En sak til høytlesning i det nye Samarbeidsforumet for EMF i forvaltningen?

AMS - sovemiddel

Samme sak i alle ICNIRP-land

Helse- og omsorgsdepartmentet har opprettet et nytt samarbeidsforum. Det skjedde som resultat av alle innspillene til Folkehelsemeldingen som handlet om AMS-målere og andre mikrobølgekilder som Strålevernet verner om, men folk blir syke av.

Her får du servert et brev til Hafslund Nett som kan egne seg for høytlesning i forumets første møte, som skal være den 7. november. Det er ett av mange fortvilte rop om hjelp fra et menneske som er offer for at Strålevernet og Helsedirektoratet lar seg føre bak lyset av at trådløsnæringen er satt til å passe havresekken i WHO:

Det lille kontoret The International EMF Project som består av en ingeniør som er antennespesialist og hennes sekretær, har nemlig – utrolig nok – ansvaret for utformingen av WHOs retningslinjer for nasjonale strålevern. De to gjør ikke jobben alene. Med seg har de et kobbel medlemmer fra ICNIRP – en tysk stiftelse. Disse folkene vurderer forskningen som finner slike symptomer som denne brevskriveren har, for å være umulige. De tilhører klassen av “jorden-er-flat”-forskere som ikke har satt seg inn i – eller ikke vil sette seg inn i – moderne biologisk forskning på feltet, og de går konsekvent imot en føre-var-politikk.

Det store gross av forskere på feltet finner derimot slike reaksjoner godt forklarlige som ren biologi, og finner støtte for det i funn som har vært gjort gang på gang siden forskningen på elektrisitetens biologiske virkninger tok til. Se f.eks. min bloggpost 8.1.2019 og i Arthur Fistenbergs bok “Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet, Z-forlag, 2018.

Hvordan grenseverdiene settes fra ICNIRP og fram til det nasjonale strålevernet, dissekeres i den nye boka «5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø» (Einar Flydal og Else Nordhagen (red.), 590 sider, Z-forlag, 2019, mer om den HER.)

Brevskriverens akutte problem er at Helsedirektoratet har gitt leger påbud om ikke å skrive attester som sier at pasienten reagerer på radiokommunikasjonen fra AMS-målere. For det kan ikke gå an i følge dogmene som norsk helsevesen bygger på. Dermed nektes hun fritak. For det mener HafslundNett at man ikke kan gi uten legeattest. For det har NVE sagt – med henvisning til Helsedirektoratet og Strålevernet. Tre juristutredninger sier derimot at Helsedirektoratet ikke har lov til å gi et slikt påbud.

Altså nok en grunn til å støtte opp om aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! HER.

Her har du brevet – i anonymisert versjon. Kanskje noen kjenner noen som kan være så snille å ta det opp under forumets møte?

 

Einar Flydal, den 6. november 2019

———————————————————————————————————————-

N.N.
XXXXveien nn
05nn  OSLO

Hafslund Nett AS
Postbok 990, Skøyen
0247  OSLO
epost: espen.kvaleng2@hafslund.no

Oslo, 01.11.2019

SØKNAD OM FRITAK FRA DEN TRÅDLØSE KOMMUNIKASJONEN I AMS/SMARTMÅLER

Undertegnede, N.N., søker herved om fritak fra smartmåler, da jeg reagerer på elektromagnetiske felt.

Eksponering for elektromagnetiske felt gir meg helseplager: Jeg fikk i 2004 en hodeskade som resulterte i at jeg blant annet reagerer sterkt på elektromagnetisk ståling. Jeg kan omtrent ikke sitte foran en pc, ikke snakke direkte i en telefon, bruker ikke tv, DAB+ radio, heller ikke bruke smart klokker mm. Wifi er kun på hos meg når det trengs, ellers er det avslått og jeg bruker heller ikke Bluetooth. Har også måtte gå til innkjøp av diverse for å redusere EMF.  Jeg kan kun oppholde meg på kortere tidsrom i nærheten av AMS målere med aktiv kommunikasjonsmodul. Da blir helsetilstanden min forverret. Det som oppleves av meg er blant annet mageproblemer, hodepine, hodet får økt innvendig temperatur, mister følelse i først fingrer, så hender og noen gang armer,  blir sliten, desorientert, svimmelhet, lavt blodtrykk, hukommelsesproblemer, tinittus, begynner å blø neseblod, får tåkesyn og blir aggressiv. Kroppen vår, som annet i vårt univers, har elektromagnetisk felt, og alle elektromagnetiske felt påvirker hverandre. Noen mennesker er mer følsomme/bevisste for den kommunikasjonen enn andre. Vi blir alle påvirket, bare det at ikke alle påvirkes likt og er klar over en slik kommunikasjon. Jeg er blitt veldig følsom for ulike frekvenser etter hodeskaden inntraff, og merker godt hvordan enkelte frekvenser kan påvirke i en positiv retning og andre i en negativ retning.

Stråling fra trådløs kommunikasjon via smartmåler har på denne bakgrunn betydelige negative helsevirkninger for meg, og vil forverre helsetilstanden min. Dette er akutte reaksjoner som kommer i tillegg til det generelle risikobildet fra slik eksponering over tid, og kan i seg selv medføre langtidsskader eller forsterket el-overfølsomhet.

Jeg kjenner min kropp godt og kjenner forandringer etter eksponering for AMS/smartmålere. Dette skremmer med tanke på langtidsvirkninger.

Fra min lege har jeg mottatt vedlagte uttalelse fra da jeg ba om en legeattest. Erklæringen viser til Helsedirektoratets restriksjoner for utstedelse av legeuttalelser i forbindelse med søknader om fritak for AMS-måler.. Vedlegg IMG_001 (Uttalelse fra lege 23.10.19)

Som blir påpekt i epost datert 28.oktober så har andre naboer fått installert slik måler. Det betyr ikke at jeg trenger. Det er heller ikke noen krav til legeerklæring slik det påstås fra deres side. Heller ikke har nettselskaper hjemmel i loven til å kreve ekstra gebyrer, ei eller til å stenge strømmen. Legger ved dokumentasjon på alt dette.

I forskriften om smartmålere (AMS-forskriften, som forøvrig kun regulerer nettselskapenes plikter, og IKKE privatpersoner/boligeieres plikter) Kapittel 4. § 4-1 står det følgende:

Nettselskapene har ikke plikt til å installere AMS dersom:
a) forbruket i målepunktet er lavt og forutsigbart
b) installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker

I mitt tilfelle er både punkt a) og punkt b) oppfylt. Dette innebærer at det IKKE foreligger noe grunnlag for Hafslund Nett AS til å forsøke å få smartmåler med aktiv kommunikasjonsmodul installert i mitt hjem. Dagens avlesning av eksisterende installerte strømmålere skjer i dag med et minimum av kostnader for kraftleverandørene og bør beholdes som de er. Men som sagt, jeg kan takke ja til AMS måler uten aktiv kommunikasjonsmodul.

Vedr. privatpersoners/boligeieres – av bransjen forsøkt påståtte – plikter, så gjør jeg oppmerksom på følgende:

1) AMS smartmålere (i ulike varianter, og tilhørende teknologi) vil utgjøre en unødig og uakseptabel helserisiko for meg, så vel for besøkende (og naboer).
2) AMS smartmålere (i ulike varianter, og tilhørende teknologi) vil tilrettelegge ytterligere for myndigheters og bransjens nærmest totale invasjon og overvåkning av folks privatliv. Fullstendig uakseptabelt for meg. https://einarflydal.com/2017/10/09/skitten-strom-gir-smartmalerne-overvakningsmuligheter/

3) AMS smartmålere (i ulike varianter, og tilhørende teknologi) er sterkt mistenkt å utgjøre en tilsvarende helserisiko for dyreliv, planteliv, insekter og miljøet generelt. Jmf  Europarådet Resolusjon 1815. En slik samfunnsutvikling kan jeg ikke støtte, og jeg henviser videre til “føre-var-prinsippet” i Grunnlovens §112.

4) Jeg påberoper meg beskyttelse av Grunnlovens §102, §112 og §113.

Mitt kjennskap til den store mengde advarende fagfellevurderte helseforskning er kilde til alvorlig bekymring og ubehag, spesielt relatert til tanken om selv å skulle få et slikt beviselig helseskadelig stråleapparat installert i eget bomiljø. Jeg opplever dette i sum som mer enn en vesentlig ulempe, noe jeg ikke kan akseptere.

Ovenstående begrunnelse tilfredsstiller de krav til fritak som er satt i forskriften: vesentlig ulempe, med vekt på det helsemessige.

For å slippe ytterligere diskusjoner og unødig korrespondanse om saken tar jeg også med følgende:

Jeg er kjent med nyere etterforskning foretatt av ekspertfirma EMF-Consult og sivilingeniør Jostein Ravndal, som viser at “smarte” målere har sterkere strålingseffekt (effekttettehet) enn mobiltelefoner, noe som totalt tilbakeviser Statens Strålevern’s, NVE’s og kraftnettbransjens markedsførte påstander om at “AMS-målere stråler mye svakere enn mobiltelefoner”.  Se https://smartskandalen.info/2017/12/sivilingenior-jostein-ravndal-om-statens-stralevern-og-kraftnettbransjen-stralesammenlikninger-til-stryk/

Jeg er også klar over at de “smarte” målerne sender til alle tider på døgnet (hvert 0,6 sekund for Aidon-målerne), altså ikke bare når de innsender data til nettselskapet, og at de sender sterke pulser, uansett om de benytter maskenett [rettet fra WiFi, EF], mobilt bredbånd eller sender via strømnettet. Slik pulsing er i praksis og i forskning gjentatte ganger konstatert å være sterkt bio-aktivt. Dette dokumenteres f.eks. i retningslinjene og grenseverdiene fra den europeiske forening for miljømedisinere, EUROPAEM (Se vedlagt dokumentasjon).

Jeg viser også til at det foreligger sterke oppfordringer både fra Europaparlamentet, fra forskere verden over, og fra tallrike medisinske konferanser om snarest å få satt ned statlige grenseverdier for mikrobølget stråling vesentlig av hensyn til allmenn helse, til el-overfølsomme og til miljøet generelt. Jeg er også kjent med at WHOs kreftforskningsavdeling, IARC, i 2011 klassifiserte all mikrobølget stråling som «2B mulig kreftfremkallende for mennesker»  Se vedlegg.

Følgende sak i tillegg, er så alvorlig at den alene er grunn nok til å totalt avvise «smartmålere»: https://einarflydal.com/2017/05/19/smartmalere-pavirker-hjerterytmen/ Hvor lenge lever folk hvis bomiljø og øvrige samfunnsdeltakelse påfører en slike regelmessige hjerterytmeforstyrrelser flere ganger i timen (kanskje hvert minutt eller sekund), 24 timer i døgnet, alle dager i uka og året rundt?

Jeg er fullt klar over at Statens strålevern, helsesektorens faginstans, utrolig nok hevder; “at forskningen ikke påviser slik helserisiko, og at mikrobølget stråling fra «smartmålere» er langt under gjeldende grenseverdier og derfor ufarlig.” Men jeg er også kjent med at disse grenseverdiene baserer seg på ICNIRPs retningslinjer fra 1998, som kun skal beskytte mot akutt oppvarming og hallusinasjoner, og at disse grenseverdiene baseres på oppvarmingspotensialer, slik at virkningene av lavfrekvent pulsing/ikke-ioniserende stråling ikke fanges opp – altså basert på foreldet og utilstrekkelig forskning. Jeg er også kjent med at de «forskningsgjennomgangene» som fortsetter å legitimere disse grenseverdiene, er under meget sterk internasjonal faglig kritikk. (Se vedlagt dokumentasjon)

Kort om gruppesøksmål:
På en pressekonferanse den 16. mai ’17  inviterte en gruppe franske advokater, medisinere og interesseorganisasjoner til gruppesøksmål mot den franske stat på grunn av helsevirkninger, krenkelse av privatlivet, og feilaktig avregningsmetode. En dom har alt pålagt fjerning av en «smart» vannmåler i Grenoble på grunn av helsemessige skadevirkninger. https://einarflydal.com/2017/05/30/smartmalere-gruppesoksmal-forberedes-i-frankrike/

Kort om helseforsikring:
Flere store internasjonale forsikringsselskaper, bl.a. Lloyds of London, Swiss Re, AUVA Austrian Insurance Co.’s, CSS Insurance og Telstra, vil ikke lenger forsikre mot skader fra elektromagnetisk stråling, selv når strålingen er under grenseverdiene. Disse forsikringsselskapenes risikovurderinger finner dere her:
https://www.e-stress.dk/forsikringsselskaber

Kort om brannfare ved smartmålere:
I Canada ble det i 2014 meldt at 105000 smartmålere skulle tas ned etter flere eksplosjoner og myndighetene konkluderte med at det utgjorde en så stor fare for borgerne at det ikke lenger var forsvarlig å bruke dem.  Jeg er også kjent med at Brannvesenet og norske forsikringsselskaper i flere artikler i norske aviser har gått ut og advart mot konsekvensene av å installere disse målere, nemlig at målerne og tilhørende effektprising på strøm vil presse strømforbruket over på tider hvor folk sover eller ikke er hjemme, noe som øker skadeomfanget forbundet med brann.

Kort om Hafslund Nett AS’s opplysningsplikt og etiske samfunnsansvar:
Jeg benytter anledningen til å påpeke Hafslund Nett AS’s opplysningsplikt og etiske samfunnsansvar, noe jeg ikke kan se at selskapet har overholdt i relasjon til utsendt markedsføring av “smartmålere” og installasjon av disse hos selskapets kunder. Det er betenkelig å se at Hafslund Nett AS i markedsføringen ikke nevner et eneste ord om – for bransjen formodentlig velkjente – potensielle helserisikoer, helsereaksjoner og om teknologiens potensialer for privatlivskrenkende overvåkning, ei heller informerer kundene om disses faktiske lovlige mulighet til å takke NEI til slik installasjon.

OPPSUMMERING:
Alle disse usikre momentene rundt smartmålere som i høy grad påvirker menneskets privatliv, helse (ikke minst min helse i negativ retning) samt sikkerhet medfører at jeg ikke ønsker AMS måler med aktiv kommunikasjonsmodul installert i XXXXveien NN.

Vennligst bekreft undertegnede datert mottak av denne email og registrer i Hafslund Nett AS’s egne systemer at
Kundenr: 37nnnn, Målernr: 59nnnn, skal kun få installert AMS måler med deaktivert kommunikasjonsmodul.
Min målestand er nå på: 47101 og kan nå anses som avlest (altså ikke umålt og kan heller ikke bli betraktet som ulovelig uttak av strøm, jmf epost datert 28.10.19).

Eventuelt avslag vil bli anket til NVE med kopi til Fylkeslegen.
Med vennlig hilsen

N.N.

Antall vedlegg 10