M et al. “Neuroprotective Effects of PARP Inhibitors in Drosophila Models of Alzheimer’s Disease.” Cells vol. 11,8 1284. 9 Apr. 2022, doi:10.3390/cells11081284

 

 1. Dott. Paolo Orio, Veterinarian, Italy

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Angelo Levis, Laura Masiero, Paolo Orio, Susan Biggin, Spiridione Garbisa. Health Effects of Mobile Phone Usage. Encyclopedia of Mobile Phone Behavior, Zheng Yan, University at Albany, State University of New York, USA 2015.

 

 1. Arch. Laura Masiero, Architect, Padova, Italy

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Angelo Levis, Laura Masiero, Paolo Orio, Susan Biggin, Spiridione Garbisa. Health Effects of Mobile Phone Usage. Encyclopedia of Mobile Phone Behavior, Zheng Yan, University at Albany, State University of New York, USA 2015.

 

 1. Dott. Cristiano Foschi, Biologist specialized in Ecology, PhD in Industrial and Environmental Hygiene, Rome, Italy

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Cristaldi M, Foschi C, Szpunar G, Brini C, Marinelli F, Triolo L. Toxic Emissions from Military Test in Sardinia Territory. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2013, 10, 1631-1646.
 • Triolo L, Brini C, Cristaldi M, Foschi C, Marinelli F. Cap 20. Inquinamento elettromagnetico da radiazioni ionizzanti,non ionizzanti e da rumore LA SOSTENIBILITA AMBIENTALE un manuale per prendere buone decisioni. ENEA 2015 – ISBN 978-88-8286-313-5.
 • Foschi C, Orta ML, Radicchi L, Szpunar G, Cristaldi M. Genotoxic effects in mice exposed to Radon emissions in indoor conditions. Comparison between in utero and neonatal exposures. Journal of Life Sciences, 10(2): 66-76 – doi: 10.17265/1934-7391/2016.02.002.

 

 1. Antonella De Ninno, Physics, specialized in the interaction of electromagnetic fields with biological systems, ENEA, Rome, Italy

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • De Ninno A & Pregnolato M. Electromagnetic homeostasis and the role of low-amplitude electromagnetic fields on life organization, (2016): Electromagnetic Biology and Medicine, DOI: 10.1080/15368378.2016.1194293
 • De Ninno A and Congiu Castellano A. Influence of magnetic fields on the hydration process of amino acids: Vibrational spectroscopy study of L-phenylalanine and L-glutamine, (2014) Bioelectromagnetics, 35:129-135 doi: 10.1002/bem.21823
 • De Ninno A., Congiu Castellano A. Deprotonation of glutamic acid Induced by weak electromagnetic Field: an FTIR – ATR study – (2011) Bioelectromagnetics, 32(3), 218-225, doi:10.1002/bem.20631
 • Effects of electromagnetic fields of low frequency and low intensity on rat metabolism – Gerardi G, De Ninno A, Prosdocimi M, Ferrari V, Barbaro F, Mazzariol S, Bernardini D and Talpo G, BioMagnetic Research and Technology, (2008), 6:3, doi: 10.1186/1477-044X-6-3
 • Comisso N., Del Giudice E., De Ninno A., Fleischmann M., Giuliani L., Mengoli G., Merlo F., Talpo G. Dynamics of the ion cyclotron resonance effect on Amino acids adsorbed at the interfaces, (2006) Bioelectromagnetics, 27(1), 16-25.
 • Del Giudice E., De Ninno A., Fleischmann M., Mengoli G., Milani M., Talpo G., Vitiello G. Coherent Quantum Electrodynamics in Living Matter – (2005) Electromagnetic Biology and Medicine 24(3), 199-210

 

 1. Daniela Caccamo, Professor of Clinical Biochemistry, University of Messina, Italy

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Belpomme D, Carlo GL, Irigaray P, Carpenter DO, Hardell L, Kundi M, Belyaev I, Havas M, Adlkofer F, Heuser G, Miller AB, Caccamo D, De Luca C, von Klitzing L, Pall ML, Bandara P, Stein Y, Sage C, Soffritti M, Davis D, Moskowitz JM, Mortazavi SMJ, Herbert MR, Moshammer H, Ledoigt G, Turner R, Tweedale A, Muñoz-Calero P, Udasin I, Koppel T, Burgio E, Vorst AV he Critical Importance of Molecular Biomarkers and Imaging in the Study of Electrohypersensitivity. A Scientific Consensus International Report. Int J Mol Sci. 2021 Jul 7;22(14):7321. doi: 10.3390/ijms22147321.
 • Irigaray P, Caccamo D, Belpomme D. Oxidative stress in electrohypersensitivity self-reporting patients: Results of a prospective in vivo investigation with comprehensive molecular analysis. Int J Mol Med. 2018 Oct;42(4):1885-1898. doi: 10.3892/ijmm.2018.3774.
 • De Luca C, Thai JC, Raskovic D, Cesareo E, Caccamo D, Trukhanov A, Korkina L. Metabolic and genetic screening of electromagnetic hypersensitive subjects as a feasible tool for diagnostics and intervention. Mediators Inflamm. 2014; 2014:924184. doi: 10.1155/2014/924184.
 • Calabrò E, Condello S, Currò M, Ferlazzo N, Caccamo D, Magazù S, Ientile R. Effects of low intensity static magnetic field on FTIR spectra and ROS production in SH-SY5Y neuronal-like cells. Bioelectromagnetics. 2013 Dec;34(8):618-29. doi: 10.1002/bem.21815.
 • Calabrò E, Condello S, Currò M, Ferlazzo N, Vecchio M, Caccamo D, Magazù S, Ientile R. 50 Hz electromagnetic field produced changes in FTIR spectroscopy associated with mitochondrial transmembrane potential reduction in neuronal-like SH-SY5Y cells. Oxid Med Cell Longev. 2013; 2013:414393. doi: 10.1155/2013/414393.
 • Calabrò E, Condello S, Currò M, Ferlazzo N, Caccamo D, Magazù S, Ientile R. Modulation of heat shock protein response in SH-SY5Y by mobile phone microwaves. World J Biol Chem. 2012 Feb 26; 3(2):34-40. doi: 10.4331/wjbc.v3.i2.34.

 

 1. Prof. Dr. Stella Conte, Doctor and PhD, University of Cagliari, Italy

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Piras C., Conte S., Pibiri M., Rao G., Muntoni S., Leoni V.P., Finco G., Atzori L. (2020). Metabolomic and Psychological Features in Fibromyalgia and Electromgnetic Sensitivity. Scientific Report, 10, 2041B. DOI: 10.1038/541598-020-76876-8.
 • Piras C, Conte S, et al: Metabolomics and psychological features in fibromyalgia and electromagnetic sensitivity. Scientifc Reports | (2020) 10:20418.

 

 1. Dr. Ing. Massimo Rogante, B.Eng.(Mech), Nucl. Eng. Ph.D., Director of the Rogante Engineering Studio, Italy

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Giuliani L, Rogante M, Putti P.M., Saggini R,Campi elettromagnetici ed impatto ambientale: aspetti normativi, limiti di esposizione e principio di precauzione, Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, EPC Editore, Vol. 2 (2022), pp. 61-69.
 • Giuliani L, Putti P M, Rogante M, Saggini R, Oncogenesi e oncoterapia da campi elettromagnetici, e-Health, Vol. 78 (2020), pp. 8-26.
 • Giuliani L, Soffritti M, Saggini R, Rogante M, Electromagnetic fields: oncogenesis and oncotherapy, Proc. 9th International Conference, “Mechanical Technologies and Structural Materials” MTSM 2019, Split, Croatia, 26-427/09/2019, S. Jozić, B. Lela, Eds., Croatian Society for Mechanical Technologies, Split, Croatia (2019), ISSN 1847-7917, early information, p. 3.
 • Giuliani L, Rogante M, Wadhams P, Zavan B, Research on electromagnetic field (EMF) and related biological hazards: state-of-the-art, Proc. 8th International Conference “Mechanical Technologies and Structural Materials” MTSM 2018, Split, Croatia, 27-28/09/2018, S. Jozić, N. Gjeldum, Eds., Croatian Society for Mechanical Technologies, Split, Croatia (2018), ISSN 1847-7917, pp. 45-51.

 

 1. Prof. Henry Lai, Professor emeritus, Department of Bioengineering, University of Washington, Seatle, WA 98195, USA

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Lai, H., Levitt, B.B. Cellular and molecular effects of non-ionizing electromagnetic fields. Submitted to Reviews on Environmental Health 2023 Apr 7. doi: 10.1515/reveh-2023-0023. Online ahead of print
 • Levitt, B.B., Lai, H.C., Manville, A.M. II. Low-level EMF effects on wildlife and plants: what research tells us about: an ecosystem approach. Frontiers in Public Health 10:1000840, 2022.
 • Lai, H., Levitt, B.B. The roles of intensity, exposure duration, and modulation on the biological effects of radiofrequency radiation and exposure guidelines. Electromagnetic Biology and Medicine 41:230-255, 2022.
 • Lai, H. Neurological effects of static and extremely-low frequency electromagnetic fields. Electromagnetic Biology and Medicine. 41:201-221, 2022.

 

 1. Wilfried Kühling, Prof. Dr.-Ing, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Germany

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Kühling, W. (2023): Bewertungsdilemma Mobilfunk – Wie wir das Unvermögen staatlicher Risikobewertung endlich überwinden. Metropolis, Marburg. [ISBN 978-3-7316-1544-6]
 • Kühling, W. (2022): Funkwende – Eine Denkschrift. In: umwelt · medizin · gesellschaft 35, 4/2022, 34-37. [ISSN 1437-2606].
 • Kühling, W. (2021): Umweltauswirkungen durch Mobilfunk bewerten und steuern – Konkretisierung des Schutzniveaus für räumliche Gesamtplanungen und Umweltprüfungen. In: UVP-report 35 (2), S. 63-71.
 • Kühling, W. (2021): Weiße Zonen als Flächenkategorie – Steuerung des Mobilfunks mit dem Bauplanungsrecht. In: RaumPlanung 210/1-2021, S. 73–78 [ISSN 0176-7534].
 • Kühling, W. (2021): 5G/Mobilfunk durch Gesamträumliche Planung steuern. H. 13 der Schriftenreihe „Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks“, Saarbrücken: Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., 111 S. [ISBN 978-3-9820686-1-9]
 • Kühling, W. (2020): Wissenschaft verkehrt, oder: Wie Gesetzgebung und Vollzug wissenschaftliche Erkenntnisse missbrauchen. Dargestellt am Beispiel elektromagnetischer Felder. In: umwelt · medizin · gesellschaft | 33 | 1/2020, 11-18. [ISSN 1437-2606]
 • Kühling, W. (2019): Mobilfunk im Kinderzimmer. In: internistische praxis 60/3, S. 543-547, Kulmbach: Mediengruppe Oberfranken
 • Budzinski, B. I.; Kühling, W. (2018): „Weiße Zone Rhön“: Weniger Mobilfunk = weniger Krankheiten, Baumschäden und Insektensterben? in: Natur und Recht 40, S. 514-526 [ISSN 0172-1631]
 • Kühling, W. & Germann, P. (2016): Gesundheitliche Effekte durch hoch- und niederfrequente Felder Teil 2: Niederfrequente Felder (Haushaltsstrom). In: pädiatrische praxis 86/3, Kulmbach: Mediengruppe Oberfranken. 543–551.
 • Kühling, W.; Hornberg, C. (2014): Nichtionisierende Strahlung. In: UVP-Gesellschaft e.V., AG Menschliche Gesundheit (Hrsg.): Leitlinien Schutzgut Menschliche Gesundheit, Hamm. 137-152.

 

 1. Arzu Firlarer, Dr. (PhD), Başkent University Department of Occupational Health and Safety – Türkiye

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Hamid et al., “Measurement of electromagnetic radiation from GSM base stations,” 2003 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility, 2003. EMC ’03., Istanbul, Turkey, 2003, pp. 1211-1214 Vol.2, doi: 10.1109/ICSMC2.2003.1429136
 • Seyhan N, Canseven AG, Guler G, Tomruk A, Firlarer A. Cellular enzymatic activity and free radical formation in various tissues under static and ELF electric and magnetic field exposure. In: Non-thermal Effects and Mechanisms of Interaction between EMFs and Living Matter. Giuliani L, Soffritti M (Eds). Mattioli 1885, Bologna, Italy, 379-386 (2010).
 • Seyhan N, Fırlarer A, Canseven AG, Özden S, Tepe Çam SOccupational EMF exposure measurements in different work environments. In: Non-thermal Effects and Mechanisms of Interaction between EMFs and Living Matter. Giuliani L, Soffritti M (Eds). Mattioli 1885, Bologna, Italy, 157–176 (2010).
 • Levitt, B. Blake, Lai, Henry C. and Manville, Albert M.. “Effects of non-ionizing electromagnetic fields on flora and fauna, Part 2 impacts: how species interact with natural and man-made EMF” Reviews on Environmental Health, vol. 37, no. 3, 2022, pp. 327-406. https://doi.org/10.1515/reveh-2021-0050
 • Levitt, B., Lai, H. & Manville, A. (2022). Effects of non-ionizing electromagnetic fields on flora and fauna, part 1. Rising ambient EMF levels in the environment. Reviews on Environmental Health, 37(1), 81-122. https://doi.org/10.1515/reveh-2021-0026

 

 1. Susan Foster, Medical Writer, Fire & Utility Consultant, Honorary Firefighter San Diego Fire Department, USA

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Organizer, SPECT brain scan study (2004) of California firefighters exposed to 2G tower. Study used as foundation for first ever health exemption (2015, 2018, 2021) for California firefighters.

 

 1. Prof. David O. Carpenter, MD, Director and Professor, University at Albany, USA

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Bandara P and Carpenter DO (2019) Causes of cancer: Perceptions vs scientific evidence. Eur J Cancer https://doi.org/10.1016/j.ejca.2029.08.016
 • Carpenter DO (2019) Extremely low frequency electromagnetic fields and cancer: How source of funding affects results. Environ Res 178:108688
 • Belpomme D, Hardell L, Belyaev I, Burgio E and Carpenter DO (2018) Thermal and non-thermal health effects of non-ionizing radiation: an international perspective. Enviro Poll 242: 643-658
 • Carpenter DO (2015) The microwave syndrome or electrohypersensitivity: Historical background. Rev Environ Health 30: 217-222.

 

 1. Prof. Christos D. Georgiou, Ph.D., Professor Emeritus of Biochemistry, Biology Department, University of Patras, Greece

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Georgiou, C. D. (2010). Oxidative stress-induced biological damage by low-level EMFs: Mechanism of free radical pair electron spin polarization and biochemical amplification. European Journal of Oncology 5: 63-113 (In: Non-thermal effects and mechanisms of interaction between electromagnetic fields and living matter, Giuliani, L., Soffritti, M. Eds, Ramazzini Institute European J. Oncology Library 5, ISBN: 978-88-6261-166-4).
 • Georgiou, C.D., Margaritis, L.H. (2021). Oxidative stress and NADPH oxidase: Connecting electromagnetic fields, cation channels and biological effects. International Journal of Molecular Sciences 22(18): 10041.
 • Georgiou, C.D., Kalaitzopoulou, E., Skipitari, M., Papadea, P., Varemmenou, A., Gavriil, V., Sarantopoulou, E., Kollia, Z., Cefalas, A.-C. (2022). Physical differences between man-made and cosmic microwave electromagnetic radiation and their exposure limits, and radiofrequencies as generators of biotoxic free radicals. Radiation 2: 285-302.

 

 1. Lucio Triolo, Volunteer researcher at the Institute of Comparative Anatomy of the University of Rome, La Sapienza; former researcher on Environmental impact assessment of energy systems in the Casaccia research center (Rome) of ENEA, Rome

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Cristaldi M., Foschi C., Szpunar G., Brini C., Marinelli F., Triolo L. Toxic Emissions from Military Test in Sardinia Territory. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2013, 10, 1631-1646.
 • Triolo L., Brini C., Cristaldi M., Foschi C., Marinelli F.. Cap 20. Inquinamento elettromagnetico da radiazioni ionizzanti,non ionizzanti e da rumore LA SOSTENIBILITA AMBIENTALE un manuale per prendere buone decisioni. ENEA 2015 – ISBN 978-88-8286-313-5.
 • Cristaldi M.,Foschi C.,Triolo L. Ambiente e salute nel territorio del poligono interforze Salto di Quirra. 2021- Editori Riuniti -Roma

 

 1. Tarmo Koppel, EMF occupational safety, Tallinn University of Technology, Estonia

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • 2022 Electromagnetic hypersensitivity close to mobile phone base stations–a case study in Stockholm, Sweden L Hardell, T Koppel Reviews on Environmental Health 38 (2), 219-228.
 • 2022 Limiting exposure to radiofrequency radiation: the principles and possible criteria for health protection H Hinrikus, T Koppel, J Lass, P Roosipuu, M Bachmann International Journal of Radiation Biology, 1-11
 • 2022 Possible health effects on the human brain by various generations of mobile telecommunication: a review based estimation of 5G impact H Hinrikus, T Koppel, J Lass, H Orru, P Roosipuu, M Bachmann International Journal of Radiation Biology 98 (7), 1210-1221
 • 2022 Very high radiofrequency radiation at Skeppsbron in Stockholm, Sweden from mobile phone base station antennas positioned close to pedestrians’ heads T Koppel, M Ahonen, M Carlberg, L Hardell Environmental research 208, 112627
 • 2022 Measurements of radiofrequency electromagnetic fields, including 5G, in the city of Columbia, SC, USA T Koppel, L Hardell World Academy of Sciences Journal 4 (3), 1-12
 • 2021 The critical importance of molecular biomarkers and imaging in the study of electrohypersensitivity. A scientific consensus international report D Belpomme, GL Carlo, P Irigaray, DO Carpenter, L Hardell, M Kundi, … International journal of molecular sciences 22 (14), 7321
 • 2021 Aspects on the international commission on non-ionizing radiation protection (ICNIRP) 2020 guidelines on radiofrequency radiation L Hardell, M Nilsson, T Koppel, M Carlberg Journal of Cancer Science and Clinical Therapeutics 5 (2), 250-285

 

 1. Klaus Buchner, Prof. Dr. Dr.habil, Technische Universität München and ex-MEP of the European Parliament, Germany

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Klaus Buchner und Horst Eger: Veränderung klinisch bedeutsamer Neurotransmitter unter dem Einfluss modulierter hochfrequenter Felder – Eine Langzeitstudie unter lebensnahen Bedingungen. umwelt  medizin  gesellschaft |24| 1/2011, S. 44 – 57 (Change of clinically important neurotransmitters by high frequency fields, a long-time study)
 • Klaus Buchner und Martin Schwab: Die Grenzwerte der 26. BImSchV: Naturwissenschaftliche und juristische Defizite. Zeitschrift für Umweltrecht 4/2013, 212 – 220 (The limits on high frequency radiation (26. BImSchG): Scientific and legal deficits)
 • Klaus Buchner, Horst Eger und Josef Hopper: Reduzierte Fruchtbarkeit und vermehrte Missbildungen unter Mobilfunkstrahlung. Dokumentation aus einem landwirtschaftlichen Nutzbetrieb. umwelt  medizin  gesellschaft |27| 3/2014, S. 182 – 190 (Reduced fertility and pig malformation with statistics of 27.700 piglets)
 • B. und M. Krout: 5G Wahn[sinn]. Die Risiken des Mobilfunks Das gefährliche Spiel mit den Grenzwerten. Die strahlungsarmen Alternativen. Mankau Verlag 2021, ISBN 978-3-86374-608-7 (5G delusion and madness
 • Michèle Rivasi und Klaus Buchner: Die Internationale Kommission zum Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung: Interessenskonflikte, „Corporate Capture“ & der Vorstoß zum Ausbau des 5G-Netzes. Broschürenreihe „Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks“ Heft 14, 2021. ISBN 978-3-98 20 686-2-6 (ICNIRP: Conflicts of interest, corporate capture and advance to expansion of the 5G-net). Available also in French and in electronic form also in English)

 

 1. Paul Héroux, Professor of Toxicologist and Health Effects of Electromagnetic Radiation, Faculty of Medicine, McGill University, Montreal, Canada

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Michèle Rivasi und Klaus Buchner: Die Internationale Kommission zum Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung: Interessenskonflikte, „Corporate Capture“ & der Vorstoß zum Ausbau des 5G-Netzes. Broschürenreihe „Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks“ Heft 14, 2021. ISBN 978-3-98 20 686-2-6 (ICNIRP: Conflicts of interest, corporate capture and advance to expansion of the 5G-net). Available also in French and in electronic form also in English).
 • Héroux, P.; Belyaev, I.; Chamberlin, K.; Dasdag, S.; De Salles, A.A.A.; Rodriguez, C.E.F.; Hardell, L.; Kelley, E.; Kesari, K.K.; Mallery-Blythe, E.; et al. Cell Phone Radiation Exposure Limits and Engineering Solutions. Int. J. Environ. Res. Public Health 2023, 20, 5398. https://doi.org/10.3390/ijerph20075398
 • ICBE-EMF 2022. Scientific Evidence Invalidates Assumptions Underlying the FCC and ICNIRP Exposure Limits for Radiofrequency Radiation: Implications for 5G. International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic Fields (ICBE-EMF) Environmental Health (2022) 21:92. https://doi.org/10.1186/s12940-022-00900-9.
 • Ronald N. Kostoff, Paul Heroux, Michael Aschner, Aristides Tsatsakis: Adverse Health Effects of 5Gg Mobile Networking Technology under Real-Life Conditions. Toxicology Letters. https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2020.01.020.
 • Ying Li, Paul Héroux: Magnetic Fields Trump Oxygen in Controlling the Death of Erythro-Leukemia Cells, Appl. Sci. 2019, Volume 9, Issue 24, 5318. https://www.mdpi.com/2076-3417/9/24/5318/pdf
 • Ying Li, Paul Héroux: “ Extra-Low-Frequency Magnetic Fields alter Cancer Cells through Metabolic Restriction”, Electromagnetic Biology and Medicine 33(4):264-75. DOI:10.3109/15368378.2013.817334, 2013. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/15368378.2013.817334.
 • Paul Héroux and Ying Li. Plausible Genetic and Metabolic Mechanisms for Bioeffects of Very Weak ELF Magnetic Fields on Living Tissues. BioInitiative 2012 Working Group Report, Chapter 16. http://www.bioinitiative.org/report/wp-content/uploads/pdfs/BioInitiativeReport2012.pdf
 • Armstrong, G. Thériault, P. Guénel, J. Deadman, M. Goldberg, P. Héroux:“The association between exposure to pulsed electro-magnetic fields and cancer in electrical utility company workers from Québec and France”, American Journal of Epidemiology, Vol. 140, No. 9, pp 805-820, 1994. DOI: 10.13140/2.1.3003.8724

 

 1. Olle Johansson, Associate Professor (retired, but still active), Basic and Applied Neuroscience, The Karolinska Institute, Stockholm, Sweden

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Gangi S, Johansson O, “Skin changes in “screen dermatitis” versus classical UV- and ionizing irradiation-related damage–similarities and differences. Two neuroscientists’ speculative review”, Exp Dermatol 1997; 6: 283-291
 • Gangi S, Johansson O, “A theoretical model based upon mast cells and histamine to explain the recently proclaimed sensitivity to electric and/or magnetic fields in humans”, Med Hypotheses 2000; 54: 663-671
 • Johansson O, Gangi S, Liang Y, Yoshimura K, Jing C, Liu P-Y, “Cutaneous mast cells are altered in normal healthy volunteers sitting in front of ordinary TVs/PCs – results from open-field provocation experiments”, J Cutan Pathol 2001; 28: 513-519.
 • Johansson O, “Health effects of artificial electromagnetic fields: A wake-up call from a neuroscientist… But is anyone in power picking up? Hello…?”, In: 2016 Environmental Sensitivities Symposium: TextBook (ed. L Curran), Building Vitality, Carlton North, 2016, pp 73-94, ISBN 13:978-1539094227
 • Johansson O, “To understand adverse health effects of artificial electromagnetic fields… …is “rocket science” needed or just common sense?”, In: Essays on Consciousness – Towards a New Paradigm (ed. I. Fredriksson), Balboa Press, Bloomington, IN, USA, 2018, pp 1-38, ISBN 978-1-9822-0811-0
 • Bandara P, Johansson O, “Comment on exposure to radiofrequency electromagnetic fields from Wi-Fi in Australian schools”, Radiat Prot Dosimetry 2018; 178: 288-291
 • Johansson O, “The Stockholm Declaration about “Life EMC””, Bee Culture Magazine 2022a; May issue: 56-61

 

 1. Joel M. Moskowitz, Ph.D., Director, Center for Family and Community Health, Affiliation or Former Affiliation: School of Public Health, University of California, Berkeley, USA

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Choi,Y-J., Moskowitz, J.M., Myung, S.K., Lee, Y-R., Hong, Y-C. Cellular phone use and risk of tumors: Systematic review and meta-analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020, 17(21), 8079. DOI: 10.3390/ijerph17218079
 • Sagar, S., Adem, S.M., Struchen, B., Loughran, S.P., Brunjes, M.E., Arangua, L., Dalvie, M.A., Croft, R.J., Jerrett, M., Moskowitz, J.M., Kuo, T., Röösli, M. Comparison of radiofrequency electromagnetic field exposure levels in different everyday microenvironments in an international context. Environment International. 114:297-306. 2018. DOI: 10.1016/j.envint.2018.02.036.
 • Belpomme, D., Carlo, G.L., Irigaray, P., Carpenter, D.O., Hardell, L., Kundi, M., Belyaev, I., Havas, M., Adlkofer, F., Heuser, G., Miller, A.B., Caccamo, D., De Luca, C., von Klitzing, L., . Pall, M.L., Bandara, P., Stein, Y., Sage, C., Soffritti, M., Davis, D., Moskowitz, J.M., Mortazavi, S.M.J., Herbert, M.R., Moshammer, H., Ledoigt, G., Turner, R., Tweedale, A., Muñoz-Calero, P., Udasin, I., Koppel, T., Burgio, E., Vander Vorst, A. 2021. The critical importance of molecular biomarkers and imaging in the study of electrohypersensitivity. A scientific consensus international report. International Journal of Molecular Sciences 22, no. 14: 7321. DOI: 10.3390/ijms22147321.
 • Hardell, L., Moskowitz, J.M. A critical analysis of the MOBI-Kids study of wireless phone use in childhood and adolescence and brain tumor risk. Reviews on Environmental Health. 2022. DOI: 10.1515/reveh-2022-0040.
 • Moskowitz, J.M. RE: Cellular Telephone Use and the Risk of Brain Tumors: Update of the UK Million Women Study. JNCI: Journal of the National Cancer Institute, 2022. Djac109. DOI:10.1093/jnci/djac109
 • Kelley, E., Blank, M., Lai, H., Havas, M., Moskowitz, J. International Appeal: Scientists call for protection from non-ionizing electromagnetic field exposure. European Journal of Oncology. 20(3/4):180-182. 2015.
 • Myung, S.K., Ju, W., McDonnell, D.D., Lee, H.J., Kazinets, G., Cheng, C-T., Moskowitz, J.M. Mobile phone use and risk of tumors: A meta-analysis. Journal of Clinical Oncology. 27(33):5565-5572. 2009. DOI: 10.1200/JCO.2008.21.6366

 

 1. Linda S. Birnbaum, Ph.D., D.A.B.T., A.T.S., Scientist Emeritus and Former Director, National Institute of Environmental Health Sciences and National Toxicology Program, Scholar in Residence, Nicholas School of the Environment, Duke University, USA

List of the most significant publications on EMF related subjects::

 • Birnbaum LS. NIEHS supports partnerships in environmental public health. Prog Community Health Partnersh. 2009 Fall;3(3):195-6. doi: 10.1353/cpr.0.0076. PMID: 20208218.
 • Lichtveld M, Birnbaum L. Advances in Environmental Health and Disaster Research 15 Years After Hurricane Katrina. Am J Public Health. 2020 Oct;110(10):1478-1479. doi: 10.2105/AJPH.2020.305739. PMID: 32903076; PMCID: PMC7483094.
 • Birnbaum LS. NIEHS’s new strategic plan. Environ Health Perspect. 2012 Aug;120(8):a298. doi: 10.1289/ehp.1205642. PMID: 22853936; PMCID: PMC3440102.
 • Birnbaum LS, Jung P. From endocrine disruptors to nanomaterials: advancing our understanding of environmental health to protect public health. Health Aff (Millwood). 2011 May;30(5):814-22. doi: 10.1377/hlthaff.2010.1225. PMID: 21555467.
 • Birnbaum LS. State of the science of endocrine disruptors. Environ Health Perspect. 2013 Apr;121(4):A107. doi: 10.1289/ehp.1306695. PMID: 23548815; PMCID: PMC3620755.

 

 1. Susan Pockett, MSc Cell Biology; PhD Neurophysiology, University of Auckland (retired), New Zealand

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Electrosmog: the health effects of microwave pollution https://bit.ly/ElectrosmogPockett Stråletåka : Helse og miljøforurensingen fra mikrobølgene (Z-Forlag, Norge – Norwegian translation of Electrosmog); lledaagse Stralings Overlast de gevolgen van elektrosmog voor de gezondheid (Vissers – Dutch translation of Electrosmog)
 • Pockett S (2018) Public health and the radio frequency radiation emitted by cellphone technology, smart meters and WiFi. New Zealand Medical Journal 131: 96-106.
 • Pockett S (2019) Conflicts of interest and misleading statements in official reports about the health consequences of radiofrequency radiation and some new measurements of exposure levels Magnetochemistry 5, 31; doi:10.3390/magnetochemistry5020031
 • Bandara P, Chandler T, Kelly R, McCredden J, May M, Weller S, Maisch D, Pockett S, Leach V, Cullen R, Wojcik D (2020 a) 5G wireless deployment and heath risks: time for a medical discussion in Australia and New Zealand. ACNEM Journal 39(1) 27-34.
 • Bandara P, McCredden J, May M, Weller S, Maisch D, Kelly R, Chandler T, Pockett S, Leach V, and Wojcik D (2020 b) Serious safety concerns about 5G wireless deployment in Australia and New Zealand. Radiation Protection in Australasia 37 (1) 47-52.
 • Pockett S (2020) The real cause of the diabetes pandemic. Journal of Diabetes Medication and Care 2(1) 2nd Annual Summit on Diabetes, Obesity and Heart Volume 2 • Issue 1 July 31 – August 01, 2020 | Vienna, Austria https://www.openaccessjournals.com/articles/the-real-cause-of-the-diabetes-pandemic.pdf

 

 1. Magda Havas, Professor Emerita, School of the Environment, Trent University, Canada

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Havas, M. and J. Marrongelle. 2021. Original Findings Confirmed in Replication Study: Provocation with 2.4 GHz Cordless Phone affects the Autonomic Nervous System (ANS) as measured by Heart Rate Variability (HRV). Medical Research Archives 9(11): 17 pages
 • Havas, M, 2019. Electrohypersensitivity (EHS) is an Environmentally Induced Disability that Requires Immediate Attention. J Sci Discov (2019); 3(1): 1-20.
 • Havas, M. 2017. Carcinogenic effects of Non-Ionizing Radiation: A Paradigm Shift. JSM Environ Sci Ecol 5(2): 1045.
 • Havas, M. 2017. When theory and observation collide: Can non-ionizing radiation cause cancer? Environmental Pollution 221, 501-505.

 

 1. David Gee, Visiting Fellow, Centre for Pollution Research and Policy, Brunel University, London, UK

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Statement on Mobile Phones and the Potential Head cancer risk for the EMF Hearing on EMF, Council of Europe, Paris, February 25th Professor Jacqueline McGlade, Director, European Environment Agency, and David Gee, Senior Adviser, Science, Policy and Emerging issues.

 

 1. Paul Ben Ishai, Senior Lecturer,Department of Physics, Ariel University, Israel

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Wireless technologies, non-ionizing electromagnetic fields and children: Identifying and reducing health risks, Current problems in Pediatric and Adolescent Health Care, 53(2) 101374 (2023).
 • Problems in evaluating the health impacts of radio frequency radiation, Environmental Research, (2023) In Press, doi.org/10.1016/j.envres.2022.115038, (2023).
 • The human skin as a sub-THz receiver – Does 5G pose a danger to it or not?, Environmental Research, 163, 208-216 (2018).

 

 1. Florian M. König, Dipl.-Ing (FH), D.Sc. (US-Dr. 2004), Independent researcher, Germany

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Florian M. König, Chistian B. König. Investigations in Meteorosensitivity- Human Statistics and Parallel Impact Tests by Emitted Atmospheric Weather-Related Electromagnetic Fields. Japan Journal of Medicine 2019; 2(4): 382 – 388 . doi: 10.31488/jjm.1000146
 • Peter C. Dartsch and Florian M. König. Neutralization of wireless DECT base radiation by novel resonance devices. Integrative Molecular Medicine 5Integr Mol Med, 2017. Volume 4(4): 1-5. doi: 10.15761/IMM.1000301
 • Florian M. König, Peter C. Dartsch. Detection Cell Reactions on Huge Weather Upheavals During the Extreme Stormy Low-Pressure Meteorological Conditions in Feb-Extreme Stormy Low-Pressure Meteorological Conditions in February 2022sruary 2022s Research article. Japan Journal of Medicine 2022; 5(1): 501- 507. doi: 10.31488/JJM. 168.

 

 1. Elihu D Richter MD MPH, Professor of Occupational and Environmental Medicine, Hebrew University-Hadassah School of Public Health and Community Medicine, Israel

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Peleg M, Nativ O, Richter ED. Radio frequency radiation-related cancer: assessing causation in the occupational/military setting. Environ Res. 2018;163:123–33.
 • Richter ED, Berman T, Ben-Michael E, Laster R, Westin JB. Cancer in radar technicians exposed to radiofrequency/microwave radiation: sentinel episodes. Int J Occup Environ Health. 2000;6:187–93.

 

 1. Ing. Michael Peleg, Communication systems engineer, Msc, Technion, Israel

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Peleg, E. M. Berry, M. Deitch, O. Nativ, E. Richter: On radar and radio exposure and cancer in the military setting, Environmental Research, Volume 216, Part 2, Jan 2023, 114610, ISSN 0013-9351, https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.114610
 • Michael Peleg, Or Nativ, Elihu D. Richter: Radio frequency radiation related cancer: assessing causation in the occupational/military setting, Environmental Research, Volume 163, May 2018, Pages 123-133, ISSN 0013-9351, https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.01.003.
 • Peleg: “Report on a Cancer Cluster in an Antenna Ranges Facility”, International IEEE Conference on Microwaves, Communications, Antennas and Electronic Systems, IEEE COMCAS 2009, Tel Aviv, 9-11 November 2009. DOI: 10.1109/comcas.2009.5386048
 • Peleg: A Thermodynamic Perspective on the Interaction of Radio Frequency Radiation with Living Tissue, International Journal of Biophysics, Volume 2, Issue 1, April 2012, DOI: 10.5923/j.biophysics.20120201.01

 

 1. Nasr Radwan, Professor at the Faculty of Science, Department of oolo y, Cairo University, Egypt

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Mohammed HS, Fahmy HM, Radwan NM, Elsayed AA. Non-thermal continuous and modulated electromagnetic radiation fields effects on sleep EEG of rats. J Adv Res. 2013 Mar;4(2):181-7. doi: 10.1016/j.jare.2012.05.005. Epub 2012 Jun 25. PMID: 25685416; PMCID: PMC4195462.
 • Ahmed NA, Radwan NM, Aboul Ezz HS, Khadrawy YA, Salama NA. The chronic effect of pulsed 1800 MHz electromagnetic radiation on amino acid neurotransmitters in three different areas of juvenile and young adult rat brain. Toxicol Ind Health. 2018 Dec;34(12):860-872. doi: 10.1177/0748233718798975. Epub 2018 Oct 21. PMID: 30345898.
 • Ahmed NA, Radwan NM, Aboul Ezz HS, Salama NA. The antioxidant effect of Green Tea Mega EGCG against electromagnetic radiation-induced oxidative stress in the hippocampus and striatum of rats. Electromagn Biol Med. 2017;36(1):63-73. doi: 10.1080/15368378.2016.1194292. Epub 2016 Jul 11. PMID: 27400086.

 

 1. Lennart Hardell, MD, PhD, Professor (retired). Oncology, Cancer Epidemiology, Department of Oncology, University Hospital, Örebro, Sweden (retired) The Environment and Cancer Research Foundation, Örebro, Sweden (present)

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Hardell L, Näsman Å, Påhlson A, Hallquist A, Hansson Mild K. Use of cellular telephones and the risk for brain tumours: A case-control study. Int J Oncology 1999;15:113-116.
 • Hardell L, Hallquist A, Hansson Mild K, Carlberg M, Påhlson A, Lilja A. Cellular and cordless telephones and the risk for brain tumors. Eur J Cancer Prev 2002;11:377-386.
 • Hardell L, Hansson Mild K, Carlberg M. Case-control study on the use of cellular and cordless phones and the risk for malignant brain tumours. Int J Radiat Biol 2002;78:931-936.
 • Hardell L, Carlberg M, Hansson Mild K. Use of cellular telephones and brain tumour risk in urban and rural areas. Occup Env Med 2005;62:390-394.
 • Hardell L, Carlberg M, Söderqvist F, Hansson Mild K. Meta-analysis of long-term mobile phone use and the association with brain tumours. Int J Oncol 2008;32:1097-1103.
 • Hardell L, Carlberg M, Hansson Mild K. Methodological aspects of epidemiological studies on the use of mobile phones and their association with brain tumors. Open Environmental Sciences 2008;2:54-61.
 • Khurana VG, Teo C, Kundi M, Hardell L. Cellphones and brain tumors: A brief review of the long-term epidemiologic data. J Surg Neurol 2009. doi:10.1016/j.sumeu.2009.01.019.
 • Hardell L, Carlberg M, Hansson Mild K. Mobile phone use and the risk for malignant brain tumors – a case-control study on deceased cases and controls. Neuroepidemiology 2010;35(2):109-114.
 • Khurana VG, Hardell L, Everaert J, Bortkiewicz A, Carlberg M, Ahonen M. Epidemiological evidence for health risks from mobile phone base stations. Int J Env Occup Health 2010;16(39:263-267.
 • Hardell L, Carlberg M, Hansson Mild K. Pooled analysis of case-control studies on malignant brain tumours and the use of mobile and cordless phones including living and deceased subjects. Int J Oncol 2011;38(5):1465-1474.
 • Hardell L, Carlberg M, Hansson Mild K, Eriksson M. Case-control study on the use of mobile and cordless phones and the risk for malignant melanoma in the head and neck region. Pathophysiology. 2011;18(4):325-333.
 • Söderqvist F, Carlberg M, Hardell L. Review of four publications on the Danish cohort study on mobile phone subscribers and risk of brain tumours. Rev Environ Health. 2012;27(1):51-58.
 • Hardell L, Carlberg M, Söderqvist F, Hansson Mild K. Pooled analysis of case-control studies on acoustic neuroma diagnosed 1997-2003 and 2007-2009 and use of mobile and cordless phones. Int J Oncol. 2013;43(4):1036-1044.
 • Carlberg M, Hardell L. Pooled analysis of Swedish case-control studies during 1997-2003 and 2007-2009 on meningioma risk associated with the use of mobile and cordless phones. Oncol Rep. 2015;33(6):3093-3098.
 • Hardell L, Carlberg M. Mobile phones, cordless phones and rates of brain tumors in different age groups in the Swedish National Inpatient Register and the Swedish Cancer Register during 1998-2015. PLoS One. 2017 Oct 4;12(10):e0185461.
 • Hedendahl LK, Carlberg M, Koppel T, Hardell L. Measurements of Radiofrequency Radiation with a Body-Borne Exposimeter in Swedish Schools with Wi-Fi. Front Public Health. 2017 Nov 20;5:279.
 • Hardell L. World Health Organization, radiofrequency radiation and health – a hard nut to crack (Review). Int J Oncol 2017, 51, 405–413.
 • Hardell L, Carlberg M, Hedendahl LK. Radiofrequency radiation from nearby base stations gives high levels in an apartment in Stockholm, Sweden: A case report. Oncol Lett. 2018;15(5):7871-7883.
 • Koppel T, Ahonen M, Carlberg M, Hedendahl LK, Hardell L. Radiofrequency radiation from nearby mobile phone base stations-a case comparison of one low and one high exposure apartment. Oncol Lett. 2019;18(5):5383-5391. DOI: 10.3892/ol.2019.10899.
 • Carlberg M, Hedendahl L, Koppel T, Hardell L. High ambient radiofrequency radiation in Stockholm city, Sweden. Oncol Lett. 2019;17(2):1777-1783. DOI: 10.3892/ol.2018.9789..
 • Carlberg M, Koppel T, Hedendahl LK, Hardell L. Is the Increasing Incidence of Thyroid Cancer in the Nordic Countries Caused by Use of Mobile Phones? Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 9129; doi:10.3390/ijerph17239129
 • Hardell L. Nilsson M, Koppel T, Carlberg M. Aspects on the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 2020 guidelines on radiofrequency radiation. J Cancer Sci Clin Ther 2021;5:250-283.
 • Koppel T, Hardell L. Measurements of radiofrequency electromagnetic fields, including 5G, in the city of Columbia, SC, USA. World Acad Sci J 2022; 4:23
 • Nyberg NR, McCredden JE, Weller SG, Hardell L. The European Union prioritises economics over health in the rollout of radiofrequency technologies. Rev Env Health 2022 Sept 22. https://doi.org/10.1515/reveh-2022-0106
 • Hardell L, Nilsson M. Case Report: The microwave syndrome after installation of 5G emphasizes the need for protection from radiofrequency radiation. Ann Case Report 2023;8:1112. DOI: 10.29011/2574-7754.101112
 • Hardell L, Nilsson M. Case Report: A 52-year healthy woman developed severe microwave syndrome shortly after installation of a 5G base station close to her apartment. Ann Clin Med Case Rep. 2023;10(16):1-10.
 • Nilsson M, Hardell L. Development of the microwave syndrome in two men shortly after installation of 5G on the roof above their office. Ann Clin Case Rep. 2023; 8. 2023;2378
 • Nilsson M, Hardell L. 5G Radiofrequency radiation caused the microwave syndrome in a family living close to the base stations. J Cancer Sci Clin Ther. 2023;7: 127-134

 

 1. Devra L. Davis, PhD, MPH, Fellow American College of Epidemioloy, Visiting Prof., Ondokuz Mayıs Univ. Medical School; Samsun, Turkey, Associate Editor, Frontiers in Radiation and Health

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Belpomme D, Carlo GL, Irigaray P, Carpenter DO, Hardell L, Kundi M, Belyaev I, Havas M, Adlkofer F, Heuser G, Miller AB, Caccamo D, De Luca C, von Klitzing L, Pall ML, Bandara P, Stein Y, Sage C, Soffritti M, Davis D, Moskowitz JM, Mortazavi SMJ, Herbert MR, Moshammer H, Ledoigt G, Turner R, Tweedale A, Muñoz-Calero P, Udasin I, Koppel T, Burgio E, Vorst AV. The Critical Importance of Molecular Biomarkers and Imaging in the Study of Electrohypersensitivity. A Scientific Consensus International Report. Int J Mol Sci. 2021 Jul 7;22(14):7321. doi: 10.3390/ijms22147321.
 • Davis D, Birnbaum L, Ben-Ishai P, Taylor H, Sears M, Butler T, Scarato T. Wireless technologies, non-ionizing electromagnetic fields and children: Identifying and reducing health risks. Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care. 2023 Feb;53(2):101374. doi: 10.1016/j.cppeds.2023.101374. Epub 2023 Mar 17. PMID: 36935315.
 • Miller AB, Sears ME, Morgan LL, Davis DL, Hardell L, Oremus M, Soskolne CL. Risks to Health and Well-Being From Radio-Frequency Radiation Emitted by Cell Phones and Other Wireless Devices. Front Public Health. 2019 Aug 13;7:223. doi: 10.3389/fpubh.2019.00223. PMID: 31457001; PMCID: PMC6701402.
 • Yahyazadeh A, Deniz ÖG, Kaplan AA, Altun G, Yurt KK, Davis D. The genomic effects of cell phone exposure on the reproductive system. Environ Res. 2018 Nov;167:684-693. doi: 10.1016/j.envres.2018.05.017. Epub 2018 Jun 5. PMID: 29884549.
 • Altun G, Kaplan S, Deniz OG, Kocacan SE, Canan S, Davis D, Marangoz C. Protective effects of melatonin and omega-3 on the hippocampus and the cerebellum of adult Wistar albino rats exposed to electromagnetic fields. J Microsc Ultrastruct. 2017 Oct-Dec;5(4):230-241. doi: 10.1016/j.jmau.2017.05.006. Epub 2017 Jun 1. PMID: 30023259; PMCID: PMC6025784.
 • Davis DL, Kesari S, Soskolne CL, Miller AB, Stein Y. Swedish review strengthens grounds for concluding that radiation from cellular and cordless phones is a probable human carcinogen. Pathophysiology. 2013 Apr;20(2):123-9. doi: 10.1016/j.pathophys.2013.03.001. Epub 2013 May 7. PMID: 23664410.
 • Deniz OG, Kaplan S, Selçuk MB, Terzi M, Altun G, Yurt KK, Aslan K, Davis D. Effects of short and long term electromagnetic fields exposure on the human hippocampus. J Microsc Ultrastruct. 2017 Oct-Dec;5(4):191-197. doi: 10.1016/j.jmau.2017.07.001. Epub 2017 Jul 13. PMID: 30023254; PMCID: PMC6025790.
 • Miller AB, Morgan LL, Udasin I, Davis DL. Cancer epidemiology update, following the 2011 IARC evaluation of radiofrequency electromagnetic fields (Monograph 102). Environ Res. 2018 Nov;167:673-683. doi: 10.1016/j.envres.2018.06.043. Epub 2018 Sep 6. PMID: 30196934.
 • Kaplan S, Deniz OG, Önger ME, Türkmen AP, Yurt KK, Aydın I, Altunkaynak BZ, Davis D. Electromagnetic field and brain development. J Chem Neuroanat. 2016 Sep;75(Pt B):52-61. doi: 10.1016/j.jchemneu.2015.11.005. Epub 2015 Dec 12. PMID: 26686296.
 • Fernández C, de Salles AA, Sears ME, Morris RD, Davis DL. Absorption of wireless radiation in the child versus adult brain and eye from cell phone conversation or virtual reality. Environ Res. 2018 Nov;167:694-699. doi: 10.1016/j.envres.2018.05.013. Epub 2018 Jun 5. PMID: 29884550.
 • Ben Ishai P, Davis D, Taylor H, Birnbaum L. Problems in evaluating the health impacts of radio frequency radiation. Environ Res. 2022 Dec 15:115038. doi: 10.1016/j.envres.2022.115038. Epub ahead of print. PMID: 36863648.
 • Davis D, Birnbaum L, Ben-Ishai P, Taylor H, Sears M, Butler T, Scarato T. Wireless technologies, non-ionizing electromagnetic fields and children: Identifying and reducing health risks. Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care. 2023 Feb;53(2):101374. doi: 10.1016/j.cppeds.2023.101374. Epub 2023 Mar 17. PMID: 36935315.

 

 1. Dott. Alkiviadis-Constantinos Cefalas, Physics, Interaction of radiation with matter, Biophysics. National Hellenic Research Foundation, 48 Vassileos Constantinou Avenue, Athens, 11635, Greece

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Physical Differences between Man-Made and Cosmic Microwave Electromagnetic Radiation and Their Exposure Limits, and Radiofrequencies as Generators of Biotoxic Free Radicals. Radiation, 2, 4, 285–302 (2022).
 • Dynamics and Physics of Integrin Activation in Tumor Cells by Nano-Sized Extracellular Ligands and Electromagnetic Fields.“The Integrin Interactome.” Editors: Vicente-Manzanares, Miguel (Ed.), Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature, pp.199-233, (2021).
 • Tiny Rare-Earth Fluoride Nanoparticles Activate Tumour Cell Growth via Electrical Polar Interactions. Nanoscale Res. Lett. 13(1), 370 (2018).
 • Magnetic field trapping in coherent antisymmetric states of liquid water molecular rotors. J. Comput. Theor. Nanosci. 7, 1800 (2010).
 • Nanocrystallization of CaCO3 at solid/liquid interfaces in magnetic field: A quantum approach. Appl. Surf. Sci. 254, 6715 (2008).
 • Magnetic water treatment device. The influence of impurity elements and magnetic fields on the crystallization from calcium carbonate. In Physikalische und Energetische Wasserbehandlungsverlahren fur Warmeubertrager und Rohrleifungen, D. Ende (Ed.), Publico Publications, Essen, Germany, pp. 94-100 (2006).
 • THz-bridge: a European project for the study of the interaction of Terahertz radiation with biological systems. Proc. Conference Digest of the 2004 Joint 29th International Conference on infrared and millimeter waves and 12th International Conference on Terahertz Electronics, pp. 817-818 (2004).
 • Control over nano-crystallization symmetry in turbulent flow in the presence of magnetic fields. Mater. Sci. Eng. C. 23, 811 (2003).
 • Nucleation and Crystallization of CaCO3 in Applied magnetic fields. Cryst. Eng. 5, 243 (2002).

 

 1. Dott Evangelia Sarantopoulou, Physics, Interaction of radiation with matter, Biophysics, National Hellenic Research Foundation, 48 Vassileos Constantinou Avenue, Athens, 11635, Greece

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Physical Differences between Man-Made and Cosmic Microwave Electromagnetic Radiation and Their Exposure Limits, and Radiofrequencies as Generators of Biotoxic Free Radicals. Radiation, 2, 4, 285–302 (2022).
 • Dynamics and Physics of Integrin Activation in Tumor Cells by Nano-Sized Extracellular Ligands and Electromagnetic Fields.“The Integrin Interactome.” Editors: Vicente-Manzanares, Miguel (Ed.), Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature, pp.199-233, (2021).
 • Tiny Rare-Earth Fluoride Nanoparticles Activate Tumour Cell Growth via Electrical Polar Interactions. Nanoscale Res. Lett. 13(1), 370 (2018).
 • Magnetic field trapping in coherent antisymmetric states of liquid water molecular rotors. J. Comput. Theor. Nanosci. 7, 1800 (2010).
 • Nanocrystallization of CaCO3 at solid/liquid interfaces in magnetic field: A quantum approach. Appl. Surf. Sci. 254, 6715 (2008).
 • THz-bridge: a European project for the study of the interaction of Terahertz radiation with biological systems. Proc. Conference Digest of the 2004 Joint 29th International Conference on infrared and millimeter waves and 12th International Conference on Terahertz Electronics, pp. 817-818 (2004).
 • Control over nano-crystallization symmetry in turbulent flow in the presence of magnetic fields. Mater. Sci. Eng. C. 23, 811 (2003).
 • Nucleation and Crystallization of CaCO3 in Applied magnetic fields.Cryst. Eng. 5, 243 (2002).

 

 1. Hanns Moshammer, Doz. Dr., Environmental Health, Medical University of Vienna, ZPH, Department of Environmental Health, Austria

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Belyaev I, Dean A, Eger H, Hubmann G, Jandrisovits R, Johansson O, Kern M, Kundi M, Lercher P, Mosgöller W, Moshammer H, Müller K, Oberfeld G, Ohnsorge P, Pelzmann P, Scheingraber C, Thill R. EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses. Reviews on Environmental Health 2016 31 (3), 363-397
 • Hutter H-P, Moshammer H, Wallner P, Kundi M. Subjective symptoms, sleeping problems, and cognitive performance in subjects living near mobile phone base stations. Occupational and Environmental Medicine 200663:307-313.

 

 1. SM Javad Mortazavi, Professor of Medical Physics, Founding Director of Ionizing and Non-ionizing Radiation Protection Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Iran

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Jooyan N, Mortazavi SM. Evidence Base on the Potential Carcinogenicity of Radiofrequency Radiation. JAMA Oncol. 2022;8(6):948. doi:10.1001/jamaoncol.2022.0931.
 • Belpomme D, Carlo GL, Irigaray P, Carpenter DO, Hardell L, Kundi M, Belyaev I, Havas M, Adlkofer F, Heuser G, Miller AB, Caccamo D, De Luca C, von Klitzing L, Pall ML, Bandara P, Stein Y, Sage C, Soffritti M, Davis D, Moskowitz JM, Mortazavi SMJ, Herbert MR, Moshammer H, Ledoigt G, Turner R, Tweedale A, Muñoz-Calero P, Udasin I, Koppel T, Burgio E, Vorst AV. The Critical Importance of Molecular Biomarkers and Imaging in the Study of Electrohypersensitivity. A Scientific Consensus International Report. Int J Mol Sci. 2021 Jul 7;22(14):7321. doi: 10.3390/ijms22147321
 • Jooyan N, Goliaei B, Bigdeli B, Faraji-Dana R, Zamani A, Entezami M, and SMJ Mortazavi. Direct and indirect effects of exposure to 900 MHz GSM radiofrequency electromagnetic fields on CHO cell line: Evidence of bystander effect by non-ionizing radiation. Environ Res. 2019;174:176-87.
 • Masoumi A, Karbalaei N, Mortazavi SMJ, Shabani M. Radiofrequency radiation emitted from Wi-Fi (2.4 GHz) causes impaired insulin secretion and increased oxidative stress in rat pancreatic islets. International journal of radiation biology. 2018;10:1-8.doi: 10.1080/09553002.2018.1490039.
 • Mortazavi SMJ, Taheri M, Paknahad M, Khandadash S. Effects of Radiofrequency Electromagnetic Fields Emitted from Mobile Phones and Wi-Fi Router on the Growth Rate and Susceptibility of Enterococcus faecalis to Antibiotics. Journal of Biomedical Physics and Engineering. 2021.
 • SMJ Mortazavi, SAR Mortazavi, M Haghani: Evaluation of the Validity of a J-Shaped Nonlinear Dose-Response Relationship in Cancers Induced by Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Fields. Journal of Biomedical Physics and Engineering. In press.
 • Mortazavi SMJ, Paknahad M, Khaleghi I, Eghlidospour M. Effect of radiofrequency electromagnetic fields (RF-EMFS) from mobile phones on nickel release from orthodontic brackets: An in vitro study. Int Orthod. 2018;16(3):562-70.doi: 10.1016/j.ortho.2018.06.013
 • Mortazavi SMJ, Mostafavi-Pour Z, Daneshmand M, Zal F, Zare R, Mosleh-Shirazi MA. Adaptive Response Induced by Pre-Exposure to 915 MHz Radiofrequency: A Possible Role for Antioxidant Enzyme Activity. Journal of biomedical physics & engineering. 2017;7(2):137-42.PMID: 28580335
 • Aghajari S, Mortazavi SMJ, Kalani M, Nematolahi S, Habibzadeh P, Farjadian S. The Immunomodulatory Effect of Radiofrequency Electromagnetic Field on Serum Cytokine Levels in A Mouse Model of Hindlimb Unloading. Cell Journal (Yakhteh). 2021;22(4):401.
 • Zarei S, Tajbakhsh S, Taheri M, Mozdarani H, Jafarzadeh A, Nouri F, et al. A pre-exposure to RF-EMF can enhance the immune responses of mice following Salmonella Typhimurium and Klebsiella pneumoniae infections. International Journal of Radiation Research. 2020;18(2):333-42.
 • Mortazavi SMJ, Mortazavi G. Ex Vivo Mercury Release from Dental Amalgam. Radiology. 2018;4(181576):2018181576doi: 10.1148/radiol.2018181576.

 

 1. Marjukka Hagström, LL.M., M.Soc.Sc. Senior Researcher at The Finnish Electrosensitivity Foundation, Finland

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Hagström, M; Auranen, J. & Ekman, R. 2013. Electromagnetic hypersensitive Finns: Symptoms, perceived sources and treatments, a questionnaire study. Pathophysiology 20 (2013), 117–122.
 • Hagström, M; Auranen, J; Johansson, O. & Ekman, R. Reducing electromagnetic irradiation and fields alleviates experienced health hazards of VDU work Pathophysiology 19 (2012) 81–87.
 • Elonheimo, H; Hagström, M. & Ekman, R: The Environmental Precautionary Principle: How Does It Apply to Siting of Base Station Antennas? In book: International Environmental Law: Greening the Urban Living (pp.97-117) Chapter: 6 Publisher: Faculty of Law Publishing, University of Ljubljana, SloveniaEditors: Vasilka Sancin, Maša Kovič Dine. June 2016.

 

 1. Andre Vander Vorst, Professor Microwaves, Professor emeritus UCLouvain, Belgique

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Taurisano Maria, Vander Vorst André. Experimental thermographic analysis of thermal effects induced on a human head exposed to 900 MHz fields of mobile phones. IEEE Trans. Microwave Th. and Tech., Special Issue, vol. 48, no 11, Nov. 2000, pp. 2022-2032.
 • Azanza Maria, Pérez Bruzon R., Lederer Dimitri, Calvo Ana, del Moral L., Vander Vorst André. Reversibility of the effects induced on the spontaneous bioelectric activity of neurons under exposure to 8.3 and 217.0 Hz low intensity magnetic fields. Proc. 2nd Intl. Workshop Biol. Eff. Electrom. Fields, Rhodes, octobre 2002, pp. 651-659.
 • Adang Dirk, Campo Bert, Vander Vorst André. Has a 970 MHz pulsed exposure an effect on the memory related behaviour of rats. Proc. European Conf. Wireless Technology, Manchester, Sep. 2006, pp. 135-138.
 • Vander Vorst André, Rosen Arye, Kotsuka Youji. RF/Microwave Interaction with Biological Tissues. Wiley, 2006, 330 pp., ISBN-10: 0-471-73277-X
 • Adang Dirk, Remacle Claude, Vander Vorst André. Results of a Long-Term Low-Level Microwave Exposure of Rats. IEEE Trans. Microwave Th. and Tech., vol. 57, No. 10, Oct. 2009, pp. 2488-2497. Special issue on RF and Microwave Techniques in Wireless Implants and Biomedical Applications
 • Lintermans Jacques, Vander Vorst André. Quelles perspectives de prévention pour le D-Gamma-Tocophérol. NEURONE, Vol. 28, no.1, p. 1-5 (2023)

 

 1. Dr Jean Monro, Environmental Naturopath, MBBS, LRCP, MRCS, FAAEM, DIBEM, MRSB, mANP, mGNC; GNC Registration No: 5761, UK

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Smith CW, Choy RYS, Monro JA. Electromagnetic phenomena in biological systems and their relationship to allergic responses. Proceedings of the British Homoeopathic Research Group meeting; 1985 June; London, UK.
 • Smith CW, Choy RYS, Monro JA. Weak electromagnetic effects in biomedical systems. Proceedings of the Symposium on Weak Effects in Biology; 1985 February; All-India Institute of Medical Sciences, New Delhi.
 • Choy RYS, Monro JA, Smith CW. Electrical sensitivities in allergy patients. Clin Ecol. 1986;4:93-102.
 • Smith CW, Jafary-Asl AH, Choy RYS, Monro JA. The emission of low intensity electromagnetic radiation from multiple allergy patients and other biological systems. Proceedings of the International Symposium on Photon Emission from Biological Systems; 1986 January; Warsaw, Poland. In: Jezowska-Trzebiatowska B, et al, editors. Photon emission from biological systems. Singapore: World Scientific. 1987; p.110-26.
 • Smith CW, Jafary-Asl AH, Choy RYS, Monro JA. The emission of low intensity electromagnetic radiation from multiple allergy patients and other biological systems. Proceedings of the International Symposium on Photon Emission from Biological Systems; 1986 January; Warsaw, Poland. In: Jezowska-Trzebiatowska B, et al, editors. Photon emission from biological systems. Singapore: World Scientific; 1987; p.110-26.
 • Smith CW, Choy RYS, Monro JA. The diagnosis and therapy of electrical hypersensitivities. Clin Ecol 1988;6:119-28.
 • Smith CW, Best S. Electromagnetic Man: Health and Hazard in the Electrical Environment. New edition. London:Phoenix (an Imprint of the Orion Publishing Group Ltd); 1990.

 

 1. Vassilios Gavriil, Dr. Electrical and Computer Engineer Ph.D. Theoretical and Physical Chemistry Institute / National Hellenic Research Foundation, Greece

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Tiny Rare-Earth Fluoride Nanoparticles Activate Tumour Cell Growth via Electrical Polar Interactions.V. V. Semashko, M. S. Pudovkin, A.C Cefalas, P.V. Zelenikhin , V. E. Gavriil, A. S. Nizamutdinov , Z. Kollia, A. Ferraro and E. Sarantopoulou,Nanoscale Res. Lett. 13(1), 370 (2018).
 • Physical Differences between Man-Made and Cosmic Microwave Electromagnetic Radiation and Their Exposure Limits, and Radiofrequencies as Generators of Biotoxic Free Radicals. C. D. Georgiou, E. Kalaitzopoulou, M. Skipitari, P. Papadea, A. Varemmenou, V. Gavriil, E. Sarantopoulou, Z. Kollia and A.C. Cefalas, Radiation, 2, 4, 285–302 (2022).
 • Dynamics and Physics of Integrin Activation in Tumor Cells by Nano-Sized Extracellular Ligands and Electromagnetic Fields. A.C. Cefalas, V. Gavriil, A. Ferraro, Z. Kollia and E. Sarantopoulou, “The Integrin Interactome.” Editors: Vicente-Manzanares, Miguel (Ed.), Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature, pp.199-233, (available online 2020),2021.

 

 1. Fausto Bersani Greggio, Degree in Physics and qualification to teach Mathematics and Physics, A. Volta Scientific High School (Riccione),Italy

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Bersani G. F., Grianti F., Gambarara A., Bernabè C., Polverelli I.., “Estimate of the average electric field produced by a mobile telephone inside human skull” – Medical Hypotheses (Volume 64 – 2005).
 • Bersani G. F. Physicist Consultant who assisted Dott. Belpoggi in the interpretation of papers regarding the exposure scenario: Health impact of 5G: Current state of knowledge of 5G-related carcinogenic and reproductive/developmental hazards as they emerge from epidemiological studies and in vivo experimental studies – EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf (europa.eu) (giugno 2021)

 

 1. Mona Nilsson, Director, Swedish Radiation Protection Foundation, Svezia

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Hardell, Nilsson, Koppel, Carlberg. Aspects on the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 2020 Guidelines on Radiofrequency Radiation; Journal of Cancer Science and Clinical Therapeutics 5 (2021): 250-285.
 • Hardell, Nilsson. Case Report: The Microwave Syndrome after Installation of 5G Emphasizes the Need for Protection from Radiofrequency Radiation. Ann Case Report. 8: 1112. DOI: 10.29011/2574-7754.101112.
 • Nilsson, Hardell. Development of the Microwave Syndrome in Two Men Shortly after Installation of 5G on the Roof above their Office. Ann Clin Case Rep. 2023; 8: 2378.
 • Nilsson M, Hardell L, Ketti M, Wells N, Nyberg R, Halmøy S, Midelthon TJ, Glomsrød S, Schriver P. Nor dic Appeal: More Stringent Regulatory Framework on Microwave Radiation from Wireless Technologies is Needed – Stop Further Rollout of 5G. Ann Clin Med Case Rep. 2023; V10(13): 1-4.
 • Hardell L, Nilsson M, Case Report: A 52-Year Healthy Woman Developed Severe Microwave Syndrome Shortly After Installation of a 5G Base Station Close to Her Apartment. Ann Clin Med Case Rep. 2023; V10(16): 1-10.

 

 1. Paolo Renati, Fisico dei Sistemi complessi, Quantum Electrodynamics in Water and Living Matter, World Water Academy, The Netherlands

List of the most significant publications on EMF related subjects:

 • Coherence, Compartmentation and Bioenergetics in Living Matter, P. Renati, Physical Science & Biophysics Journal, Volume 7 Issue 1, May 31 2023, ISSN: 2641-9165, MEDWIN PUBLISHERS, DOI: 10.23880/psbj-16000246.
 • Relationships and Causation in Living Matter: Reframing Some Methods in Life Sciences?, Physical Science & Biophysics Journal, September 28, 2022, Volume 6 Issue 2, ISSN: 2641-9165, MEDWIN PUBLISHERS, DOI: 10.23880/psbj-16000217.
 • Electrodynamic coherence as a bio-chemical and physical basis for emergence of perception, semantics, and adaptation in living systems, Journal of Genetic, Molecular and Cellular Biology, 7:2020110686, 2020. ISSN 2379-5700, (doi: 10.20944/preprints202011.0686.v1).
 • Temperature Dependence Analysis of the NIR spectra of Liquid Water Confirm the Existence of Two Phases, One of Which is in a Coherent State, P. Renati, Z. Kovacs, A. De Ninno, R. Tsenkova, Journal of Molecular Liquids 292 (2019) 111449, https://doi.org/10.1016/j.molliq.2019.111449 0167-7322/© 2019 Elsevier B.V.
 • Dysmenorrhea and endometriosis: an alternative to innovative drug therapy, V. Corda, M. Neri, M.E. Malune, M. N. D’Alterio, V. L. Longo, M. Orrù, M. Pilloni, M. F. Marotto, P. Renati, B. Piras, A.M. Paoletti, G.B. Melis, Ass. Sandalia Solidale, Multidisciplinary Journal of Woman’s Health 2015; 4(1);
 • Effectiveness of an Innovative Pulsed Electromagnetic Fields Stimulation in Healing of Untreatable Skin Ulcers in the Frail Elderly: Two Case Reports, Fabio Guerriero, Emanuele Botarelli, Gianni Mele, Lorenzo Polo, Daniele Zoncu, Paolo Renati, Carmelo Sgarlata, Marco Rollone, Giovanni Ricevuti, Niccolò Maurizi, Matthew Francis, Mariangela Rondanelli, Simone Perna, Davide Guido, and Piero Mannu, Hindawi Publishing Corporation Case Reports in Dermatological Medicine Volume 2015, Article ID 576580, 6 pages
 • An innovative intervention for the treatment of cognitive impairment-Emisymmetric bilateral stimulation improves cognitive functions in Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment: an open-label study. Guerriero F., Botarelli E., Mele G., Polo L., Zoncu D., Renati P., Sgarlata C., Rollone M., Ricevuti G., Maurizi N., Francis M., Rondanelli M., Perna S., Guido D., Mannu P., Neuropsychiatric Disease Treatment. 2015 Sep 18; 11:2391-404. Doi: 10.2147/NDT.S90966. e-Collection 2015
 • Effects of electromagnetically signalized media on host-pathogen interaction, D’hallewin, T. Venditti, L. Cubaiu, G. Ladu And P. Renati, in Comm. Appl. Biol. Sci., Ghent University, 79/3, 2014 – 487 in the 66th International Symposium on Crop Protection, May 20, 2014, Ghent, Belgium.

SLUTT