AMS og gebyrene: Millioner skal tilbakebetales til kundene. Her er brevet du sender for å få pengene tilbake.

inkscape 28.05.2019 , 13.41.01 AMS-uten logoer 28052019-15.svg - Inkscape

Olje- og energidepartmentet har nettopp sendt ut et brev til folk som har klaget over gebyret nettselskapene krever inn fra dem som ikke har AMS-måler:

Ennå en gang får vi rett i at gebyret er satt altfor høyt. Dermed har vi som ikke har AMS-måler, krav på å få penger tilbake og gebyret justert ned.

Brevet du skal sende for å få pengene tilbake, finner du her.

Ulovlige gebyrer i flere år

Saken gjelder at de fleste strømnettselskapene avkrever et årlig gebyr i størrelse 2000 – 3000 kroner av dem som ikke har AMS-måler – uansett om de har fått fritak eller ikke, har gammel måler fortsatt eller ny måler uten kommunikasjonsfunksjoner. Hoveddelen av dette gebyret er for å reise ut og lese av målerne ute hos kunden. En del er for IT- og andre driftskostnader knyttet til registrerings- og rapporteringssystemene.

Nettselskapene har hevdet at NVE har pålagt dem å dra ut til kunden for å lese av, og dessuten at kunden skal kunne ta betalt for de øvrige kostnadene som nettselskapene har med disse kundene. Vi har klaget og protestert en rekke ganger over flere ulike sider ved gebyret. Og svarene fra NVE kar gitt oss rett i det meste – gang på gang:

  • Nettselskapene er ikke pålagt å avlese målerne ute hos kunde, men kan gjøre det – og da ta betalt for det – dersom det er nødvendig. De kan ikke kreve gebyr for avlesninger de ikke utfører og ikke trenger utføre.
  • Nettselskapene har i mange tilfeller også lagt inn regulære driftskostnader for registreringssystemer. Dette er det ikke lov å ta med.

NVE har påpekt dette flere ganger, men NVEs skriv har vært slik formulert at mange av nettselskapene har fortsatt som før. Derfor har vi måttet klage og be om tydeligere uttalelser fra NVE i flere runder, og både jeg og flere andre andre har anket saken til OED.

Selv om brevet OED har sendt ut, har form av et avslag på klage, gir det oss rett i det meste som gjelder gebyrene: Nå har OED summert opp saken og bekreftet NVEs tidligere svar i et omfattende felles skriv. Det er sendt til klagerne og til vår advokat. Vi har dermed fått rett i det meste – enda en gang: Alle som har betalt gebyrer uten at det har vært kontroll på stedet, har betalt inn vesentlig for høye beløp. Da kan det fort bli snakk om en del tusen kroner per kunde.

Nå bør du derfor kreve beløpet tilbakebetalt. Og nettselskapene må altså ut med en del millioner og gjøre en masse ekstraarbeid fordi de ikke har tatt til følge hva NVE – og vi – hele tida har hevdet: De har krevd inn penger de ikke har krav på og brukt trusselen om gebyrer som pressmiddel for å få folk til å skifte måler.

(De punktene der vi ikke har nådd fram ennå, omtales lenger nede i denne bloggposten.)

Brevet du skal sende

Vår advokat Hugo P. Matre, Advokat Schjødt AS, har skrevet brevet du skal sende ditt nettselskap for å få pengene tilbake. Du må selv fylle inn [feltene i klammeparentes] og kanskje fjerne et avmerket avsnitt.

Det er lurt å ellers beholde brevet slik det er, og ikke «krydre det» med andre argumenter eller meninger.

Inkassokrav?

Noen kunder har nektet å betale gebyret og har inkassokrav. De bør sende kopi av brevet til inkassoselskapet, med krav om inkassosaken slettes.

Har du betalt gebyret over strømregningen?

Mange kunder har «gjennomfakturering», det vil si at gebyret til nettselskapet inngår i strømregningen fra strømselskapet. Gebyret kommer altså ikke på egen regning fra nettselskapet. Gjelder dette deg, bør du likevel sende brevet til nettselskapet, men med kopi til strømselskapet.

Sett i gang!

Du kopierer av brevmalen under – eller henter det som et Word-dokument HER, fyller inn teksten, passer på å slette et avsnitt dersom du ikke har tatt forbehold om at du vil kreve gebyret tilbake, og sender i posten eller som epost!

———–

[AVSENDERS NAVN]
[AVSENDERS ADRESSE]

[NAVN PÅ NETTSELSKAP]
[ADRESSE TIL NETTSELSKAP]                                      [STED, DATO]

KRAV PÅ TILBAKEBETALING AV URETTMESSIG GEBYR

Jeg krever herved tilbakebetalt for høyt ilagt gebyr for ikke å ha installert AMS-måler med aktiv kommunikasjonsenhet.

Olje- og energidepartementet stadfestet – rent generelt – i brev av 30. juni 2020 (sak ref. 20/370-) at

  • nettselskap som beslutter å utføre årlig stedlig kontrollavlesing, bare kan kreve tariff for manuell avlesing så fremt nettselskapet faktisk gjennomfører kontrollavlesing
  • nettselskap har i konkrete tilfeller beregnet seg for store gebyrer ved å ta med kostnader til it-drift og andre registreringskostnader som det ikke kan kreves gebyr for
  • nettselskapene kan gi lavere gebyrer når flere målere avleses på samme tur/hos samme kunde
  • gebyret kan ikke omfatte merkostnader ved overtagelser når kunder flytter
  • nettselskapet plikter etter forespørsel fra kunder å gi informasjon om hvordan gebyret er beregnet, herunder gebyret for manuell strømavlesning, og hvilke kostnadselementer som er inkludert i beregningen.

Fra før har NVE gjort det klart at nettselskapene må trekke fra kostnader til AMS-funksjonen og drift før beregning av gebyr for dem som ikke har AMS-funksjon.

Jeg er avkrevd gebyr over lang tid uten at det er gjennomført fysisk kontrollavlesing.

Jeg ber om å få en oppstilling fra nettselskapet i henhold til NVEs instrukser for hvordan avlesingsgebyret skal beregnes. For stort innkrevd gebyr bes tilbakebetalt til min bankkonto nummer [KONTONUMMER] innen fjorten dager etter mottakelsen av dette brev.

Dersom framtidige avklaringer viser at det ikke er grunnlag for gebyr i det hele tatt, vil også resterende beløp bli krevd tilbakebetalt.

[DET FØLGENDE AVSNITTET TAR DU BARE MED DERSOM DU HAR TATT SKRIFTLIG FORBEHOLD OM TILBAKEBETALING AV GEBYRET:]
Det presiseres av jeg har tatt forbehold om tilbakebetaling av urettmessig gebyr ved innbetaling. Det har således vært kjent for nettselskapet at betalingen ikke var endelig

Med vennlig hilsen

__________________________________
[AVSENDERS NAVN]
———

Hvor mye skal du ha utbetalt?

Svært grovt kan vi antyde at et gebyr på rundt 2500 kroner / år, skal ned til noen få hundrelapper per år per kunde, med mindre det har vært nødvendig med avlesninger ute hos kunde og slik avlesning faktisk har vært utført. Dette gjelder fra de første gebyrene kom og fram til de avvikles.

Om vi får rett i at gebyret skal enda lengre ned, gjenstår å se.

Nye tariffer

I NVE arbeides det for tida med å utforme en ny forskrift for fastsettelse av tariffer. Det er arbeid på gang for å innføre en egen tariff for dem som ikke har AMS. Det er nemlig mange som ikke har AMS: For eksempel har forsvaret motsatt seg AMS-målere på grunn av sikkerhet.

Til høringen sendte vi inn en omfattende uttalelse fra vår advokat, tiltrådt av mer enn 2500 personer (dokumentet: HER, omtale: bloggpost 08.05.2020). Hovedsaken i uttalelsen er at de nye tariffene ikke må innebære betaling for basistjenester og ikke innføre en slags straff for folk som av helsemessige grunner har fritak fra kommunikasjons-løsningen som er valgt for AMS-målerne.

OED ser dette annerledes, og er enig med NVE i at når nettselskapet ved manuell avlesning må benytte en annen løsning enn sin nye standardløsning for avlesning og oversending av måleverdier, må dette anses som en særskilt tjeneste.

Det kommer altså endringer, og vi får se hva de bringer.

Det vi ikke har fått gjennomslag for ennå

OED gir i sitt skriv NVE støtte i at den nye normalen framover skal være at AMS-systemer sørger for automatisk innrapportering av målerne, og at kostnader til avlesning som skyldes at kunden ikke har AMS, må bæres av kunden som en særlig tjeneste. Dette begrepet får dermed en ny referanse.

OED avslår også et krav om utsettelse, og avslår dermed noen klager, men det er av liten betydning for saken.

OED unnlater i svaret å ta opp helse-argumentet. Dette vil vi fortsette å arbeide med å få gjennomslag for at helse og miljø er et betydelig problem med AMS-målerne. Det bør også ha konsekvenser for kostnadsfordelingen, selv om hovedsaken er at helse- og miljøargumentet ikke bare angår dem som rammes akutt, men hele befolkningen og miljøet omkring oss.

For framtidige kostnader er det viktige at OED/NVE/RME insisterer på at valget av trådløs teknologi helt og holdent er nettselskapenes ansvar. Noen vil huske at direktøren for Lyse Nett advarte mot et slikt valg. Andre kjenner godt til at det hele veien har vært klart at trådløs teknologi var eneste aktuelle løsning, blant annet fordi alle andre løsninger ville være samfunnsøkonomisk ulønnsomme og innebære sikkerhets- og stabilitetsproblemer.

Det måtte altså bli trådløst eller ikke noe. NVE var som leder av prosjektet fullt inneforstått med dette. Det er underlig å se hvordan NVE/OED/RME skyver fra seg hele ansvaret og legger det over på nettselskapene. Dermed gjør de hele helse- og miljøproblematikken til et anliggende mellom kunde og nettselskap.

Men så lenge får vi glede oss over at det snart er penger på vei til bankkontoen!

 

Einar Flydal, Torleif Dønnestad og Per Halle, den 2. juli 2020

PDF-versjon: EFlydal 20200702 AMS og gebyrene Millioner skal tilbakebetales

PS. Dersom du ønsker å bruke noe av dette til å betale ned på ditt bidrag til aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!, kan du gjøre det på http://bidra.no/ams, og velge «SLAGKRAFTEN VI TRENGER – NEDBETALING PÅ TILSAGN».

Noen kan ikke bruke datautstyr på grunn av sterk el-overfølsomhet. De kan betale via postgiro eller telebank til Foreningen for EMF-Reform, innsamlingens konto nr. 1813 19 02855 i Sparebank1. Merk at dersom du betaler via bank kan vi ikke love å gi deg påminnelser.

Dokumenter

OEDs skriv, i den versjonen som kom til Einar Flydal, laster du ned her:
https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2020/07/OED-svar-30.06.2020-på-klage-over-gebyrer-til-EFlydal.pdf

Teksten til nettselskapet kan du kopiere fra bloggposten eller laste ned i *.doc-format her:
KRAV PÅ TILBAKEBETALING AV URETTMESSIG GEBYR