Korona + 5G = Sant: Kan det stemme?

 

FORTE satellitt-bilde av bakgrunnsstråling fra Jorda

Nei, dette er ikke et kart over korona-utbruddene, men over stråling ved 131 MHz målt i år 2000 med en satellitt: Sterkest stråling i østlige USA, Sentraleuropa og det mest industrialiserte Kina. (Fra Los Alamos National Laboratory, FORTE-satellitten. Hovedforsker: A.R. Jacobson.)

Jeg har fått svært mange spørsmål om der er en sammenheng mellom 5G-utbyggingen og korona-viruset. Jeg er verken virolog eller epidemiolog eller medisiner. Men jeg kan lese og lære, og jeg kan gå til andre fag og kilder som disse spesialistene normalt er fullstendig uvitende om.

Konklusjonen min er: Ja, det kan godt være en sammenheng mellom korona-pandemien og 5G, men om den fins, er den slett ikke så enkel som mange vil ha det til. Den er likevel mer sannsynlig enn mange andre vil ha det til.

Her er min framstilling av saken, så kort jeg klarer:

  1. Forurensning av ulikt slag øker sykeligheten. Elektronisk forurensning har av ekspertgrupper lenge vært forutsagt å bli vår tids store forurensingsproblem. Mye tyder på at nå er vi der. Også industriforurensningen og folketettheten i verden er konsentrert omtrent som på kartet over. Da er det å vente at alle økninger i forurensning vil øke sykeligheten – ikke minst i form av vekst i inflammasjonsbetingede lidelser. Dette skjer nå for tida (Lear 2017). Forøvrig er det å vente at smitte vil spre seg raskt i områder med høy befolkningskonsentrasjon, som i de guleste områdene på bildet.
  2. Eksponering for menneskeskapte elektromagnetiske felt, selv langt svakere enn dagens grenseverdier, svekker immuniteten rent generelt (Kostoff 2020, omtalt i bloggpost 24.02.2020) og produserer økt sykelighet. Dette er meget godt belagt (se Palls gjennomgang av 192 forskningsgjennomganger i Flydal & Nordhagen 2019). Det er tøv å kalle slike funn “ikke akseptert forskning”, slik vi ser i mange artikler som forsvarer 5G-utbygging nå om dagen. De som hevder slikt, er uinformerte, har en agenda, og/eller lever i en verden der de ser bort fra biologiske realiteter. Hva som er akseptert i forskningen er dessuten en meget uklar og manipulerbar størrelse. For analyse av hvordan den manipuleres når det gjelder forskning på elektromagnetisk stråling, se (Flydal og Nordhagen 2019, særlig Del 3).
  3. Plutselige økninger i eksponering for elektromagnetiske felt gir grobunn for plutselige økninger i en tilsynelatende epidemisk sykelighet. (Firstenberg 2018) viser at dette skjedde gang på gang i det 19. og 20. århundre – hver gang vi fikk store endringer i de elektriske omgivelser. De svakeste “ryddes da av veien”, noe som blir synlig i form av høy midlertidig dødelighet. Mønsteret lot seg også gjenfinne på dyr.
  4. Elektromagnetiske felt (EMF) kan skape nye eller endrede virus. herunder influensa-virus og ditto epidemier. En slik sammenheng til solflekker via jordas magnetfelt er belagt siden antikken og kan forklares med moderne epigenetikk (bloggpost 17.03.2020). En slik sammenheng til menneskeskapte EMF er plankekjøring i bio-laboratorier. Men virus kan også være signalstoffer som skilles ut av arvestoffet og videre fra cellene og som varsler om angrep fra miljøet. (De kalles eksosomer, se foredrag med medisineren Andrew Kaufmann). Disse virusene kan være smittsomme eller ikke. Og de kan ganske sikkert være begge deler samtidig: smittsomme signalstoffer som varsler angrep fra miljøet, men også har en egenvirkning, og da mest på dem som har dårligst immunforsvar og dårligst forsvar der de angriper, f.eks. lungene.
  5. Radiokommunikasjon og andre elektromagnetiske felt påvirker klodens elektriske kretsløp (se bloggpost og høringsuttalelse 27.03.2020). Livet på kloden er følsomt for slik påvirkning. Virkemåtene er mange og ganske komplekse.

En ny 5G-mast kan altså godt være dråpen som fikk “begeret til å flyte over”, men behøver ikke være det. Utbyggingen i Wuhan kan altså være årsaken til at viruset ble utviklet, men behøver ikke være det. Viruset kan altså ha oppstått av den forurensningssausen man finner i Wuhan, med 5G som nytt tilskudd, være smittsomt og så ha spredd seg til steder der man ikke har 5G-utbygging. EMF-eksponeringen og/eller forstyrrelser av klodens elektriske kretsløp kan føre til at liknende signalstoffer skapes mange steder uavhengig av hverandre. Spanskesyken, og selv i forsøk fikk man ikke spanskesyken til å smitte (Firstenberg 2018). 5G kan altså utløse liknende symptomer i mange områder, selv om det ikke fins en eneste 5G-mast der (f.eks. Iran, se Ookla 5G map). Samtidige utbrudd – uten smitte – skjedde under Spanskesyken.

I konkrete tilfeller må man gjette på, vurdere, eller forsøke å kartlegge hva som er mest utslagsgivende: San Marino var ekstra tidlig ute med å bygge ut 5G, og gjorde det til de grader over alt i denne tette byen at en telekom-bekjent av meg sa til meg at han lurte virkelig på hvordan dette kom til å gå, rent helsemessig. Der har det gått riktig ille. Andre vil legge skylden på at de bor så tett der, og at det sikkert var kommet noen dit fra Wuhan. Monaco var også tidlig ute med 5G, der er det også trangt, men der har korona-virusen utviklet seg omtrent som i Norge.

Det er altså ikke noen enkel og beint fram sammenheng mellom 5G-utbygging og korona-spredningen. Men det betyr heller slett ikke at 5G ikke spiller noen rolle eller har spilt en rolle i utviklingen av viruset mange måneder i forveien. Det er rimelig å tro at cocktail-effekten gjør seg gjeldende: at mange forurensningskilder spiller sammen og forsterker hverandre, og da legger uten tvil 5G stein til byrden, ikke bare ved høyere signalstyrke (som ICNIRP nå har åpnet for ved å trikse med beregningsmåtene, mer om dette i seinere skriv), men også ved mer intens pulsing. (Mer om det f.eks. i Grimstad og Flydal 2018, s. 99 ff.). Det er også rimelig å tro at med 5G-utbyggingen når flere med ett over en terskel og med ett blir syke, slik medisinerne kjenner til siden medisineren Hans Selye beskrev fenomenet og innførte begrepet biologisk stress (mer om det i bloggpost 22.10.2015).

Symptomene som nå regnes som typiske for korona-syken – tørrhoste og tap av luktesans (Dagens Medisin 5.4.2020) og hjerteforstyrrelser – hos forøvrig sunne folk, har også vært påvist som typiske for det som lenge har vært kalt mikrobølgesyke. Tørrhoste og tap av luktesans skal være beskrevet som typiske for mikrobølgesyke i (Lobanova and Z. V. Gordon 1960). Andre vil kjenne det igjen som en typisk allergireaksjon. Mikrobølgesyke omfatter symptomer som vi nå gjerne regner inn under begrepet “el-overfølsomhet”, og er en diagnose som er bannlyst i Norge fordi ICNIRP har definert den bort, til tross for at den lenge har vært i bruk i store deler av verden. Stadig flere får symptomene, later det til. (Om mikrobølgesyke se også bloggpost 08.01.2019.)

Det er altså like feil å hevde at 5G har skapt korona-viruset eller er direkte årsak til at det sprer seg, som å hevde at det umulig fins noen sammenheng. Derimot er det rett å hevde at 5G kan ha skapt det, kan bidra til at så mange blir syke, og at 5G ganske åpenbart tilfører en ekstra belastning på livsmiljøet over hele kloden, ikke bare der det bygges ut, og også slik indirekte kan ha bidratt til pandemien. 

Summen av dette er uansett at det er på høy tid å slutte å tilføre våre omgivelser nye miljøbelastninger, og at 5G er en av dem. Mengden bør heller minke.

Det fins mange fler detaljer i bildet, men dette får holde i denne omgang. Og sikkert en hel masse jeg ikke kan noe om og burde kjent til. Men det jeg beskriver over, er blitt tydelig, og står seg mot kritikk. Motargumenter som at “5G tilfører ikke noe nytt, men bare mer av det vi alt har”, holder ikke og er dessuten bare midlertidig sanne, inntil høyere frekvenser tas i bruk og antennene kommer tettere på. Skremmevideoer om nære sammenhenger mellom 5G og korona og skumle krefter er like løst funderte: De pakker sammen mange ubehagelige trekk ved teknologisk og samfunnsmessig utvikling med gammelt drivgods om skumle verdenssammensvergelser, som om de hang bedre sammen enn noen kan føre belegg for. Slikt er rene gavepakker til trådløsbransjen og dens PR-folk og gir dem anledning til å framstille alle motstandere som bakstreverske tullinger. Noen ganger må jeg lure på om det er deres PR-folk som har laget dem for å skape stråmenn å sloss mot.

Det foregår en propagandakrig, og i krig er som kjent sannheten det første offer. Enorme forenklinger gjøres, noen smører på altfor tjukt, og man blir i tvil om de groveste innleggene – både for og i mot – er laget av den motsatte siden bare for å provosere fram reaksjoner. For slikt er en del av taktikken i kampen om sjelene.

Påstandene om at 5G ikke kan være skadelig er en repetisjon av samme slaget som vi hørte om tobakk, KFK, PCB, glyfosat, etc. Også da fantes det journalister som forsvarte næringen, og sikkert trodde på det de selv skrev. Men den gang satt ikke journalistene i et avhengighetsforhold til de miljøgiftene de skrev om. Det gjør de nå, og det gjør det langt vanskeligere for dem å se saken fra utsiden. De er selv part i saken, og deres medier baserer seg på trådløs teknologi.

At noen i England har begynt å rive eller brenne 5G-master, forbauser meg ikke det minste. Det måtte vi vente. Husk at det er med slike ulovligheter alle miljøbevegelser har startet, ja, omtrent alle bevegelser som rydder opp når utviklingen har gått av sporet eller nye, viktige saker må tvinge seg inn på agendaen.

Et sitat fra Arthur Schopenhauer kan være på sin plass:

Alle sannheter gjennomgår tre stadier: Først latterliggjøres de, så går man til kraftig motangrep, og i tredje fase aksepteres de som selvsagte.

God påske!

 

Einar Flydal, den 6.-7. april 2020

PDF-versjon: EFlydal 20200407 Korona +5G Sant Kan det stemme

 

Referanser

Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og Einar Flydal: Smartmålerne, jussen og helsa, Z-forlag, 2018, (69+207 sider), bestill eller last ned HER.

Flydal, Einar & Nordhagen, Else (red.): «5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø» (590 sider, Z-forlag). Med bidrag fra: Martin L. Pall / SCENIHR, EU-kommisjonens vitenskapelige komité for tilsynekommende og nylig identifisert miljørelatert helserisiko / David Carpenter / Cindy Sage / Lennart Hardell / Bård-Rune Martinsen / Christian F. Jenssen. Mer omtale og for bestilling: HERdirekte fra Z-forlag, eller i bokhandel.

Firstenberg, Arthur : Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet, Z-forlag, 2018 (451 sider + noter, referanser og stikkordsliste), 2. opplag. Bestilles HERdirekte fra Z-forlag, eller i bokhandel.

Kostoff RN. The largest unethical medical experiment in human history. 2020. PDF. http://hdl.handle.net/1853/62452

Lear, Richard: A New Era of Chronic Disease in America and what’s behind it, August 2017, https://www.researchgate.net/publication/319288113_A_New_Era_of_Chronic_Disease_in_America_and_what’s_behind_it

Lobanova, Ye. A. & Z. V. Gordon: “Investigation of the Olfactory Sensitivity in Persons Subjected to the Influence of UHF”, The Biological Action of Ultrahigh Frequencies, A. A. Letavet and Z. V. Gordon, eds., Moskva 1960, JPRS 12471, pp. 50-56).