AMS-målerne: Hva er oppnådd og hvor må det satses?

Skjermdump-17.03.2019 , 09.39.31

Har toget gått for smartmålersaken? Det kan man nesten lure på når man ser hvor lite penger som er kommet inn til den nye innsamlingen fra de mange tusen medlemmene i Stopp smartmålerne!

Men nei, saken har bare så vidt begynt. Den store reformen som AMS-systemet er del av, har rullet og gått i bransjen siden midt på 1990-tallet. Det har tatt tid å vekke opp befolkningen, politikere, statsforvaltningen, juristene og journalistene og gjøre dem klar over hva saken betyr, helsemessig såvel som politisk. Men nå er temaet solid plantet på agendaen, og der må det holdes lenge! Til det trengs det innsats, organisasjon, kompetanse, strategi, mål og penger.

Hva er oppnådd? Hva gjøres? Og hva må gjøres?

Hva er oppnådd per i dag?

Utrullingen av AMS-målere er forsinket: AMS-målerne skulle være installert per 1.1.2019 og er i all hovedsak installert rundt i de tusen hjem. Installasjonene har skjedd med det folk har oppfattet som trusler og tvang, og helt åpenbart med feilinformasjon om helserisiko og på et juridisk grunnlag som synes tvilsomt.

Ingen vet hvor mange som har fått fritak, har nektet installasjon, eller har klaget til NVE. Våren 2018 var det visst 5 000 fritak på medisinsk grunnlag. Grunnen til at det ikke foreligger nyere tall, antar jeg at de er så høye at de er pinlige for bransjen og for NVE. Enkelte tegn kan tyde på at et tilsvarende antall har nektet installasjon. Antakelig har like mange gitt opp å søke fritak fordi Helsedirektoratet urettmessig har truet legene med at det er lovbrudd å skrive ut legeattester der det hevdes at målerne kan gi helseplager.

Antallet husstander med fritak og skulle-gjerne-hatt-fritak er åpenbart så stort at de utgjør en stor pressgruppe hvis de opptrer samlet. Alle med fritak pålegges gebyrer for at nettsselskapene må ut og avlese forbruksdata en gang i året. Om disse gebyrene er rimelige, skal omsider undersøkes av jurister. Midler ble dels samlet inn høsten 2018 og nå er også FELO, foreningen for el-overfølsomme, med. Jeg har prosjektansvaret, forberedelser er gjort, men avtale med jurist er ennå ikke inngått.

Den politiske saken om hvordan norsk energipolitikk nå formes etter EUs planer, dukker stadig opp i media. Den saken er knyttet til EU-/EØS-avtalen, til «det grønne skiftet» fra fossilt til elektrisk, og til markedsorienteringen som fører til forretningstenkning basert på personopplysninger. AMS-målerne inngår som en brikke i dette. Dette store tema som i Norge håndteres gjennom politiske partier, interessegrupper og forvaltningsapparatet.

Stopp smartmålerne! angriper temaet utfra personvern og samfunnssikkerhet og undersøker mulighetene for å få installasjoner gjort om.

De langt fleste synes antakelig at det er helt greit å slippe å lese av måleren hver måned, men er forbanna over at regningen er blitt så mye høyere. Men svært mange oppfatter det som et rent overgrep – at staten pålegger nettselskapene å installere en spionsender i sikringsskapet. Det juridiske knyttet til personvernet og EUs personverndirektiv, GDPR, har NVE lenge ment er i orden.

Stopp smartmålerne! får det nå utredet av jurister for midler som ble samlet inn i høst.

Forvaltningen må revidere teknologien: Hele AMS-prosjektet har blandet sammen funksjonalitet – å samle inn målerdata – med teknologi – trådløse løsninger. For helseproblemene er det mikrobølgene som er problemet for 99% av tilfellene. (Noen ganske få er akutt ømfintlige for «skitten strøm».)

I NVE sitter man nå med fanget fullt av klagesaker om helseproblemer og lurer på hvordan man skal få med seg nekterne og de med fritak. De vet utmerket godt at flere av disse klagene kan ende i rettsaker – mot forvaltningen eller mot strømnettselskaper.

Strømbransjen holder fortsatt på at helsereaksjonene skyldes overtro og unødig engstelse. De målerne som alt er installert, er derfor neppe noe stort tema, men helseproblemene ligger nok og gnager, for nå vet mange i bransjen at helseproblemet er reelt. De har kanskje til og med forstått at når WHO har erkjent at mange reagerer på elektromagnetiske felt (EMF), både fra mikrobølget kommunikasjon og den øvrige sterkt økte bruken av elektrisitet, men så langt ikke har villet erkjenne at reaksjonene er rent biologiske og altså medisinske, så skyldes det «ICNIRP-kartellet» sin inflytelse. Informasjon har nådd fram til alle ledere, til forvaltningen og i pressen om at så enkelt som hysteri er det ikke.

Hva må gjøres?

Antakelig ser NVE og bransjen seg om etter tekniske løsninger som gir mindre helsevirkninger. Et tips skal de få her helt gratis. For en løsning som så godt som alle kan leve med, og som vil redusere miljøbelastningen til et minimumer er den følgende:

Flytte antenna ut på utsiden av huset, skjerme den med en liten plate inn mot bygningen, erstatte dagens kommunikasjonskort med et kort som bare bruker mobildata (GPRS), og få inn programvare som sørger for rapportering av forbruksdata kun én gang per døgn, slik kravet fra NVE er. Men – NB! – dette må gjøres uten bruk av maskenettverk som backupløsning, slik Lyse Nett praktiserer, og som kan gå av og på helt uten at kunde kan forhåndsvarsles.

En slik løsning bryter ikke med ICNIRP-retningslinjene, men følger dem opp: Ansvaret for å sette mer restriktive grenser og finne praktiske løsninger på områder som ICNIRPs retningslinjer ikke tar for seg, påligger – fortsatt i følge ICNIRP-retningslinjene – den enkelte stat og selskaper. Det samme sier forøvrig annen norsk lovgivning.

Ikke bare teknologien må det ryddes opp i, men også forvaltningen:

Helsedirektoratet må trekke tilbake sitt lovstridige forbud mot at leger skal kunne påpeke at AMS-løsningen kan gi helseplager.

NKOM må slutte å uttale seg om helse, som ligger utenfor etatens mandat, og bruke flere referanser enn bare ICNIRPs retningslinjer for å beskytte mot oppvarmingsskader når de foretar målinger som skal brukes til å vurdere helsemessige virkninger. Bare slik kan målingene få reell verdi i forhold til dagens kunnskap om årsaker til helseplager.

DSA trenger åpenbart en virksomhetsrevisjon., men motsetter seg så langt. Sentralt er å få sjekket hvordan DSA sikrer seg kvalitet på inngående og utgående informasjon. Svarfristen på min nyeste henvendelse (bloggpost 27.02.19) er nå straks gått ut, så det neste blir en purring fra advokat.

Sentrale myndigheter har et samarbeidsforum om EMF under opprettelse. Om dette lages for å holde DSA i ørene fordi man har sett at strålevernmyndigheten bringer de andre etatene på ville veier, eller om hensikten er å lage et slags supperåd som skal glatte veien for 5G, vet jeg ikke. Hensiktene kan jo være flere, alt etter hvem man representerer. Men samarbeidsforumet er utvilsomt et resultat av støyen rundt AMS, 5G og kritikken av det norske strålevernet forøvrig. Så får vi se hva det blir. Forumet skal ledes av DSA. Det sier sitt: Bare den som ønsker at ingen endring skal skje, eller er for svak til å skape endring, den som skal revideres til å foreta revisjonen. «Da Fanden ville at intet skulle skje, satte han ned sin første komité.»

Allmennheten må også informeres. Det gjelder media, forskere og folk flest. Vi ser nesten daglig at forskere uttaler seg fullstendig meningsløst i forhold til kunnskapssstatus i NRKs populære vitenskapsmagasin Abels tårn, til Forskning.no, til Faktisk.no og ellers i media. Vi ser også hvordan flere organer som burde vært på banen, som for eksempel Huseiernes Landsforbund og Forbrukerrådet, har krafset litt i overflaten, vært med i prosessen en stund, og så i grunnen gitt sitt samtykke eller resignert uten å satt seg inn i de virkelig vesentlige spørsmålene:

  • Er det greit at nettselskapet setter inn en sender i sikringsskapet som gjør husstander, eller naboer syke og bidrar til tettere elektrotåke i miljøet omkring?
  • Er det greit at du som blir syk, skal betale ekstra for å slippe den senderen hos deg selv?
  • Er det greit at det innføres som nettselskapets rett å hente inn data om ditt private livsmønster?
  • Er det greit at det innføres teknologier med kort levetid til erstatning for teknologier med lang levetid?
  • Er det greit at Norges fremste konkurransefordel etter olja, lave kraftpriser, heretter skal bli borte, og prisen til deg skal reguleres utfra prisene på kontinentet?

De fleste mangler den mest elementære kjennskap til feltet, for det blir ikke forsket på. Og journalister som har det travelt, biter på og får hastig ut en sak som fullstendig fortegner hva som er kunnskapsstatus på feltet.

Tar tid og krever ressurser

Dette er en tung skute å snu. Det tar tid, men det vil skje. Alt vil ikke lykkes, og flere mål bli bare halvveis nådd. Målene må derfor være ambisiøse, og de må være solid forankret i kunnskap, i organisasjon og i folk flest. Det er derfor viktig med kontinuerlig opplysningsarbeid og kontinuerlig press, både på sentrale myndigheter og på andre viktige aktører.

Arbeidet med å få snudd skuta pågår nå kloden rundt i alle land der smartmålere monteres, og alle land der EMF-eksponeringen øker som følge av at næringen som handler først, og deretter rydder opp hvis skadene blir påtrengende.

Her har Stopp smartmålerne! en jobb å gjøre, og vi må bare håpe at organisasjonen bygger seg opp til å bli det den ennå ikke er, men burde være: en viktig samfunnsaktør på akkurat denne saken til de store temaene er vunnet, eller tatt over av andre og sterkere krefter. På veien dit trengs det ressurser.

Vi kan alle i tillegg gjøre vårt i form av direkte aksjoner: Vi kan skrive små innlegg i lokalavisa (Gjør-det-selv), spre opplysning i gatene med flyveblad eller et enkelt handlenett. Vi kan skaffe oss selv – og gi bort – informasjon i form av bøker eller tips om lenker til nyttig info om EMF eller politikken bak AMS. Vi kan hjelpe eldre og ikke så digitale naboer med søknader om fritak.

Og Husk Folkehelsemeldingen som nå snart skal behandles i Helse- og sosialkomiteen, og deretter i Stortinget! Send din epost til stortingsfolk av alle farger, særlig til de som sitter i komiteen og representerer regjeringspartiene (HER ER DE), og minn dem på at det kom inn nesten et par hundre innspill om helseplager fra EMF, at dette dreier seg om en lenge varslet helseplage som norsk forvaltning ikke har tatt på alvor! Og fortell dem at

  1. Mange reagerer på elektromagnetiske felt (EMF), både fra mikrobølget kommunikasjon og den øvrige sterkt økte bruken av elektrisitet er anerkjent av WHO, men at ICNIRP-kartellet så langt har hindret WHO å gå ut med at reaksjonene er rent biologiske og altså medisinske. Det framgår derimot av dagens forskningsbaserte kunnskap. En stor del av dagens diffuse helseplager og alvorlige lidelser kan knyttes til EMF som medvirkende eller dominerende årsak.
  2. EMF er nå å regne som miljøgift, men store konsekvenser for insekter, fugler og annet dyreliv. Fag-økologene verden over er i ferd med å ta opp EMF som et miljøproblem, og deretter kommer miljøbevegelsen på banen. Erkjennelsen har store konsekvenser for Det grønne skiftet og tenkningen om Smart-samfunnet: Å erstatte fossil energi med elektrisk er ikke lenger det opplagte valget.
  3. Det kom en mengde innspill om dette fra personer som rammes av helseplager til Folkehelsemeldingen. Politikerne jobb er å passe på at dette problemet tas opp i Folkehelsemeldingen og følges opp av forvaltningen!

Ingen må tro at de sterke motkreftene kan møtes uten at det koster penger.

Einar Flydal, den 17. mars 2019

PS. For ordens skyld: Jeg er medlem, men uten verv og ikke aktiv i Stopp smartmålerne!

PDF-versjon: EFlydal 20190317 AMS-målerne Gir innsatsen resultater