Statsbudsjettet: Genetiker advarer om at 5G er en alvorlig trussel mot livet, og at bransjen svindler myndighetene.

AsbjørnsensEventyrblandingAlt i 1971 advarte et ekspertpanel USAs president om at energiutslipp fra trådløs telekom ville kunne bli framtidas store miljøgift.1 Nå er vi der: En av vår klodes fremste forskere på sykdomsmekanismer i vår tid, Martin L. Pall, kom i våres med en dommedagspreget advarsel til EUs toppolitikere.2 Den var på 90 sider. Her får du Palls eget sammendrag på norsk. Det er på bare tre.

Stortinget bestemmer gjennom statsbudsjettet om og når Norges befolkning skal eksponeres for kraftigere elektromagnetiske felt. Gjennom å tillate 5G og støtte prosjekter som baserer seg på Tingenes Internett og mer trådløs infrastruktur vil eksponeringen øke, slik AMS-målerne, WiFi og mobilbruk har økt eksponeringen i de tusen hjem til det mangemilliondoble på få år. 5G benytter teknologier som gir radikalt verre eksponering – både utendørs og innendørs.3

Måtte de som Vår Herre giver en plass i Stortingssalen, også tilflytes den nødvendige innsikt… framfor å lytte til en etat som gang på gang viser at den ikke vet hva den gjør.

Nedenfor kildehenvisningene finner du sammendraget fra prof. em. Martin L Palls sterke advarsel. Opprinnelig skulle den være et lite tillegg til et opprop4 fra en rekke forskere mot 5G, men ble et omfattende, selvstendig dokument5 med et vell av forskningsrapporter til støtte for sine konklusjoner.

Martin L Pall er ikke noen politisk rabulist, men en meget sindig akademiker med en omfattende produksjon av forskningsartikler i anerkjente tidsskrifter. Han regnes som en av de fremste forskerne innen forståelsen av miljøfaktorers virkninger på cellenivå, og har utført en rekke metastudier – oversiktsstudier over andres forskning. D er ofte en fryd å lese, fordi funnene er fulgt opp med sylskarpe kommentarer, som riktignok kan være noe syrlige når han påpeker at andres forskning brister. Metastudier regnes som gullstandarden for å finne sikker kunnskap.

Når Pall her bruker dramatiske ord, like dramatiske som vi finner på aktivistenes nettsider, er det ganske enkelt fordi forskningen han har kartlagt, tilsier slike sterke ord. Han har dessuten i en årrekke sittet med i visse europeiske råd, fortalte han etter foredraget han holdt på Litteraturhuset i Oslo i 2014, og har nok sett det han beskriver av skittent spill.

Politikerne, som han forsøker å nå fram til, bør spørre seg hvordan deres beslutninger vil bli omtalt om 10 år om bare litt av Palls advarsler holder vann. Å ikke ta konsekvensene av forskningsfunnene er, med hans egne ord, helt hårreisende – fra det øyeblikk du kjenner til dem.

Einar Flydal, 29. oktober 2018

PDF-versjon: EFlydal 20181029 – Kritisk nødvendig å svekke eksponeringen – og 5G

Kilder:

 1. “Program for Control of Electromagnetic Pollution of the Environment”, en rapport fra The Electromagnetic Radiation Management Advisory Council, på oppdrag for The President’s Office of Telecommunications Policy, omtalt s 626 i i Walker, Martin J. (ed.): Corporate ties that bind – An Examination of Corporate Manipulation and Vested Interests in Public Health, Skyhorse Publishing, N.Y., 2017

 2. Først kom den i mars 2018, så i en revidert versjon datert 17.05.2018. Den siste er den som sammendraget under er hentet fra. For full tittel og lenke, se sammendraget.

 3. Se “5G – Fra stråletepper til stråleprosjektiler”, bloggpost 26.02.2018

 4. Se “Forsker-advarselen mot 5G på norsk”, bloggpost 22.09.2017

 5. Tidligere omtalt i “Det nye kunnskapsgrunnlaget er levert EU-kommisjonen: – 5G forsterker den trådløse miljøkatastrofen”, bloggpost 05/04/2018

Sammendraget:

Hentet fra:

5G: En stor fare for EU, USA og for folkehelsen internasjonalt! Solid vitenskapelig belegg for åtte ulike typer alvorlige skadevirkninger forårsaket av eksponering for elektromagnetiske felt (EMF), såvel som for årsaksmekanismene som frembringer dem.

notat av Martin L. Pall, PhD, professor emeritus i biokjemi og medisinske basalfag, Washington State University, 17. mai, 2018, sluppet på nettet.

[For referanser til påstandene som framsettes, må du gå til den fulle teksten på engelsk, f. eks. HER.]

Vi vet at det finnes en svært omfattende forskningslitteratur som gir svært sikkert vitenskapelig belegg for hver av åtte ulike fysiologiske skadevirkninger som alle skyldes eksponering for EMF (elektromagnetiske felt) i mikrobølgefrekvens-området ved styrker som er for svake til å skape oppvarming [ikke-termisk eksponering]. Dette er påvist i fra 12 til 35 oversiktsstudier for hver av disse åtte ulike skadevirkningene. Alle oversiktsstudiene er oppført i Kapittel 1, og utgjør en betydelig mengde bevis for at hver av disse virkningene eksisterer. Således er det påvist at elektromagnetiske felt:

 1. angriper nervesystemet vårt, inkludert hjernen, noe som fører til utstrakte nevrologiske / nevropsykiatriske virkninger og muligens også mange andre virkninger. Dette angrepet på nervesystemet gir stor grunn til bekymring.
 2. angriper våre endokrine (dvs, hormonelle) systemer. Relevant i denne sammenheng er at de viktigste egenskapene som gjør at vi er funksjonsmessig forskjellig fra éncellede skapninger, er nettopp nervesystemet og de endokrine systemene. – Selv den enkleste planaria-orm trenger begge disse systemene. Konsekvensene blir derfor enorme dersom disse to reguleringssystemene forstyrres, og det er hårreisende å ikke legge vekt på det når slike virkninger påvises.
 3. produserer oksidativt stress og frie radikaler, som spiller sentrale roller i utviklingen av så å si alle kroniske sykdommer.
 4. angriper DNA-et i cellene våre, skaper enkelt- og dobbeltsidige brudd i cellenes DNA, samt oksiderte baser i cellenes DNA. Disse fører igjen til kreft og også til mutasjoner i kimceller, noe som i neste omgang produserer mutasjoner i seinere generasjoner.
 5. fører til økt forekomst av apoptose (programmert celledød). Apoptose er spesielt viktige som årsak både til neurodegenerative sykdommer og infertilitet.
 6. senker mannlig og kvinnelig fruktbarhet, senker mengden kjønnshormoner, gir lavere libido og økt forekomst av spontanaborter, og angriper, som nevnt, DNA-et i sædceller.
 7. forårsaker forhøyede nivåer av intracellulært kalsium [Ca2 +]i og til for hyppig kalsiumsignalering.
 8. Angriper cellene i kroppen vår slik at det oppstår kreft. Slike angrep antas å fungere kreftfremkallende gjennom 15 ulike mekanismer.

Det fins i tillegg en betydelig vitenskapelig litteratur som viser at EMF også har andre virkninger, herunder livstruende virkninger på hjerte- og karsystemet (Kapittel 3). I tillegg finnes det betydelig belegg som peker i retning av at EMF kan være årsak til svært tidlige tilfeller av demens, herunder Alzheimers, digital demens og andre typer demens (Kapittel 3). Og det fins belegg på at EMF-eksponering under svangerskapet og kort etter fødselen kan forårsake ADHD og autisme (Kapittel 5).

Alle disse virkningene skjer gjennom hovedmekanismen for biologisk påvirkning fra både mikrobølget og lavfrekvent EMF, som er aktivering av spenningsstyrte kalsiumkanaler (VGCC) (Kapittel 2). Hver av virkningene oppstår via såkalte nedstrømsvirkninger av VGCC-aktivering. Det følger av dette at vi har en god forståelse, ikke bare av at disse effektene oppstår, men også av hvordan de faktisk er i stand til å oppstå. Den ekstraordinært høye følsomheten i spenningssensorene for VGCCene, og som aktiveres av EMF, viser oss at de nåværende retningslinjene for strålevern tillater oss å bli eksponert for EMF selv på nivåer som er omtrent 7,2 millioner ganger for høye. Dette følsomhetsnivået følger av fysikken. Således peker både fysikken og biologien i retning av at ikke-termisk EMF virker gjennom den samme mekanismen – uten at det skjer oppvarming.

De mange ulike skadevirkningene som oppstår, gir selvsagt grunn til dyp bekymring. Bekymringen blir langt mer alvorlig og øker til en trussel mot vår eksistens, når man tar i betraktning at flere av disse virkningene er både kumulative og, i siste instans irreversible. Det finnes solid belegg både for den kumulative effekten og for nevrologiske / nevropsykiatriske virkninger som i siste instans er irreversible. Det finnes også solid belegg for reproduktive virkninger, mutasjoner av DNA, virkninger på hjerte- og karsystemet, samt for noen, men ikke andre, hormonelle effekter (Kapittel 3). Enhver årsakssammenheng med ADHD og autisme bør føre til ytterligere bekymring. (Her er den kumulative effekten sannsynligvis begrenset til perioden før fødselen.)

Ettersom vi vet at resultatene fra sædcelletellinger gjennomgående viser nedgang på mer enn 50% i alle de teknologisk utviklede landene på kloden, er det vanskelig å unngå den slutning at det store flertallet av befolkningen i disse landene allerede er betydelig påvirket. Den samme konklusjonen kan trekkes når det gjelder den utbredte forekomsten av nevropsykiatriske tilstander i disse landene. Begge disse skadevirkningene vil bli svært mye verre, selv uten økning av nåværende eksponeringsnivå, ettersom disse skadevirkningene har en kumulativ karakter og er irreversible. Jeg forventer at vi vil se en kraftig nedgang i menneskelig reproduksjonsevne ned mot nær null, i likhet med det som skjedde i musestudien til Magras og Xenos. Jeg anslår at vi kan komme til se tilfeller der dette inntreffer innen ca. 5 år, også uten noen økning av eksponeringsnivåer. 4G og 5G vil åpenbart gjøre situasjonen mye verre. Tilsvarende forventer jeg at den svekkelsen av hjernens funksjonsevne som vi allerede ser er under utvikling, vil forsegle vår skjebne dersom vi ikke klarer å handle raskt og effektivt. Vår kollektive hjerne kan bli helt ute av stand til å håndtere situasjonen ved en slik mega-krise.

Nå kan det jo innvendes at enkelte av disse spådommene kanskje ikke utvikler seg slik som jeg forventer, til tross for at disse forventningene er basert på det beste vitenskapelige belegget som foreligger. Man kan til og med argumentere for at det kan gjelde alle spådommene som er framsatt ovenfor. Men når hvert eneste teknologisk utviklede land på kloden står overfor betydelig risiko for flere samtidige trusler mot sin eksistens, vil manglende evne til å handle raskt og effektivt bety at sannsynligheten er svært høy for at disse samfunnene kan bli fullstendig ødelagt. Og i en verden som fortsatt har atomvåpen, er det fullt mulig at kaoset som uunngåelig da ville følge, vil kunne føre til utryddelse. Stilt overfor denne typen risiki er den eneste rimelige kursen å ta, å handle med stor kraft for å hindre at nye eksponeringskilder oppstår, og for å svekke de eksponeringskildene som alt fins. Man kan likevel ha tilgang til internett, ved hjelp av kablede tilknytninger. Vi kan også senke strålingen fra mobilmaster og mobiltelefoner vesentlig. Smartmålere kan fungere via kablede tilkoblinger, om de overhodet trengs.

Over 60% av dokumentet (kapitlene 5 og 6) handler om hvordan uttalelser fra SCENIHR [EUs Vitenskapelige komité for kommende og nylig oppdagede risiki], telekommunikasjons­industrien, FCC [USAs strålevern og reguleringsmyndighet for telekomindustrien i ett] og FDA [USAs føderale myndighet for mat, medisin og folkehelse] svikter i å avspeile den foreliggende vitenskapelige kunnskapen. Deres uttalelser utelater om og om igjen mye av, og ofte alle, de viktigste vitenskapelige funnene. Deres uttalelser er fulle av utelatelser av funn, såvel som av lett påviselige feil og sviktende logikk. Dette har ofte skjedd i situasjoner der vi har visst at de visste bedre. Og det har skjedd samtidig som telekommunikasjonsindustrien har brukt store krefter på å ødelegge vitenskapen ved å angripe enkeltforskere, hvis eneste “feil” har vært at de har gjort viktige funn som næringen ikke liker. Disse angrepene har skjedd samtidig med at de har gjort en kraftig innsats for å gjøre to forvaltningsorganer [FCC og FDA i USA] som har viktige regulatoriske roller på området, korrupte.

Der er dessuten grunn til bekymring om forskningssvindel i forbindelse med av visse publiserte vitenskapelige studier som har tilknytning til trådløsnæringen. Alle trådløse kommunikasjonsenheter stråler ut polariserte EMF som bruker pulser til å bære informasjon. Både pulsing og polarisering gjør denne typen EMF langt mer biologisk aktiv. I tillegg fins det tre andre faktorer som påvirker hvilke virkninger som skapes. Flere bransje-tilknyttede studier kan ha benyttet seg av disse faktorene på måter som gjør at undersøkelsene gjennom sin utforming er blitt konstruert for ikke å skulle lykkes i å gjøre funn, samtidig som [de har gjort resultatene usikre ved at] de har gjort bruk av svært få dyr i forsøkene (Kapittel 5). Det er på det nåværende tidspunkt ikke klart om denne bekymringen rammer et meget begrenset antall studier eller en utbredt praksis.

EU-kommisjonen har ikke gjort noe som helst for å beskytte europeiske borgere mot noen av disse svært alvorlige helserisikoene, og heller ikke har USAs FDA, EPA og Det nasjonale kreftinstituttet [National Cancer Institute] gjort noe for å beskytte amerikanske borgere. Det amerikanske FCC har vært mye verre enn som så: FCC har vært meget handlekraftig med tiltak som innebærer en hemningsløs mangel på respekt for vår helse.

[Sammendrag slutt.]