AMS-målerne: Her er ekspertrapportene

Hirschl sammenlikning

Stråling fra mobiler og fra smartmålere: to ganske ulike bilder

Spillet om AMS-målerne er et narrespill. AMS-innføringen gjør folk syke og påfører samfunnet store kostnader. Det har sentrale myndigheter og strømselskapenes ledelse for lengst forstått hvis de overhodet har brydd seg.

Våre jurister jobber med saken også i julehelgen…

Jeg jobber litt, jeg også: For eksempel har jeg – «with a little help from my friends» – samlet sammen noen rapporter og ekspertvitnemål som er laget om AMS-målere andre steder i verden. Lista er lang, men kunne godt vært lengre, for det pågår så mye kloden rundt at det ikke er lett å få oversikt.

Som i det nederlandske miljøsøksmålet, der miljøbevegelsen nylig vant over staten, er vår linje å offentliggjøre bevismaterialet i forkant – så langt det praktisk lar seg gjøre. Det skal være åpent tilgjengelig for alle og enhver. Sist i denne bloggposten finner du derfor listene som advokatene nå har.

Kort fortalt – og temmelig usortert – forteller rapporter og ekspertvitnemål, som i hovedsak riktignok er fra USA og gjelder amerikanske AMS-målere – at de trådløse AMS-målerne er konstruert slik at de gir helseplager og forhøyet helserisiko og at det har lenge vært etablert kunnskap. Forretningsmodellen som gjør AMS-målerne attraktive for nettselskapene, baserer seg på en uthuling av personvernet, og målerne har tekniske svakheter som innebærer at de kan lett komme til å avregne ganske feil og gi vesentlige sikkerhetsproblemer – både for den enkelte og for samfunnet, for eksempel ved større temperaturvariasjoner hvis de plasseres utendørs, slik nye forskrifter dikterer. (Større temperaturvariasjoner gir moderne elektronikk også vesentlig kortere levetid.)

I tillegg er det åpenbart at AMS-målere stiller idelle krav til god jording og andre forhold som slett ikke alltid er innfridd, og som i seg selv ser ut til å gi betydelige helseplager for enkelte.

Dessuten viser jo kundenes erfaringer at folk – og dyr – ganske enkelt blir syke – uten at de har hatt mulighet til å innbille seg noe som helst om saken – og uten at det er funnet andre forklaringer. Disse funnene motsier DSAs grenseverdier og ingeniørenes regnestykker som baserer seg på dem. Og de viser at det er på tide å lytte til virkeligheten og kaste regnestykkene og grenseverdiene overbord.

Du kan selv laste ned og lese gjennom disse rapportene og ekspertuttalelsene – om du ønsker og klarer språket og de tekniske forklaringene. Og du kan bruke dem i din egen dialog med nettselskapene og myndighetene. For disse dokumentene slår hull i nettselskapenes forestillinger om at alle rimelige hensyn til helsevirkninger er ivaretatt og at det bare er kundene som er dumme og overtroiske når de innbiller seg syke av AMS-målerne eller frykter helse-, miljø-, personvern- og sikkerhetsproblemer.

Disse rapportene kommer på toppen av det «fjellet» av medisinske forskningsrapporter og legers kliniske funn av skadevirkninger fra mikrobølget stråling – akutte virkninger fra relativt sterk eksponering godt under grenseverdiene, så vel som fra langt svakere eksponering over lengre tidsom. Forskningsrapportene og legeoppropene finner du omtalt, med kildehenvisninger, i oversikter som jeg gjentatte ganger har referert til. Du finner det meste av dem samlet i 5G-boka (Flydal & Nordhagen (red.) 2019).

Interessant er det også å merke seg at utredningene fra bransjen og fra myndighetene er så sammenfallende, og at de blir grundig punktert av uavhengig ekspertise. For eksempel viser en figur fra en utredning fra California hvor svak strålingen er fra AMS-målere i forhold til fra en mobiltelefon. Men så viser en kommentar at myndighetene, eller bransjen som myndighetene har sakset tallene fra, har regnet ganske feil, og at riktigere framstilling av hvordan strålingen er fra en AMS-måler i forhold til andre kilder viser et ganske omvendt bilde. Du ser dem begge her: myndighetenes bilde til venstre, og stråleforskeren Daniel Hirschl, University of California, Stanta Cruz, sitt bilde til høyre.

Disse rapportene har vi altså med i bagasjen i det rettslige løpet, og dessuten vil vi om nødvendig få laget våre egne, som spesifikt analyserer de målertypene som brukes i Norge – så sant vi bare får tak i dem så vi kan teste dem. Henvendelser til representantene for alle de tre fabrikatene – Aidon, Kamstrup og Nuri – er på vei.

Kan det så være at den forskningen vi baserer oss på, og som kommer til uttrykk i alle ekspertrapportene, ikke er god nok? Kan det være at det motsatte synet – at ingen skadevirkninger kan påvises godt nok til at det er grunn til å ta hensyn til dem – har vunnet fram ganske enkelt fordi det er riktigere?

Dersom du har mener dette, eller har mistanker om at det kan være slik, kan du gjøre som jeg har gjort nå i jula: Gi deg i kast med selvbiografien til den framstående amerikanske forskeren innen bioelektrisitet, fysikeren og juristen Andrew Marino: «Going Somewhere – Truth About a Life in Science» (Cassandra 2010). Boka, som er på 448 sider tekst pluss referanser, er en sammenhengende avsløring – med navn på forskere, byråkrater og politikere – av hvordan nærings- og forsvarsinteresser, dogmatiske forskere, uinformerte ingeniører og fysikere og folk som snudde kappen etter vinden, gjennom hele hans forskerkarriere motarbeidet den forskningen som påviste skadevirkninger ved bevisst og planmessig å gjemme den bort, sørge for å fjerne forskningsmidler så prosjektene stanset og nye ikke fikk starte, ved å sverte uønskede forskningsfunn med mened og falske vitnesbyrd i retten og ved andre mer utspekulerte metoder bringe de mange forskerne som gjorde slike funn, i miskreditt.

Slik fikk de bygget høyspentgater til tross for at man fant kreftopphopninger langs slike, og slik fikk de bygget radaranlegg og en hel næring basert på mikrobølgekommunikasjon. Marino konkluderer med at det i stor grad skjedde ikke fordi de ikke forsto forskningsfunnene, men fordi de hadde en annen agenda: sin egen, firmaets, forsvarets, eller nasjonens interesse. Gjennom slike metoder fikk de dempet ned politikere og opinion med feilinformasjon om risikobildet og fikk overbevist både leg og lærd som ikke setter seg inn i resultatene fra forskningen på bioelektrisitet, om at slik svak eksponering umulig kan ha noe å si for helsen…

(Marino nyanserer bildet ved å vise at også forskere som mente å finne klare virkninger, klare årsaksforklaringer og klare én-til-én-sammenhenger mellom spesifikke pulstyper og visse lidelser, og derpå utviklet spesifikke terapier, slett ikke alltid hadde rent mel i posen. Men det leder oss inn i et vitenskapsteoretisk sidespor om evidenskravets begrensninger i møtet med komplekse, dynamiske, åpne biologiske systemer… Det får vi ha tilgode til en annen anledning.)

Men kan det være at lista er ensidig? Det er jo gjentatte ganger fra DSAs side framholdt at det er feil å bare hente fram de forskningsresultatene som finner helseskader, og se bort fra de mange funnene som ikke gjør det.

I forskningens verden gjelder den hovedregel at man konsentrerer seg om den forskningen som gjør funn, og dersom den ser ut til å holde, ser man bort fra den forskningen som ikke gjør funn. Det gjelder også her. Dessuten er bildet at det gjøres funn i det aller meste av forskningen, og at den forskningen som ikke er bransjefinansiert, finner langt oftere funn enn den som ikke er det. Dette er dokumentert gang på gang, også her i mine bloggposter.

Så her er litt litteratur å sette seg inn i i nyttårshelgen. Lista er slett ikke endelig. De aller fleste kildene er fritt tilgjengelige. Her kommer det nok tilføyelser etterhvert.

Godt nytt år!

 

Einar Flydal, 27. desember 2019

PDF-versjon: EFlydal 20191227 AMS-målerne – Her er ekspertrapportene

Noen generelle forskningskilder som påviser sammenhenger mellom eksponering for menneskeskapt EMF, helse- og miljøvirkninger, med relevans for trådløse AMS-målere

All menneskeskapt radiofrekvent stråling fra radiokommunikasjon og fra moderne transformatorer (SMPS) brukt i forbrukeromgivelser er polarisert, pulset («modulert») og langt svakere enn oppvarmingsbaserte grenseverdier. Den er av IARC, WHOs kreftforskningsinstitutt, klassifisert som 2B, mulig kreftframkallende på mennesker. Klassifiseringen skjedde primært på bakgrunn av studier av mikrobølget stråling. Langtidseksponering er i en langt rekke forsøk av ulike typer og selv ved meget svak eksponering påvist å gi økt helserisiko over et bredt symptombilde og via flere mekanismer. Pulser som gir ut

Trådløse AMS-målere skiller seg fra andre mikrobølgekilder særlig ved at de er døgnkontinuerlig aktive, av praktiske grunner ikke kan eller bør slås av, oftest står ganske tett på brukerne, og benytter pulser som er meget sterke i forhold til grunnfrekvensen. Det betyr at de også er aktive når man sover, og kroppen er ekstra var for slik påvirkning.

Alle studier av mikrobølgekommunikasjon og påvirkning på biologi og helse er således i utgangspunktet relevante. Et stort flertall av studiene viser sammenhenger med signifikant skadepotensiale ved eksponering for intensiteter som er vesentlig lavere enn dagens grenseverdier i Norge og andre land som benytter de retningsgivende verdier som ICNIRP angir for å sikre mot oppvarmingsskader.

I Flydal og Nordhagen 2019 (Einar Flydal og Else Nordhagen (red.): «5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø», 590 sider, Z-forlag) er blant annet omtalt 192 litteraturgjennomganger, som altså tar for seg et langt større antall primærstudier, og som konkluderer med at skadelige sammenhenger er etablert, dvs. solid påvist og belagt. Der er også en del sentrale mekanismer forklart.

Her angis bare noen få andre kilder:

Carpenter, David O.: Excessive Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Fields May Cause the Development of Electrohypersensitivity, Alternative Therapies, Nov/Dec 2014 Vol. 20, 6, https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2019/12/Carpenter-David-ExcessiveExposureToRFCauseEHS-AltTer-2014.pdf – påpeker at el-overfølsomhet kan utløses selv av kortvarig, sterk eksponering for blant annet AMS-målere.

Ronald M. Powell, Ph.D.: Documents on Wireless Technology and Health, February 20, 2017, https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2019/12/Ronald-M-Powell-Documents-on-Wireless-Technology-and-Health.pdf – samling av forskningslitteratur om AMS og andre kilder til mikrobølget stråling, og deres helsevirkninger

https://www.emfanalysis.com/smart-meter-health-effects/ – omfattende oversikt over forskningsstudier om helsevirkninger fra ikke-termisk EMF-eksponering

Magda Havas and David Stetzer: Dirty Electricity and Electrical Hypersensitivity: Five Case Studies, World Health Organization Workshop on Electrical Hypersensitivity, Praha, 25-26 October, 2004, https://ehtrust.org/wp-content/uploads/3.Havas_.StetzerWHODirtyElectricityStudies-E-7-Sub-1115.pdf – Gjennomgang som påviser «diffuse» helsevirkninger av «skitten strøm» og «vagabonderende strøm». På dette møtet slår arbeidsgruppen fast, i strid med bl.a. Havas & Stetzers rapport, at akutte reaksjoner på eksponering for EMF ikke har noen forankring i medisinen, og man anbefaler faguttrykket «ideopatisk miljøtilordnet intoleranse (IEI) med elektromagnetiske felt som antatt årsak», som så blir tatt i bruk av WHOs ICD-system, bl.a. i Norge.

Noen rettslige ekspertvitnemål der det redegjøres for konstaterte og/eller påregnelige helse- og miljøskadelige virkninger fra trådløse AMS-målere

Andrew A Marino: Expert Report of Andrew A Marino, August 8, 2016 Povacz v PECO, Pennsylvania Utility Commission, 2017 (Marino 2016), https://www.andrewamarino.com/PDFs/F277-Povacz_v_PECO2017.pdf – omfattende gjennomgang av bioelektrisitet, påvirkning generelt og for AMS spesielt.

David Carpenter: Testimony on Smartmeters for Michigan Public Service Commission by Dr. David Carpenter May 22 2015, Before The Michigan Public Service Commission, med vedlegg, https://ehtrust.org/wp-content/uploads/testimony-of-dr-david-carpenter-with-exhibits.pdf – Carpenter sier blant annet: “Mens smartmålere er for nytt til at det kan finnes studier av helsepåvirkning på mennesker spesifikt fra eksponering fra smarte målere, fins det en solid korpus belegg som påviser en rekke negative helsevirkninger, så som kreft og påvirkninger på hjernen og på atferd, som kommer fra eksponering for radiofrekvent stråling av samme slag som den som skapes av trådløs smartmålere.”

Dr. De Kun Li, forsker ved Kaiser Permanente: Pre-Filed Testimony Of De-Kun Li, MD, PhD, MPH, MPUC Docket No. 2011-00262, https://ecfsapi.fcc.gov/file/7520940945.pdf

Dr. Paul Dart et al.: Biological And Health Effects Of Microwave Radio Frequency Transmissions A Review Of The Research Literature A Report To The Staff And Directors Of The Eugene Water And Electric Board, June 4, 2013, https://olis.leg.state.or.us/liz/2013I1/Downloads/CommitteeMeetingDocument/42624

Dr. Conrad: Maine Public utilities Commission Testimony on Smart Meters. 2013, https://www.mainecoalitiontostopsmartmeters.org/wp-content/uploads/2013/01/Exhibit-9-Conrad-Web.pdf

Dr. Martin Pall: Testimony given during a hearing on Massachusetts Senate Bill 1864: No Fee Opt Out for Smart Meters. June, 20, 2017, https://ehtrust.org/wp-content/uploads/F0A37E38-356D-42BB-86F3-1E6C50CABE83.pdf

Timothy D. Schoechle: Rebuttal Testimony Of Timothy D. Schoechle In Re: Interstate Power And Light Company, Docket No. TF-2018-0029, TF-2018-0030, TF-2019-0028, TF-2019-0029, August 1, 2019, http://www.stopsmartmetersbc.com/wp-content/uploads/2019/08/Intervenor-Matara-Rebuttal-Testimony-of-Timothy-D.-Schoechle-v3.6-Interstate-Power-and-Light-Company-Iowa-USA-TF-2019-0029-August-01-2019.pdf – blant annet om testmetoder for kommunikasjon og rapportering

 

Noen ekspertutredninger og skiftlige -uttalelser om helse- og miljøvirkninger fra AMS-målere

Sage Environmental Consultants: Assessment of Radiofrequency Microwave Radiation Emissions from Smart Meters, Sage Associates, Santa Barbara, CA, USA, January 1, 2011, 69 s, http://sagereports.com/smart-meter-rf/docs/Smart-Meter_Report.B-Tables.pdf

Isaac A Jamieson, PhD DIC RIBA DipAAS BSc(Hons) MInstPS: SMART METERS – SMARTER PRACTICES, Revision 1, January 2012 EM-Radiation Research Trust, 279 s, https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2019/12/Jamieson-Smart-meters-smarter-practices-0120130.pdf – bred gjennomgang av tekniske, helsemessige, miljømessige, sikkerhetsmessige, personvernrelaterte, rettslige og andre aspekter ved AMS for strøm og andre leveranser, samt gjennomgang av alternative løsninger

Isaac Jamieson: Smart Meters and Weather Extremes – Set to Fail? – What happens when weather is colder than smart meters can operate?, notat, udatert, http://stopsmartmeters.org.uk/wp-content/uploads/2012/09/Jamieson-I.-Smart-Meters-Weather-Extremes-1-Sep-2012.pdf – Dårlig design og manglende spesifikasjoner kan hindre smartmålerne i å virke, eller i stor grad redusere deres registreringsnøyaktighet (og dermed øke regningene), under ekstremt lave temperaturer.

Ronald M. Powell, fysiker, Ph.D.: Biological Effects from RF Radiation at Low-Intensity Exposure, based on the BioInitiative 2012 Report, and the Implications for Smart Meters and Smart Appliances, June 11, 2013, – sammenholder eksponeringsnivåer som er funnet å gi skadevirkninger med eksponeringsnivåer som er påregnelige fra trådløse AMS-målere, omtalt i Flydal, E: Smart om «smarte målere» og helseskader, 25/01/2016, https://einarflydal.com/2016/01/25/smart-om-smarte-malere-og-helseskader/

Ronald M. Powell, Ph.D.: Ranking Electricity Meters for Risk to Health, Privacy, and Cyber Security, November 12, 2015 Edition 3, https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2019/12/Ronald-Powell-289782183-Ranking-Electricity-Meters-for-Risk-to-Health-Privacy-and-Cyber-Security.pdf – omfattende rangering av en rekke egenskaper ved AMS-måleres ulike tekniske sider i forhold til helse, personvern, samfunnssikkerhet m.m.

Peter H. Sierck, Industrial Hygienist: Smart Meter – What We Know, Measurement Challenges and Complexities, A Technical Paper to Clarify RF Radiation Emissions and Measurement Methodologies, EMF&RF solutions, Environmental Testing & Technology, Inc (ET&T), California, December 2011, https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2019/12/SmartMeter-Smart-Meter-–-What-We-Know-2011_Sierck.pdf

Nina Beety: Overview: Fire and Electrical Hazards from ‘Smart’, Wireless, PLC, and Digital Utility Meters, notat, July, 2019, https://smartmeterharm.files.wordpress.com/2019/07/fire-and-electrical-hazards-report.pdf

David Carpenter og >50 forskere: “Correcting the Gross Misinformation”, La Maison du 21e siecle, 17. juni 2012, https://maisonsaine.ca/actualites/smart-meters-correcting-the-gross-misinformation.html – Åpent brev fra mer enn 50 internasjonale forskere:

David Carpenter, Lennart Hardell, Magda Havas, Martha Herbert og Sam Milham: Subject: Docket Number E-7 Sub 1115- Smart Meter Opt-Out Fees, Letter to the North Carolina Utilities Commission, 2. August 2016, https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Carpenter-Letter.pdf

Dr. De Kun Li, forsker ved Kaiser Permanente: Letter from Dr. De-Kun Li, MD, PhD, MPH on Smartmeters and the lack of public health protection, udatert notat, https://ecfsapi.fcc.gov/file/7022311506.pdf – slår fast at det ikke fins noen standarder på området, bare noen utilstrekkelige retningsgivende beregningsmåter for å unngå akutte oppvarmingsskader, og at disse er utilstrekkelige for å brukes som beregningsgrunnlag for grenseverdier, slik det i dag gjøres, og at det forskningsgrunnlaget som legges til grunn, er høyst utilstrekkelig, og at retningslinjene ikke tar hensyn til skadevirkninger som er konstatert å oppstå over tid. Dette gjelder også for den type eksponering og de nivåer man eksponeres for fra smartmålere.

Paul Dart, M.D., (lead author), Kathleen Cordes, M.D., Andrew Elliott, N.D., James Knackstedt, M.D., Joseph Morgan, M.D., Pamela Wible, M.D., Steven Baker: Biological And Health Effects Of Microwave Radio Frequency Transmissions A Review Of The Research Literature – A Report To The Staff And Directors Of The Eugene Water And Electric Board, June 4, 2013, https://apps.fcc.gov/els/GetAtt.html?id=171436&x= – gjennomgang av forskningslitteraturen foretatt av 6 leger og 1 teknolog. Advarer mot helsemessige konsekvenser på kort og langt sikt av mikrobølgekommunikasjon fra AMS-målere.

Jay B. Marcus Marcus Law Offices: BEFORE THE IOWA UTILITIES BOARD, INTERVENORS’ POST-HEARING BRIEF, DOCKET NO: SPU-2018-0007, January 4, 2019, Fairfield, Iowa, USA: https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Lipman-Matara-Post-Hearing-Brief-PUBLIC.pdf

Noen domsavsigelser, artikler m.m. spesielt rettet mot lovgivere og jurister eller juridiske tiltak

Det fins en rekke komitéhøringer og ulike slags rettslige behandlinger av tvistemål om AMS-målere utfra helse, miljø, personvern, samfunnssikkerhet, plikt til installasjon og andre aspekter. Utvalget her er ganske tilfeldig, og viser bare at det fins en del eksempler .

Iowa Final Ruling on Smartmeter Opt Out Against Interstate Power and Light 2018, https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Final-ruling.pdf

Flydal, E: Domstoler i Frankrike krever at smartmålere skal fjernes på grunn av helseplager fra «skitten strøm», bloggpost 06/08/2019, https://einarflydal.com/2019/08/06/domstoler-i-frankrike-krever-at-smartmalere-skal-fjernes-pa-grunn-av-helseplager-fra-skitten-strom/, – omtaler franske dommer som pålegger å fjerne AMS-kommunikasjon gjennom ledningsnettet hos et antall abonnenter pga. «skitten strøm»

https://informations.handicap.fr/art-electrosensible-justice-875-9369.php, – En eloverfølsom i Grenoble har fått sin måler fjernet gjennom rettsavgjørelse. Hennes “smarte” vannmåler hadde forverret hennes symptomer. Skjerming av leiligheten hennes hadde vært delvis finansiert av CDAPH. Eloverfølsomhet har vært anerkjent som et handikap siden 2015.

Richard H. Conrad, Ph.D.: For Legislators on Wireless Smart Meters: HEALTH and SAFETY ISSUES, May 12, 2014, https://www.conradbiologic.com/articles/letter-for-legislators-on-wireless-smart-meters.html

Nine Reasons Why Today’s Smart Meter Systems are a Mistake, by Richard H. Conrad, Ph.D. Biochemist, May 9, 2014, https://www.conradbiologic.com/articles/nine-reasons-why-todays-smart-meter-systems-are-a-mistake.html

https://www.emfhelpcenter.com/ – mal for å advare ledelse i lokalt nettselskap om personlig ansvar for skadevirkninger, m.m.

Forskning som spesifikt tar for seg helsevirkninger knyttet til trådløse AMS-målere

Vitenskapelige, publiserte studier er det ganske få av, av naturlige grunner: De første utplasseringer av AMS-målere begynte tidlig på 2000-tallet. Produksjonstid på vitenskapelige studier fra planlegging til publisering i vitenskapelige tidsskrifter er normalt en del år. Men ettersom formen for stråling fra trådløse AMS-målere er godt studert i andre mer generelle studier (omtalt over), er det disse studiene det legges vekt på. De to følgende studiene viser sammenfall mellom de generelle studiene, disse studiene, medisineres kliniske erfaringer og personlige historier som rapporteres, f.eks. HER.

Lamech F.: Self-Reporting of Symptom Development From Exposure to Radiofrequency Fields of Wireless Smart Meters in Victoria, Australia: A Case Series, Altern Ther Health Med. 2014 Nov-Dec;20(6):28-39. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25478801Studien tar for seg 92 beboere som rapporterte symptomer til et nettsted, og analyserer og drøfter dem. Finner at de symptomene som mest hyppig ble rapportert å komme etter installasjon av smartmålere, var søvnløshet, hodepine, tinnitus, utmattethet, kognitive forstyrrelser, dysestesi, omtåkethet.

Richard Conrad, PhD og Ed Feinman: Smart Meter Health Effects Survey: Results, Analysis and Report, 2013, presented to the Maine PUC in their proceedings to determine the safety of smart meters:http://www.mainecoalitiontostopsmartmeters.org/wp-content/uploads/2013/01/Exhibit-10-Smart-Meter-Health-Effects-Report-Survey2.pdf, – Nettbasert undersøkelse av 210 selvrekrutterte respondenter som hevdet å ha fått helsereaksjoner etter installasjon av AMS. Undersøkelsens siktemål er å sjekke ut om koplingen til AMS er en årsakssammenheng eller ikke. Utvalget er selvrekruttert, dvs. personer som har valgt å svare på et spørreskjema lagt ut på nettsider for folk som er opptatt av EMF og AMS.

Ed Halteman, PhD: Report on Wireless Smart Meters showing the health effects, presentasjon, 2011, https://www.emfanalysis.com/wp-content/uploads/2015/08/emf-survey-on-smart-meters.pdf – Denne analysen gjennomgår Conrad og Feinmans spørreundersøkelse.

Noen eksempler på informasjon til bransjen og til allmennheten fra næringen og fra myndigheter

Disse eksemplene viser at næringen og myndighetene ser bort fra de funnene som forskerne dokumenterer, og holder seg til de retningsgivende verdiene fra FCC/ICNIRP, til tross for at de uttrykkelig ikke er anvendbare for å beskytte mot helseskadelige påvirkninger fra modulert (dvs. pulset) mikrobølget kommunikasjon. For å begrunne dette omgår de den etablerte kunnskapen gjennom dels svindelaktige, dels kunnskapsløse prosesser. Hvordan dette gjøres, er grundig redegjort for i forskningslitteraturen og utførlig omtalt i (Flydal og Nordhagen (red.) 2019).

GSMA, 2015, “Smart meters: Compliance with radio frequency exposure standards”, GSMA, 2015, https://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2015/06/gsma_smart-meters_2015.pdfkritisk omtalt i Flydal, E: Smartmålerne: helsepremisset som forsvant, bloggpost 16/11/2017

Alfonso G. Tarditi, Electric Power Research Institute (EPRI): Smart Metering Issues, 52nd Annual Rural Energy Conference February 12-14, 2014, La Crosse (WI), foiler, https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2019/12/EPRI-2014-SmartMeteringIssues.Tarditi.pdf – typisk rapport fra bransjen, som forholder seg til FCC/ICNIRP og regner eksponering utfra deres anbefalinger, dvs. oppvarmingsrisiko

California Council on Science and Technology: Health Impacts Of Radio Frequency From Smart Meters, 2011, https://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/01/CCST-Jan-2011-Smart-Meter.pdf, – Utredningen er imøtegått her (på invitasjon, men ikke publisert) av Magda Havas: Havas Submission to CCST “Report on Smart Meters”, 2011, https://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/01/Havas-Report-CCST-Smart-Meters.pdf, og påvist grovt misvisende i sine beregninger av eksponeringens intensitet her: Daniel Hirsch1: Comments on the Draft Report by the California Council on Science and Technology “Health Impacts of Radio Frequency from Smart Meters”, 31 January 2011, https://ccst.us/wp-content/uploads/letter8hirsch.pdf

SINTEF Energi AS: Evaluering av NVEs veileder til sikkerhet i AMS – Konsulentrapport utarbeidet for NVE, 44, 2017, https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2019/12/SINTEF-Evaluering-av-NVEs-sikkerhetsveileder-rapport2017_44.pdf – viser at NVE er fullt inneforstått med at mikrobølget radio vil være sentral kommunikasjonsteknologi, uten at det stilles noen som helst krav til utredning av helse- og miljøkonsekvenser, og at SINTEF ikke har anmerkninger til dette.

Statens strålevern: Stråleverninfo 09-2017 om smarte strømmålere: – Her «friskmelder» Strålevernet (DSA) kommunikasjonen fra AMS-målere. OBS! 2 versjoner, der versjon nr. 2 er rettet etter kritikk fra EMF-Consult og Einar Flydal over lengre tid om feil angivelse av relativ signalstyrke mellom AMS og mobiltelefoner. Se omtale bl.a. i Flydal, E: Smartmålerne: Strålevernet biter seg fast, bloggpost 27/06/2018, https://einarflydal.com/2018/06/27/smartmalerne-stralevernet-biter-seg-fast/

Lars Klæboe: Ikke faglig uenighet om strålingen, Klæboe-Varden ca 16.06.2019.jpg, https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2019/12/Klæboe-Varden-22.03.2016-Ikke-faglig-uenighet-om-strålingen.jpg