DSA i Aftenposten: – Stol på oss – for vi stoler på ekspertene!

Aftenposten publiserte nylig innlegget “Fakta om stråling må ikke bli fake news” av Hanne Kofstadmoen og Sindre Øvergaard, DSA (på nett 11.11., på papir den 12.11.).

Jeg fikk ikke inn mitt korte tilsvar, selv om innlegget åpenbart hadde adresse til meg. Her får du lese det likevel. Og hvis man ikke når fram med argumenter, kan man jo forsøke med en sang…

Som du selv vil se, er innlegget fra DSA bemerkelsesverdig tynt: Det appellerer først og fremst til at man må stole på DSA og på de autoriteter og formaliteter som DSA stoler på. Og så advarer det mot “feilinformasjon og konspirasjonsteorier” fra “enkelte interesseorganisasjoner og bloggere” som “peker på utvalgte studier som støtter deres syn”.

Dette er det samme budskapet som tobakksbransjen brukte – så lenge det gikk: “Hør på oss, for vi er ekspertene!”

Men samtidig argumenterer Kofstadmoen og Øvergaard med at nytten fra trådløse teknologier er større enn skadevirkningene. Erkjenner de ikke dermed at det kanskje er en viss helsefare likevel – bare at den ikke er stor nok i forhold til grenseverdienes skadeterskel til at den trenger oppmerksomhet? Det er fornuftig, både fordi grenseverdiene jo settes ensidig utfra faren for oppvarmingsskader og med svært mange forbehold i de nye retningslinjene fra ICNIRP, og fordi deres vurdering skadepotensialet gjør de jo aldeles i blinde hva gjelder helserisiko knyttet til 5G:

Det er faglig enighet om at eksponeringen fra 5G-systemer ganske enkelt ikke lar seg måle realistisk og fortsatt ikke er kartlagt fra reelle installasjoner 1) fordi kortvarige såkalte hotspots vil oppstå i skjæringspunkter mellom de konsentrerte strålene, 2) fordi det ikke fins tilgjengelig måleutstyr for de høyere frekvensene som tas i bruk, 3) fordi målemetodene som ICNIRPs nye beregningsmåter er for komplekse og for laboratoriepreget og ikke lar seg bruke i praksis i situasjoner med flere kilder.

I tillegg kommer at biologiske virkninger av såvel frekvensene som av pulsingen fra slike kilder ikke på noen måte er klarert å være uproblematiske – tvert om. De er åpenbart er undervurdert. Noen dosimetri – målemetode for eksponering – som er biologisk relevant for å fange opp skadegraden på mennesker og andre livsformer fra pulsing, og for andre skademekanismer enn oppvarming, er heller ikke utviklet og vil neppe bli det på svært lang tid fordi det er for komplekst å vite hva man faktisk har behov for å måle: Årsakene til de biologiske virkningene lar seg ikke tilbakeføre enkelt og mekanistisk til noen få enkelt målbare parametre.

Med andre ord: Bransjen ruller ut teknologien først, og kommer så etter for å måle det som man kan få til å måle. Og mens laborantene kommer etter med stadig mer raffinert dosimetri for å måle oppvarmingsskader på menneske- og rottevev, tar vi livet av bier og andre livsnødvendigheter, slik en mengde forskningsstudier i lang tid har påvist – uten at strålevernet brød seg.

Her nærmer vi oss et vesentlig poeng:

DSAs argumentasjon er et tydelig eksempel på den form for tanketvang som følger av fagtradisjoner som har oppholdt seg for lenge i ekkokammeret. Det var nettopp dette jeg analyserte og ga eksempler på i mitt foredrag nr. 2 under nettseminaret på YouTube samme dag som innlegget sto. Tre andre forskere uttrykte samme hovedtanke: Logikken som følger  av den tankemåten som får herske i det nasjonale strålevernet, har nå katastrofale, observerbare virkninger for folkehelse og miljø. Dokumentasjonen fins i overflod – men sås altså tvil om av de ekspertene som DSA holder seg til.

Og her følger mitt korte tilsvar, som ikke fikk plass – før sangen kommer:

Fakta om stråling må fram

Den 12.11. avla avd.dir. Kofstadmoen og seksj.sjef Øvergaard i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet meg en visitt. Deres hovedbudskap er: – Lytt ikke til «enkelte interesseorganisasjoner og bloggere»! Stol på oss! Strålingen fra trådløst er ikke farlig og langt under grenseverdiene! Vi bygger på solid vitenskap og ekspertise. 

Grenseverdiene DSA refererer til, er under skarp kritikk fra forskere verden rundt. Vurderingene og komiteene likeså. Grensene de anbefaler, men uttrykkelig fraskriver seg ansvar for, skal hindre oppvarmingsskader, mens et stort spekter vesentlige plager og skader, bl.a. på DNA, påvises ved langt svakere eksponering og gjennom andre mekanismer.

Mikrobølgeeksponering i by siden 2. verdenskrig har økt med en faktor på hele 1 000 000 000 000 000 000. Veksten avspeiles såvel i insektlivet, som i folkehelsen og i skader på ozonlaget. IPCC er varslet fra NASA om det siste. Naturvernorganisasjoner og økologer advarer om det første.

Et stort flertall av offentlig finansierte, publiserte forskningsartikler (ca 73%) påviser skader via grunnleggende biologiske mekanismer (ROS, DNA, nevro). Funnene synker trinnvis til 32% når strålevernetater i høygrenseland som Norge og til 22% når klodens kommunikasjonsmyndigheter er med på finansieringen (ORSAA okt. 2020). Disse myndighetene forsvarer tankegods som blinder. Det trengs utlufting og uavhengighet. Dette er ikke «fake news».

Einar Flydal
cand. polit. og master of telecom strategy (MTS)

Politikk og næring bestemmer forskningsresultatene Flydal ORSAA 2020

Og så var det sangen…

Til musikkvideoen som en innsender har gjort meg oppmerksom på, må jeg knytte noen kommentarer:

Det er et sentralt punkt i mitt andre foredrag på det nevnte nettseminaret at tankesystemer (også kalt paradigmer) har sin indre logikk som virker fornuftig og sammenhengende for dem som på innsiden av dem – selv når systemet svikter i å forstå og forklare vesentlige forhold som folk utenfor dette tankesystemet er opptatt av.

Innenfor det tankesystemet som hersker i tradisjonelt strålevern – som først og fremst er hentet fra tradisjonell strålefysikk og noen dogmer fra 1950-tallet – kan de enkelte aktørene gå rakrygget på jobb hver dag i tillit til at de gjør en god innsats i samfunnets tjeneste, uten å forstå at resultatet av deres handlinger likevel kan bli skadelig, for ikke å si katastrofalt, slik forskningsrapportene nå tyder på. Det trengs ingen ondsinnede hensikter, skurkeroller eller idioter i et slikt oppsett.

Men det har likefullt konsekvenser: Det gamle paradigmets makt over tanken gjør strålevernets ansatte og IKT-bransjens radiofysikere uforstående, og gjør at de derfor holder resten av befolkningen, hva enten de er selgere, utviklere, montører, politikere eller byråkrater, uvitende – altså som ‘idioter’ i ordets opprinnelige mening.

Ikke alle vil være enige med meg i denne beskrivelsen. Noen mener en slik fortolkning er for snill og at de “skjønner hva de gjør”. Og noen dropper argumentene og appellerer heller til følelsene – eller tenner fyr på mobilmaster. Det er forståelig når fortvilelsen blir stor nok, selv om det ikke er akseptabelt eller lovlig. Slikt utløser selvsagt politianmeldelser mot aksjonister og moralske pekefingre, men burde nok først og fremst utløse en upartisk – eller i det minste balansert – granskningskommisjon av strålevernet og forskningens kunnskapsstatus.

Videolåta – “No Amount of Evidence (will ever persuade an idiot)” – altså “Uansett hvor mye bevis (vil det aldri overbevise en idiot)” – av en som kaller seg Conspiracy Music Guru forsøker å benytte seg av alle argumentasjonsmåtene på en gang: forskning, fornuft, følelser, humor, brannstiftelse: https://www.youtube.com/watch?v=PKYN3-GB7y0

(Du må holde ut litt reklame før den kommer i gang.)

Screenshot - 13.11.2020 , 22.02.40

Einar Flydal, den 14. november 2020

PS. Den 17.11.2020 slapp Aftenposten inn et annet kortinnlegg som svar på den samme artikkelen fra DSA. Det er interessant at her har Folkets strålevern fått selskap av en medisinerutdannet finansmann med bakgrunn som vaksineforsker ved Karolinska Institutet, Lars Høie. Noen fra IKT-bransjen husker kanskje at han på 1990-tallet sto bak lanseringen av en mobiltelefon som skulle skjerme hodet mot stråling. Innlegget finner du HER:

Byråkrater avfeier mulig helsefare

Direktoratet for Stråling og Atomsikkerhet anklaget i Aftenposten 12. november Folkets Strålevern for å spre konspiratorisk helsefrykt. Vi ber om at ansvarlige politikere og myndigheter gjør en grundig konsekvensutredning ref. Grunnloven paragraf 112.

Direktoratet mangler faglig dokumentasjon. Trygdeskandalenradarsaken eller det nylig avdekkede problemet med forskningsfusk ved Halden-reaktoren er eksempler på byråkratisk svikt.

Vi viser til omfattende dokumentasjon om mulige helseskader. Dette gjorde også lege Gro H. Brundtland i sin tid oppmerksom på. Det finnes internasjonale rapporter fra leger, fagekspertise og vitenskapsfolk som redegjør for helserisiko. Kildesamlingen er åpent og gratis tilgjengelig på våre nettsider.

Teleindustrien driver frem 5G uten demokratisk styring og kontroll, uten å stå ansvarlig for negative effekter. Det finnes ingen innrapporteringsmulighet, selv om Norge er pilotnasjon på 5G.

Ta føre var-prinsippet i bruk, spesielt med tanke på barn og unge som er spesielt sårbare.

Claudia Wakim, generalsekretær, Folkets Strålevern, og Lars H. Høie, MD, Dr.philos.