AMS: Ønsker legen din bevis på at smartmåleren kan gi helseplager?

Jeg får stadig henvendelser fra folk som sliter med å få legeattest på at de reagerer på elektromagnetiske felt fra mikrobølge-sendere. En av dem ba meg om bevis han kunne legge fram for legen sin. Han (eller hun) hadde bedt om dokumentasjon på at slikt overhodet gikk an.

Her får du en oversikt over typer kilder og hva slags kilder jeg ville sendt over til legen.

Bevis fins jo strengt tatt ikke i vitenskaper som tar for seg virkeligheten, og ikke bare en lukket tankeverden som i matematikk, logikk, teologi og geometri: Som du vet, er det f.eks. ikke noe bevis på at det ikke fins svarte svaner at du ikke fant noen da du undersøkte. Det kan dukke opp en rundt neste hjørne. Men omvendt er det et bevis på at det ikke bare fins hvite svaner, straks du finner en svart. Så et funn gjelder inntil noen viser at det ikke stemmer.

Derfor trenger man bevis i form av sterke belegg av ulike slag, altså sterk underbygning i forskning som det ikke er funnet vesentlige feil ved. Ulike metoder har ulike styrker og svakheter for hvor godt de kan påvise en sammenheng som kan tolkes som en årsakssammenheng. Slike funn motbevises altså ikke av undersøkelser som ikke gjør funn, slik DSA stadig påstår.

Her er mitt svar til han som fortvilet ba meg om bevis på at det kunne være mulig å ha alle disse helseplagene (klassiske helseplager fra EMF som tinnitus, søvnløshet, kribling, etc.) som han selv knyttet til AMS-målere. Det gjør han ikke minst fordi de oppsto da AMS-målerne ble installert i nabolaget, og de forsvinner når han kommer seg bort fra området:

“Jeg vil foreslå at du videresender det jeg skriver her til din lege, så kan han/hun selv velge hva slags og hvor fyldig dokumentasjon å gå løs på. Skulle jeg valgt ut én eneste referanse til en medisiner, ville jeg valgt ut EUROPAEM-standarden fra Det europeiske akademi for miljømedisin, som bør være midt i blinken for medisinere – på dansk: 

Igor Belyaev, Amy Dean, Horst Eger, Gerhard Hubmann, Reinhold Jandrisovits, Markus Kern, Michael Kundi, Hanns Moshammer, Piero Lercher, Kurt Müller, Gerd Oberfeld, Peter Ohnsorge, Peter Pelzmann, Claus Scheingraber og Roby Thill: EUROPAEM EMF-retningslinjer 2016 for forebyggelse, diagnosticering og behandling af EMF-relaterede helbredsproblemer og sygdomme (originalens referanse: Rev Environ Health. 2016 Sep 1;31(3):363-97. doi: 10.1515/reveh-2016-0011). Gratis nedlasting fra: https://einarflydal.com/utredninger-boker-m-m-a-laste-ned-bestille/

Medisinske “bevis” på at folk kan få helseplager av AMS-målere må man søke ved å se på flere ulike kilder:

1. direkte medisinske/biologiske forskningskilder som viser at selv stråling langt under myndighetenes grenseverdier kan gi akutte helseplager og helseskader ved langsiktig eksponering. Å gjennomgå slike kilder er omfattende. Derfor bruker man eksempler på forskningsstudier. En studie som gjør positive funn, er en gyldig studie fram til det påvises vesentlige feil. Den rokkes IKKE av studier som ikke gjør funn, slik DSA feilaktig og ganske uvitenskapelig stadig hevder.

Se f.eks.: Kåss, I W og Halmøy, S: Skadevirkninger av stråling fra trådløs teknologi og annen EMF er godt dokumentert – Kildesamling: Forskning og advarsler fra fagfeltet, Folkets strålevern, 25.05.2018, kan lastes ned på https://einarflydal.com/utredninger-boker-m-m-a-laste-ned-bestille/.

Se også Grimstad og Flydal 2018 (se under) for et lite utvalg primærstudier.

Dessuten går man til:

2. gjennomganger av medisinske /biologiske kilder som vurderer og summerer opp forskningsresultatene – «litteraturstudier»:

Den store 5G-boka, som omfatter en gjennomgang av nesten 400 slike medisinske litteraturgjennomganger, altså et enormt antall primærstudier. Det fins ikke noen mer omfattende samling og analyse av slike studier på norsk:

Flydal & Nordhagen (red.): 5G – og vår trådløse virkelighet, 2019, spesielt Del 2, kan bestilles her: https://einarflydal.com/bestill-5g-boka-na/

De studiene som DSA henviser til, er studier som bare samler opp studier ikke gjør funn, og forkaster alle som gjør det ved hjelp av sterkt kritiserte metoder (se pkt 6 under). De er utført av personer som er inhabile i utgangspunktet, ved at de er medlemmer i ICNIRP, eller sterkt tilknyttet.

3. forklaringer på/påvisninger av mekanismer som er funnet i forskningsstudier, og som gir/kan gi skader/plager ved eksponering under grenseverdiene:

Se f eks.

EUROPAEM 2016-standarden (se over)

Horsevad, Kim: Kortlægning af Bioreaktivitet for Mikrobølger i nontermiske Intensiteter, Saxo, 2015 (bestilles hos Akademika)

Flydal & Nordhagen 2019 (se over)

4. popularisert informasjon om alt det ovennevnte. For noen slike, se:

Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og Einar Flydal: Smartmålerne, jussen og helsa, Del 2. Kan lastes ned eller kjøpes: https://einarflydal.com/utredninger-boker-m-m-a-laste-ned-bestille/

Se også et resymé av to franske forskeres omtale av diagnosen mikrobølgesykehttps://einarflydal.com/2019/01/08/mikrobolgesyken-er-rent-biologisk-me-er-et-av-symptomene/

5. pasienters egne historier:

Se Smartmålerhistorier, https://einarflydal.com/smartmaler-historier/

6. metodene som brukes i de studiene / litteraturgjennomgangene som IKKE gjør funn, og som i dag ligger bak DSAs grenseverdier. Disse er utførlig gjennomgått – med referanser til en rekke studier – spesielt utførlig omtalt i 5G-boka (Flydal og Nordhagen, se Del 2 og 3) og ganske kort i Smartmålerboka (over, se Del 2).

For eksempler på at DSA ikke har grunnlag for sine påstander, med omfattende dokumentasjon, se https://einarflydal.com/2020/07/24/stralevernet-og-nkom-villeder-og-driver-ulovlig-markedsforing-i-nye-brosjyrer/

7. Studier som er spesifikke for AMS-målere:

Det fins få gode slike studier spesifikt på AMS-målere, ettersom AMS-målere er forholdsvis nytt og først og fremst innføres i land med lite forskningsmidler til dette feltet.

Det meste av slikt materiale er derfor generelt, og tar for seg radiobølger av ulike slag og deres påvirkning på biologi i mer detalj, altså generell kunnskap som også har gyldighet for AMS-målere. Altså ikke spesielt knyttet til AMS-målere, men nevner AMS-målere / smartmålere blant eksemplene.

Det fins enkelte medisinske gjennomganger/legers rapporter og advarsler spesielt rettet mot AMS-målere. Noen slike rapporter fra medisinere i USA/Kanada finner du f eks her:

https://einarflydal.com/2017/02/14/rene-ord-fra-oregon-seks-leger-mot-smarte-malere/

https://einarflydal.com/2019/08/15/leger-advarer-5g-og-ams-malere-vil-gi-hoyere-helsekostnader-og-bor-stanses/

En omtale av en klassfisering av påviste skader i forhold til AMS-måleres eksponeringsintensiteter fins her:

https://einarflydal.com/2016/01/25/smart-om-smarte-malere-og-helseskader/

8. Av spesiell interesse for medisinere som skal vurdere AMS-målere og muligheten for helsemessige virkninger bør være studier av interferens og pulsing, dvs. samspill og skarpe, lavfrekvente amplituder:

Interferens fra flere kilder kan danne stående, forsterkede bølgehøyder (amplituder). Dette dannes tilfeldig, med økt sannsynlighet jo flere kilder. Når enkelte bølger forsterkes slik, f.eks. 10 gg per sekund, oppstår det en ekstra sterk puls på 10Hz. Forsøk viser at slikt kan gi biologisk virkning (Hecht 2015 påviser endringer i søvn fra slik frekvens fra WiFi-ruter).

Pulser er i en rekke studier påvist å kunne ha sterk biologisk virkning – selv ved uhyre svak eksponeringsintensitet. De viser derfor reaksjoner langt under grenseverdiene. Jo mer moderne kommunikasjonsprotokoller som benyttes, jo skarpere er stort sett pulsene. Dette viser at grenseverdier som kun settes utfra eksponeringens gjennomsnittilige oppvarmingspotensiale – målt over flere minutter (6 minutter eller 30 minutter) ganske enkelt ikke er relevante for å vurdere helsemessige konsekvenser fra moderne elektromagnetisk stråling utover risiko for vevsskader ved å bli stekt eller kokt.

Pulser dannes i all radiokommunikasjon når det kodes inn informasjon på bærebølger.

Flere studier påviser (interferens mellom) naturlige pulser i værsystemer som årsak til værsyke-symptomer, og kunstig skapte pulser som årsak til tilsvarende symptomer som reaksjon på selv meget svak eksponeringsintensitet.

Grimstad og Flydal 2018, Del 2 fra side 99. (se over)

Panagopoulos, Dimitris. (2019). Comparing DNA Damage Induced by Mobile Telephony and Other Types of Man-Made Electromagnetic Fields. Mutation Research/Reviews in Mutation Research. 781. 10.1016/j.mrrev.2019.03.003

For mer om interferens, se Flydal og Nordhagen 2019, Del 1.

Det ovenstående burde være mer enn nok til å overbevise selv den mest hardbarkede tilhenger av mikrobølget teknologi om at det er solid påviste helseskadelige – og miljøskadelige – virkninger, så sant man ikke er villig til “i troens lydighet å omstyrte alle tankebygninger som reiser seg mot” det termiske paradigmet, for å trekke på noen Pauli ord.

Einar Flydal, den 29.08.2020

PDF-versjon: EFlydal 20200829 AMS Ønsker legen din bevis på at smartmåleren kan gi helseplager