Vi tar AMS-målerne for retten! Trinn 2 starter nå – og VI STOLER PÅ DEG…

Skjermdump-05.11.2019 , 07.37.23Siden nettselskapene trakk seg – og vi vant – i 4 av 4 saker, fikk vi ingen rettsavgjørelser om AMS-målerne i aksjonens Trinn 1. Men vi la et solid grunnlag for Trinn 2, som starter tirsdag 5. november HER.

Nedenfor får du både historien, oversikten og detaljene, men først og fremst hva som skal skje framover. Vi fortsetter det juridiske løpet mot AMS-målerne. Og vi skal vinne, for nå brister demningen flere steder, også i Norge:

  • Forskningsfunnene er solid dokumentert – på norsk. De viser utbredte helse- og miljøskader.
  • Trådløsbransjens juks for å holde grenseverdiene så slakke som mulig, er godt dokumentert.
  • Det fossile “strålevernet” er avdekket: Det jobber i strid med føre-var-prinsippet og sentrale miljøkonvensjoner som Norge og andre land er bundet av.
  • Politikere verden over har så smått begynt å interessere seg for mikrobølgestråling og digital sårbarhet. Miljøbevegelsen kommer forsiktig etter.

Det er dette som er kunnskapsstatus. Jurister kloden rundt jobber med at saken må “rettsliggjøres” for å vinne fram. Vi samarbeider internasjonalt. Vinner vi, fordufter de diskriminerende gebyrene av seg selv. Vi trenger din hjelp raskt!

DU ER DEN VIKTIGSTE for at vi skal lykkes!

Vi arbeider med pilot-klager som fortsatt er under behandling, med opplysning, bistand, bevissamlinger og analyse, og med søksmål. Pengene vi samler inn, går til advokathonorarer.

Men før vi setter advokatene i gang med søksmål, må vi vite at vi kan ta saken helt til høyesterett. For vinner vi, vil motparten anke hele veien opp, og dersom vi må kaste kortene underveis fordi vi ikke har penger, har vi tapt – og satt saken flere år tilbake. Vi regner med at det trengs 3 millioner til et slikt løp gjennom rettssystemet. Så her trenger vi givere som vil forplikte seg til et beløp, gjerne som små bidrag over flere år. Ett tusen givere som forplikter seg til 3000 over tre år vil sikre prosessen.

Vi trenger også å få fram tekniske analyser av AMS-målerne mht. sikkerhet og skitten strøm. Vi har også planer om noen enkle medisinske undersøkelser som kan gi oss håndfaste bevis til bruk i retten. Til dette trengs bidrag på i alt rundt 200 000 kr.

Avsluttes aksjonen med penger i kassa, sender vi pengene tilbake i forhold til hva du har innbetalt.

Når du har meldt deg på som bidragsyter, kan du kan utfordre slekt og venner, få i gang kronerulling i lokalavisa, skrive kjedebrev og utfordre Facebook-venner. Du kan også spre opplysning om strålingen fra AMS-målere og mikrobølgesyndromet, en diagnose som er velkjent i helsevesenet i store deler av verden, men ikke i Norge. Så kan folk selv gjøre seg tanker om hva dette handler om.

Kan du ikke bruke datautstyr, men vil betale via postgiro eller telebank, kan du betale til Foreningen for EMF-Reform, innsamlingens konto nr. 1813 19 02855 i Sparebank1. Det er like verdifullt, men dine innbetalinger vil ikke bli fulgt opp av oss.

Det vi gjorde i Trinn 1

Hva vi gjorde i Trinn 1, og hvorfor det ikke ble noen rettssak, finner du beskrevet i bloggpost 27.09.2019: Nettselskapene “feiget unna” i alle sakene der vi (truet med) krav om midlertidig forføyning. De ville ikke ha sine trusler om å kutte strømmen prøvd for retten. Advokaten hadde visket dem i øret at de kunne tape.

Men vi fikk bygget opp det juridiske grunnlaget. Dokumentasjonen, som ble til før og under Trinn 1, finner du HER. Vi har dessuten bidratt til en hel flodbølge med klager til myndighetene, blant dem er to viktige pilot-klagesaker som gjelder helse og gebyrer. Gebyrene er rettet og satt ned noen kroner, men ikke nok.

Vi har brukt alle penger på advokater med høye timesatser og drevet vårt arbeid med ekstremt lave prosjektkostnader. Vi har orden i sysakene: økonomien i Trinn 1 har vi redegjort for i bloggpost 2.11.2019.

Det vi skal gjøre i Trinn 2

Nå skal vi høste av grundig forarbeid over flere år: Får pilot-klagene medhold, har det vidtrekkende følger og kan være like godt som en dom i vår favør. Får vi avslag, vil vi anke videre til topps. (Disse sakene har svært små kostnader.)

Vi skal få gjennomslag for at 1) helse er legitim grunn for å nekte installasjon av AMS-måler, 2) nettselskapenes leveringsplikt forbyr bruk av stengningstrusler, og 3) Helsedirektoratets forbud er ulovlig: Hdir har ikke adgang til å forby legene å skrive at pasienter blir syke av AMS-målere.

Dessuten skal vi få skrevet høringsuttalelser når nye forskrifter kommer fra NVE.

Bevis-utvikling: Vi trenger å få fram tekniske analyser av AMS-målerne mht. teknisk sikkerhet og “skitten strøm”. Vi har også planer om enkle medisinske undersøkelser som kan gi oss håndfaste bevis til bruk i retten. Til det trengs 200 000 kr.

Arbeidsgrunnlag

Vårt arbeidsgrunnlag er følgende:

  • Mikrobølget stråling fra AMS-målere, gir forhøyet risiko for helse- og miljøskader. Dette er godt dokumenterte forskningsresultater. Likeså er det godt dokumentert hvordan det ekom-industrielle kompleks sår tvil om forskningsresultatene og skaper det bilde at teknologien er risikofri.
  • Utplassering av sendere for slik stråling bryter med føre-var-prinsippet, med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), og med miljøkonvensjoner Norge har tiltrådt: Selv mistanke om risiko utløser undersøkelses- og handlingsplikt.
  • Nettselskapene kan ikke ha rett til å plassere sendere med slike egenskaper i private hjem, heller ikke på arbeidsplasser. Myndigheter kan heller ikke ha rett til å kreve slike sendere utplassert. Nettselskapene og statens fagetater pådrar seg betydelig ansvar ved å presse slike sendere på folk, og ved å vanskeliggjøre at folk kan hindre det – også etter at de er blitt godt informert om helse- og miljøsidene.
  • Nettselskapene kan ikke rett til å innkreve gebyrer for de ekstra omkostningene de får av at kundene motsetter seg slike sendere, eller fordi de mister effektiviseringsgevinster de kunne fått ved å bruke en slik teknologi. Myndigheter skal heller ikke tillate nettselskapene å ta gebyrer.
  • Personvern, teknisk sikkerhet og samfunnssikkerhet synes svakt ivaretatt med dagens AMS-løsninger, men i vårt juridiske løp må dette prioriteres etter helse og miljø. Det samme gjelder politiske sider ved sentralisering og den pågående integrasjonen i EUs energipolitikk (stikkord: ACER).

Strategiene vi velger for å “rettsliggjøre” disse punktene kan virke krokete og vil stadig endres. Vi samarbeider med flere jurister – ikke bare i Norge, og vurderer strategier fortløpende. Innspill fra dem som mener vi burde valgt annerledes, diskuteres med våre advokater.

En liten tue kan velte et stort lass…

AMS-målernes skadevirkninger er bare en liten bit i den store omstruktureringen av det norske strømdistribusjonssystemet som pågår. Men den er avgjørende – for med slike skadevirkninger er selv ikke den rene vannkraften bærekraftig.

Vår jobb er å stanse at nettselskapenes valg av kommunikasjonsteknologi bryter ned vår helse og vårt miljø. Vi støttes i dette arbeidet av Stopp smartmålerne!, Norges Miljøvernforbund, Folkets strålevern, FELO og flere andre organisasjoner.

Innsamlingen håndteres av Bidra.no. Det sikrer transparens og overholdelse av regelverk. Innsamlede midler forvaltes av Foreningen for EMF-Reform, en ideell organisasjon under kontroll av Einar Flydal og Else Nordhagen, og er for tida uten andre aktiviteter.

Derfor altså: gjør din første innbetaling HER og nå, så vi kommer raskt i gang!

 

Einar Flydal, den 5.11.2019

 

Materiale

Her kan du orientere deg i litt av det foreliggende bevismaterialet i saken. Mer er underveis. I tillegg kommer personlige vitner, legeattester, videodokumentasjon, m.m..

Ønsker du å oversikt over medisinsk forskning som viser for biologiske virkninger av mikrobølget stråling, analyser av den svindelaktige prosessen bak grenseverdiene, eller hvordan AMS-utrullingen forholder seg til jussen? Les Einar Flydal og Else Nordhagen (red.): 5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø (2019, 590 sider, Z-forlag), som du kan bestille (portofritt) HER eller hos Z-forlag, eller i bokhandelen. Selv om denne boka handler om 5G, er det meste direkte relevant og overførbart.

Ønsker du en generell innføring om EMF, med spesiell vekt på AMS-målerne, så sjekk ut Grimstad og Flydal: Smartmålerne, jussen og helsa (2018, Z-forlag). Vedlegget på 220 sider er å regne som nettopp det. Du kan kjøpe boka for 250 NOK (portofritt) eller laste den ned gratis HER.

For juridiske utredninger vi eller samarbeidspartnere har fått utført: se HER.

For en historisk beretning om forskningen på helse- og miljøvirkninger fra EMF i takt med den teknologiske utviklingen i bruken av elektrisitet og radiokommunikasjon, se Arthur Firstenberg: Den usynlige regnbuen – historien om elektrisiteten og livet, Z-forlag, 2018. Kan bestilles (portofritt) HER eller hos Z-forlag, eller i bokhandelen.

For videoforedrag på norsk om elektromagnetisk stråling, helse og miljø, søk på kanalen EMFacets på YouTube.

For en serie korte, instruktive undervisningsvideoer laget av Børge Rønhovde, se HER.