5G og Strålevernet: Tone-Mette villeder igjen

Skjermdump-31.12.2018 , 11.30.20

Tone-Mette Sjømoen, underdirektør, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Under tittelen «Nå må våre myndigheter slutte å la seg forføre!» skrev Grete Søgård et engasjert leserinnlegg i Tønsberg Blad om helsefare fra 5G, WiFi og annet trådløst den 30. april. Hennes påstander er i takt med det store gross av forskningen på feltet. Det kan jeg bedømme etter at jeg etter mer enn 30 år innen IKT-bransjen som forsker, strategirådgiver og univ.lektor nå i nær 10 år har jobbet full tid med å sette meg inn i dette saksområdet.

Underdirektør Tone-Mette Sjømoen i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (tidligere Statens strålevern) kom så den 15. mai med et svar som vi kan lære mye av – om hvordan vår strålevernetat villeder oss. For på punkt etter punkt er hennes påstander påviselig feilaktige. Hun burde gå i tenkeboksen og lure litt over hva slags ansvar hun påtar seg og sin leder, etatssjef Ole Harbitz, med slike uttalelser.

Jeg summerer opp mine kommentarer, av plasshensyn med henvisninger til egen blogg der leseren vil finne kilder som dokumenterer dem. De går stikk imot alle Tone-Mettes påstander:

Forskningen har funnet tydelige risikofaktorer av betydning for folkehelsen fra bruken av mobiltelefoner og radiosendere. De er påvist gang på gang, og har f. eks. ført til at WHO har klassifisert radiofrekvent stråling i kreftfareklasse 2B, etter næringens lobbykamp for å få mildest mulig klasse. 2B er en klasse med stoffer vi faremerker, som f.eks. benzen. Sammenhengen til visse kreftformer er tindrende klar og flere mekanismer er påvist. Det er bare å hente data fra Kreftregisteret og kjøre samme analyse som er gjort i andre land, så ser man at det også gjelder for Norge. Det klarer selv elever i videregående (bloggpost 09.01.2019).

At strålingen fra trådløs teknologi er helsefarlig, er det rådende synet blant flertallet av forskere på feltet i dag. De organer som kommer til andre resultater, er stort sett dominert av folk som er knyttet til interesseorganisasjonen ICNIRP og tilsvarende som eksperter, og som uten unntak forfekter det synet som gir bransjen maksimalt handlingsrom: at skader bare kan skje når strålingen er så sterk at den gir oppvarmingsskader. Dette er tøv og foreldede forestillinger. EUs vitenskapelige komité, SCENIHR (som nå heter SCHEER), ble bemannet med ICNIRP-folk da den foretok den utredningen som nå legitimerer 5G-utbyggingen. Ellers ville 5G-utbygging blitt erklært helsefarlig og ulovlig, slik den nylig ble i en dansk juridisk rapport (bloggpost 11.05.2019).

5G-teknologiene er for ferske til at man har foretatt helseundersøkelser av dem i praksis. Men det er selvsagt, for 5G er et ufullstendig konsept og en visjon. Man vil alltid kunne hevde, slik Tone-Mette gjør, at det er for tidlig å vurdere 5G – helt til det er for seint. Det er derfor vi har et føre-var-prinsipp i Grunnlovens §112. Men vi kjenner teknologiene fra tidligere bruk og vi kjenner frekvensene, og det er gjort en rekke forsøk med disse byggeklossene som 5G består av (bloggpost 02.04.2019, 18.01.2019, 01.03.2019). Resultatene gir all verdens grunn til bekymring for konsekvensene, både på mennesker, dyr og planter. Men slikt får man ikke informasjon om ved å lytte til ICNIRP-folkene, heller ikke de mange som bemanner WHOs lille prosjekt The International EMF Project, og som konkluderer nettopp slik bransjen ønsker (bloggpost 14.05.2019).

Det er disse folkene Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet får sin informasjon fra. En av de ansatte er selv en av ICNIRP-folkene, og publiserer stadig artikler sammen med andre ICNIRP-folk, alltid uten å finne sammenhenger – i motsetning til flertallet av verdens forskere. ICNIRP-folkene blir dermed en slags strålevernets svar på jesuittene, som norsk grunnlov i århundrer stengte ute fra riket fordi deres nettverk og posisjon som staters rådgivere ble regnet som for skadelig. Hva enten i god tro eller ikke, sørger ICNIRP-folkene for at en håndfull land, ca 25, bevarer et maksimalt liberalt stråleregime til gunst for næringen og forsvaret, mens statskassa betaler ut for skadene befolkningen påføres. Andre land har sterke og stadig fler restriksjoner.

Javisst er strålingen fra nye mobiler svakere enn grenseverdiene – langt svakere. Tone-Mette har rett i det, men hun unnlater å nevne at grenseverdiene nå heves i USA, og etterhvert nok her, for å gi rom for de sterke strålekjeglene fra 5Gs MIMO-systemer. Helseplager og -skader fra strålingen skyldes dessuten knapt nok styrken, det er foreldet kunnskap. Polarisert pulsing som ingen oppvarming gir, vrir kollagen, gir interferens og forkludrer stoffskiftet på cellenivå og gir DNA-skader. Det påvises gang på gang for all mikrobølget radiokommunikasjon (bloggpost 11.03.2019, 08.01.2019) og gjelder også for 5G, men ICNIRP-folkene avviser det alltid som «ikke godt nok påvist».

Tone-Mette og hennes kolleger lytter bare til ICNIRP-folkene, og tror visst at den stiftelsen som knytter dem sammen, er et nøytralt fagorgan. Det er den ikke. Den er en interesseorganisasjon opprettet av velmenende folk, men har under skinn av nøytralitet og faglighet utviklet seg til en bransjens forsvarer som konsekvent arbeider for slappest mulige grenser. Opp mot den står f.eks. Europas miljømedisineres organisasjon, EUROPAEM, som har videreført arbeidet til de tyske bygningsbiologene – ingeniører som tenker helse og miljø, Den østerrikske legeforening, og talløse forskningsmiljøer og medisinere verden over. De påviser at ICNIRPs oppvarmingskriterium er grovt utilstrekkelig og at helsevirkningene kan avleses spredt som en heving av en lang rekke diagnoser.

Tone-Mette avviser det klare flertallet av forskningsfunnene. Heller klipper og limer hun ICNIRP-folkenes versjoner. Det er bare deres stemmer Strålevernet tillegger vekt, etter at etaten selv ba om å få ICNIRPs anbefalinger inn som norsk forskrift og slik gjorde seg selv til sandpåstrøingsorgan.

Dette holder ikke som strålevern og heller ikke som informasjonsvirksomhet. Ikke en gang ICNIRP-dokumentene etaten bygger på, går så langt i å frikjenne 5G og de tidligere teknologi-generasjonene som Tone-Mette gjør. Hun er således direkte helsefarlig, og gjør etaten og seg selv ansvarlige for å føre folk på villspor.

 

Einar Flydal, den 20. mai 2019

PDF-versjon: EFlydal 20190520 5G og Strålevernet Tone-Mette villeder igjen

PS.

Spre interesse for 5G og stråletåka ved å gå med DITT EGET 5G-NETT! Du bestiller HER.

Vil du være med på å få gjort en kvalitetsrevisjon av DSAs virksomhet innen EMF etter ISO 9001-standarden? Du tegner deg for et lite bidrag som først blir innkalt etterhvert som det påløper kostnader til revisjonsarbeidet. Innbetalingene går til egen prosjektkonto som disponeres og kontrolleres av pensjonert bankmann. Regnskapet vil være åpent tilgjengelig. Jeg foreslår at du tegner deg for kr. 200. Per i dag har det tegnet seg 790 personer. Jeg arbeider med å få slippe til med profesjonelle revisorer. For status, se bloggpost 26.4.2019.

 

Epost-adresser og navn vil bli behandlet konfidensielt.