Har du husket å signere? Frist: 17. mai

Aksjonen trenger DEG2

– Husk å bruke din rett til å avgi høringsuttalelse!

På få dager er over 1200 1700 2400 2500 personer blitt med som avsendere av høringsuttalelsen om de urimelige gebyrene som nettselskapene forlanger fordi du ikke vil ha en AMS-måler i huset!

Kravet våre til den nye forskriften som er under utforming er enkelt: 

Man skal ikke straffes med gebyrer eller andre ekstra kostnader dersom man har fritak for AMS-måler!

Et slikt gebyr er etter beste skjønn ulovlig og urimelig etter dagens regler, og slik må det også bli i den nye forskriften som er på trappene! 

Resten er juridiske detaljer. Høringsuttalelsen er laget av Advokat Schjødt AS. Den gjelder ikke bare penger, men også prinsipper, og kan bli et viktig helse- og miljøpolitisk dokument.

Du blir med som avsender sammen med mer enn tusen andre ved å fylle ut og sende inn. Vi ber deg sende oppfordringen videre til andre! Også organisasjoner, borettslag, sameier, partier, firmaer og lag kan signere. Gjør det straks! Fristen er 17. mai. 

Avsendernes navn og adresser vil selvsagt følge med høringsuttalelsen når den sendes inn, men vil ellers ikke bli offentliggjort eller tilgjengelig.

  Logg: 
  08.5. kl. 15:30: Bloggposten ble lagt ut.
  16.5. kl. 19:00: 2400 signaturer.
  17.5. kl. 13:00: 2500 signaturer.
  Utfra antallet fritak og antall medlemmer i Facebook-grupper mot AMS burde vi være flere tusen! Da vil vi bli hørt – også av politikere. Så husk å dele, og husk å informere om lista!

  Nedenfor følger samme tekst som i bloggposten av 8.5.:

  Uttalelsen gjelder endringer i Kontrollforskriften

  Uttalelsen finner du klar – uten signaturene våre – HER. Den består av 6 sider juss, og gjelder myndighetenes endringsforslag til Kontrollforskriften, som er en forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer [FOR-1999-03-11-302]. Høringsbrev og høringsdokument av 4. februar 2020 finner du HER.

  Det er i Kontrollforskriften at forutsetningene ligger for hvordan nettselskapene får lov til å fordele kostnadene på sine kunder. Siden de er monopolbedrifter reguleres de – i teorien – etter “kost-pluss-prinsippet”. Det vil si at de bare får lov å velte nødvendige kostnader og et rimelig påslag over på kundene.

  Bakgrunnen for høringsuttalelsen

  Forslaget til ny forskrift omtaler prinsipper for hvordan nettselskapene skal fordele kostnadene på kundene bare i svært uklare former for det som gjelder AMS-målere, fritak og gebyrer. Mye av den juridiske kontroversen hittil gjelder om måleravlesninger er å regne som en “særtjeneste” eller ikke. Det er spørsmål rundt dette som gjennomgås i høringsuttalelsen vi sender inn.

  For gebyrene som har vært ilagt hittil, har vi vunnet fram et stykke på vei gjennom klager, og gjennom oppfordringer til OED/RME/NVE om å sørge for tydeligere beskjeder til nettselskapene (f.eks. HER og HER) slik at ikke nettselskapene feiltolker budskapet fra myndighetene, men vi har også gitt klar beskjed om at vi holder myndighetens tolkninger for å inneholde brudd på regelverket.

  Mange nettselskap har forstått at i det minste store deler av gebyrene er urettmessige, og har sluttet med dem eller redusert dem.

  Høringsuttalelsen vi nå sender inn, handler om å sikre at den kommende forskriften ikke gir slike gebyrer et nytt lovgrunnlag. Og det er langt viktigere enn det som ligger bak oss:

  Høringsuttalelsen gjør det klart at etter våre advokaters beste skjønn er gebyrer for ikke å ha AMS-måler ikke lovlige utfra dagens regelverk, de er urimelige, og de er i realiteten en økonomisk straff for dem som med medhold i lov og forskrift vil beskytte seg selv og sin husstand mot en helseskadelig og miljøfiendtlig teknologi.

  Potensialet for helseskader er godt dokumentert og har vist seg i praksis etter installasjoner – både her i Norge og i andre land. Teknologivalget er nettselskapenes ansvar – gjort i strid med fagekspertisens advarsler kloden rundt. Det hjelper lite at eksponeringen er langt svakere enn grenseverdiene, når AMS-målerne i praksis gir dokumenterbare helseplager og -skader gjennom mekanismer som grenseverdiene aldri ble laget for å fange opp.

  Strømkundene skal selvsagt ikke kunne straffes for nettselskapenes teknologivalg. Nettselskapenes rett til å plassere utstyr i sikringsskapet kan ikke omfatte utstyr som – for ikke å ta for hardt i – det er grunn til å mistenke er helse- og miljøskadelig for omgivelsene. Derfor skal de heller ikke kunne ta gebyrer fra dem som motsetter seg.

  Dette må gjenspeiles og sikres i den nye forskriften gjennom konkrete formuleringer. Noe annet er ikke akseptabelt.

  Derfor oppfordrer vi deg til å gå tilbake til toppen av denne siden og fylle inn skjemaet, om du ikke alt har gjort det. Hele navnelista vil bli føyd til høringsuttalelsen – uten epostadresser. Del også denne siden med andre!

  Et bredere perspektiv

  Men saken har en langt bredere bakgrunn, som gjelder politikk, prestisje, strategi, helse og miljø:

  Høringsuttalelsen gjentar de nevnte oppfordringene som OED/RME/NVE for lengst har fått fra vår advokat, men ikke klarer å ferdigbehandle. Hvorfor ikke? Jo – slik vi ser det – fordi OED/RME/NVE da må innrømme uklar kommunikasjon og egne feil, må gå imot nettselskapene, og fordi en slik innrømmelse vil svekke presset mot dem som motsetter seg de trådløse AMS-målerne. Kommer ikke OED/RME/NVE med den klargjøringen, forstår de at saken vil gå videre til Sivilombudsmannen som klage over brudd på forvaltningsloven. Det gjør det ikke lettere å utforme svaret.

  Et stort, men ukjent, antall mennesker er allerede påført kontinuerlige helseplager av AMS-målerne, noen for livet i form av varig el-overfølsomhet. Flere er blitt tvunget til å flytte fordi de ikke klarer “elektrotåka” som er kommet i huset og i nabolaget. Andre påføres store kostnader til skjerming. Det er de samme plagene som viser seg i alle land.

  Derfor kjemper opplyste forbrukergrupper mot trådløse AMS-målere i alle land der de innføres. Bransjens forsvarere har bortforklart motstanden som “massepsykose”, men dette dreier seg om biofysikk og immunforsvarets reaksjoner mot miljøgifter  – slett ikke om angst og “tinnfoliehatter”, slik NVE og nettselskapene en gang nok trodde, og Helsedirektoratet fortsatt legger til grunn. Den tiden er forbi da man bør få slippe unna med slikt tøv.

  Andre grunner for å motsette seg AMS-målere fins også: personvern, samfunnssikkerhet, og samordning av EUs indre marked for strøm. En personvernutredning er på trappene. Tekniske undersøkelser pågår. Noe av dette kommer vi tilbake til.

  Gebyrer og stegningstrusler er del av et taktisk spill

  Det er et brutalt strategisk og taktisk spill når nettselskapene truer stadig flere med å stenge strømmen dersom de ikke tar imot AMS-målerne – til tross for at nettselskapene nå vet at slike trusler ikke er lovlige når helsemessige grunner er tilstede. Derfor tør de heller ikke ta imot utfordringen om å få lovligheten avklart i retten, slik vi stadig forsøker, men truer inntil de møter sterk motstand – Så “finner de en løsning” – gang på gang. Det er et feigt og svindelaktig spill som haler ut tida og presser mange til å skifte til AMS-måler – under trusler om gebyrer. De som holder stand, får fritak. NVE ønsker ikke å svekke dette presset ved å gi klar beskjed om at gebyrene er ulovlige.

  Kranglene om AMS-målerne og gebyrene belaster Elklagenemda, forliksrådene og andre tvisteløsningsinstanser. Tusenvis av klagesaker er behandlet i OED/RME/NVE. Vi har gjennom det siste året forberedt en rekke saker for retten for å få stanset stengningstruslene, men nettselskapene trekker seg og gir kundene fritak hver gang – for å unngå den ene rettssaken som er nok for å fastslå ulovlighetene ved dom. De er ganske enkelt ikke interessert i en juridisk avklaring.

  Stein på stein

  Vi fortsetter å bygge stein på stein og har stadig nye saker på gang. Vi arbeider gjennom klagesaker, vi hjelper enkeltpersoner til fritak, og finner leger som forstår at Helsedirektoratets forbud mot å skrive legeattester strider mot legeeden og mot kunnskapen, og vi er i gang med nye utspill for å få sentrale forhold rettslig behandlet. Det tar tid når motparten ikke ønsker noen avklaring.

  Internasjonalt er det nå fokus på mikrobølger som vår tids store miljøgift som nå raskere enn forskerne klarer å følge med, skaper helseskader og ubotelige ødeleggelser av livsmiljøet for fugler, insekter og alt liv vi trenger rundt oss. Fokus er også satt på det sårbare “kontrollsamfunnet” som slike store IKT-løsninger skaper.

  Så samtidig som slike store systemer innføres, arbeider tida og opinionen imot slikt: De er blitt den gamle tids løsninger på nye problemer som de bare forsterker – allerede mens de fortsatt er nye.

  Ved å undertegne denne høringsuttalelsen gir du ditt lille bidrag til det arbeidet som først og fremst gjelder gebyrene i framtida for dem som har – eller vil få – fritak fra AMS-måler – uansett begrunnelse. Du viser også din motstand mot den slags forvaltningsmessige krumspring og ulovligligheter som saken om AMS-målerne har å by på. 

  Vi oppfordrer deg derfor til å gå tilbake til toppen av denne siden og fylle inn skjemaet om du ikke alt har gjort det. Hele navnelista vil bli føyd til høringsuttalelsen – uten epostadresser. Del også nettadressen til denne siden med andre!

  Fristen er 17. mai – dagen vi forsvarer Grunnloven. Paragraf 112 slår fast at all offentlig forvaltning er pålagt å handle etter føre-var-prinsippet. Det gjelder også i AMS-saken.

  Med hilsen

  Aksjonen «Vi tar smartmålerne for retten!»

  Einar Flydal, Torleif Dønnestad og Per Halle

  PDF-versjon av denne teksten og høringsuttalelsen: EFlydal 20200508 AMS og fritaksgebyrene – Signér vår høringsuttalelse