AMS og stengningstruslene: Det virker å bruke advokatens formuleringer

Har du helsegrunner til å motsette deg utskifting av måleren? Og truer nettselskapet med å stenge strømmen? Eposter jeg får, viser at når du bruker advokatens formulering (bloggpost 08.10.2019), blir nettselskapene litt mer forsiktige. De vil jo slett ikke ha en sak på nakken der de må bevise at du ikke kan bli syk av AMS-måleren de vil installere. Det er ingen lett oppgave når det i alle land er folk som blir syke, og dette også lar seg underbygge og forklare biologisk av forskningsrapporter i fleng. Deres linje nå er å  opprettholde trusselen, mens de vet at vinteren står for døra og at de ikke kan stenge strømmen før til våren.

Et alternativ er å forsøke å overbevise kunden om at belastningen fra mikrobølgene ikke kan være til å bli syk av. I dagens dialog setter kunden kundebehandleren i MøreNett til veggs. Det kan være underholdende lesning:

Saken gjelder et ektepar med flere bygninger.  Kona er sterkt eloverfølsom og har fått legeattest. Hun kommer fra et land som slett ikke står tilbake for noen innen medisinfaget, og der mikrobølgesyke lenge har vært akseptert som en selvfølge innen skolemedisinen. Nettselskapet, MøreNett, vil at de ikke skal få fritak, men at de skal godta radiokommunikasjon fra flere AMS-målere i byggene sine, og argumenterer for at strålingen jo er så svak, sjelden og kortvarig. Men kunden vet beskjed.

I tillegg nekter ekteparet å betale gebyret. Begrunnelsen er enkel og grei. MøreNett krever forresten inn gebyret gjennom strømleverandøren. Dermed er det strømleverandøren, ikke netteier, som truer med inkasso – for manglende betaling av en “særtjeneste” som kunden slett ikke har bestilt. (Slik “gjennomfakturering” av gebyrer er visst heller ikke lov, er jeg blitt fortalt.) 

Du finner hele MøreNetts argumentasjon i fet brun skrift – med kundens kommentarer, som nå er stilet til daglig leder – nedenfor.

Skal vi få bukt med dette tullet, må AMS-målerne bort. Du bidrar til det ved å støtte aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! TRINN 2. Det er i gang nå. Det koster ikke mer enn du raskt sparer inn hvis gebyret blir vekk.

Gå til http://bidra.no/ams, meld deg på, og send utfordring til 10 du kjenner! Vi setter store mål, men deler opp slik at alle har råd til å bli med på dette spleiselaget.

Og stanser aksjonen underveis, blir det som er ubrukt av innsamlede midler sendt tilbake. Det er slik sett en temmelig risikofri investering.

 

Einar Flydal, den 6. november 2019

 

Hei,
Viser til deres brev av 22. oktober 2019 og hele den tidligere korrespondanse.
Det viser seg at De fremdeles svarer ikke på mine påstander. Da skal jeg svare på deres påstander:

Innføring av nye målarar er ikkje frivillig, men lovpålagt.
Man har plikt å vise til lovheimel ved en slik stadfesting av faktum at det er jeg som har plikt til å ha AMS måler i mine anlegger. Hvor er den?

Informasjon om stråling og helse
Test som er utført av en uavhengig tredjepart har konkludert med at våre målarar levert av Kamstrup har stråling godt under grenser for elektromagnetisk stråling.
Disse grensene er basert på gjennomsnittlig eksponering over tid og flate (ICNIRP 1998). De måler oppvarmingspotensialet. Dette er irrelevant målestokk for virkninger som skjer uten oppvarming. Argumentet er derfor helt uten verdi.

Målaren kommuniserer på frekvens i området 433-444 MHz. Løysinga med Kamstrup er basert på «innsamlarar» montert distribuert slik at vi klarer oss med maks 25% av sendestyrke som mobiltelefonar kan kommunisere med.
Dette er en sammenlikning av epler og pærer:
Er det brukt samme målemetode (e.r.p. eller e.i.r.p.) når de to sammenliknes? Kom med tallene så det lar seg kontrollere!
Det sammenliknes hvor stor sendestyrke Kamstrup-måleren kan klare seg med – noe som er stedsavhengig og varierer og endrer seg f.eks. antakelig ved forstyrrelser fra tordenvær, når det skjer omkonfigureringer, etc – med hva som er maks sendestyrke fra mobiltelefoner.
Det er dessuten en irrelevant sammenlikning, så lenge vi snakker om virkninger der sendestyrke ikke behøver å ha vesentlig betydning for den biologiske virkningen. Om andre faktorer som påvirker biologien og gir folk akutte symptomer, se Grimstad og Flydal: Smartmålerne, jussen og helsa, fra side 99. (Er tilsendt alle nettselskapene v/ daglig leder, og kan lastes ned fra http://einarflydal.com)

Frekvens er lav samanlikna med GSM og 4G.
Det betyr at grenseverdiene er strengere, men er forøvrig irrelevant, ettersom de gjelder oppvarmingspotensialet.

Kamstrup sender med sterkt redusert tal på «Beacons». NKOM har målt 164 signal per dag og med snitt sendetid på 3,28 sek TOTALT per døgn.
Få beacons (fyrtårnsignaler) er fint, men ikke godt nok for å hindre fysiske plager hos dem som reagerer akutt på slike EMF. Uten maskenett (med den nederlandske løsningen) kunne antallet vært 0-1 per døgn.
Samlet lengde på signaler over døgnet er uten betydning. Se argumentasjonen over.

De to andre leverandørane i Norge har 20766 signal / 6,92 minutt, og 227 signal / 4,56 sekund. Vi i Mørenett opplever teknologien som dei nye målarane som heilt ufarleg, og vi har AMS i våre eigne heimar.
Det er fint for dere. Hos de fleste kommer ikke reaksjonene før etter lang tid, og hos mange aldri noen gang. Det er derfor lurt å være føre var.

Det er bekrefta av Helsedirektoratet at signala frå dei nye målarane er heilt ufarlege
Helsedirektoratet har ikke kompetanse på dette og ikke bemanning, og refererer kun til DSA, som kun forvalter et regelverk og selv ikke har medisinsk kompetanse. Hdirs uttalelser om slikt har derfor ingen vekt.

Dei nye målarane har stråling som er 0,0001 promille av anbefalte grenseverdiar frå ICNIRP. Desse grenseverdiane inkluderer også en betydeleg margin i forhold til helseskadeleg effekt. Til samanlikning vil eksponeringa for elektromagnetiske felt frå en trådlaus ruter med en gjennomsnittleg utgangseffekt på 0,05 W være cirka 0,4 ‰ i éin meters avstand. Sendetid på denne er normalt betydeleg høgare enn hos ein AMS målar.
Dette er irrelevante målestokker. Ref. argumenter og dokumentasjon over.
Målaren er CE-merket og oppfyller derfor alle relevante europeiske og nasjonale krav, inkludert krav relatert til helse i forbindelse med elektromagnetisk stråling. Eg veit ikkje om ei einaste sak med dokumenterte helseplager p.g.a. ny AMS målar. Dersom di kona opplever ubehag, må dette ha andre årsaker enn straummålaren.
Nei, det må ikke det. Det foreligger mengder av dokumentasjon på at helseplager oppstår selv ved meget svak slik stråling. Du kjenner sikkert til reumatikere som kan fortelle deg om at været vil endre seg før det skjer. Forskningen det vises til i Grimstad og Flydal 2018, forklarer at dette er samme mekanisme som får enkelte til å bli syke av trådløs AMS.
Dere har valgt et uakseptabelt teknisk system, og forsøker å fraskrive dere ansvaret og overføre kostnadene til kundene. Det holder ikke.

Gebyr
I dialog med andre nettselskap og bransjeorganisasjonen Energi Norge, kjem det fram at Mørenett er av selskapa med lågast gebyr for sjølvavlesing. I denne kundegruppa er det dessverre mange som er lite opptatt av å utføre målaravlesing. Dette gir oss unødig ekstraarbeid, og dessverre ofte feil på faktura som seinare må rettast opp i. System for manuell avlesing fungerte for einskilde kundar, men vi har kundar som verken les av målar når dei flyttar inn eller ut. Vi har kundar som nesten aldri les av målar. Vi må stadig korrigere avrekningar, når det til slutt dukkar opp ei avlesing. Det kan dessverre ofte verte høge beløp på faktura, og set både kunde og oss i ein vanskeleg situasjon. Vi i Mørenett ser derfor positivt på ei lovpålagt innføring av nye målarar med langt betre kvalitet på faktura som resultat. No har Norge oppretta Elhub for elforsyninga frå 28.02.2019 (www.Elhub.no). Dette kan du samanlikne med ordninga BBS for bankane.
BBS kan benyttes både trådløst og via kablet nettverk. Kunden kan velge bort trådløse betalingssituasjoner.

Norsk elforsyning skal opp på eit nytt nivå med tanke på kvalitet, korte tidsfristar, og funksjonalitet. Sentralt i denne satsinga står den nye målaren med kommunikasjon. Å ha gamle målarar med manuell avlesing vil ikkje vere velfungerande i den tida vi går inn i. Gamle manuelle målarar genererer no behov for spesialløysingar, redusert kvalitet, ekstra tidsbruk og unødige kostnadar i fleire ledd. Gebyret har lovheimel i Forskrift om kontroll av nettverksemd § 17-6. Gebyret er innført for å dekkje ekstrakostnad med å handtere manuelle prosessar og gamle datasystem, når det er lovfesta at alle skal over på ny teknologi og ny automatisert rutine. Vi har ikkje prisa inn kostnaden med å sende målarmontørar ut på lovpålagt manuell kontrollavlesing, inkludert bomtur som naturleg vil oppstå. Difor må vi ta nytt standpunkt til gebyret i 2020. Vi opplever det som rettferdig at den som påfører samfunnet ein kostnad, må betale for seg.
Og vi som kunder opplever det som rettferdig at nettselskapene ikke skal få lov til å påføre oss en helseplage eller en økt helserisiko, og at vi slett ikke skal betale ekstra for å beskytte oss mot at det skjer.

Alle kundar med målar utan kommunikasjon, vil i åra som kjem måtte dele på kostnaden med dei gamle manuelle systema gjennom gebyr. Etter kvart som det vert færre kundar utan kommunikasjon til målar, vil kostnaden fordelast på stadig færre kundar. Du kan lese på Norges vassdrags- og energidirektorat sine sider om gebyr, her: https://www.nve.no/stromkunde/gebyr-for-manuell-avlesing/
Det er ikke åpenbart at vi snakker om en særskilt tjeneste. Det gjenstår å se hva som blir utfallet her.
Spørsmålet om hvordan vilkåret «særskilte tjenester» skal forstås er ikke behandlet i rettspraksis eller juridisk teori.
Etter min oppfatning må vilkåret «særskilte tjenester» forstås som tilleggstjenester til de alminnelige nettjenestene, altså nærmere angitte tjenester som forbrukeren frivillig bestiller som tillegg av nettselskapet. Kostnader forbundet med de alminnelige nettjenestene, altså tjenester som kreves for å levere strøm frem tit forbrukeren, skal dekkes av nettleien.
Ifølge nettleieavtalen har jeg avlest og meldt inn alle mine avlesinga i over 37 år. Skal jeg også kreve avlesingsgebyr for denne tjeneste?
Jeg betaler både strøm og nettleie. Jeg avviser bare betaling for avlesingsgebyr. Jeg klarer lese, avlese og skrive på deres internettside selv og uten påminnelse slik det skjedde alle de tidligere årene.

Det vert ikkje gitt fritak for gebyr, uavhengig av eventuell legeerklæring.
Jeg er klar over at Nettselskapene er slett ikke pålagt å sende ut noen person årlig for å lese av målerne hos dem som ikke har AMS. De har rett, men slett ikke plikt, til å foreta avlesning hos kunden.
Det framgår tydelig avregningsforskriften. Alle målere skal avleses minst en gang i året, står det. Men det står slett ikke at nettselskapet må ut og inspisere selv.
Jeg oppfatter derfor regnestykkene der de legger inn kostnader BÅDE for å sende ut en mann, OG for å opprettholde registreringssystemene for at jeg skal kunne legge inn avlesningene selv, UTEN Å TREKKE FRA min andel av kostnadene til AMS-systemet som jeg ikke har, for grovt press, falsk argumentasjon, og forsøk på å skaffe seg en høyere kostnadsbase.

Elklagenemnda har behandla liknande sak, og gitt Nettselskapet medhald i bruk av fråkopling frå nettet som verkemiddel.
Elklagenemnda har forutsatt at helse ikke er en relevant innvending, og har bare vurdert saken utfra et privatrettslig kontraktsforhold, og har utfra leveringsplikten. El klagenemnda er heller ikke noen rettsinstans, men gir kun en vurdering. Denne hviler her på feil premisser.

Mørenett vil i 2020 vurdere fråkopling frå nettet som tiltak mot kundar som bryt nettleieavtalen med oss.
Jeg har ikke noe nettleieavtalen som inneholder installering av AMS måler. Standardavtale omfatter ikke heller en slik installering.
For dere begynner vurdere frakopling min anlegg fra nettet, krever forklaring på hvordan og hvorfor
den opprinnelige faktura fra 25.03.2019 med nummer 1001781621, der en av postene var kravet på kr.1875,00 som het gebyr avlesing, (den som var bestridd av meg og ikke betalt), kunne forandre seg
vesentlig i faktura Purring/inkassovarsel fra 15.10.2019 nr.5000183656 med henvisning til faktura nr. 1001781621 til krav på manglende betaling for faktura på kr. 1865,59 delt på Kraftleveranse kr.215,05 og Viderefakturert Nettleige på kr. 1701,07.
Dette er ikke vanlig skrivefeil. Hvordan kaller vi slike ting?
Jeg har ikke noe manglende betaling på Kraftleveranse eller viderefakturert Nettleie!
Jeg gjentar igjen: jeg har betalt strøm og nettleie!
Jeg betaler dette som jeg skal betale og dere mangler grunnlag til frakopling av strøm.
Jeg har ikke bestilt noe særskiltetjenester.
Dere handler i strid med Grunnlova § 93 “enhvert menneske har rett til liv ingen må utsettes for tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff”.
Først påfører dere meg umenneskelig stress, seinere nedverdigende behandling med å behandle meg som en idiot og til slutt skal dere fratra meg et livsviktig, men monopolisert gode som heter strøm.
I Grunnlova § 112 heter det “en hver har rett til et miljø som sikrer helsen.”
Hvorfor påberoper dere dere rett til ødelegge miljøet i min omgivelse og mitt hus?
Dere er kjent med at kona mi måtte si opp en hybelleilighet hun brukte i jobbsammenheng på grunn av overfølsomhet mot stråling. AMS er helsefarlig for henne/oss.
§ 92. “Dei statlege styresmaktene skal respektere og tryggje menneskerettane slik dei er fastsette i denne grunnlova og i traktatar om menneskerettar som er bindande for Noreg.”
Min søknad om fritak fra AMS måler som kan skade helsa mi, er ikke behandlet, mens jeg istedet bare får trusler tilbake.
Med hilsen
N.N.