AMS: slik spiller du nå for å vinne mot nettselskapet

Gamling Ville VestenHar du ennå ikke fått installert AMS-måler? Og har du ennå ikke skaffet deg legeattest og fritak? Da har du det travelt, for nå er nettselskapene i gang med høstoffensiven og truer alle etternølerne og de som har motsatt seg enhver målerutskifting med strømstengning. Det er et tøft spill der du er den svake – tror du. Men det kan du snu med litt egeninnsats:

Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! har nå hjulpet i en rekke saker der kunden har fått fritak fra mikrobølgene og nettselskapene har måtte betale kundens saksomkostninger – uten at sakene har havnet i retten. For nettselskapene vil ikke dit. Der taper de spillet.

Dersom du har helseplager fra EMF – f.eks. hodepine etter en lengre mobilsamtale – og ikke vil ha ny AMS-måler, altså med sender i, får du her en effektiv oppskrift – selv om du ikke har fått deg legeattest. Du kan også følge oppskriften – med litt dårligere odds – selv om du ikke har akutte helseplager fra EMF, men ikke ønsker å utsette deg og husstanden for økt helserisiko fra mikrobølget stråling.

NB! Dersom du vil motsette deg enhver utskifting av måler, så les gårsdagens bloggpost. Denne bloggposten er for dem som nøyer seg med å få fritak fra den mikrobølgende strålingen – kalt «fritak fra AMS».

Her gjennomgås spillet du skal spille mot nettselskapet. Les overskriftene først, så du skjønner hva spillet går ut på. Følg det deretter nøye hvis du ønsker å slippe AMS!

Helt sentralt i dette spillet er at det er lettere å få gjennomslag før måleren er installert, for at helse er god grunn til å slippe AMS-målerens mikrobølgesender, enn det er når AMS-måleren først er installert.

Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! har for tida flere saker i gang der vi følger denne oppskriften til punkt og prikke. Men det tar tid før de eventuelt havner i rettssalen. Vi vil gå inn i de saker som måtte komme først for retten og se ut til å egne seg, og vi gir råd til andre. Vi bruker begrensede, innsamlede midler og kan derfor ikke gå inn i for mange saker. Når de første saker er vunnet, kan seinere saker få enklere rettslig behandling eller bli trukket. (Vi har også klager hos RME, kontrollorganet over NVE, og venter på svar.)

Husk at mange ikke er ressurssterke nok til å kjøre et slikt løp som beskrevet under. De ender med å godta AMS-måler til tross for at de får, eller kan få, helseplager. Kanskje du kan hjelpe noen, eller danne en gruppe som gir andre hjelp?

Oppskriften for hvordan du nå kan møte nettselskapenes spill

1 Du har fått stengningsvarsel.

Har du allerede søkt og fått innvilget fritak, skyldes det rot hos nettselskapet. Ring nettselskapet og oppklar saken! SAKEN ER LØST.

Har du ikke fått fritak, så tenk over hvordan du vil redde frysevarene etc. hvis strømmen stenges før du har fått stanset trusselen, og gå til neste punkt.

2 Be om akuttime for å få legeattest

Dersom du kan påberope deg helseplager fra EMF (f.eks. hodepine fra en lengre samtale i mobiltelefon, WiFi el.l.), går du til legen og ber om en uttalelse på at du har meldt helseplager fra EMF og derfor ønsker fritak. Ta med utskrift av DENNE TEKSTEN som generell dokumentasjon på at helseplager kan påregnes fra mikrobølget stråling.

Legen kan skrive en enkel attest på at du har meldt om helseplager fra EMF, selv om Helsedirektoratet mener seg berettiget til å forby legene å skrive slik attest. Som dokumentasjon på at leger har lov til å skrive ut attester, ta med DENNE TEKSTEN, der bl.a. Olje- og energidepartementet bekrefter at leger kan gi slike attester.

Får du en uttalelse fra legen, så send den straks til nettselskapet og følg opp med telefon for å sikre deg at den behandles raskt. SAKEN ER LØST.

Får du ikke en slik uttalelse, og ikke finner en annen lege å gå til, ber du om å få avslaget skriftlig, og går videre.

3 Søk nettselskapet om fritak uten legeattest.

Du kan søke kort og enkelt ved å vise til at du har helseplager fra EMF, at slike plager er godt dokumentert og påregnelige, men at du ikke har fått legeattest fordi legen frykter Helsedirektoratets forbud. Eller du kan lage en mer omfattende søknad ved å hente fra DE TO SØKNADENE DU FINNER HER. Send søknaden straks til nettselskapet og følg opp med telefon dagen etter for å sikre deg at den behandles raskt.

Hvis du får innvilget fritak fra AMS, kan du ønske nettselskapet velkommen til å skifte måler til en ny måler uten AMS. SAKEN ER LØST.

Hvis du ikke får fritak – og det er det mest sannsynlige – går du videre.

4 Send krav om midlertidig forføyning til tingretten.

Ring forsikringsselskapet ditt og få bekreftet at din innboforsikring vil gi retthjepsdekning inntil 80% av 100.000 kr. ved tvist om AMS-måler. Du får høyst sannsynlig et JA.

Du fyller ut MAL FOR PROSESSVARSEL OG KRAV OM MIDLERTIDIG FORFØYNING og sender til tingretten, med kopi til nettselskapet. Siden du har trusselen om strømstengning over deg, med kort frist, sender du – slik det står i malen – prosessvarslet til nettselskapet, og kravet om midlertidig forføyning til tingretten ett døgn seinere. Du kan bruke Søk/Erstatt i tekstbehandleren for å gjøre nesten hele utfyllingsjobben. (Vær nøye med ikke å blande inn andre tema (personvern, sikkerhet, EU, grunnloven, el.l., selv om du mener de er viktige.)

Du har nå forpliktet deg til å føre sak mot nettselskapet – med mindre nettselskapet trekker stengningstrusselen omgående og deretter gir deg fritak, eller du selv trekker saken raskt. Trekker du saken, kan du bli avkrevd motpartens kostnader.

Kravet om midlertidig forføyning skal tingretten behandle omgående. Deretter, etter antakelig mer enn seks måneder, vil saken komme for retten. En slik sak skal du ikke forsøke å føre selv, men bruke advokat til. Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! vil kanskje kjøre saken for deg, eventuelt bare bistå din advokat med råd, eller tilrå at den heves dersom andre liknende saker saker allerede har vært for retten.

Din sak står sterkt hvis du har godt dokumenterte helseplager som kan knyttes til EMF i faglitteraturen og gjennom erfaring. Den står svakere – men er slett ikke umulig å vinne – hvis du bare bygger på forskning som påviser generell helserisiko.

5 Nettselskapet trekker stengningsvarslet / gir deg strømmen tilbake

Hvis du har fulgt oppskriften og har dokumenterte helseplager, kommer nettselskapet til å gjøre alt det kan for å unngå at saken kommer for retten. For nettselskapenes jurister vet at de vil tape på følgende punkter: 1) helseplager vil bli godtatt som tilstrekkelig innvending mot AMS-målernes sendere, 2) det er dermed ikke lov å stenge strømmen når kunden anfører helseplager fra EMF som grunn for ikke å ville ha AMS-måler installert, og 3) Helsedirektoratets «forbud» mot at leger kan skrive ut attester vil bli kjent ugyldig.

Nettselskapet trekker høyst sannsynlig stengningsvarslet / gir deg strømmen tilbake og gir tingretten beskjed om dette. Det gjør nettselskapet for å rive bort grunnlaget for midlertidig forføyning.

Hvis nettselskapet ikke gjør dette, vil saken bli behandlet av tingretten, som vil beslutte at stengningstrusselen må heves, eventuelt at strømmen må koples inn igjen.

(Dersom du har hatt kostnader til advokat så langt, kan du nå kreve dem dekket av nettselskapet fordi du måtte fremme krav om midlertidig forføyning for å stanse den ulovlige stengningstrusselen. Å følge opp et slikt krav krever juridisk kompetanse. Vi har argumentene og har vunnet en rekke slike tvister allerede, så få eventuelt din advokat til å ta kontakt.)

6 Nettselskapet foreslår at dere skal diskutere dere fram til en minnelig løsning.

Her kan det bli litt mer eller mindre formell brevskriving fram og tilbake.

Forsøk å holde det på et praktisk plan og vis velvilje, uten å forplikte deg til noe. Om nødvendig kopler du inn advokat her, og lar ham bruke din innboforsikring til å få dekket kostnader. Be ham ta kontakt med oss for råd.

Vis velvilje og la nettselskapet komme med forslag, men vær steil på at din eneste løsning er fritak fra sendeenheten, altså fritak fra AMS dersom ikke nettselskapet vil tilby en annen teknologi enn mikrobølgesendinger. Du skal heller ikke ha noen kostnader med løsningen.

Hvis nettselskapet gir deg fritak fra AMS, er SAKEN LØST. Du kan nå gi retten beskjed dette og at saken derfor trekkes. Du skal da selvsagt igjen ha dekket eventuelle advokatkostnader, ettersom dette var nødvendig for å komme til enighet. (Egne kostnader får du ikke dekket.)

Hvis nettselskapet ikke gir deg fritak, lar du advokat håndtere prosessen videre. Før du engasjerer advokat, tar du kontakt, slik at vi kan gi råd om saken, eventuelt føre den for deg. Nå kan du ha nytte av en støttegruppe rundt deg av andre som er i samme situasjon.

Sannsynligvis vil nettselskapet forsøke seg med et nytt stengningsvarsel, og da sender du på ny inn krav om midlertidig forføyning. Enden på denne visa blir at det blir en rettssak.

7 Rettssak

Den første saken som kommer for retten, blir meget viktig, og bør bli kjørt med best mulig mannskap og dokumentasjon.

Som nevnt over, vil følgende tema bli sentrale i retten dersom du har fulgt oppskriften og har dokumenterte helseplager, og saken bør ende med følgende utfall:

  1. helseplager vil bli godtatt som tilstrekkelig innvending mot installasjon av AMS-målernes sendere,

  2. det er dermed ikke lov å stenge strømmen når kunden anfører helseplager fra EMF som grunn for ikke å ville ha AMS-måler installert, og

  3. Helsedirektoratets «forbud» mot at leger kan skrive ut attester vil bli kjent ugyldig.

Et slikt resultat vil sannsynligvis bli anket av nettselskapet. vi er derfor inne i et langt løp. Men du kan satse på at det kommer andre saker enn din for retten først, og da vil neppe din sak bli anket, men kanskje avsluttet raskt fordi utfallet er gitt, eller bli slått sammen med andre saker.

Men nå er vi inne i saker som ligger langt fram i tid.

Er du villig til å spille med, hjelper vi deg så godt vi kan! Kampen mot elektrotåka er den nye miljøkampen, så det er bare å brette opp ermene!

 

Einar Flydal, den 9. september.2020

PDF-versjon: EFlydal 20200909 AMS slik spiller du nå for å vinne mot nettselskapet