5G og korona: Ti tyske tullinger sendte brev til forbundskansler Angela Merkel…

femge-diagnose-funk

5G stopper opp sted for sted med krav om at lovens føre-var-prinsipp må respekteres. Her fra demonstrasjon i Hamburg (foto: diagnose:funk)

Ja, for tullinger må de vel være, de som sender brev til Angela Merkel og ber henne stanse 5G-utrullingen? I det minste må de vel være «konspirasjonsteoretikere»! For de påstår jo at det fins sammenheng mellom korona-pandemien og 5G. Det hevder jo norske helseautoriteter ikke er mulig, og da deles det lett ut slike betegnelser.

De ti medisinerne beskriver til og med en mekanisme bak som er godt påvistja, til og med av forskere i Wuhan, og påvist på levende griser i Wuhan. Kan fremstående tyske medisinere virkelig være like dumme som de 1 000 belgiske medisinske «konspirasjonsteoretikerne» som vi var innom her om dagen (bloggpost 4.5.2020) Eller kan det være noe vi ikke har fått med oss, her på bjerget?

Det dreier seg denne gang om ti av Tysklands mest profilerte medisinere og psykoterapeuter på feltet – med omfattende fartstid innen miljømedisinsk praksis og med egen forskning på helsevirkninger av mikrobølget stråling. De har studert virkningene på mennesker såvel som dyr og planter på bakken, såvel som på sovjetiske kosmonauter i verdensrommet.

I brevet til Angela Merkel påstår de selvsagt ikke at 5G har skapt Covid-19, eller at viruset ikke fins. Så dumme er de ikke. Men de begrunner at økt strålingsbelastning – slik 5G-utbyggingen nødvendigvis fører til – lar pandemier lettere få tak – fordi økt strålingsbelastning legger stein til den byrden av miljøbelastninger som organismen må bære. Det er totalen som teller, og 5G øker den. De viser til flere dokumenterte mekanismer, og at kinesiske forskere ved Jordbruksuniversitetet i Wuhan har påvist et viktig ledd.

Slikt stemples i den norske andedammen som «konspirasjonsteorier» av vårt nye Sannhets­ministerium, Faktisk.no, som har slått fast at slikt verken er påvist, underbygd med forskning, eller mulig – for det har nemlig rådgiver Lars Klæboe i Strålevernet og forsker Dag Markus Eide ved FHI sagt. Og de har begrunnet det med at strålingen «jo er så svak».

Så spørs det da hvem man bør feste lit til. Brevet fra de ti «konspirasjonsteoretikerne» er derfor interessant lesning. Det er ingen i Tyskland som motsier disse fagfolkene. Det kan de jo ikke. De har ikke noe annet å stille opp med enn taushet – eller å «skyte på pianisten». Vil disse medisinerne kanskje bli anklagd for å være noen enslige svaler? Det tror jeg ikke. Freiburgerklæringen av 2002, som ble undertegnet av rundt 1 000 praktiserende tyske leger og støttet av 36 000 andre, hadde mye av det samme budskapet om skadevirkninger. Alt da fant legene mikrobølgeskadene hos sine pasienter, og de forsto årsaken fordi kunnskapen alt fantes og de hadde hatt om den på pensum.

(Du finner Freiburgerklæringen i Grimstad og Flydal: Smartmålerne, jussen og helsa, Z-forlag, 2018, vedleggets side 112-114. Boka er utsolgt fra forlaget, men du kan laste den ned HER.)

Hvordan vil norske leger forholde seg til denne kunnskapen og disse vurderingene når de ser at leger i tusentall stiller seg bak den? Vil de følge sin legeed, lese seg opp, eller lukke øyne og ører?

Miljømedisin som fag står svakt i Norge, og er nærmest bare et lite påheng i arbeidsmedisin-spesialiseringen. Helsevirkninger av radiofrekvent stråling er knapt tema overhodet, og sist jeg så på fagets timeplan, inneholdt det bare én dags dogmatisk opplæring ved en fra Strålevernet i at «kunnskapsstatus er at ingen skadevirkninger er påvist», for å si det enkelt.

Dermed risikerer spesialistene – for eksempel innen virologi og epidemiologi – å ha skylapper på når de søker svarene på hvordan viruset oppsto og hvorfor det fikk så godt tak. En variant, altså, av munnhellet «For den som er en hammer, ser allting ut som en spiker».

I tysktalende land er situasjonen ganske annerledes: Miljømedisin er et omfattende studium. Miljømedisiner-foreningene i Tyskland og Østerrike er store og respekterte, og har sin felles omforente, tydelige, vitenskaps- og erfaringsbaserte metodikk som ingen kan anklage for å basere seg på grunnløse tradisjoner og alternativ overtro. Du finner disse foreningenes felles metodikk-erklæring på norsk i bloggpost 20.01.2016.

Brevet til Angela Merkel finner du nedenfor. Det er kort, greit og tydelig, og det er oversatt til norsk. Det er udatert, men må ha blitt sendt 7. eller 8. april. Noe svar er ikke kommet, så vidt jeg vet.

De mange fagreferansene i brevet tok nok ikke forbundskansleren seg tid til å titte på, men de kan være interessante både for fagfolk og for andre som ønsker å sette seg inn i forskningen. Flere av dem foreligger på norsk.

Einar Flydal, den 11. mai 2020

PDF-versjon: EFlydal 20200511 Ti tyske tullinger har sendt brev til forbundskansler Merkel v1.0

Oppropet finner du her: http://www.aerzte-und-mobilfunk.eu/AUM/wp-content/uploads/2020/05/appell_corona_und_mobilfunk_aerzte_05_05_2020

 

Opprop fra ti tyske leger

 

Kontakt: Dr. Christine Aschermann
Nelkenweg 1
88299 Leutkirch
06.04.2020

Åpent brev

til Forbundsregjeringen
Forbundskansler Dr. rer. nat. Angela Merkel
Willy-Brandt-Str. 1
10557 Berlin
Til orientering:
Visekansler Olaf Scholz
Forbundssunnhetsminister Jens Spahn
Forbundsmiljøminister Svenja Schulze
Visekansler Olaf Scholz
Fru Dr. Inge Paulini, Forbundskontoret for Strålevern
Helseforsikringsselskaper

Vi leger og psykoterapeuter med miljømedisinsk orientering ser en sammenheng mellom radiostrålingsbelastning, immunsvekkelser og global epidemi.

Vi oppfordrer derfor til en drastisk reduksjon av den verdensomspennende høyfrekvens­belastningen!

Høystærede fru forbundskanslerinne!

Klodens innbyggere opplever for tiden en omfattende sykelighetsbølge gjennom SARS-Corona-Virus 2. I faresonen er i hovedsak gamle mennesker (som ofte mangler viktige stoffer) og de som har sykdommer fra før eller har et svekket immunsystem (for eksempel på grunn av vitamin D-mangel, som er spesielt utbredt om vinteren og våren). Tapene av menneskeliv og konsekvensene for økonomien og for sysselsettingen av de politisk besluttede forordningene om massive restriksjoner på kontakt, lar seg ikke beregne. Det gjør heller ikke de psykososiale konsekvensene.

Vi, undertegnede leger og psykiatere, holder i tillegg til de ovenfornevnte faktorer, også to andre faktorer som viktige. I tillegg til virusets smittegrad, spiller «vertens» mottakelighet en rolle, det vil konkret si hvor godt immunforsvaret til «verten» fungerer, og om antistoffer spesifikke for viruset mangler, eller allerede er blitt dannet. Innen forebygging og behandling gjelder det derfor først og fremst å hindre at immunforsvaret svekkes, og å styrke immunforsvaret kraftig med terapeutiske midler. Skade på immunsystemet oppstår for eksempel gjennom omfattende spredning av giftstoffer, underernæring, visse medisiner, luftforurensning og visse livsstilsfaktorer (alkohol, nikotin).

Til dette har det de siste to tiårene kommet nye skadelige miljøpåvirkninger, som har virkninger vi stadig oftere kan påvise i vår medisinske og psykoterapeutiske virksomhet. Det dreier seg om den allestedsnærværende og vedvarende eksponeringen for mobilradio (mobiltelefoner, smart­telefoner og tilhørende basestasjoner) og lignende teknikker med pulset, høy frekvens (WiFi med frekvensene 2,4 og mer enn 5 GHz, trådløse fasttelefoner (DECT), babycalls, nettbrett, Bluetooth, “intelligente” målersystemer – såkalte “smartmålere”, radar, etc.).

Om de nevnte apparatene som drives med radiobølger og de mobilradiostandardene vi har hatt til nå – 2G (GSM) 3G (UMTS), 4G (LTE), fins det allerede et vell av forskning som for størstedelen har gitt resultater som vekker stor bekymring. Vurderingen til svært mange bransjeuavhengige eksperter er at den pulserende høy-frekvens-teknologien er en av årsakene til tallrike helseproblemer som vi møter nå til dags (for eksempel søvnforstyrrelser, hodepine, depresjon og utmattelse, atferdsmessige forstyrrelser). Videre foreligger forskningsarbeider som viser endringer i hjerterytmen, endringer i genuttrykk, endringer i stoffskiftet, påvirkning av stamcellers utvikling, utvikling av kreft, av hjerte- og karsykdommer, av kognitive begrensninger, DNA-skader, virkninger på allmenn helsetilstand, forhøyet mengde frie radikaler, lærings- og hukommelsesvansker, og nedsatt sædfunksjon og -kvalitet. (Se liste over vitenskapelige studier i: Den internationale forskerappellen 2015 og Appellen Stopp 5G: Firstenberg 2018).

Også at forekomster av smittede er blitt påvist å hope seg opp rundt basestasjoner, viser at det foreligger en forbindelse til svekkelse av immunsystemet (Waldmann-Selsam 2005, Szmigielski 2013, Moskowitz 2020). En slik svekkelse av immunsystemet kan selvsagt også ha spilt en rolle i Wuhan i Kina, i Sør-Korea, i de nord-italienske byene og i New York, den den nye 5G-mobilgenerasjonen allerede er blitt innført.

For at immunsystemet skal fungere er det avgjørende viktig med en uforstyrret produksjon av melatonin (Reiter, Robinson 1995), såvel som av vitamin D3. Mobilkommunikasjon hemmer tilkoplingsstedet for Vitamin D3 (Vitamin D reseptor, VDR), slik at vitaminet ikke kan utøve sin immunregulerende virkning (Kaplan 2006, Marshall 2017).

Mennesket er et bioelektromagnetisk vesen. De levende cellene har elektriske spenninger (i millivolt-området) på cellemembranene. Lavfrekvente elektriske felt og radiopulser kan forstyrre deres funksjoner. Svekkelse av cellemembranenes spenninger fører påviselig til en rekke ulike kliniske symptombilder.

Strålevernkommisjonen [et permanent tysk uavhengig råd, o.a.] slo fast alt i 1991 at selv radio­stråling som er svakere enn grenseverdiene [som er lik de norske, o.a.], åpner kalsium-kanaler i cellemembranen (SSK 1991). Siden har blant annet prof. Pall bekreftet at vanlige mobilradio­frekvenser kan få negative følger ved å føre til at mer kalsium strømmer inn i cellene (Pall 2018). I en studie ved Jordbruksuniversitetet i Wuhan, Kina, rapporterte Bai og kolleger om at koronaviruser i tarmens overflatevev (epitel) hos gris økte kalsiumtilstrømningen og dermed fremmet reproduksjon av virusene, og at virusinfeksjonen kunne hemmes av bestemte medisiner – kalsiumkanalblokkere (Bai 2020).

5G er også for tiden under utbygging i tyske byer og i enkelte landlige områder. Et brev fra samferdselsminister Scheuer og miljøvernminister Schulze i begynnelsen av april viser tydelig hva som nå forventes av de politiske lederne i byer, kommuner og fylker: “De må medvirke til å finne plasseringer til de nye mobilsystemanleggene og framfor alt gi aktiv støtte til de antenneanleggene som planlegges på stedet”. Tre forskjellige frekvensområder benyttes: rundt 700 Megahertz (brukes ved store anlegg og store arrangementer), rundt 3,6 Gigahertz (til «smarte byer»), rundt 26 Gigahertz (til innendørsanlegg og til endenettet) (Bundesregierung 2017). [Endenettet er siste ledd ut til brukerne, se bloggpost 15.04.2020, om 60GHz brukt til endenett. O.a.]

Gjennom dette øker antennetettheten, og dermed også strålingsbelastningen på befolkningen, til det mangedobbelte. Likevel, og i strid med føre-var-prinsippet, ble ingen risikovurdering gjennomført før innføringen av 5G, og de få studiene som fins, viser høyst foruroligende resultater. Næringen og myndighetene henviser stadig og sta til de angivelig “trygge grenseverdiene” som er nedfelt i den Tjue-sjette forordning om gjennomføring av den føderale eksponeringskontroll-loven (Forordningen om elektromagnetiske felt – 26. BImSchV), men dette er misvisende: Stiftelsen ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), som er kilden til den anbefalingen til politikerne som grenseverdiene hviler på, er partisk ved at den står næringen nær (se ICNIRP og EPRS 2020 om SCENIHR 2015). Grenseverdiene beskjeftiger seg bare med kortvarig oppvarming fra mobilradio, og gir således befolkningen intet vern.

Den aktuelle situasjonen med det farlige SARS-koronavirus 2 krever etter vårt syn besluttsomhet og handlekraft.

Vi leger og psykoterapeuter henstiller på ny og og med all kraft til alle de ansvarlige i regjeringen og i helsevesenet:

  1. Dere må stanse 5G!
  2. Dere må redusere den allestednærværende tvangsmessige bestrålingen av befolkningen!
  3. Dere må gi befolkningen omfattende opplysning om de negative helsevirkningene av mobilradio og andre teknologier som bruker radiofrekvenser, så som de ovennevnte!
  4. Dere må stanse den dominerende påvirkningen som ICNIRP og mobilnæringslobbyen har på Strålevernkommisjonen, på det sveitsiske føderale kontoret for strålevern [som lener seg til BERENIS-utvalget, se bloggpost 27.01.2020, o.a.], og på regjeringen! I stedet for at staten – som hittil – fremmer mobilutbygging og trådløsnæringen, må den nå ha som høyeste prioritet med alle midler å støtte folkehelsen og folks arbeids- og forsørgelsesevne.

Til beste for vår alles helse!

Aschermann, Christine, dr. med., nevrolog, psykoterapeut
Dohmen, Barbara, spesialist i allmennmedisin / miljømedisin
Foerster, Hans Christoph, dr. med., allmennlege
Hecht, Karl, prof. em. professor dr. med. habil. innen eksperimentell og
klinisk patologisk fysiologi, nevrofysiologi
Kammerer, Michaela, spesialist i allmennmedisin
Kern, Markus, dr. med., lege innen psykoterapi
Krout, Monika, dr. med., allmennlege, elektrobiolog
Röttgers, Gabriele, dr. med., allmennlege
Tlach, Hanna, dipl.-psyk., psykologisk psykoterapeut
Waldmann-Selsam, Cornelia, dr. med., praktiserende lege

Litteratur (Utvalg):

Bai, D. et al.: Porcine deltacoronavirus (PDCoV) modulates calcium influx to favour viral replication. Virology 2020: 539,38-48. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31670218

Bundesregierung 2017https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/098-dobrindt-5g-strategie.pdf?_blob=publicationFile [stengt for tilgang, o.a.]

EPRS 2020: Virkninger av trådløs 5G-kommunikasjon på menneskers helse, European Parliamentary Research Service PE 646.172 – February 2020. For engelsk versjon, norsk omtale og oversettelse: se https://einarflydal.com/2020/03/12/utredning-fra-eu-byrakratiet-avslorer-kommisjonens-tafatthet-og-icnirp-folkenes-spill-med-5g-og-helseskader/

Firstenberg, A. 2018: 5G-appellen, https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal, norsk oversettelse: https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5dbf7211c85da67954d7dddc/1572827669864/Internasjonal+Appell+-+Stopp+5G+på+jorda+og+i+verdensrommet.pdf

ICNIRP: https://www.icnirp.org/en/about-icnirp/structure-membership/index.html
[O.a.: til erstatning av feil lenke: Repacholi, M.H. A History of the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Health Physics: October 2017 – Volume 113 – Issue 4 – p 282-300 doi: 10.1097/HP.0000000000000699]

Marshall, Trevor G.,Trudy Rumann Heil, Electrosmog and autoimmune disease, in Immunol. Res. 2017; 65(1):129-135, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27412293

Pall, Martin, 2018: 5G als ernste globale Herausforderung, Kompetenzinitiative, ISBN 978-3-9820686-0-2, HER. Norsk oversettelse inngår i Flydal og Nordhagen: 5G – og vår trådløse virkelighet, Z-forlag, 2019, HER.

Moskowitz, Joel M., 5G Wireless Technology: Is 5G Harmful to Our Health? https://www.saferemr.com/

Reiter, Russell J., Jo Robinson: Melatonin – your body`s natural wonder drug, New York 1995, Bantam Books

SSK 1991: (Strahlenschutzkommission:) Schutz vor elektromagnetischer Strahung, i: Bundesanzeiger Nr. 43, 03.03.1992

Szmigielski S.: Reaction of the immune system to low-level RF/MW exposures, Sci Total Environ. 2013 Jun 1;454-455:393-400, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23562692

Waldmann-Selsam, C.: Dokumentierte Gesundheitssschäden über den Einfluss hochfrequenter elektromagnetischer Felder, 1.Auflage 2005 https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=784, og fagforedrag i Forbundsmyndigheten for strålevern (Bundesamt für Strahlenschutz) 02.08.2006, http://www.emf-forschungsprogramm.de/veranstaltungen/protokoll_fallbeispiele_111206.html

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Calcitriol_receptor

Den internasjonale forskerappellen 2015: engelsk: HER, norsk: https://einarflydal.com/2017/09/22/forsker-advarselen-mot-5g-pa-norsk/

Zothansiama, M. Z., Miriam Lalramdinpuii, Ganesh Chandra Jagetia. Impact of radiofrequency radiation on DNA damage and antioxidants in peripheral blood lymphocytes of humans residing in the vicinity of mobile phone base stations, i Electromagnetic Biology and Medicine Volume 36, 2017 – Issue 3, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lalramdinpuii

 

[Originalteksten henter du HER. Oversatt av Einar Flydal, mai 2020]