IEEE publiserer sterk advarsel mot alle trådløse dingser (m/ kommentar)

opera04.03.2020 , 14.05.20 IEEE Xplore Full-Text PDF: - Opera

Figur 1: Målinger (i µW/m2) av eksponering fra Bluetooth-hodesett med strømming fra mobil i lomma (Naren & al 2020, preprint)

Hvor ensrettet er næringsdominerte organisasjoner, egentlig? Bildet er ikke entydig. Det viser en artikkel som snart kommer på trykk i et tidsskrift fra ingeniørbastionen IEEE. Den advarer kraftig og bestemt mot alt trådløst forbrukerutstyr, og viser i detalj hvorfor.

Artikkelen er skrevet av tre ingeniører som har gjort en grundig vurdering av eksponering fra ulikt utstyr. Mange av måleresultatene er uventet.

Deres konklusjon er – etter en meget omfattende gjennomgang – at samfunnet må gå ut med sterke advarsler mot bruk av slikt utstyr på grunn av helsefaren.

En slik artikkel ville jeg ikke trodd skulle få slippe til i IEEEs tidsskrifter. Det har den da heller ikke helt: Det dreier seg om en “pre-print” – en utgave som IEEE har lagt ut på nettet, men med standardvarsler om at den kan bli redigert før den kommer på trykk. 

Den amerikanske ingeniørforeningen IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) er verdens mektigste ingeniørforening og standardiseringsorganisasjon innen alt elektrisk og elektronisk. I praksis er den nok mektigere enn FNs ISO, den internasjonale standardiseringsorganisasasjonen. Det er IEEE som har standardisert WiFi, Ethernet og talløse andre standarder som er blitt verdensledende, for ikke å si enerådende. Det er også gjerne IEEE som går foran og lager retningslinjer for stråling som ICNIRP i neste omgang slakker litt på, og så fører gjennom WHO slik at de går ut som en slags anbefalinger fra WHO – med den økte autoriteten det gir overfor lands forvaltning.

Bøker er skrevet om hvordan IEEE domineres av næringslivet, og hvordan deres komiteer ikke er tilstrekkelig balanserte, slik at næringsinteressene ikke får tilstrekkelig motvekt fra samfunns- og miljøinteresser, for eksempel (Alster 2015). For eksempel er de komiteer som setter retningslinjene for strålevernet, dominert av næringen, mens de før var dominert av forvaltning og uavhengige forskere.

Artikkelen til de tre unge ingeniørene med topputdannelse – Naren, Anubhv Elhence, Vinay Chamola – og senior og IEEE-medlem Mohsen Guizani går rett ut mot det syn som IEEE forfekter på strålevernsiden. Her sies det i klartekst at dagens retningslinjer er uholdbare, ikke beskytter, og ikke er basert på fornuftige kriterier. Enkelt og greit. Og det begrunnes med å vise til at forskning i fleng påviser skadevirkninger godt under oppvarmingsnivå, og at det fins gode alternativer til ICNIRPs retningslinjer for den som er på jakt etter grenseverdier som skal beskytte befolkningen.

opera04.03.2020 , 14.06.06 IEEE Xplore Full-Text PDF: - Opera

Figur 2: Målinger (i µW/m2) av eksponering fra Bluetooth-pulsklokke med strømming fra mobil i lomma (Naren & al 2020, preprint)

De fire støtter opp sin argumentasjon på beste ingeniør-vis, med målinger, beregninger, tabeller, bilder av hvordan ting er konstruert. Jeg fester meg ved de to figurene (figur 1 og 2 her) der de viser hvor kraftige eksponeringene er mot hodet fra Bluetooth hodesett, mot armen og dermed blodet som strømmer forbi, fra pulsklokker, og mot skrittet når mobilen som er koplet til hodesett og pulsklokke, ligger i bukselomma.

Vi snakker om nivåer skyhøyt over den slags biologisk baserte grenseverdier som de fire forfatterne bruker som referanse, som tilsvarer nivåene angitt i EUROPAEM 2016. (Strengt tatt henviser de til to forløpere – retningslinjene fra Den østerrikske legeforening og fra de tyske bygningsbiologene, som ligger på omtrent samme nivå.) Dette er retningslinjer som både skal beskytte mot akutte virkninger og helsevirkninger på sikt, og er basert både på biologisk forskning og på medisinsk erfaring. (Litt grovt sagt: Kun verdier under 100 µW/m2 regnes som akseptable om dagen, 10 µW/m2 om natta, og for el-overfølsomme enda lavere. Se EUROPAEM 2016, tabell 3. ICNIRP opererer derimot med grenseverdier på 4 – 10 millioner µW/m2, alt etter frekvens, basert på hva som skal til for å skape varmeskader. Se ICNIRP 1998.)

Målingene viser eksponeringer i klassene “langt over faregrensen” til “grunnlag for ekstrem bekymring”. Figur 3 viser en ganske typisk arbeidssituasjon for mange i dag. Her er det ikke ett eneste målepunkt som ligger under de biologisk og erfaringsbaserte retningslinjene for å beskytte mot helseskader.

opera04.03.2020 , 15.20.31 IEEE Xplore Full-Text PDF: - Opera

Figur 3: Målinger (i µW/m2) av eksponering på typisk trådløs arbeidsplass (Naren & al 2020, preprint)

Artikkelen gjennomgår teknologier og ulike brukssituasjoner i stor detalj, og har mye å fortelle både brukere av trådløse løsninger, selgere, helsepersonale og ingeniører. Den skriver også en del om hva vi kan forvente med 5G. Så skynd deg å hente den mens den ennå er gratis og tilgjengelig. Det skal bli interessant å se om de klare synspunktene til forfatterne svekkes før publikasjonen.

 

Einar Flydal, den 9. mars 2020 (utvidet 10.03.20)

PDF-versjon: EFlydal 20200309 IEEE publiserer sterk advarsel mot alle trådløse dingser v2

NB! Se kommentar nederst!

 

Referanser

Alster, Norm: Captured Agency, How the Federal Communications Commission Is Dominated by the Industries It Presumably Regulates, Edmond J. Safra Center for Ethics, Harvard University, 2015, http://ethics.harvard.edu/files/center-for-ethics/files/capturedagency_alster.pdf

EUROPAEM 2016: Igor Belyaev, Amy Dean, Horst Eger, Gerhard Hubmann, Reinhold Jandrisovits, Markus Kern, Michael Kundi, Hanns Moshammer, Piero Lercher, Kurt Müller, Gerd Oberfeld, Peter Ohnsorge, Peter Pelzmann, Claus Scheingraber og Roby Thill: EUROPAEM EMF-retningslinjer 2016 for forebyggelse, diagnosticering og behandling af EMF-relaterede helbredsproblemer og sygdomme (originalens referanse: Rev Environ Health. 2016 Sep 1;31(3):363-97. doi: 10.1515/reveh-2016-0011) Du laster ned dansk versjon gratis her: https://einarflydal.com/utredninger-boker-m-m-a-laste-ned-bestille/

ICNIRP Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 300 GHz), Health Physics 74(4):494-522; 1998

Naren, Anubhv Elhence, Vinay Chamola Mohsen Guizani: Electromagnetic Radiation due to Cellular, Wi-Fi and Bluetooth technologies: How safe are we?, IEEE Access, pre-print versjon akseptert for publisering: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9016183

 

Kommentar (tilføyd 10.03.20)

Denne bloggposten førte til at Claudia Wakim skrev brev til Folkehelseinsitutttet (FHI) og fikk et svar som er ganske interessant. Nedenfor følger brevet, svaret og min kommentar:

Fra: Claudia Wakim <xxxxx@gmail.com>
Sendt: torsdag 5. mars 2020 14:17
Til: Eksternt e-postmottak for FHI <Folkehelseinstituttet@fhi.no>
Kopi: postmottak@mattilsynet.no; postmottak@hel.oslo.kommune.no; postmottak@ehelse.no; fmovpost@fylkesmannen.no
Emne: Bekymringsmelding – nylige endringer i anbefalingene til ICNIRP og WHO -publisert 6 februar 2020.

Til den det måtte angå.

IEEE har nylig publisert en rapport som utvetydig parkerer oppvarmingsparadigmet som DSA benytter i dag, under ICNIRPs paraply fra1998.

Dette av helt klare funn på biologisk nivå i forbindelse med eksponering av Elektromangetiske stråling.

IEEE er den øverste myndighet på etisk og ansvarlig teknologisk forskning og sikring .

Dette organet kvalitetssikrer publiseringene under stramme rammer, med et yngdepunkt som overstyrer ICNIRP og dermed fungerer som en veileder til WHO og andre transnasjonale juridiske organ.

(EMR). https://www.researchgate.net/publication/339301826_Date_of_publication_xxxx_00_0000_date_of_current_version_xxxx_00_0000_Electromagnetic_Radiation_due_to_Cellular_Wi-Fi_and_Bluetooth_technologies_How_safe_are_we?fbclid=IwAR2US7RWnI_U32YcUKcSe9yRrFsoVlweJtrRwMK1B8g2drFhBieu-qDX1-Y

Rapporten finner :

The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) has issued regulatory limits on EMR exposure for the general public and workers. ICNIRP’s 1998 guidelines have been adopted by most of the countries in the world today [4].
But these limits only take into account the thermal effects of EMR and dismiss evidence on the biological effects of EMR exposure as unclear or unsat- isfactory findings. In addition, there are several standards prescribed by medical bodies such as the Building Biology, BioInitiative, and Austrian Medical Association Standards.
These limits have been arrived at after extensive scientific research of thermal, non-thermal, chronic exposure, and bi- ological effects carried out by health experts from across the world. On comparing these limits with those prescribed by the ICNIRP, it can be seen that the limits prescribed by the medical bodies are several orders of magnitude lower than those prescribed by the ICNIRP.
Therefore, a clear understanding of the differences between these limits, and an assessment of the current exposure levels in accordance with both kinds of exposure limits mentioned above is the need of the hour. “

Og i sin konklusjon:

CONCLUSIONS

People should be made aware that the EMR from using day to day cellular, Wi-Fi and Bluetooth devices are harmful to human health. The levels of radiation observed in most cases such as phone calls, internet browsing on laptops and smartphones, using wireless routers and hotspots, Bluetooth smartwatches and smartphones are unsafe when compared with radiations limits determined by medical bodies. Accord- ing to current medical literature, various adverse health ef- fects from exposure to RF EMR have been well documented. For now, wireless technologies must be avoided as much as possible. New and innovative wired solutions which provide the same level of user-friendliness should be encouraged. Intervention of government and medical bodies with the main purpose of protecting human health is of utmost necessity to ensure good economic development without compromising the health of the population. Countries must adopt the guide- lines suggested by medical bodies which take into account both thermal and non-thermal effects of EMR. At present, all individuals must take preventive and protective measures to protect themselves from harmful EMR exposure.

Jeg ønsker snarlig tilbakemelding på dette brevet – og legger på kopi Kommunoverlegen og Fylkesmannen samt Mattilsynet og Direktoratet for e-helse.

Jeg minner om at det er et utall av barneskoler og barnehager i Norge som er i umiddelbar faresone for overeksponering av barn og unge da det står mobilmaster tett på opplæringsinstitusjonene. Dette er i hovedsak et brudd på grunnloven når det gjelder rett til et helsemessig trygt skole og opplæringsnivå, ref. “Opplæringsloven § 9-A – trygt og godt skolemiljø (LOV-2011-06-24-29-§8, LOV-2011-06-24-29-§10, LOV-1973-03-09-14-§6, LOV-1973-03-09-14-§26, LOV-1973-03-09-14-§27)

og her må myndighetspersoner gå igang med rask kartlegging og endring. Med disse nye retningslinjene vil det være et tidsspørsmål før søksmålene vil komme inn. Stråleskader er alvorlige og kroniske og vi ønsker alle at dette skal unngåes nå som hele premisset for skade må revurderes.

Med vennlig hilsen

Claudia Wakim

Her følger svaret fra Folkehelseinstituttet, som jeg kommenterer under:

 

Fra: “Eide, Dag Markus” <xxxxxx@fhi.no>
Dato: 09.03.2020 12:26 (GMT+01:00)

Til: Claudia Wakim <nanomaden@gmail.com>

Emne: 20/10620-1 – Bekymringsmelding – nylige endringer i anbefalingene til ICNIRP og WHO -publisert 6 februar 2020.

Hei Claudia,

Takk for epost og bekymringsmelding. 

Men det er vel å ta i litt for mye når du hevder at vedlagte skriv «parkerer oppvarmingsparadigmet». Skrivet viser noen tilfeldige målinger ved noen eksponeringsscenarier, som kan være interessant nok. Men det er langt fra å være en vitenskapelig artikkel, med gjentatte målinger, med ulike instrumenter, kalibreringsdata for målingene osv.

Men det viktigste er at artikkelen, som tydeligvis er en bachelor oppgave, ikke inneholder noen hypoteser om alternative fysiske mekanismer.  I den grad de har noen forklaring av sine fare-vurderinger, viser de til at Sveits og Italia har et føre-var prinsipp for sine eksponeringsgrenser.

Ved all risikovurdering har vi store sikkerhetsmarginer.  Det innebærer ikke at vi legger inn en margin for at det kanskje kommer nye teorier om helseeffekter av elektromagnetiske felt. Derimot betyr det at vi legger inn margin for feilkilder i vitenskapelige publikasjoner, usikkerhet for hvor korrekte data fra dyr (i dyreforsøk) er gyldige for mennesker, og at visse mennesker kan være spesielt følsomme fordi de har sykdommer, genetiske mutasjoner, spesielle hormonelle forhold, alderssvekkete funksjoner osv.

Vi kan ikke se at denne artikkelen endrer så mye på det faktum at varmebølger og radiobølger må vurderes på samme måte. Slike bølger medfører ikke høyenergetiske fotoner som er årsaken til at ioniserende stråling er noe kvalitativt annet enn radiobølger.  Artikkelforfatterne har åpenbart oversett dette, bevisst eller ubevisst.

Hilsen Dag Eide
Forsker
FHI

Og her er min kommentar til Claudia, og til alle dere andre:

 

Claudia,

Flott brev fra deg, selv om du tar litt hardt i! Mitt poeng var jo blant annet å vise at IEEE slipper til artikler som ikke støtter deres hovedlinje. IEEE har ikke foretatt noe linjeskifte av denne grunn, og artikkelen gjengir ikke IEEEs standpunkt. IEEE er heller ikke øverste myndighet, snarere et særdeles viktig standardiseringsorgan. Men det kommer mer i samme gate fra andre kilder. Verden er full av slikt stoff nå som tilbakeviser berettigelsen av å sette grenseverdier utfra oppvarmingsfare.

Dag Markus Eide leverer et særdeles dårlig svar: Det er ikke en bacheloroppgave når en IEEE-fellow er medforfatter. Utgangspunktet kan imidlertid være det, ja, men det er jo fullstendig irrelevant. IEEEs har ingen egen og lavere klasse for bacheloroppgaver som gir lettere tilgang til publikasjon. 

Det er også ganske uhørt av Dag Markus Eide å forlange “alternative fysiske mekanismer” når disse – det vil si biofysiske mekanismer – har foreligget i mange tiår. Tilsvarende er det da slettes ikke unormalt at ingeniører viser til ICNIRPs retningslinjer uten å levere noen begrunnelse i form av “hypoteser av alternative fysiske mekanismer” for hvorfor ICNIRP setter grenseverdiene slik ICNIRP gjør, i og med at ICNIRPs grenseverdier er satt skyhøyt over de strålingsintensiteter der de fleste funn av skadevirkninger i den foreliggende litteraturen gjøres, eller noen forklaring på hvorfor disse grenseverdiene ikke hensyntar virkningene av lavfrekvent pulsing, til tross for at det foreligger omfattende belegg på skadevirkningene.

Jeg har lagt dialogen ut sist i min bloggpost.

mvh

Einar Flydal

 

Kommentar slutt.

EF