Uvitenheten om 5G: Kan man ikke vente mer av redaktøren i Forskning.no?

 

AcroRd32 04.06.2019 , 13.33.38 opr0005N.tmp - Adobe Acrobat Reader DC

Redaktøren til Forskning.no har i kraft av sin stilling en tyngde som ikke bør misbrukes. For slikt river ned den tilliten vi bør kunne vise media knyttet til forskning og vitenskap. 

Men redaktør Nina Kristiansen gjorde sannelig et iherdig forsøk i Aftenpostens Uviten-spalte den 28.5. – en spalte der hun og noen andre kjendiser fra forskningens verden tar for seg overtro, forskningsjuks eller ganske enkelt svak forskning. 

Det starter alt under overskriften. For de store, solide studiene på rotter såvel som mennesker, viser faktisk skader fra de aktuelle 5G-teknologiene… Og det gjør de små lab-studiene også.

Når slike folk lar seg  bruke til å spre åpenbar desinformasjon og usannheter på områder der de åpenbart ikke har kompetanse, driver de leserne over til de samme “alternative medier”  som de så angriper. Det er dette Nina Kristiansen gjør i forbindelse med 5G i Uviten-spalten. Floskler og main-stream synspunkter gjengis uten noen form for etterrettelig belegg.

To av dem som kjenner feltet atskillig bedre enn Kristiansen, er Thomas Middelthon og Ingrid Wreden Kåss. De har orientert seg i forskningen i en årrekke. Jeg gjengir nedenfor deres kommentarartikkel, som Aftenposten avslo å ta inn.

Nina Kristiansen hadde forresten kort før gjort det samme deprimerende stykke villedning på nettstedet hun er redaktør for, Forskning.no, ved å re-publisere et like svakt stykke journalistikk fra søsterorganisasjonen videnskab.dk («Frykten for 5G sprer seg på et uvitenskapelig grunnlag», forskning.no, 29.03.2019). Å få inn tilsvar var nytteløst, både på forskning.no og videnskab.dk. Henvendelsen til redaksjonene ble ikke en gang besvart. Mitt svar finner du som bloggpost 02.04.2019). 

Slik atferd smaker av kampanje, ikke av den vekt på sannhetssøking og etterrettelighet som gir forskning generelt, og Forskning.no spesielt, legitimitet som uavhengig kilde til kunnskap.

Einar Flydal, den 4. juni 2019

PDF-versjon: EFlydal – 20190604 Uvitenheten om 5G Kan man ikke vente mer av redaktøren i Forskning.no m Kåss & Middelthon

 

Uvitenhet fra Nina Kristiansen om 5G og mobilstråling

Av: Thomas J. Middelthon, siv. øk., styreleder i Folkets strålevern, og
Ingrid Wreden Kåss, master i filosofi og bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Nina Kristiansen sprer dessverre flere faktafeil om stråleforskning i sitt forsvar for 5G-utrullingen. Vi oppfordrer henne til å se nøyere på den forskningen hun har uttalt seg bastant om i Aftenpostens «Uviten»-spalte.

Flere byer og regioner i Europa – blant annet Brussel – stanser utrullingen av 5G fordi de er bekymret for helse og miljø etter advarsler fra en rekke fagfolk. Brussels miljøvernminister, Céline Fremault, har i denne sammenheng uttalt: «Brussels innbyggere er ikke forsøkskaniner hvis helse jeg kan selge for profitt». Hun mener tvilen omkring helsemessige konsekvenser er for stor. Lederen for det tyske strålevernet, Inge Paulini, har sagt at 5G-prosjektet bør stanses inntil virkningene av teknologien er utredet. Nylig har italienske myndigheter godtatt en dom som pålegger dem å iverksette en offentlig informasjonskampanje om risiko for skadevirkninger fra mobilstråling og om hvordan folk kan redusere eksponeringen. Samtidig har flere land i og utenfor EU de siste årene innført forbud eller restriksjoner for bruk av WiFi og mobiltelefoner i barnehager og skoler.

Men Nina Kristiansen mener åpenbart at hun har kunnskap til å friskmelde 5G og mobilstråling, til tross for advarsler og appeller fra en rekke internasjonale stråleforskere. Først siterer hun en artikkel som presterer å påstå: «Det finnes ingen forskning som støtter at 5G eller tidligere generasjoner mobilnett er farlig, hverken for mennesker eller dyr». Så innrømmer hun likevel at det finnes studier som viser skadevirkninger, men fremstiller det som at disse studiene motsies av forskningen som helhet, er små og kan avfeies. Hvis hun hadde brukt tid på å sette seg inn i forskningen hun uttaler seg om, ville hun oppdaget at ingen av disse påstandene stemmer.

Den som søker i forskningsdatabaser (f.eks. PubMed) og referansesamlinger, vil finne tusenvis av studier og metastudier som påviser skadevirkninger stråling fra trådløs teknologi under våre grenseverdier. For mange skadevirkninger – som DNA-skader, nervesystemskader og oksidativt stress – viser det seg at et stort flertall av tilgjengelige studier finner betydelig økt grad av slike skader.

Det er også enkelt å finne eksempler på svært store og kostbare studier som har påvist skadevirkninger. F.eks. kreftstudien til 25 mill. dollar fra USAs National Toxicology Program (NTP), som i 2018 fant klar evidens for ondartet kreft i hjerne og hjerte hos rotter. Det velrennomerte Ramazzini-instituttet har hatt omfattende og langvarige dyrestudier på både lavfrekvent og høyfrekvent stråling/EMF, og har nylig publisert funn som bekrefter NTP-funnene, og som påviste samme type kreft også på enda lavere strålenivåer. Den store, europeiske REFLEX-studien (2004), som ble gjennomført av 12 forskningsinstitusjoner på vegne av EU, fant betydelige DNA-skader av pulset mobilstråling på nivåer langt under våre grenseverdier. Også flere store epidemiologiske studier viser trender som er konsistent med funn av skadevirkninger i laboratoriestudier.

All stråling fra trådløs teknologi er dessuten klassifisert av WHOs kreftekspertorgan (IARC) som «mulig kreftfremkallende», gruppe 2B, og flere av IARC-ekspertene – så vel som flere andre forskere – har de siste årene etterlyst en strengere klassifisering.

Kristiansen hevder at kreft blant mennesker ikke øker. Det stemmer jo ikke. Det er mange typer kreft som øker, blant nettopp flere av de typene kreft som er påvist i laboratoriestudier på dyr. Tall fra kreftregistret viser at ondartet hjernekreft i panne- og tinninglapper, altså nær der vi gjerne holder mobiltelefonen, øker i Norge. Det samme ser man i mange andre land. Samtidig er det vist økning av kreft i f.eks. skjoldbruskkjertlen og spyttkjertlene. Også funnene av skader på fertilitet og nevrologiske skadevirkninger er minst like alvorlige som kreftfunnene.

Nina Kristiansen har ingen grunn til å harselere over dem som bekymrer seg for sine barns fremtid og ønsker en ansvarlig føre var-politikk. I det minste burde hun holde seg for god til å sammenlikne sine meningsmotstandere med folk som tror jorda er flat.

Referanser

1. Brüssel sier nei til 5G: Brussels miljøvernminister godtar ikke å selge folks helse for profitt:
http://www.brusselstimes.com/brussels/14753/radiation-concerns-halt-brussels-5g-for-now

2. Det tyske strålevernet vil ha en skikkelig utredning av 5G:
https://www.pnp.de/nachrichten/politik/3262266_Bundesamt-Vor-5G-Auktion-weitere-Forschung-zu-Strahlengefahr.html

3. Flere byer i Europa og USA vil stanse 5G:
https://takebackyourpower.net/5g-the-dominoes-are-starting-to-fall/

4. Italienske myndigheter dømt til å informere om skadevirkninger av mobilstråling.
La Republica om den italienske dommen:
https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/01/16/news/tar_ministeri_informino_sui_rischi_dei_telefonini-216696504

Engelsk omtale med lenker til den italienske dommen og pressemeldinger:
https://microwavenews.com/short-takes-archive/italian-decision-precaution

5. Andre lands føre-var-tiltak mht. stråling fra trådløs teknologi: Se for eksempel Frankrike, Kypros, Israel, Italia og Belgia:
https://ehtrust.org/policy/international-policy-actions-on-wireless/

Store forskerappeller:

6. EMF Scientists Appeal: https://www.emfscientist.org/

7. Stråleforskere mot 5G: https://www.5gappeal.eu/

8. Forskere, leger og andre mot 5G: https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal

Databaser, studier og litteraturgjennomganger

9. Lenker til flere kilder, bibliografier og databaser, noen med tusenvis av studier som finner skadevirkninger av stråling fra trådløs teknologi finnes på side 15 i følgende dokument (Kåss & Halmøy 2018):
https://www.dropbox.com/s/uj27lzl3vdifwx6/Kildesamling-2018-05-25.pdf?dl=0

10. Artikkel publisert i The Lancet som diskuterer skadevirkninger av stråling fra trådløs teknologi:
Bandara, P. & Carpenter, D. O. (2018). Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact, The Lancet, 2 (12), e512-e514 https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext

11. Hele 93 av 100 tilgjengelige studier viste oksidativt stress som følge av eksponering under gjeldende grenseverdier (oksidativt stress er knyttet til en rekke sykdomstilstander):
Metastudie:
Igor Yakymenko, Olexandr Tsybulin, Evgeniy Sidorik, Diane Henshel, Olga Kyrylenko & Sergiy Kyrylenko (2016). Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency radiation, Electromagnetic Biology and Medicine, 35:2, 186-202
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26151230

12. Et flertall av tilgjengelige studier (2014) viste DNA-skader:
Rapport: BioIntiative Working Group (2014). Genetic Effects of Non-Ionizing Electromagnetic Fields, Supplement 2014. [Prepared for the BioInitiative Working Group by Professor Henry Lai, PhD]:
https://www.bioinitiative.org/report/wp-content/uploads/pdfs/sec06_2012_genetic_effects_non-ionizing.pdf

13. Et flertall av tilgjengelige studier (2014) viste skadevirkninger på nervesystemet:
Rapport: BioIntiative Working Group (2014). Neurological Effects of Non-Ionizing Electromagnetic Fields: 2014 Supplement. [Prepared for the BioInitiative Working Group by Professor Henry Lai, PhD]:
https://www.bioinitiative.org/report/wp-content/uploads/pdfs/sec09_2012_Evidence_Effects_Neurology_behavior.pdf

(Se også: Om BioInitiative-gruppen og The BioInitiative report: http://www.bioinitiative.org/preface/)

14. En svært omfattende studie fra USAs National Toxicology Program (NTP) konkluderer med klar vitenskapelig evidens for ondartet hjernekreft (gliom) og nerveskjedekreft i hjertet (schwannom):
Den store dyrestudien fra USAs National Toxicology Program (NTP):
Studien: https://ntp.niehs.nih.gov/results/areas/cellphones/index.html
Omtale: https://www.newsobserver.com/news/business/health-care/article207112454.html

15. Store kreftstudier fra det italienske Ramazzini-instituttet

RF EMF (mobilstråling), bekrefter NTP-studien:
Falcioni et al. (2018). Report of final results regarding brain and heart tumors in Sprague-Dawley rats exposed from prenatal life until natural death to mobile phone radiofrequency field representative of a 1.8 GHz GSM base station environmental emission. Environ Res. 165:496–503. doi: 10.1016/j.envres.2018.01.037.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300367
Omtale: https://microwavenews.com/news-center/more-coincidence

[ELF EMF (lavfrekvente felt):
Morando Soffritti, Eva Tibaldi, Michela Padovani, David G. Hoel, Livio Giuliani, Luciano Bua, Michelina Lauriola, Laura Falcioni, Marco Manservigi, Fabiana Manservisi, Simona Panzacchi & Fiorella Belpoggi (2016) Life-span exposure to sinusoidal-50 Hz magnetic field and acute low-dose
γ radiation induce carcinogenic effects in Sprague-Dawley rats, International Journal of Radiation Biology, 92:4, 202-214, DOI: 10.3109/09553002.2016.1144942
Omtale:
https://microwavenews.com/news-center/ramazzini-animal-study ]

16. REFLEX-studien
Kortfattet beskrivelse av de viktigste funnene i en artikkel skrevet av studiens leder, Franz Adlkofer, finnes på side 8 i denne publikasjonen, samt referanser [9-14] på s 20:
https://www.icems.eu/docs/howsusceptiblearegenes.pdf
Lenker til de originale REFLEX-rapportene finnes blant annet her:
https://www.jrseco.com/eu-reflex-study-shows-dna-damage-caused-by-radiation-from-wireless-devices-and-mobile-phones/
Funnene i REFLEX-studien er også omtalt på dansk i den juridiske utredningen, «RESPONSUM om hvorvidt det vil være i strid med menneske- og miljøretlige regler at etablere 5G-systemet i Danmark» fra Østby Aarskog Advokatfirma, som er søkbar på nettet, eller som kan lastes ned herfra.

Epidemiologiske studier:

17. En rekke epidemiologiske studier på kreft og mobilbruk finnes i klikk-menyen under overskriften «Read the research showing increased cancer risk here» i denne oversikten over noen sentrale studier fra Environmental Health Trust, som er ledet av den amerikanske epidemiologen Devra Davis. Se også flere epidemiologiske studier under de andre typene skadevirkninger, spesielt under overskriftene «Fertility and reproduction» og «Behavioral Issues»:
https://ehtrust.org/science/research-on-wireless-health-effects/

18. Eksempel på nyere epidemiologisk studie på mobilbruk i svangerskapet og senere atferdsforstyrrelser hos barn:
Birks et al (2017). Maternal cell phone use during pregnancy and child behavioral problems in five birth cohorts. Environ Int. 2017 Jul;104:122-131. doi: 10.1016/j.envint.2017.03.024. Epub 2017 Apr 7.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28392066

Se også:
19. Lenker til flere bibliografier og forskningsoversikter om stråling og skader på mannlig og kvinnelig fruktbarhet finnes på s. 15 i denne Kildesamlingen:
https://www.dropbox.com/s/uj27lzl3vdifwx6/Kildesamling-2018-05-25.pdf?dl=0

20. Ikke-termiske virkningsmekanismer er påvist: En rekke faglige referanser på dette finnes blant annet i følgende metastudie:
Pall, M. L. (2013). Electromagnetic fields act via activation of voltage-gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects. Journal of Cellular and Molecular Medicine, 17(8), 958–965.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3780531/

WHOs kreftklassifisering:

21. WHO/IARCs klassifisering av all RF-stråling «mulig kreftfremkallende» som gruppe 2B (pressemelding, 2011):
https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf

22. Eksempler på eksperter fra IARC/WHO-panelet som hevder det er behov for strengere kreftklassifisering:

Dr. Anthony B. Miller:
http://www.sbwire.com/press-releases/cancer-expert-declares-cell-phone-and-wireless-radiation-as-carcinogenic-to-humans-849135.htm , her i en fagfellevurdert studie fra 2018: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475

Onkologen Lennart Hardell PhD:
https://lennarthardellenglish.wordpress.com/2018/03/27/national-toxicology-program-ntp-radiofrequency-radiation-carcinogenesis-in-rats-ntp-tr-595-and-mice-ntp-tr-596/ og her også i en fagfellevurdert studie fra 2017: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28401165

Tidl. forsker for det finske strålevernet, Adj. Prof. Dariusz Leszczynski (2014)
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2014/08/14/carcinogenicity-of-cell-phone-radiation-2b-or-not-2b/

23. Eksempler på andre forskere som mener strålingen er kreftfremkallende:

Forskningsdirektøren for det italienske Ramazzini-instituttet, Fiorella Belpoggi:
https://microwavenews.com/news-center/ramazzinis-belpoggi-interview

Også de foreløpig rundt 200 stråleforskerne som har undertegnet følgende appell mot 5G, refererer til økt kreftrisiko og grunnlag for strengere kreftklassifisering:
http://www.5gappeal.eu/the-5g-appeal/

Se også uttalelsene til NTP-forskerne, Dr. John Bucher og Dr. Ronald Melnick: https://www.newsobserver.com/news/business/health-care/article207112454.html

24. Økning av hjernekreft i panne- og tinninglapper, altså de delene av hjernen som eksponeres mest ved bruk av mobiltelefon og trådløst headset, viser tall fra det norske Kreftregistret.
Omtale (se også referansen til tall fra Storbritannia): https://einarflydal.com/2019/01/09/hjernekreft-utviklingen-i-norge-folger-mobilbruken/

25. Økning av kreft i skjoldbruskkjertelen og spyttkjertlene, se tall i Nordcan-databasen:
http://www-dep.iarc.fr/NORDCAN/NO/frame.asp

Se også:
Carlberg, M., Hedendahl, L., Ahonen, M., Koppel, T., & Hardell, L. (2016). Increasing incidence of thyroid cancer in the Nordic countries with main focus on Swedish data. BMC cancer, 16, 426. doi:10.1186/s12885-016-2429-4
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4937579/

26. Eksempler på kreftøkning i Norden og Europa
England:

Dramatisk økning av hjernekreft:
https://www.hindawi.com/journals/jeph/2018/7910754/

Danmark:
Sterk økning av hjernekreft:
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/01/hjarntumorer-okar-i-danmark-mer-an-fordubbling-sedan-1990/

Sverige:
Sterk økning av hjernekreft:
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/10/antalet-hjarntumorpatienter-okar-mycket-i-sverige/
Økning av kreft i hode og hals:
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2018/01/kraftig-okning-av-cancer-i-huvud-och-hals/
Kreft i øret og kreft i skjoldbruskkjertelen øker: http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2013/07/mobilanvandning-okar-risken-for-tumor-i-orat-visar-ny-svensk-undersokning/ og
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2016/10/lakare-bekraftar-stor-okning-av-skoldkortelcancer

27. Om hjernekreft hos unge i USA:
Ifølge. en studie fra American Brain Tumor Association (ABTA) er primærsvulster i hjernen og sentralnervesystemet nå den vanligste kreftformen i aldersgruppen 15–19 år og ondartet kreft i hjernen og sentralnervesystemet den tredje vanligste årsaken til kreftdød blant unge mellom 15 og 39 år: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4690545/

Millimeterbølger – flere studier finner skadevirkninger:

28. Omtale av og lenke til militærrapport fra 1977 (offentliggjort først i 2012), som finner svært alvorlige skadevirkninger – blant annet på huden og nervesystemet – fra millimeterbølger ved nivåer som tilsvarer den norske referanseverdien, som norske DSA hevder er helt trygg:
https://newsvoice.se/2019/03/hemligstamplad-rapport-5g-skada/
Selve militærrapporten er lagt ut her:
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2019/02/cia-millimeter-waves-1.pdf

29. Eksempel på nyere studie som advarer mot helserisiko knyttet til 5G og millimeterbølger:
Betzalel, N., Ishai, P. & Feldman, Y. (2018). The human skin as a sub-THz receiver – Does 5G pose a danger to it or not?. Environmental research. 163. 208-216. 10.1016/j.envres.2018.01.032.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29459303

30. Referanser til flere nyere studier som finner risiko for skadevirkninger fra 5G er oppgitt nederst i denne bloggposten:
https://einarflydal.com/2019/01/18/forskere-tverrvender-og-advarer-mot-5g/