5G, korona, virus og mikrobølgesyke – Hoper bevisene seg opp?

I et rundbrev nylig hevder Arthur Firstenberg at forbindelsene mellom 5G-utbyggingen og korona-pandemien er betydelige og åpenbare. Under overskriften «Bevisene hoper seg opp» presenterer han kunnskap om virus og om den pågående pandemien som for de fleste er ny og interessant. Men har han rett?

Du finner hele teksten hans nedenfor – på norsk. Men først kommer min kommentar – som du kanskje vil lese etter at du har lest Firstenbergs tekst, fordi den utdyper og begrunner der Firstenbergs rundbrev kan virke for lettvint og spekulativt:

Firstenberg har vist oss tidligere (Firstenberg 2018) at vesentlige endringer i livets elektriske miljø gang på gang er blitt fulgt av økt sykelighet – med influensa-liknende symptomer og immunsvikt som resultat – og sågar at hester påvirkes, og at fugler og insekter i enkelte tilfeller bokstavelig talt faller ned fra himmelen. Han minner oss også nå om at slike symptomer er velkjent i Øst som i Vest under navn som radiobølgesyke og mikrobølgesyndromet. (Hva det er finner du mer om i bloggpost 08.01.2019).

I rundbrevet peker Firstenberg igjen på slike sammenhenger – denne gangen mellom 5G-utrulling og korona-pandemien. Har Firstenberg rett? Er korona-pandemien skapt av 5G-utbyggingen, eller er det bare et tilfeldig samsvar i tid og rom denne gangen også? Spørsmålet slipper ikke tak, men driver for tida fram en voldsom aktivitet og polarisering rundt om på nettet såvel som i avisspaltene – inklusive nedbrenning av 5G-master.

Et av de mest solide nettstedene for forskningsbasert informasjon om mikrobølger og stråling, Microwave News, advarte nylig mot «konspirasjonsteoriene» som skapes av den blandingen av åpenbar forskningssvindel, løgn og feilinformasjon som stiftelsen ICNIRP bedriver. Det skjer ikke minst gjennom WHO, som markedsfører åpenbart helseskadelige grenseverdier for stråling. Slikt fører til de villeste spekulasjoner (Microwave News 2020). På nettet er det jo dessuten slik at den blir mest hørt som skriker høyest, og inngangsterskelen for å få ytre seg er minimal. Ytringene blir fort deretter. De mister nyanser og ytterlighetene slipper til: «Konspirasjonsteoretikere» ser en samordnet, global plan der også tvangsvaksinering, overvåknings­samfunnet og World Economic Forum knyttes til skumle motiver. Ja, for ellers er det jo ingen konspirasjon.

Den motsatte fløy, NRK, dagsavisene, Faktisk.no og mange av de ivrigste blant Wikipedias norske artikkel­forfattere, faller i motsatt grøft i sine forsøk på å utvise ansvarlighet. Ja, selv Forskning.no har falt for fristelsen til å slurve sammen halvferdig byråmateriale som er minst like uetterrettelig og mangler rimelig verifisering – som for eksempel påstandene at der ingen sammenheng er eller kan være mellom pandemien og 5G-utbyggingen. Men fins den likevel?

I WHO er det den bransjenære stiftelsen ICNIRP som har kontroll med verdensorganisasjonens politikk på dette feltet. WHO gikk den 8. april ut med en «tilbakevisning» ved å banke inn påstander som virker opplagt sanne, men som er argumenter av det mest vulgære slaget når man går dem nøyere etter (se bildet): «Viruser kan ikke reise på radiobølger eller gjennom mobilnettverkene!», «Covid-19 sprer seg også der 5G ikke fins!», «Covid-19 sprer seg [underforstått bare] ved dråpe­smitte og nærkontakt!».

opera09.05.2020 , 21.50.29 Myth busters - Opera

Kampanje for super-dummies som gir WHO-mostandere vind i seilene (WHO 8. april 2020, lenke HER)

Faktisk har ingen av disse påstandene noen gyldighet som argument:

I en rekke tekster har jeg omtalt forskning og forskere som viser at mistanken om en sammenheng mellom 5G og korona-pandemien ikke kan avvises med slike argumenter. Tvert om styrkes stadig mistanken for at 5G-utbyggingen er en viktig, om ikke særdeles viktig, del av problemet. Forskningsgrunnlaget for en slik påstand finner du blant annet i disse bloggpostene: 18.12.2017, 24.1., 30.1., 18.2., 24.2., 13.3., 14.3., 17.3., 6.4., 27.4., 4.5., og 11.5.2020 og du finner dem i Helsemagasinets Korona-nummer som nettopp er kommet i handelen. For ikke å nevne i den store 5G-boka (Flydal og Nordhagen 2019), som i en overstrømmende positiv bokanmeldelse av biolog og helse-skribent Iver Mysterud i samme nummer av Helsemagasinet omtales som «Etter vår vurdering … noe av det viktigste som er skrevet på norsk om helserelaterte temaer de siste tiårene».

Medisinere og forskere vet mer enn nok til å slå fast …

  1. at virus skapes og spres kontinuering,
  2. at elektromagnetiske felt – både variasjoner i naturens og i de menneskeskapte EMF – er blant slikt som stimulerer til endring av virus slik at forholdet mellom virus og vert endres,
  3. at menneskeskapte elektromagnetiske felt, særlig stråling fra trådløs kommunikasjon, er blitt et vesentlig og uhyre raskt voksende helse- og miljøproblem, med nedsatt immunforsvar, generelle helseplager og naturskader som resultat – slik som for miljøgifter ellers. Selv om virkningene er så generelle, kan det ta lang tid å knytte dem til årsaken.
  4. at det er totalen – den såkalte cocktail-effekten – som teller. Reaksjonene på totalen kan komme som en immunreaksjon når en usynlig terskel overskrides – straks og kraftig, brått etter en tid, eller svakt og gradvis etterhvert som biologiens styringssystemer svikter – eller slett ikke,
  5. at hver ny økning av mikrobølget eksponering skaper nye befolkningsgrupper med betydelige helseplager – noen med akutte immunreaksjoner som blir mildere etterhvert, eller ikke blir det, andre med symptomer som kommer først etterhvert og da spredt over en bred vifte, atter andre med begge deler. Reaksjoner finnes også igjen hos dyr og planter.

Til denne lista, som rammer så godt som alle påstander i WHOs plakat (bildet over), føyer Firstenberg til det forskningsfunnet som rammer det eneste som gjenstår – at mikrobølger og mobilnett ikke kan frakte virus avgårde: For jominsanten! Virus kan faktisk fraktes fritt – hvor vilt det enn høres ut – kloden rundt. Koronavirus er så små (0,2 µm) at de ligger “innenfor unnslippelsesvinduet” (engelsk: «the greenfield gap») og derfor kan de sveve rundt i ukevis. Og, kan jeg tilføye etter at jeg har lest litt om aerosoler i det siste, når virus binder seg til vanndamp, kan de få elektriske ladninger av eksponeringen, og det vil, sammen med en mengde andre faktorer, påvirke hvor de beveger seg hen. Aerosoler skal jeg nok komme tilbake til i seinere tekster – ikke på grunn av Covid-19, men fordi de i kombinasjon med elektriske ladninger har så stor betydning, og fordi den nye 5G-frekvensen 60 GHz som er frigitt til bruk i nærområder og mellom satellitter og bakken, kan påvirke aerosolenes egenskaper.

Samtlige påstander på WHOs plakat er altså gale og/eller sterkt villedende, og framstår som forsvar av en teknologi og en forretning som politikere og forvaltning har latt seg bondefange av. Argumentene er så gale og villedende at jeg nesten får forståelse for at Trump går til angrep mot denne globale instansen som vi har slik bruk for.

ICNIRPs egne nettsider dukket det opp en erklæring samtidig med WHOs plakat den 8. april. Den viser hvordan ICNIRP omgår kunnskapstatus på feltet. Den brune teksten i erklæringen gir bare mening når man legger til grunn at ICNIRP systematisk ser bort fra absolutt alle forskningsfunn som viser immunitetssvekkelse og andre skadevirkninger fra mikrobølgeeksponering, med mindre strålingen er sterk nok til å gi oppvarmingsskader. Den blå teksten pynter seg med WHOs fjær som gir autoritet og tillit. Den grønne er en villedning og avsporing som tar oppmerksomheten bort fra mutasjoner, immunforsvar og skadevirkninger økt eksponering og observerte skadevirkninger fra høyere frekvenser som skrittvis fases inn i 5G-utbyggingen (se f.eks. bloggposter 18.01.2019 og 15.04.2020).

Sjekk selv hva som står igjen når skriften i farger fjernes:

“Det har vært hevdet at eksponering for elektromagnetiske felt (EMF) skapt av 5G-enheter både kan forårsake COVID-19 og øke dens alvorlighetsgrad. Disse påstandene støttes ikke av noe belegg (ikke engang av ekstremt svake belegg), og den store mengden vitenskapelig kunnskap om de EMF som er relevante i forbindelse med 5G, viser at disse påstandene ikke er mulige. EMF-eksponering fra 5G-enheter fører ikke til COVID-19, og har heller ikke noen virkning på sykdomsforløpet eller helseutfallet for til dem som blir smittet av den nye corona-viruset (SARS-CoV-2) som fører til COVID-19. Som beskrevet av WHO, trenger man å komme i fysisk kontakt med korona-virus for å bli smittet av dem, og ettersom EMF fra 5G kan ikke frakte virus, kan de ikke bringe deg i kontakt med viruset. (min oversettelse)

Slike tekster blir ikke overlatt til tilfeldighetene. Teksten er ganske enkelt et godt stykke arbeid fra en av PR-bransjens ordsmier. ICNIRPs påstander er intet annet enn et villedende forsvar med flere ord enn på WHOs plakat. Det er dessuten selvsagt at det mangler forskning fra felten på sammenhenger mellom 5G og Covid-19, for forskning på erfaringer har det ikke vært tid til, og neppe noen finansiering heller. Men det fins jo ansatser i form av skisser, notater, anekdoter og medieomtaler, i tillegg til det man vet fra generell forskning på teknologiene som inngår. (Forskning starter alltid slik på nye felt – med innsamling av anekdotisk materiale og undersøkelser av hva man alt vet.) I tillegg til de som Firstenberg selv kommer med, vil jeg bare trekke fram én enkelt:

En enkel og ganske grov sammenstilling av sykdomshyppighet og 5G-utbygging (Payeras i Cifre 2020) viser at korona-viruset spredte seg globalt og utløste sykdom og død nettopp der 5G først ble bygget ut. Kart for kart, fra ganske detaljerte til svært grove, ser man det samme mønsteret som i den oversikten Firstenberg presenterer for dødsfall blant tyske meis: et sammenfall mellom 5G-utbygging og dødshyppighet (bilde). Kartet over 5G-utbygging og smitterate i Barcelona viser at selv regresjonskurvene er like (bilde).

Femge-Barcelona.jpg

Barcelona 10. april 2020: 5G-dekning til venstre, smittehyppighet per 1000 innbyggere til høyre (Payeras i Cifre 2020)

ICNIRPs motargument, at sykdommen slett ikke bare forekommer der 5G er bygget ut, er ikke et gyldig argument. Det følger naturlig blant annet av samspills- og cocktail-effekter, ref. pkt 4 over: Det er totalen som teller. At det gikk så ille i San Marino, «første sted i Europa med 5G fullt bygget ut» (per tusen: 18,8 smittet, 1,2 døde), mens Monaco, som også var tidlig ute med 5G, nesten gikk helt fri (per tusen: 2,4 smittet, 0,1 døde), kan ha så mange forklaringer – for eksempel at mange med bopel i Monaco faktisk ikke oppholder seg der, at lufta er reinere eller befolkningen sunnere eller lever mer isolert fra besteforeldre, at statistikken er ført på en annen måte, at færre eller flere er testet, osv. Kort sagt at miksen i cocktail-effekten og omgivelsene er en annen – for ikke å snakke om at det kan være brukt ulike teknologier. (Tallene over er fra https://epidemic-stats.com/coronavirus/, 12.5.2020.)

ICNIRP bruker stadig dette trikset: å trekke inn ikke-funn som bevis. Det er vitenskapelig svindel, ganske enkelt.

Men la oss vende tilbake til Arthur Firstenberg og hans tekst:

Firstenberg har som nevnt vist i sin bok «Den usynlige regnebuen – Historien om elektrisiteten og livet» (Firstenberg 2018) at tilsvarende vesentlige endringer i livets elektriske miljø har vært fulgt av økt sykelighet, hester som aborterer, fugler som forvirres og blir syke eller faller ned fra himmelen, og at insekter dør. Og at dette har skjedd gang på gang – i takt med utrulling av nye teknologier som skapte elektriske endringer i våre omgivelser: telegrafi, husholdningsstrøm, radio, radar, satellitter – før en ny normal stabiliserer seg, men da gjerne med sykeligheten på et høyere nivå. Andre jeg har vist til, peker på at den type lidelser vi har nå for tida, i stor grad er inflammasjonslidelser som kan knyttes til nettopp til eksponering for miljøstressorer.

Firstenbergs bok er den viktigste boka jeg har lest om det som jeg etterhvert har forstått ser ut til å være vår tids raskest voksende miljøproblem – «elektrotåka». Han skriver populærvitenskap, nærmest i romanform, men er samtidig uhyre grundig og full av vitenskapelige referanser. Boka er særdeles godt egnet til å få oversikt over svært mye forskning innen svært mange fagfelt over et svært stort tidsrom. Firstenberg står bak den store internasjonale aksjonen mot 5G – Stop 5G on Earth and in Space. I rundbrevet holder han samme stilen.

Hovedbudskapet hans er at pandemien vi er vitne til, i høy grad – ja, etter Firstenbergs mening først og fremst – dreier seg om immunreaksjoner skapt av en ny og kraftig runde eksponeringsvekst – ved en utbygging som ikke vil etterlate seg noen eksponeringsfrie områder. Det er en påstand som er dypt alvorlig. Det er også både skremmende og faglig interessant å se at medisinere og politikere flest i våre land ikke undersøker den skikkelig, men tar for gitt at påstanden ikke kan ha noe for seg – fordi ICNIRP/WHO forteller dem at det ikke kan være slik. ICNIRP har laget et strålevernregime som bygger på beviskrav så strenge at de ikke kan innfris i biologiske fag: Det kreves absolutte bevis, men en slik påvirkning lar seg ganske enkelt ikke bevise i streng vitenskapelig forstand – ikke en gang om alt liv ble utryddet av eksponeringsveksten. For slik er vitenskapsteorien «skrudd sammen»:

Påstanden kan bare styrkes. Den styrkes mer jo flere observasjoner som passer til den, men bevises kan den ikke. Skal menneskeheten gjøre noe med saken, må derfor de bestemmende myndigheter handle på indisier, ikke på bevis. Og skal det skje, må den lille gjengen bak ICNIRP og WHOs lille «strålekontor» som bemannes av ICNIRP-folk, The International EMF Project, snarest koples bort fra strålevernet, slik også Microwave News og mange fagfolk argumenterer for. For denne gjengen krever konsekvent bevis der slikt er umulig, og sørger slik for at ingen restriksjoner legges på bransjen. (Se gjennomgang av deres beviskrav i Flydal & Nordhagen 2019).

Og så bør noen trekke i nødbremsen.

Jeg er forresten stor tilhenger av Firstenbergs litterære form, men det betyr ikke at jeg vil undertegne på alt hans skriver, eller hevde at han har endelige og utfyllende svar på alt. For eksempel viser han nå i sitt rundbrev at hans forklaring på spanskesyken i Regnbuen-boka neppe holdt mål: I boka forutsetter han at viruset bak spanskesyken ikke kunne spre smitte kloden rundt gjennom lufta, men nå viser han til at det er fullt mulig. Han gjør seg også til talsmann for «den svenske modellen» – å skjerme de sårbare mot viruset, men legge null restriksjoner på andre – en strategi som flere land ikke turde velge fordi den fort kan overbelaste helsevesenet. Det er vel ikke så opplagt at det er det beste valget.

Firstenbergs tekst byr på flere tolkningsalternativer om hvordan forholdet mellom virus, immunforsvar og 5G-utrullingen kan tenkes å være. Han er nok bevisst litt uklar – en slags helgardering. Jeg velger den tolkningen jeg ser passer best med de forskerne jeg ellers har tillit til, og som i grunnen passer godt inn i det bildet Karl Hecht, en av Tysklands nestorer, tegnet som en slags oppsummering av den samlede erfaring gjennom sitt lange liv i forskning på feltet (se figur, fra Hecht 2016):

Hecht2016-Utviklingsmodell3

Utviklingsforløpet i reaksjonene på EMF-eksponering (Hecht 2016)

Her er min oppsummering:

“Når miljøbelastningen plutselig øker (1.), får mange akutte immunreaksjoner (2.). Deretter arbeider kroppen under permanent press, og sjansene øker for at kroppens reguleringssystemer før eller siden bryter sammen og sykdom oppstår (3.).

Plutselig økt EMF er av en miljøbelastning av dette slaget. Denne gangen er det 5G-utrullingen som sørger det store spranget i økt eksponering, med eller uten samspill med annen forurensning. Covid-19-symptomene framstår da som resultatet av et samspill mellom virus, et svekket immunsystem, sykdommer, alderssvekkelse eller andre faktorer. De typiske symptomene fra den delen som gjelder EMF-eksponering, er som for radiobølgesyken, en akutt immun-reaksjon med eventuelle komplikasjoner. Sammen blir dette en pandemi som tar knekken på de svakeste, mens andre knapt merker noe som helst.»

Det hele kan altså forstås utfra immunforsvar, cocktail-effekten, andre miljøstressorer og terskeloverskridelser – med EMF som den dominerende. 

Tolket slik er Firstenberg i takt med et vidt spekter av medisinere og forskere kloden rundt, som jeg har henvist til i den lange rekken av artikler om mikrobølger, 5G, virus og sykelighet, samtidig som han formidler stoffet langt mer forståelig. Og han er i takt med det ekspertpanel som rapporterte til USAs president i 1971 med følgende ord:

«I nær framtid kan energi-forurensningen av miljøet bli i klasse med dagens kjemiske forurensning … og … svak, langvarig eksponering kan bli et kritisk problem for folkehelsen.» (Wright 2017)

Likefullt gjør det ham til en interessant skribent. For mange nettopp derfor.

 

Einar Flydal, den 12. mai 2020 (tekst v. 1.1)

PDF-versjon: EFlydal 20200512 5G, korona, virus og mikrobølgesyke – Hoper bevisene seg opp v1.1

Referanser

Arthur Firstenberg: Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet, Z-forlag, 2018 (451 sider + noter, referanser og stikkordsliste), 2. opplag. Bestilles HER, direkte fra Z-forlag, eller i bokhandel.

Flydal, Einar og Nordhagen, Else (red.): «5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø», Z-forlag 2019 (kan bestilles HER)

Hecht, Karl: Effects of Wireless Communication Technologies A Brochure Series of the Competence Initiative for the Protection of Humanity, the Environment and Democracy e.V., Brochure 6, 2016, http://kompetenzinitiative.net/KIT/wpcontent/uploads/2016/07/KI_Brochure-6_K_Hecht_web.pdf

Payeras i Cifre, Bartomeu: Estudio de la relación entre no. casos coronavirus / 1000 h y localización antenas 5G, http://www.tomeulamo.com/fitxers/264_CORONA-5G-d.pdf, engelsk oversettelse og diskusjon: http://www.radiationdangers.com/5g/study-shows-direct-correlation-between-5g-networks-and-coronavirus-outbreaks-2/ Om forfatteren: se katalansk Wikipedia, https://ca.wikipedia.org/wiki/Bartomeu_Payeras_Cifre

Microwave News: The Lies Must Stop – Disband ICNIRP – Facts Matter, Now More Than Ever, Microwave News, April 9, 2020, https://microwavenews.com/news-center/time-clean-house

Wright, Nicola: «Downplaying Radiation Risk», kapittel 23 i Walker, Martin J. (ed.): Corporate ties that bind – An Examination of Corporate Manipulation and Vested Interests in Public Health, Skyhorse Publishing, N.Y., 2017 (Wright 2017)

 

Bevisene hoper seg opp

Rundbrev fra Arthur Firstenberg den 5. mai 2020

bilde 1

Bevisene hoper seg opp

VERDEN har vært vant til å legge skylda på bakterier og virus for enhver sykdom. Samtidig har vi, uten å forstå det, ønsket en fiende velkommen og feilaktig tatt den for å være en venn. Men nå hoper bevisene seg opp: Ikke bare ser vi at det er nytteløst å prøve å gjemme seg fra en mikroskopisk gen-sekvens som allerede har oversvømmet verden og som vi ikke kan kontrollere. Vi ser også at i alle fall deler av den sykeligheten som forbindes med viruset – og som med god grunn gjør oss skrekkslagne, skyldes denne fienden som vi selv har skapt, og som vi har nektet å innse utgjør en dødelig trussel.

Det er ingen tilfeldighet at det første kjente tilfellet da en person ble syk med den sykdommen som siden stengte ned verden, inntraff kun to uker etter at man i Wuhan slo på Kinas første 5G kommunikasjonsnettverk. Det er heller ingen tilfeldighet at hundrevis av passasjerer ombord på cruiseskipet «Diamond Princess» ble rammet av den samme sykdommen umiddelbart etter at båten satte seil – med 5G satellittkommunikasjonsantenner om bord. – Det er ingen tilfeldighet at umiddelbart før småfugl begynte å dø i stort antall i områder nær Tysklands vestgrense denne våren, hadde man rullet ut 4G-LTE-teknologien for første gang til nettopp disse områdene.

Virus er blant de bestanddeler som livet på Jorda er bygget av. Mikrobølgestråling er fremmed og dødelig for livet på Jorda. Det er på tide at menneskeheten erkjenner dette som det faktum det er.

Diamond Princess

Den 3. februar 2020 ble cruiseskipet Diamond Princess satt i karantene i byen Yokohama i Japan etter at en passasjer hadde testet positivt for COVID-19. Etterhvert ble 381 passasjerer og mannskap syke, og 14 døde. Det ble etterhvert kjent at COVID-19-smitten sannsynligvis alt var spredt over hele skipet allerede før karantenen begynte. Ombord på skipet som i resten av samfunnet var karantenen et fåfengt forsøk på å kontrollere det ukontrollerbare, som å plugge igjen et hull i en demning, eller ett tusen eller en million hull, mens mesteparten av vannet fosser over demningen og strømmer inn over oss.

Den 3. februar 2020, samme dag som Diamond Princess ble satt i karantene, sendte satellitt­selskapet SES ut en pressemelding der det reklamerte for «det beste WI-FI-nettet til sjøs». Det kunngjorde samtidig at selskapet Princess Cruises skulle bruke en nettverksforbindelse basert på en blanding av satellitter i middels høy (MEO) og høy jordbane (GEO) for å bli «de første cruise­skipene som bruker SES sitt banebrytende O3b mPOWER satellittbaserte kommunikasjons­system».

mPOWER bruker stråleformingsteknologi [«beam shaping», beskrevet i bloggpost 26.02.2018, o.a.] og frekvenser fra 17 til 30 GHz, og SES brisker seg med at selskapets satellittsystem er en del av det globale 5G-nettverket. «Vi tilbyr det raskeste wifi på de store hav, noe som gjør det lettere for deg å strømme filmer, holde kontakten på sosiale medier, og du kan til og med tekste med venner og familie som er ombord sammen med deg!» heter det i annonsene til Princess Cruises. Hvert Princess-skip har 7 000 sensorer, 650 veggmonterte berøringsskjermer, 1 780 WiFi-tilgangspunkter, 4 030 digitale skjermer i private rom og 135 km med kabel. Satellittantennene ombord på skipene er enorme kupler som ser ut som på bildet.

bilde 2

mPower var i drift på Diamond Princess da utbruddet av koronavirus kom. Et fotografi av Diamond Princess den 5. februar 2020 mens det lå i karantene i Yokohama, viser de fem antennekuplene ombord.

bilde 3

Regler om sosial avstand mellom fugler?

«En tidligere uidentifisert sykdom truer for øyeblikket blåmeis, kjøttmeis og andre små sangfugler over hele Tyskland,» meldte den tyske miljøvernorganisasjonen NABU. De første tilfellene ble rapportert 11. mars 2020, og innen 21. april var antallet rapporterte syke og døde fugler rundt 26 000. Selv om en bakterie får skylden for sykdommen, kan man ikke unngå å oppdage likheten til COVID-19. Fuglene blir beskrevet som «apatiske fugler med pusteproblemer». De kan ikke spise, ser ut til å være «uvanlig tørste», og så dør de. Ekstrem tørst er en mye rapportert virkning av mikrobølgestråling. Det samme rapporteres også ofte om COVID-19-tilfeller.

bilde 4

Tyskland: Antall rapporterte dødsfall blant meis per 100 000 individer (NABU 2020)

Hvor absurd det enn måtte høres ut: NABU ber folk om å slutte å sette ut mat- og vannstasjoner. Hensikten er å sørge for “sosial avstand” blant fuglene. NABU har offentliggjort et kart over tyske regioner som viser antall rapporterte dødsfall blant meis per 100 000 individer.

Det høyeste antallet fugledødsfall fins langs Mosel-elven, og i regionen rundt Oldenburg i Niedersachsen. Vodafone kunngjorde i en pressemelding den 10. April 2020 at selskapet nettopp hadde utvidet 4G-LTE-basestasjons­nettverket sitt i dette området. Vodafone meldte at med dette hadde selskapet lukket «et av de største radiohullene» i Niedersachsen, og at det tidligere bare hadde vært 2G-dekning [GSM] langs Mosel-elven. «Bedriften har iverksatt mer enn 1 000 LTE-prosjekter de siste månedene», meldte Vodafone, og øker sendestyrken på 500 eksisterende LTE-basestasjoner, mens ytterligere 260 basestasjoner oppgraderes til 4G-LTE.

[En oppdatering fra NABU den 7.5. melder at meisedøden nå er på retur. O.a.]

Mystisk sykdom blant unge barn

Vi er blitt fortalt at COVID-19 en en alvorlig sykdom som hovedsakelig rammer de eldre og at den ikke påvirker yngre barn. Nå blir imidlertid en ukjent sykdom blant barn beskrevet i Storbritannia, Spania, Italia og USA. Og siden mange av de syke tester positivt for COVID-19, blir skylden lagt på viruset – til tross for at andre barn med den samme nye sykdommen har testet negativt for viruset:

Det dukker opp barn med «multisystem-betennelse med influensalignende symptomer» og «med blodparametre som samsvarer med alvorlig COVID-19». Barna kan være oppspente, forvirrede, ha alvorlige pustevansker, anfall, lavt blodtrykk, hjertebetennelse, magesmerter, utslett på huden og – særlig hos gutter i tenårene – smerter i testiklene. Sykdommen blir kalt en variant av toksisk sjokksyndrom (TSS) eller Kawasakis sykdom. Men symptomene er alle sammen klassiske utslag av radiobølgesyke. [For mer omtale av radiobølge-/mikrobølgesyke, se bloggpost 08.01.2019, o.a.]

Et hav av virus

Ideen om at vi kan forhindre spredning av virus ved å bruke masker og holde oss noen få meter fra hverandre, er omtrent like realistisk som å sette en maske på en fisk og late som om det vil hindre den i å bli våt. Virus er ganske enkelt deler av det genetiske materialet som utgjør selve livets grunnlag. Vi må ganske enkelt innse at det fins et hav av bakterier og virus som hele tiden er i sirkulasjon i atmosfæren, og som reiser avgårde i de høye vindlagene – jorda rundt og mellom kontinenter. Og at det fins langt mer virus enn det fins bakterier.

Det har lenge vært et mysterium hvordan en stamme influensavirus kan erstattes av en helt ny stamme fra den ene sesongen til den neste, samtidig og over hele verden. Dette vet vi nå forklaringen på. Et team kanadiske forskere beskriver i en artikkel om influensa at de har observert at virus-partikler kan fraktes hundretusenvis av kilometer før de lander på bakken igjen, og at «Det fjerne Østen kan være kilden til vanlig vinterinfluensa som kommer i form av luftbårne aerosoler og når Nord-Amerika én til to uker etter at de har kommet ut i atmosfæren … Hele verdens befolkning kan altså bli utsatt for luftbåren influensavirus. Dette kan bidra til å forklare at denne sykdommen er tilstede overalt og kan være så utholdende.

Dette kan også forklare hvordan mannskapet på marineskipet USS Kidd kunne pådra seg korona-virus etter mer enn én måned til sjøs uten noen kontakt med land. Skipet forlot Pearl Harbor 20. mars 2020 og førstemann ombord begynte å få symptomer på sykdommen den 22. april. Deretter ble skipet satt i karantene i San Diego, der 64 sjømenn testet positivt for COVID-19.

Men virus er så mye mer enn smittebærere:

«En stor del av det biologiske mangfoldet på planeten», skrev et internasjonalt team av forskere i en artikkel publisert i 2018, «utgjøres av virus.» Det fins anslagsvis 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 viruspartikler bare i verdenshavene. For å finne hvor mye virus som strømmer omkring høyt oppe i atmosfæren, satte forskerne opp to innsamlingsstasjoner i Sierra Nevada-fjellene i Spania. Der fanget og talte de virus. De fant ut at på disse stedene falt det ned omlag 0,3 til 7 milliarder viruspartikler på hver kvadratmeter land per dag, og at de kom fra både land- og havområder langt unna.

«De [store] daglige avsetningsmengdene av virus som er bundet til aerosoler med størrelser <0,7 µm [og derfor i stand til å sveve over store avstander, o.a.] gir oss forklaringen på observasjoner [som andre har gjort] av at man har funnet identiske virussekvenser på flere steder som er geografisk langt fra hverandre, og i svært forskjellige miljøer,» skrev disse forfatterne. De fant også belegg for at “bakterier og virus kan holde seg levedyktige etter transport gjennom atmosfæren…» og for at «Snarere enn å være en negativ følge, gir denne avsetningen en frøbank som vi antar gjør det mulig for økosystemer å tilpasse seg raskt til miljøendringer.»

«Virus», skrev et par forskere fra San Diego State University (Here a virus, there a virus, everywhere the same virus?), «er allestedsnærværende, rikelig og økologisk viktige for miljøet.»

De som sier at vi skal holde oss hjemme, bruke masker og holde sosial avstand har en nærsynt, ekstremt begrenset, og ikke minst feilaktig forståelse av hva virus er, av deres funksjon i verden, og av hvordan de flommer omkring. COVID-19-viruset flyter allerede omkring med vinden, og er overalt i verden. Masker, desinfeksjonsmidler, sosial distanse og oppfordringer om å holde seg hjemme oppnår man ingenting med. Som mer enn én lege har observert, er det fornuftig å isolere de alvorlig syke, men ufornuftig å gjøre det samme med de som er friske.

Arthur Firstenberg
P.O. Box 6216
Santa Fe, NM 87502
USA
phone: +1 505-471-0129
info@cellphonetaskforce.org
https://www.5gSpaceAppeal.org
den 5. april, 2020

Oversatt til norsk av Fredrik Reber og Einar Flydal. Engelsk versjon her:
https://www.cellphonetaskforce.org/wp-content/uploads/2020/05/The-Evidence-Mounts.pdf