Trenger du referanser til kritikk av stiftelsen ICNIRP?

ICNIRP-sfæren, med sirkulerende bemanning og harmoniserte ekspertutredninger (foil fra et av mine foredrag)

Her får du en litteraturliste som kan være kjekk å ha dersom noen ber deg underbygge de følgende saftige påstandene om organisasjonen som det norske statlige strålevernet, DSA, baserer seg på.

Den lista kan være kjekk å ha. For kommer du med slike påstander som du finner her, vil noen vil anklage deg for å fremme “konspirasjonsteorier” – altså noe som per definisjon må være fri fantasi og overdreven mistenksomhet til hvordan verden virker. For hvis det er realiteter bak, heter det vel noe annet?

Litteraturlista viser i detalj at her står vi overfor facts, ikke fiction. Her har du påstandene først, og deretter litteraturlista:

  • Grunnlaget for dagens grenseverdier for eksponering for radiobølger og andre “ikke-ioniserende” elektromagnetiske felt fastsettes i realiteten av trådløsbransjen selv.
  • Krumtappen i det internasjonale arbeidet for å sikre maksimalt vide rammer for denne næringen, skjer via en liten selvetablert stiftelse – ICNIRP – The International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection. Denne stiftelsen velger selv sine medlemmer uten noen form for åpen prosess. For tida ledes den av en psykolog – av alle ting. Hvorfor? Fordi strategien – siden WHOs/ICNIRPs møte i Praha i 2004  om el-overfølsomhet er å påstå at fysiske reaksjoner på radiobølget stråling må skyldes angst, og at angsten på ingen måte må stimuleres av at helsevesenet fremmer redusert stråling eller skjerming eller noe annet som innebærer å innrømme at angsten kan være reell. (WHO. Electromagnetic hypersensitivity. Backgrounder: Electromagnetic fields and public health, 2020) Dette er forsvarsstrategien i en tid da stadig mer og tydeligere forskning kommer på bordet som viser målbare, fysiske reaksjoner både i celleprøver, dyr, planter og mennesker. Det virker jo helt surrealistisk!
  • Med penger fra næringen skaffet ICNIRPs leder seg innpass i WHO, og fikk opprettet et brohode der – The International EMF Project (TIEMFP). Dette lille kontoret består av en antennespesialist og hennes sekretær. WHO har gitt dette kontoret ansvaret for arbeidet med å fremme felles internasjonale retningslinjer, og det gjør TIEMFP ved å bruke ICNIRP-medlemmer og -venner til å fremme ICNIRPs retningslinjer. Det skjer på kollisjonskurs med bl.a. WHOs kreftinstitutt.
  • Disse retningslinjene har bare som ambisjon å sikre mot akutte oppvarmingsskader – en skadetype fra mikrobølger som alt ble påvist på 1930-tallet. Den omfattende dokumentasjonen som påviser skader ved svakere eksponering, argumenterer de seg bort fra.
  • Det er bare en liten gruppe fagfolk som skaper det “kunnskapsgrunnlaget” som ICNIRP bygger på, og de blir forlatt som akterutseilte av stadig flere. Men de holder stand fordi de fóres av bransjen og kan bruke bransjens megafoner og etablerte kanaler, og fordi politikerne ikke tar tak.
  • Grenseverdiene som baseres på ICNIRPs retningslinjer, er uttrykk for at strålevernet sitter fast i en fossil og grovt feilaktig forståelse av de fysiologiske prosessene som settes i sving når biologien utsettes for slike elektriske felt som verken forekommer normalt i kroppens egne elektriske systemer eller i naturen som omgir oss.

Det var påstandene. Her har du litteraturlista. Den inngår i PDF’en som du kan laste ned (lenke nederst):

ICNIRP-kritikk – en kortliste med omtaler

Vedlagt følger en kort, kommentert litteraturliste med kritiske omtaler av ICNIRP. Den er på ingen måte komplett. I den refererte litteraturen under vil man finne en lang rekke referanser til andre kritiske omtaler.

Listen er sammenstilt av IWK per 2021.04.18, og komplettert av Einar Flydal.

Butler, Tom: Wireless Technologies and the Risk of Adverse Health Effects in Society: A Retrospective Ethical Risk Analysis of Health and Safety Guidelines, Working Paper, Univ. of Cork, 2021, PDF-notat,
https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2021/02/Butler-Tom-Wireless-Technologies-Ethical-Risk-Analysis-Working-Paper-Univ.-Cork-2021.pdf

eller: https://bit.ly/3bUPHto

“Butler påviser – omhyggelig og detaljert – hvordan ICNIRP, stiftelsen som stiller opp med regnestykkene bak de «anbefalte grenseverdiene», ganske enkelt er et verktøy for å valse ned forskningen og overbevise politikere og opinion at mikrobølgene ikke kan gi helseskader. Om ICNIRP er bemannet med kyniske forretningsfolk, politiske strateger, nærsynte folk med skyggelapper, naive forskere eller nyttige idioter tar han ikke stilling til, selv om det sikkert fins litt av alt dette.»

«Risikoanalyse og kritikk av ICNIRP: Bransjens svar på disse advarslene er, under dekke av tilsynelatende kvalifiserte, nøytrale faglige råd og retningslinjer fra stiftelsen ICNIRP, å insistere på at forskningen som påviser skader, «ikke er sikker nok» til at man bør bremse utviklingen. Disse retningslinjene er sterkt kritisert som ufaglige, bransjepartiske, og basert på uakseptable forsvarsstrategier, slik det nå i 2021 oppsummeres av professor Tom Butler i en etisk risikoanalyse «

–^^–

Buchner & Rivasi (2020). The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Conflicts of interest, corporate capture and the push for 5G
https://klaus-buchner.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-19-JUNE-2020.pdf

Kritikk mot ICNIRP lagt frem i juni fra to medlemmer av EU-Parlamentet, – Michèle Rivasi (Europe Écologie) og Klaus Buchner (Ökologisch-Demokratische Partei), og finansiert av Greens/EfA group i EUParlamentet. De belyser ICNIRPs tette forbindelser til telekombransjen og næringslivet.

–^^–

Susan Pockett: «Stråletåka – Helse- og miljøforurensningen fra mikrobølgene» (Z-forlag, 237 sider).

Boka viser – svært solid og detaljert – hvordan et lite mindretall forskere med sterke forsvars- og næringsinteresser i ryggen driver et narrespill gjennom ICNIRP og WHO der de – bevisst – underslår etablert kunnskap. Mer omtale: HER. Kan også bestilles i bokhandel eller på Z-forlag.no.

–^^–

Einar Flydal og Else Nordhagen (red.): 5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø (Z-forlag, 590 sider). Med bidrag fra: Martin L. Pall / SCENIHR, EU-kommisjonens vitenskapelige komité for tilsynekommende og nylig identifisert miljørelatert helserisiko / David Carpenter / Cindy Sage / Lennart Hardell / Bård-Rune Martinsen / Christian F. Jensen.

Se spesielt bokas Del 3. Boka er laget for å være en bevis- og referansesamling med forklaringer som er forståelige og nyttige både for jurister, medisinere, biologer, fysikere, gravejournalister, miljøvernere og andre interesserte. Mer omtale og for bestilling: HERdirekte fra Z-forlag, eller i bokhandel.

–^^–

Einar Flydal, Else Nordhagen og Odd Magne Hjortland: ICNIRPs nye retningslinjer for strålevern er basert på faglig uholdbar dokumentasjon, åpner for sterkere eksponering, svekker myndigheters og forbrukeres kontrollmuligheter, og legitimerer økt helse- og miljøskadelig infrastruktur, som fra 5G, notat, 43 sider, 21.05.2020. (Versjon 1.02 med enkelte rettelser/forbedringer, oppdatert 28.5.2020.), https://einarflydal.com/utredninger-boker-m-m-a-laste-ned-bestille/

Else Nordhagen og Einar Flydal: Strålevernet bygger slett ikke på konsensus, men på et lite nettverk med sterkt avvikende oppfatninger om helsevirkningene, PDF-notat, 06.08.2020, https://einarflydal.com/utredninger-boker-m-m-a-laste-ned-bestille/

–^^–

Hardell, L. & Carlberg, M. (2020). Health risks from radiofrequency radiation, including 5G, should be assessed by experts with no conflicts of interest, comment. Oncology Letters 20:15, 2020, DOI: 10.3892/ol.2020.11876.
https://www.spandidos-publications.com/10.3892/ol.2020.11876

Kreft- og EMF-forskerne Hardell og Carlberg tar i denne kommentarartikkelen opp problemet med alvorlige økonomiske interessekonflikter i ICNIRP og i europeiske «ekspertgrupper» og strålevernforvaltning. De understreker viktigheten av uavhengighet fra trådløsbransjen.

–^^–

Hardell L. (2017). World Health Organization, radiofrequency radiation and health – a hard nut to crack (Review). Publisert i: International journal of oncology, 51(2), 405–413. https://doi.org/10.3892/ijo.2017.4046

Metastudien finner at kreftfremkallende virkning og skader på arvestoffet (DNA) er godt dokumentert. Inneholder også sterk kritikk av interessekonflikter i WHO og ICNIRP
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5504984/

–^^–

Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection & Oleg A. Grigoriev, Chairman (2017, 1. mars). International EMF Project; unbalanced WHO working group (WG) on evaluation of health effects from radiofrequency (RF) radiation. Brev til WHO.
http://www.emfsa.co.za/wp-content/uploads/2017/03/2017_03_01_WHO.pdf

Det russiske strålevernet kritiserer WHOs EMF Project for å feilinformere om forskningen. RNCNIRP, ved leder Oleg A. Grigoriev , skrev i mars 2017 et brev til Verdens Helseorganisasjon (WHO) der WHOs EMF arbeidsgruppe (WHO’s EMF Project «RF working group») blir kritisert for å være skjevdelt, ha problematiske bindinger til ICNIRP, og for ikke å representere standpunktene til flertallet av forskerne på feltet når det gjelder skadevirkninger av ikke-termisk RF-stråling. WHO anmodes om å sørge for en mer balansert og habil EMF-arbeidsgruppe. Brevet gir dessuten klart utrykk for at det russiske strålevernet anser at nåværende grenseverdier er irrelevante i forhold til å beskytte mot ikke-termiske skadevirkninger. Det understrekes også at det russiske strålevernet konsistent og over lengre tid har advart mot mulige skadelige helseeffekter av mobilstråling, og at advarslene er basert på funn i en rekke russiske og internasjonale studier, samt at også flere hundre nyere studier underbygger dette

–^^–

Sheean, O. (2019). World Health Organization: Setting the standard for a wireless world of harm
https://olgasheean.com/who-harm/

Krass kritikk av WHO for interessekonflikter i ekspertgruppen og for å være infiltrert av trådløsbransjen, samt for sviktet mot oppgaven som beskytter av folkehelsen. Krever at lederen for WHOs EMF Project går av. Se også svensk omtale: http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/02/who-kritiseras-for-industriinfiltration-och-javiga-experter

–^^–

The EMF Call (2018, 30. oktober)  Call for Truly Protective Limits for Exposure to Electromagnetic Fields (100 kHz to 300 GHz)
https://www.emfcall.org/the-emf-call/

Forsker- og legeappell undertegnet av 164 forskere og medisinere og 95 NGO’er.

Fra appellteksten: «ICNIRPs standpunkter og grenseverdier er uvitenskapelige, og beskytter næringen, ikke folkehelsen.» «ICNIRPs mandat til å utstede retningslinjer for eksponering må trekkes sterkt i tvil. ICNIRP er ikke uavhengig av bransjen slik organisasjonen hevder. Dens konklusjoner er ikke objektive, de representerer ikke tilgjengelig vitenskapelig belegg, men er partisk til fordel for næringen. Det er åpenbart utfra ICNIRPs uvillighet til å ta hensyn til vitenskapelige funn av skadevirkninger, at ICNIRP beskytter næringen, ikke folkehelse og miljø. ICNIRPs første styreleder og andre eksperter har eller har hatt økonomiske bånd til telekom-bransjen, militærindustrien og / eller el-kraftbransjen. Dens første styreleder lyktes i å bli leder for WHOs EMF Project og brukte WHO som en paraplyorganisasjon for å arbeide for at ICNIRP-retningslinjene skulle innføres over hele verden. Denne personen var også ansvarlig for å kanalisere [økonomiske] bidrag fra telekomindustri til WHOs EMF Project i flere år.»

–^^–

Nielsen, F. (2008, 23. september). Tre strålende menn. NRK [Oslo]
https://www.nrk.no/dokumentar/tre-stralende-menn-1.6231039
Artikkelen beskriver blant annet hvordan tidligere ICNIRP-leder og -grunnlegger, Michael Repacholi, skjulte at prosjektet mottok penger fra telekomnæringen da han satt som leder for The EMF Project-kontoret i WHO og skulle vurdere om kontoret støttet ICNIRPs grenseverdier.

–^^–

NRK Brennpunkt (2008). En strålende dag. [Dokumentar]
https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/2008/OAUA11001508/avspiller

Brennpunkt-dokumentar som blant annet avdekker interessekonflikter og båndene mellom ICNIRP og telekom/forsvarsbransjen. Den tar også opp den internasjonale forskningen som finner helseskader av slik stråling og de mange forskerne som advarer mot bruken av trådløs teknologi.

–^^–

Ergo, T (2012). The Laughing stock – and the pursuit of Gro. [Oversatt artikkel, opprinnelig norsk versjon er fra magasinet Plot, April 2012, utgave 7)
https://www.mast-victims.org/resources/docs/The-Laughing-stock-and-pursuit-of-Gro_Plot-issue7.pdf

Sterk kritikk av Michael Repacholi som var ICNIRP-leder og som var med å grunnlegge både ICNIRP og WHOs EMF-Project-kontor, og som da han satt som leder for The EMF Project-kontoret i WHO, forsøkte å skjule at prosjektet mottok penger fra telekomnæringen ved å bruke et sykehus han tidligere hadde jobbet ved, som mellomledd.

–^–^–

 

Einar Flydal, den 18. 4. 2021

PDF-versjon: EFlydal-20210418-Trenger-du-referanser-til-kritikk-av-stiftelsen-ICNIRP.pdf