AMS-målerne for retten: julerapport med videosnutt

nisse

God jul!

Her kommer en liten statusrapport om aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! før jula setter inn. Vi er for lengst i gang med flere juridiske løp i parallell. Flere av dem vil ha stor generell verdi, og én av dem er en pilotsak vi regner med vil gå for tingretten:

Vi har flere ulike løp i gang som vi tror vil gi samspillseffekter. De forløper på helt ulike måter i ulike deler av retts- og forvaltingssystemet. Vi vil ikke gå ut med hvilke de er før de er kommet lengre i prosessen, men vi kan nevne ett: prosessvarsel er sendt til Tensio, tidligere TrønderEnergi, med utkastet til krav om midlertidig forføyning overfor selskapet vedlagt. Man er nemlig pliktig til å gi motparten en slik anledning til å endre standpunkt slik at saken løses. Men skulle det skje at Tensio trekker seg, vil vi komme med en ny, likelydende sak, kanskje mot samme selskap, og skulle selskapet så trekke seg i den også, ville det bety en innrømmelse som vil bli brukt til å utløse et skred av tilsvarende saker. Derfor tror vi ikke at Tensio trekker seg.

Vi har flere aktiviteter som bør i gang i januar, men som i dag står stille på grunn av manglende kapasitet. Så langt er disse definert og så vidt under utforming, men mangler mannskap:

  • Dyreforsøk der vi observerer reaksjoner hos smådyr på eksponering fra mikrobølgene fra AMS-målere. Flere rapporter tyder på betydelige skadevirkninger. Lar de seg reprodusere under kontrollerte forhold?
  • Teknisk analyse av målere for å kartlegge “skitten strøm” og andre sider som gjør at selv AMS-målere uten sender åpenbart har plagsomme biologiske virkninger på enkelte. Kan disse knyttes til skitten strøm, dårlig jording, vagabonderende strøm, eller hva?
  • Observasjon av blodplater med mikroskop med en spesiell belysningsteknikk som kalles  dark field microscopy etter eksponering for AMS-måler: Poenget er at man lettere kan se om blodplatene deformeres og skades og om de danner rouleaux-effekter, noe man finner på flere videoer på nettet. Lar dette seg reprodusere som direkte, kontrollert virkning av eksponeringen?

Vi åpner innsamling for fortsatte innbetalinger/avdrag så snart vi rekker. Kanskje skjer det denne uka.

Vi står overfor uhyre sterke motkrefter, som vi jo vet, og disse overser ganske enkelt alle slags innvendinger og forsøker å valse ned den motstanden som finnes. Men vi ser også at i AMS-saken gir flere av nettselskapene i praksis delvis etter på detaljer som gjelder helsesiden og det fins dem som var tidlig ute og advarte mot valget av trådløs teknologi. Teknisk personale hos kundeservice er i flere av nettselskapene villige til å gjøre enkelte tekniske tilpasninger som kan dempe de akutte helsevirkningene fra målerne noe, for de skjønner jo at noe er galt. Men når sakene løftes til ledelsesnivå, låser det seg: ingen innrømmelser skal tydeligvis gjøres. Fanden skal tydeligvis ikke få lillefingeren, slik at det kan brukes mot selskapet seinere. Og skal det treffes noen avbøtende tiltak, f.eks. at en antenne skal flyttes utenfor husveggen for å øke avstanden til sove- og oppholdsrom, da er det kunden som skal bære kostnaden.

I tillegg skal alle som ikke har skiftet til AMS – altså til ny måler med trådløs sender, siden det er den kommunikasjonsteknologien nettselskapene har valgt – betale et gebyr som nå i hovedsak skal dekke – i forkant – at nettselskapet en gang per år skal sende ut en person som skal lese av måleren – altså en ordning som nettselskapet kvittet seg med for 50 år siden, og slett ikke har fått noe pålegg om å gjeninnføre og neppe heller noen planer. For hvorfor skulle de det når erfaringen over 50 år er at det ikke trengs annet enn i enkelte spesielle tilfeller? Rene skremsler, altså. (Ett selskap har skjønt at dette er urimelig, og har ikke innført noe slikt gebyr, har vi fått høre.)

Så selv om en samarbeidslinje for å dempe eller løse den helse- og miljøskadelige siden ved AMS-målerne hadde vært å foretrekke, har den sine store begrensninger: skadevirkningene blir bare dempet eller fjernet så lenge det ikke fører til innrømmelser av den valgte teknologiens skadevirkninger, ikke koster nettselskapet noe, og ikke forstyrrer eller skader den kontinuerlige nettovervåkningen som den stadige radiokommunikasjonen i maskenettene skal sørge for.

Vi har lagt til grunn for vår strategi at i det juridiske løpet er man så godt som garantert å gå på et tap hvis man går “head on” og f.eks. går til sak mot myndighetene for å ikke føre en føre-var-politikk eller for å ha en uriktig oppfatning av sammenhengen mellom eksponering og helsevirkninger. Dommere klarer vanskelig å avsi en dom som går mot ansvarlig myndighet på et område de ikke selv behersker. Det fins heller ingen slik utbredt forståelse for saken at opinion eller politikere vil overstyre forvaltningens meninger. De kan ikke nok om dette.

Det gjelder i en slik situasjon å gå for de seirene som er lette å sikre seg, nøye seg med små juridiske seire, og så fortsette derfra. Det er nødvendigvis et løp som tar tid. Vi skal gi nye statusrapporter så snart det er mer vi kan melde.

 

Einar Flydal, Per Halle, Torleif Dønnestad den 19. desember 2019 (supplert 20.12.)

PS. En sentral kildesamling for dem som vil sette seg inn i sakens faktum, vil bli den nye 5G-boka, for den handler slett ikke bare om 5G, men også om mikrobølget stråling fra andre kilder, som f.eks. AMS-målere. Første opplag går mot slutten.

Her finner du en liten video om boka:

 

Du kan godt laste ned og spre videoen i alle de kanaler du måtte ønske. Det gjør du her:

og så velger du de tre prikkene og “Last ned” nederst i høyre hjørne av videoen.
376 Nedlastinger

Du kan bestille boka HER.