Fritak fra AMS: Et nyttig brev å sende til kommunelegen

Her er et brev det kan være nyttig å sende til kommunelegen der du bor. Kanskje er det nettopp dette brevet som skal til for at legene i kommunen blir klar over at de trygt kan skrive ut attester til folk som vil ha fritak fra AMS-måleren? Og at det faktisk er god grunn til å gjøre det for å forhindre helseplager og -skader?

Slik kan du bidra til at helsevirkningene av mikrobølget stråling blir bedre kjent i helsevesenet – hva enten du selv har fritak fra AMS allerede eller ikke

Brevet under er en mal du kan bruke og flikke på. Det er basert på et brev nylig sendt inn til Sandnes kommune. Det avslutter med en oppfordring om at det besvares med beskjed om hvordan saken vil bli fulgt opp: Uten noe som skal besvares, behøver ikke kommunen foreta seg noe.

Vil kommunen rette seg etter dommen og gjøre det klart for legene at de har full rett til å skrive ut attester, ja, til og med plikt for å verne om pasienten, når pasienten har gjort sin del av jobben?

Brevet her finner du også nederst som Word-fil slik at du lett kan tilpasse det til eget bruk.

Einar Flydal, den 15. april 2023

PS. Har du meldt deg på nettmøtet tirsdag 18. april? Se bloggpost 14.04.2023.

<Sted>, den >DATO>

Til kommunelegen i <NN> kommune

Vedr.: Veiledning til leger i <NN> kommune om retten til å skrive ut legeattest for fritak fra AMS-måler

Jeg viser til generell informasjon om helsemessige utfordringer  som mange har knyttet til trådløsteknologien og den stadig økende elektromagnetiske stråling i samfunnet.

Dommen i Borgarting lagmannsretts er nå rettskraftig (https://einarflydal.com/2023/03/30/ams-malerne-hoyesterett-har-avslatt-anken/#more-77546). Den gir alle som søker fritak og dokumenterer i henhold til dommens anvisninger, rett til fritak fra AMS-målernes sendere så vel som fra «skitten strøm» (ledningsbundet spenningsstøy) fra måleren. Dommen anviser også hvordan leger kan skrive ut legeattest uten å komme i konflikt med Helsedirektoratet.

For å få legeattest til bruk for fritak fra AMS-målerens sender og/eller fra skitten strøm som måleren lager, se framgangsmåten i bloggpost 12.12.2022 (link nedenfor). Denne framgangsmåten er formet i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og skriv, og etter dommen i Borgarting lagmannsrett 3. november 2022 (LB-2021-136295). Framgangsmåten er litt omstendelig, men den er solid og formet i henhold til en dom som overstyrer både nettselskaper og forvaltningens meninger. Framgangsmåten dokumenterer også at det forefinnes omfattende vitenskapelig litteratur som påviser helseskadelige og potensielt helseskadelige virkninger ved eksponering for slike svake, men sterkt pulsede, polariserte og koherente felt som kjennetegner menneskeskapte elektromagnetiske felt.

[Om DU SOM SKRIVER BREVET vil søke fritak for skitten strøm, tar du også med det følgende avsnittet, men tilpasser slik det passer:]

For el-overfølsom kan også skittenstrømmen (ledningsbundet spenningsstøy) som oppstår etter at den nye AMS-måleren ble installert, og som kan gi sterk og uforutsigbar interferens i ledningsnettet, være en stor helseutfordring. Det er det for meg. Jeg ønsker derfor å søke om å få fjernet slik støy i nettet, noe som nettselskapet er forpliktet til dersom jeg kan dokumentere helseplagen og får legeattest. Til det trenger jeg altså en legeattest som også inkluderer skitten strøm, noe dommen gir meg rett til og framgangsmåten åpner for.

Jeg ønsker at kommunelegen informerer alle leger i <N. N.> kommune så snart som mulig om at de nå kan skrive legeattest til dem som dokumenterer i henhold til den nye framgangsmåten – uten å komme i konflikt med Helsedirektoratet.

Framgangsmåten lastes ned her:

https://einarflydal.com/?smd_process_download=1&download_id=76415

Jeg ber også om å få tilbakemelding om at dere vil sende ut denne informasjonen, samt  oppfordre legene til å rette seg etter dommen. Dette er også viktig for andre innbyggere i <N. N.> kommune.

På forhånd takk.

Med vennlig hilsen

X. X.

<Full adresse>