AMS-målerne: Strømnettselskapene bløffer seg fram til tvangsinstallasjon av ny måler

Oppslag i Lofotposten den 17.08.2023

Oppslag i Lofotposten den 17.08.2023

De nye strømmålerne blir mange akutt syke av, både i Norge og i alle andre land der de innføres. Strålingen fra dem gir også helseskader over tid. Like fullt blir folk som har legeattest for fritak nå presset av strømnettselskapene med feilinformasjon og bløff:

Lagmannsrettens dom sist høst er gjeldende rett og gir nettselskapet en klar PLIKT til å gi fritak – både mot mikrobølgesenderen og mot «skitten strøm» (faguttrykk: ledningsbundet spenningsstøy) – når rettens oppskrift er fulgt.

Nettselskapene kutter like fullt strømmen hos folk som ikke vil bytte til ny måler – selv om de har legeattest i tråd med dommen.

Flere har fått kuttet strømmen, og enda flere har fått like varsler fra nettselskapene om at strømmen kuttes om de ikke gir etter. De bøyer seg ikke for dommen og vil heller ikke vente på Menneskerettsdomstolens avgjørelse.

Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! hjelper deg med å stanse nettselskapet, og med å få det fritaket du har krav på. Og vi viser hvordan nettselskapene bløffer og tilslører:

Bakgrunnen

Antallet el-overfølsomme i Europa er anslått til rundt 25 millioner. I Norge kan vi anta at tallet er rundt 250 000. En del av disse får akutte helseplager fra de nye strømmålerne. De har krav på fritak fra sendedelen, mot søknad med legeattest, men i skriv til legene har Helsedirektoratet lagt ned forbud mot at legene kan skrive at pasienten blir syk av strålingen fra målernes mikrobølgesendere – fordi det ville stride mot myndighetenes oppfatning av at denne strålingen er for svak til å gi helseplager og at el-overfølsomhet ikke er noen akseptert diagnose og at slik overfølsomhet er i bunn og grunn psykisk. Denne oppfatningen er klart i strid med forskningen. Den viser at eksponering for slike kilder som de nye strømmålerne også øker sykeligheten i befolkningen over tid. (Les f.eks. Kostoff 2020 for en forskningsoversikt som er oversatt til norsk.) Opp gjennom hele forskningshistorien har biologiens samspill med elektromagnetiske felt (EMF) vært påvist og helsevirkninger fra menneskeskapte EMF vært dokumentert. Likeså at enkelte er – eller blir etter eksponering – mer følsomme enn andre. (Les Firstenberg 2018 for en slik populærfaglig oversikt.)

Etter instruks fra NVE har nettselskapene fulgt en romslig praksis og innvilget «fritak fra AMS» – formelt sett fra det Automatiske Målings- og Styringssystemet, men i praksis fra radiosenderen – til alle som hadde en legeattest på at de mente at de ble syke av den. Fritakene gjelder fortsatt, men er midlertidige.

Forskriften gir fra før nettselskapene full adgang til å la gammel måler bli stående hos alle som har fått fritak, men det vil ikke nettselskapene. De vil standardisere utstyrsparken. Det vil også NVE at de gjør.

Skitten strøm – et nytt problem

På grunn av økt strømbruk og veksten i bruk av moderne elektronikk er det blitt vanligere med helseplager også fra «skitten strøm». Uttrykket er fra strømbransjen som betegner at de «rene sinuskurvene» på 50 Hz er forurenset av pulser som skapes særlig av ulike omformere som fins i nær sagt all elektronikk. Et annet faguttrykk er «linjebundet spenningsstøy». (For mer og for kilder til faglitteraturen, se Flydal & Nordhagen 2022, kap. 3., som du kan kjøpe eller laste ned gratis.)

Skitten strøm vandrer i ledningsnettet og stråler ut derfra i feltet rundt ledninger som ikke er skjermet. Styrken taper seg lite med avstand. Det er derfor svært vanlig med skitten strøm både fra husets mang kilder og utenfra innen samme transformatorkrets.

Noen får altså akutte helseplager av dette, og mange antakelig uten å være klar over årsaken. Flere svake kilder til skitten strøm kan føre til sterk konstruktiv interferens – sterke pulser – som kan gi vesentlige akutte helseplager, og for alle innebære økt biologisk stress.

Man kan senke belastningen fra slike kilder i huset ved å sørge for god jording, fjerne kildene helt, eller trekke ut kontakten – i det minste når man sover. Men strømmålerne kan ikke slås av eller koples ut uten at man samtidig mister strømmen.

Ingen har fått fritak fra AMS-målere begrunnet med skitten strøm. Fritak fra skitten strøm vil i praksis bety at gammel analog måler (en slik med dreieskive) blir stående, eller at nettselskapet må installere en ny analog måler, eller en teknisk løsning som fjerner elektronikkens pulser (ferritt-ringer/filter/skilletrafo). Tekniske løsninger som skal fjerne pulser er vanskelige og kan gi motsatt effekt.

Nettselskapene hevder at nye målere som ikke lager skitten strøm ikke fins. Det er feil. Slike målere fins som handelsvare, og de er uten radiosendere.

Lagmannsrettens dom gir rett til fritak – og her er oppskriften

Lagmannsrettens dom høsten 2023 (som du finner HER) er gjeldende rett og den skjerper fritaksplikten:

Nettselskapene SKAL gis når oppskriften er fulgt – det gjelder både for stråling fra sender og fra skitten strøm. Det er nettselskapenes ansvar å finne ut hvordan de skal gjøre det (og det må vi tro også betyr at de skal ta kostnadene).

Dommen i lagmannsretten gir ALLE nettkunder som får helseplager og leverer legeattest, ikke bare rett til en måler der mikrobølgesenderen er fjernet, men også rett til en måler som ikke produserer skitten strøm.

Dommen understreker at legeattesten bare behøver å fortelle at de symptomer pasienten oppgir, «er forenlige med det som til daglig omtales som el-overfølsomhet». Dermed bryter ikke legen med Helsedirektoratets forbud, men handler i full overensstemmelse med dommen, med forskningsfunnene og med sine legeetiske forpliktelser.

Nettkunden og legen må følge oppskriften som dommen gir. Symptomer må spesifiseres i en egenerklæring og legeattesten må angi om den gjelder mikrobølgene og/eller skitten strøm.

I samarbeid med leger og vår advokat har vi laget en oppskrift som følger dommen til punkt og prikke. Den får du HER. Husk å følge den nøye!

Legeattesten

Mange leger skriver ut attest og flere vil ventelig gjøre det etter å ha lest oppskriften. Hvis din fastlege ikke vil skrive ut attest eller vise deg til en som vil, opptrer han/hun i strid med dommen og sin legeetiske plikt, og du kan melde ham/henne til Fylkeslegen. I siste instans kan du ta kontakt her på bloggen, så kan vi se om vi kan hjelpe.

Du sender inn legeattesten og det som oppskriften angir til nettselskapet. Har du det travelt, så ring nettselskapet og varsle at det kommer, så de ikke stenger strømmen!

Om nettselskapet ikke gir fritak

Hvis ikke nettselskapet vil gi deg fritak – hva enten det gjelder mikrobølgene eller skitten strøm, er neste trinn gå til tingretten med krav om midlertidig forføyning mot nettselskapet, begrunnet med lagmannsrettens dom.

Om meget få dager kan du laste ned en mal for et slikt krav her på bloggen. (Fram til da kan du eventuelt varsle nettselskapet om at fritakssøknad kommer og sørge for å få legeattesten på plass.)

Vi er sikre på at tingretten vil opptre i tråd med lagmannsrettens dom og gi en midlertidig forføyning som krever at strømmen koples til igjen og at truslene om å kutte strømmen opphører. Derfor refunderer vi gebyret på nær 4000 kroner som du må betale. Det gjør vi i etterkant, gitt at du har fulgt oppskriften.

Men du må vite at dersom du krever midlertidig forføyning, må den følges opp med et søksmål. Så du må regne med at du i neste omgang må gå til sak mot nettselskapet om ikke nettselskapet trekker seg. Nettselskapet vil trekke seg om det tror at dommen fra lagmannsretten vil bli stående eller om det ikke ønsker bråk.

Misvisende informasjon og bløff

NHO-organisasjonen «Fornybar Norge» (tidligere «Energi Norge») har utarbeidet trusselbrevet som nettselskapene sender ut. Skrivet forsøker å gi inntrykk av at de nye AMS-målerne er problemfrie siden strålingen er innenfor myndighetenes såkalte «grenseverdier».

I skrivet hevdes det også at de nye målerne ikke sender ut mer skitten strøm enn man får fra de gamle målerne og annet utstyr man har i huset fra før, og at de derfor er fullstendig harmløse.

Likeså forteller skrivet at rettssakene som er reist om helseskader fra AMS-målerne er tapt i alle rettsinstanser og at nettselskapene har plikt til å installere de nye målerne. På toppen av dette hevdes det at det ikke fins alternative målere.

Men alt dette er grove forvrengninger eller direkte feil:

 • Det er misvisende at saksøkerne gikk på fullstendig tap i rettsvesenet: Lagmannsretten anviser hvordan lege og pasient skal formulere seg for at nettselskapene har PLIKT til å gi fritak – uten at Helsedirektoratets «forbud» mot slike attester krenkes. Følger du anvisningene som lagmannsretten gir for at fritak skal gis, SKAL du ha fritak. Dette er en stor og viktig seier.
  Dommene gjelder dessuten bakover i tid, ikke framover i tid: Tidligere avslag og tap i de ulike rettssakene som har vært, spiller ingen rolle framover når man følger lagmannsrettens anvisninger.
 • Myndighetenes «grenseverdier» er ubrukelige til å verne mot det aktuelle skadebildet. De er langs hele kjeden fra utformingen fram til norske myndigheters bruk av dem blitt basert på metoder som bare fanger opp oppvarmingsskader. Dette er påpekt av svært mange forskere (Se f.eks. ICBEM-EMF 2021, omtalt i bloggpost 02.2023). «Grenseverdiene» er dessuten bare rådgivende og retningslinjene er åpne for at grensene må settes strengere når det er behov, selv om Strålevernet (DSA) mener det ikke er nødvendig.
 • Det er misvisende å påstå at de nye målerne ikke skaper mer skitten strøm enn de gamle: Det er i hovedsak blitt mer skitten strøm fra målerne med hver ny generasjon av dem. Det gjelder selv om de nye målerne holder seg innenfor grenseverdiene på det frekvensområdet som testes. Utenfor dette området ligger pulsingen betydelig høyere. Dette er dokumentert i målerapporten fra EMF Consult (EMF Consult 2021).
 • Et hovedproblem med smartmålerne er at målerne ikke kan slås av uten å slå av all strøm i huset. Alle andre kilder til stråling og skitten strøm kan du fjerne – i det minste deler av døgnet ved å trekke ut kontakten. Selv om pulsene som skapes i strømnettet av de nye AMS-målerne er svake, kan de bli sterke når de samspiller med andre kilder (faguttrykk: konstruktiv interferens).
 • Det er feil at det ikke fins alternativer. Målere som ikke avgir skitten strøm, fins. De er handelsvare. De må bare typegodkjennes.
 • Saken er slett ikke opp og avgjort, selv om nettselskapene påstår det: Etter avvisning av anken til høyesterett har åtte saksøkere sendt klage til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) og venter nå svar på om klagen vil bli tatt opp til doms. Svaret vil ventelig komme i høst. Klagen gjelder både rettsprosessen, at domstolene ikke har foretatt noen reell vurdering av bevisene, og at tvangsinstallasjon er en krenking av privatlivets fred, som også omfatter helse. (Klagen til EMD 2023)

Behandlingen i EMD vil ikke nettselskapene vente på. Det er trist å se hvordan nettselskapene nå vil tvinge fram installasjon av ny måler med bløff og feilinformasjon. Ofrene er el-overfølsomme og folk som ganske enkelt ønsker seg et sunnere hjem, men føler seg tvunget til å akseptere ny måler i sikringsskapet – til tross for at mange av dem får akutte helseplager og at skadevirkninger over tid. Og til tross for at det foreligger en dom som også binder nettselskapene til å gi en rett til fritak som nettselskapene ikke respekterer.

Nettselskapene utviser grov uforstand og argumenterer uetterrettelig. Det er skuffende.

Har du fått varsel eller har fått kuttet strømmen?

Dersom du har fått kuttet strømmen, eller har fått trusselbrevet fra nettselskapet med varsel om at strømmen kuttes om du ikke gir etter, har vi etter samtaler med advokat Hugo P. Matre følgende kommentar:

Lagmannsrettens dom gir entydig rett til fritak om dommens krav er innfridd. Dette er gjeldende rett, og gjelder både mikrobølget stråling og skitten strøm. Oppskriften for legeattest og egenerklæring som gir nettselskapet PLIKT til å gi fritak, finner du HER.

 1. Bruk denne oppskriften. Be om akutt-time hos fastlegen og gi legen kopi sammen med din egenerklæring. Han/Hun vil forstå. Om du møter veggen hos legen, så tak kontakt med Einar Flydal gjennom menyen på bloggen: https://einarflydal.com/hjelp/.
 2. Send søknad med attest snarest til nettselskapet.
 3. Om du alt har fått attest og fritak for AMS (senderdelen), men også vil ha fritak for skitten strøm, må du bruke denne oppskriften og søke på ny.
 4. Om du alt har fått attest etter denne oppskriften, men ikke får fritak for skitten strøm, kan du fremme krav om midlertidig forføyning for tingretten. Bruk malen du finner HER på bloggen om få dager. Du må da betale et gebyr på nær 4000 kr. Om du følger oppskriften og malen, dekker vi, dvs. aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!, gebyret for inntil de 5 første som melder seg. (Ta kontakt i menyen bloggen!)

Men husk at en midlertidig forføyning må følges opp med et søksmål! Du må regne med at du i neste omgang må gå til sak mot nettselskapet om ikke nettselskapet trekker seg. Nettselskapet vil trekke seg om det tror at dommen fra lagmannsretten vil bli stående eller fordi det ikke ønsker bråk.

Hvis du ikke vil kreve midlertidig forføyning, har du bare å tilpasse deg situasjonen mens du venter sammen med oss andre på Menneskerettsdomstolens avgjørelse, eller lage mest mulig bråk med andre midler. Råd om hvordan du beskytter deg mot elektromagnetiske felt får du blant annet i et nyttig hefte du kan laste ned fra firmaet EMF Consult ved å melde deg på på nyhetsbrev derfra.

Mal for krav om midlertidig forføyning kommer om få dager.

 

Einar Flydal, den 20. august 2023

PDF-versjon: EFlydal-20230819-AMS-Stromnettselskapene-bloffer-seg-fram-til-tvangsinstallasjoner.pdf

Referanser

Arthur Firstenberg: Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet, 2018 (451 sider + noter, referanser og stikkordsliste), 3. opplag. Bestilles HER.

Einar Flydal og Else Nordhagen: «Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa», Foreningen for EMF-reform, 2021 (285 sider). Bestilles som trykt bok HER, lastes ned HER.

EMF Consult AS, Hjortland, OM: Test av ledningsbundet spenningsstøy («skitten strøm») fra forskjellige generasjoner strømmålere, rapport 13.10.2021, PDF, med innledning av Einar Flydal og Else Nordhagen: «Skitten strøm» fra nye strømmålere: nøkkel til et helseproblem?, https://einarflydal.com/?sdm_process_download=1&download_id=69465

International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic Fields (ICBE-EMF). Scientific evidence invalidates health assumptions underlying the FCC and ICNIRP exposure limit determinations for radiofrequency radiation: implications for 5G. Environ Health 21, 92 (2022). https://doi.org/10.1186/s12940-022-00900-9

R.N. Kostoff, m.fl.: Negative helsevirkninger av 5G mobilnettverksteknologi under reelle forhold, fra Toxicology Letters 323 (2020) 35–40, norsk oversettelse. https://einarflydal.com/?sdm_process_download=1&download_id=65429