FELO vant i Miljøklagenemnda: Aidon og Kamstrup må levere ut målinger

FELO – Foreningen for el-overfølsomme –  har vunnet frem i en klagesak mot selskapene Aidon og Kamstrup i Klagenemnda for miljøinformasjon. Det gjelder de nye AMS-strømmålerne og retten til å få teknisk informasjon om forhold som kan medføre helseskade: 

FELO ønsker informasjon om “skitten strøm” – altså spenningsstøy som skapes av moderne elektronikk. Hva oppstår fra disse målerne også når radiosenderen er fjernet eller slått av, og måleren altså ikke lenger er en AMS-måler, men bare en ny, elektronisk måler?

Miljøklagenemnda fattet den 12. april vedtak om at produsentene plikter innen 30 dager å gi FELO informasjon om måleresultater av den ledningsbundne spenningsstøyen (ofte kalt «skitten strøm») som ligger til grunn for CE-godkjenningen av deres strømmålere. Vedtaket er endelig og partene har ikke klagerett.

Det er et omfattende utredning Miljøklagenemnda har foretatt. Du finner den under.

Nemnda fremhever at

“Retten til informasjon er ikke betinget av at produktet med sikkerhet eller sannsynlig medfører helseskade, jf. at lovens ordlyd er at produktet “kan” medføre helseskade, altså produktets mulige påvirkning…. Med helseskade menes svekkelse av menneskers psykiske og fysiske helse, også akutte legemlige skader.” (Jf. Ot. prp. nr. 51 (1974-75) Lov om produktkontroll)”

Videre trekker nemnda frem følgende:

Enkelte grupper av befolkningen, spesielt sårbare grupper slik som barn, allergikere eller andre med lavere toleransegrenser, kan ha behov for et høyere beskyttelsesnivå enn det samfunnet ellers legger til grunn. Men dette er umulig uten tilgang til informasjon om mulige skadevirkninger.” Samme synspunkter er også fremhevet av lovutvalget i NOU 2001:2 pkt. 9.3.6.2, hvor det blant annet er trukket fram at for at spesielt sårbare grupper skal kunne beskytte seg mot helsefare på samme måte som andre mennesker kan, må de ha rett til spesielle opplysninger.”

Nemnda referer også til NOU 2001:2 s. 88, der det heter:

“Enkeltmennesker som ønsker å være mer føre var enn myndighetene, og som ønsker å unngå produkter der selv mistanken er meget svakt dokumentert, vil kunne ønske seg informasjon om mistenkte effekter.”

FELO mener i en epost jeg har mottatt, at dette vedtaket viser hvor viktig miljøinformasjonsloven er – og at den grundige vurderingen i klagenemda, er med på å sette presedens for andre saker.

Det er det vel jurister som må vurdere. Det jeg er opptatt av, og mange med meg, er hva forskning, erfaring og retten har å si om det slik at skitten strøm påvirker biologien…

I saken som kommer opp i Halden i slutten av mai, er “skitten strøm” et viktig tema. Boka Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa handler nettopp om dette. Den inngår i dokumentasjonen og forberedelsene til saken. Boka kan bestilles HER for 250 kr. inkl. porto, som er til kostpris. Første opplag er nesten utsolgt, så skynd deg om du vil sette deg inn i temaet før saken kommer opp! (Du kan laste den ned gratis HER, men hvem leser en bok på 285 sider på skjerm?)

Som del av forberedelsene til boka og til saken, har vi – aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! – fått utført målinger av en Aidon-måler og en Kamstrup-måler (bloggpost 03.03.2021). Resultatene er omtalt og betydningen er forklart i boka. At vi kan sammenholde målingene når Aidon leverer ut sine målinger, vil gi alle involverte et bedre vurderingsgrunnlag.

 

Einar Flydal, den 22. april 2021

Vedtakene i Miljøklagenemnda

De to vedtakene er i store trekk like, bortsett fra navnet på målerselskapet, men avspeiler de ulike svarene selskapene har gitt. Vedtakene vil etter hvert komme på nettsiden til Miljøklagenemnda, https://www.miljoklagenemnda.no/, men du finner dem også her:

VEDTAK I SAK 2020/9 vedr. Krav om utlevering av målerapport fra CE-godkjenning av AMS strømmåler, Klagenemnda for miljøinformasjon – Aidon 

VEDTAK I SAK 2020/9 vedr. Krav om utlevering av målerapport fra CE-godkjenning av AMS strømmåler, Klagenemnda for miljøinformasjon – Kamstrup