Er et nytt hvitvaskingsråd for strålingen fra AMS, 5G og andre mikrobølger på gang?

Det er mye støy rundt ikke-ioniserende stråling og helseskader for tida. Det avsløres kloden rundt at forskningen ikke tas hensyn til av trådløsbransjen, ja, til og med at bransjen har fått sikkerhetskravene svekket for å få inn nye teknologier som stråler mer eller kraftigere enn de gamle.

Statsforvaltningen holder nå på å opprette et samarbeidsforum. Hva slags forum vil det bli?

Det nye samarbeidsforumet skal ha til oppgave å drøfte og dele informasjon om blant annet følgende:

 • Internasjonalt og nasjonalt samarbeid på feltet
 • Innføring av ny teknologi
 • Behov for nye statlige utredninger

Hvem skal være med? Det nye samarbeidsforumet skal bestå av folk fra Helse- og omsorgsdepartementet, DSA (det tidligere Statens strålevern som har fått nytt navn og ny design og er blitt et direktorat), Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og andre etater. De sistnevnte kjenner vi ikke navnet til nærmere, men det er rimelig å anta at de omfatter NKOM, og at det vil midlertidige plasser for etater som NVE og forsvaret.

Det er DSA, Strålevernet altså, som arbeider med å etablere dette forumet. Det gjør at vi bør være svært mistenksomme for hvordan dette forumet kommer til å fungere: Strålevernet trenger en solid utlufting, oppussing og opprusting for å komme á jour med forskningsstatus, og for å bli et organ som ivaretar folkehelsa, og ikke bare etterplaprer de næringspåvirkede forskningsresultatene. Dette er nå så grundig dokumentert – og mer kommer – at det bare er pinlig.

Men hvordan skal forumet sikre at faktisk foreliggende kunnskap kommer fram, og at tilbørlige hensyn til folkehelsa blir tatt?

 • Folkehelseinstituttet har en historie som sekretariat for to utredninger som begge fungerte som hvitvaskinger, og ble skrevet på bakgrunn av «tobakksbransjeutredninger» av et utvalg med slagside som Titanic og som sables ned av næringsuavhengige fagfolk.
 • Helse- og omsorgsdepartementets Avdeling for folkehelse har siden før jeg begynte å interessere meg for feltet, vært ledet av folk som konsekvent har støttet «det termiske dogmet», altså at ingen skadevirkninger er påvist å skje når strålingen er for svak til å gi akutte oppvarmingsskader, og avvist ethvert innspill i retning av å akseptere at noen kan bli syke slikt.
 • NKOM ser verden fra et teknisk perspektiv og forholder seg til de grenseverdier de får beskjed om, hvilket betyr de retningsgivende verdiene i ICNIRPs retningslinjer, som kun er beregninger for når akutt oppvarmingsskade oppstår + en sikkerhetsmargin.
  DSA selv vet vi jo hvor vi har: De forfekter ICNIRPs retningslinjer og går lenger enn dette når de tolker ICNIRP-kartellets kunnskapsgjennomganger, som nøyer seg med å hevde at «at ingen skadevirkninger er påvist», med å påstå at skadevirkninger ikke kan finnes. Dessuten bekrefter de at de ikke foretar medisinsk- eller biologiskfaglige vurderinger, men kun administrerer et regelverk.
 • Helsedirektoratet har heller ikke kompetanse på slikt, og viser til DSA og HOD og NVE.
 • NVE har fått store egeninteresser i saken ved å la strømnettselskapene installere en mikrobølget strålekilde med kraftig pulsing rundt i de tusen hjem. NVE viser videre til DSA og Helsedirektoratet, for de selv “er jo bare sivilingeniører”.
 • Forsvaret har store interesser i å holde grenseverdiene høye, for ellers får man problemer med både egne mannskaper på fartøyer og radioanlegg, og med radaranlegg på steder som f.eks. Vardø, med ekstra høy krefthyppighet i befolkningen. Vi husker Kvikk-saken, som aldri kom til noen skikkelig konklusjon og oppfølging, men rant ut i sanden, slik radarsaken også i sin tid gjorde. De var den gang forskrekket over Statens strålevern, men har de samme grenseverdiene å holde seg til.

Hvordan skal representanter for et slikt knippe etater sørge for at det også tas hensyn til at det store flertallet av forskningsrapportene – og et enda større flertall av de uavhengig finansierte forskningsrapportene – finner skadevirkninger? Og ikke bare på mennesker, men også på dyr, insekter og mikrober? Og hvordan vil de angripe at flere teknologier som nå slippes løs med 5G, ikke er testet under reelle forhold, samtidig som grunnforskning med modeller viser tydelige skader?

Kommer Klima- og miljødepartementet til å være representert? Kommer utvalget til å sørge for å ta med kvalifiserte, uavhengige representanter som skal legge fram den kunnskapen som motsier de interessene som etatene i forumet fremmer? Kommer forumet aktivt til å gjennomgå – og få uavhengige anerkjente fagfolk til å gjennomgå – og legge fram den kritikken som fremmes mot ICNIRPs og WHOs retningslinjer?

Det skal bli spennende å se. Dersom en slik motvekt ikke bygges inn i forumet, vil det bare bli et organ for interne sandpåstrøings- og legitimeringsprosesser til forsvar for dagens forvaltningsregime.

Her kommer noen begrunnede forslag til arbeidsoppgaver:

Ny utredning om helserisiko fra svak ikke-ioniserende stråling:

Sist temaet ble utredet etter initiativ fra Statens strålevern, i form av utredningen fra 2012 (FHI 2012:3), kostet visst selve utredningen 4 millioner. Det tilsvarer bare noen få dager av de samfunnskostnadene som påløper dersom skadene fra f.eks. AMS, de nye smartmålerne, er slik det store flertall av forskerne hevder. Å sette i gang en utredning som tar forskningsfunnene inn over seg i stedet for å trylle dem vekk som sist, ville derfor vært god butikk.

Informasjonskampanje om tiltak for å redusere kreft fra mobilbruk:

Enkle analyser viser at hjernesvulster fra bruk av mobiler og snorløse fasttelefoner også stiger i Norge, til tross for at det motsatte hevdes. Enhver gymnasiast med regneark kan konstatere det. (Se bloggpost 9.1.2019.) I Italia er sentrale myndigheter nylig dømt til å sette i gang en informasjonskampanje, i stedet for å hevde at det ikke fins noen sammenheng, men samtidig gi råd om skjerming – liksom for å roe dem som engster seg, slik DSA gjør i Norge. Samfunnskostnadene ved slike svulster er ekstremt høye. En kampanje er ekstremt lønnsom hvis den kan få antallet ned noen prosent.

Uhildet gjennomgang av miljøkonsekvenser:

Dagens strålevern er ensidig opptatt av mennesker. En rekke andre skapninger har langt kortere generasjoner og skader får derfor raskt konsekvenser som kan bli katastrofale også for mennesker dersom dagens dominerende forskningsfunn på skader fra stråling har rett. Så langt er forskningsfunnene svært urovekkende. Det trengs uhildet faglig gjennomgang snarest om konsekvensene av moderne mikrobølget kommunikasjon.

Virksomhetsanalyse av DSAs informasjonshåndtering:

En slik analyse må utføres av kompetent personell som driver med virksomhetsanalyse, gjøres i henhold til anerkjente standarder, og omfatte kvalitetssikringen av såvel inngående som utgående informasjon fra DSA på området ikke-ioniserende stråling og helsevirkninger.

Gjennomgang av helsevirkninger fra utplasseringen av smartmålere:

Dette bør omfatte både strømmålere og vannmålere. Det foreligger omfattende materiale i form av tekniske beskrivelser, medisinsk-biologisk forskning på akutte og langsiktige virkninger av slik stråling som disse apparatene bruker, samlinger med egenrapporter fra personer som reagerer på AMS og statistikk over fritak.

Gjennomgang av WHO-diagnosesystemet ICD-10 sine koder:

ICD-10 er en diagnosekatalog for spesialisthelsetjenesten. Samtlige ICD-10-koder som ville gitt helsevesenet mulighet for å samle statistikk over pasienter som rammes av virkninger av ikke-ioniserende stråling, er sperret for bruk i Norge. Dette er redegjort for bl.a. i vedlegget “Målerne, forskningen, grenseverdiene og strålevernet” i Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og Einar Flydal: Smartmålerne, jussen og helsa, Z-forlag, 2018, lastes ned gratis eller bestilles HER eller i bokhandel. En del av disse kodene bør åpnes, og tilsvarende koder gjøres tilgjengelige for primærhelsetjenesten med veiledning, slik at det er mulig for helsevesenet å få statistikk over denne årsakstypen.

Listen er ikke uttømmende, men den kan være en god start på arbeidet. Jeg møter gjerne i forumet for å orientere eller begrunne nærmere.

 

Einar Flydal, den 12. mars 2019

PDF-versjon: EFlydal 20190312 Er et nytt hvitvaskingsråd for strålingen på gang