Spørsmål og svar om smartmålere m.m.

N.N.: 1) Hvilke produkter, store og små, som kan skjerme mot stråling fra PC/Mac. (Det er noen som har kjøpt en sirkelrund plate til å klistre på PC-lokket, men vi finner ikke produktet på nettet eller hos Uno Vita) – kan du hjelpe?
2) Om enkle hjelpemidler til bruk på soverom og/eller seng for å skjerme mot alle typer stråling, bl.a. fra naboers smartmålere. (Platen nevnt ovenfor var også til å klistre på hodegjerdet).
3) Hvordan kan man skjerme seg mot trådløse rutere, egne og naboers?

EF: 1) Slå av alt trådløst (WiFi, Bluetooth, mobildata) på PC’en/Mac’en og ruteren. Slik er du kvitt mikrobølget stråling fra den.

For å få redusert elektrisk felt, som kan være ganske sterkt og sjenerende både fra laptop’er og større maskiner: Flytt ledninger og transformator (strømforsyning) lengst mulig vekk fra kroppen. Bruk gjerne et filter mot skitten strøm mellom den og veggkontakten (fås hos Baldron og EMF-Consult). Lag en ekstra jording med en «tom» USB-plugg der du kopler skjermen til jord på en jordet stikkontakt. Slik USB-plugg til å mekke på selv, får du f.eks. hos Kjell & Company: LENKE HER. Denne løsningen legger beslag på en USB-kontakt og en kontakt i veggen (som må være jordet), men kan redusere elektrisk felt kraftig. Dersom du har løst tastatur og mus, må du måle og forsøke deg fram med ulike merker. Tastaturer med få lys gir svakere felt. Store gaming-tastaturer kan ha meget sterke felt. (For skjerming av elektrisk felt fra lamper, se bloggpost 28.02.2017.)

Små plater og steiner til å klistre på, og som skal fjerne stråling eller fjerne «de helsefarlige delene» har jeg ingen som helst tro på. Det er ikke mulig å forstå hvordan noe slikt skulle kunne virke rent fysisk, og virker det bare psykisk er det ikke godt nok. Avstand og skjerming og fjerning av kilden vet vi derimot virker, og effekten er lett målbar.

For sterkt el-overfølsomme fins det modifiserte laptop’er. De er dyre, men de fins. Kontakt eventuelt electrosense.no.

2) Skjerming mot mikrobølget stråling i soverom: Det kan gjøres med grafittmaling, metalltapeter eller skjermingsgardiner/baldakiner. Baldron og EMF-Consult (og kanskje andre jeg ikke vet om) selger slike. Anvisninger bør følges nøye for at det skal bli effektivt. Skjermer også mot elektromagnetiske felt fra uskjermet kabling i vegger, gulv og tak hvis det er jordet. Det kan være lurt å få gjort en måling først og få råd om utførelsen. For det koster fort en del, og kan bli dårlig resultat hvis det ikke utføres rett.

3) Å skjerme seg mot trådløse rutere, egne og naboers, gjøres mest effektivt ved å få slått dem av. Alternativene er i hovedsak som i pkt 2 over: å lage et Faraday’s bur utav rom du ønsker å skjerme. Du kan forsøke å sette opp en slags skjerm i den retningen kilden er, men det har gjerne mindre effekt fordi strålingen reflekteres fra andre flater du ikke får skjermet. De beste løsningene er de man får til i fellesskap.

En liten bok som kan lastes ned fra EMF-Consult forklarer og gir praktiske råd om skjerming.

 

01.03.2018:

N.N.: Jeg har hatt endel kommunikasjon med netteiers kundeservice i forbindelse med at de vil installere AMS hos min mor. AMS vil gjøre det vanskelig for meg å dra på besøk til henne. Hun er 92 år og bor i egen enebolig. Netteier foreslår at abonnementet overføres til meg og at jeg benytter min legeattest for å få fritak. Dette kan kanskje være til nytte for andre også. Her er utklipp fra epost fra netteieren:

Skulle det være ønskelig for deg å overta nettleie for din mor sin strømmåler, og søke fritak fra installasjon som sådan, ber vi deg vennligst besvare denne eposten med informasjon om:
-målernummer
-dato for overtakelse
-måleravlesning på dato for overtakelse, eller nærliggende dato
-ditt fulle navn
-din fødselsdato
-ønsket fakturaadresse
Videre ber vi deg vennligst legge ved legeattest som dokumenterer følt ubehag/frykt i forbindelse med installasjon av AMS-måler, slik at vi får behandlet din eventuelle søknad om fritak fra installasjon.

EF: Denne kundebehandleren fortjener ros for smidighet! Samme rådet har jeg gitt til folk som har utleieenheter med egen måler i samme hus: Ta tilbake strømabonnementet, og avregn den du leier ut til etter måleravlesning. Da kan du få fritatt hele huset på ditt eget fritak.

Gode naboer i tomannsbolig kan gjøre det samme: Den ene kjøper strømmen til begge og installerer en enkel liten måler for å avregne naboen. Slik slipper begge unna smartmåleren.

 

28.02.2018:

N.N.: Vet du om å bytte et Faradays bur rundt måleren vil kunne stoppe signalene?
Jeg har ikke fått installert måler enda, og vurderer dette i stedet for krangelen. Men gitt at jeg ikke har måleren, og det er for sent å eksperimentere med denne løsningen etter at måleren er i hus.

En annen ting. Vet du om målerne har lagring for forbruksdata? Jeg tenker da på forbrukets størrelse, tidspunkt og dato, og om muligheten for avlesning av dette direkte fra måleren (fysisk oppmøte ved måler)?

E.F.: Faradays bur:  I prinsippet er svaret «ja», men Faradays bur er aldri 100% tette, og måleren vil øke sendestyrken jo mer den pakkes inn, inntil maks utstrålt effekt. Det vil dessuten heller ikke være tillatt, antar jeg, og ikke gjennomførbart fordi du ikke kommer til hele veien rundt på lovlig måte. I tillegg vil du dersom du forsøker å pakke inn måleren, kunne forårsake brann og kanskje også langt sterkere signal. Å lage et Faradays bur er derfor ingen praktisk løsning. Du får heller ta krangelen eller søke fritak.

Forbruksdata: Jeg vet ikke, men jeg antar at forbruksdata om slikt du nevner, kan avleses lokalt direkte fra måleren. Produktark for aktuelle målertyper finner du på nettet ved å søke på merket som brukes av ditt nettselskap. Merket for ditt nettselskap finner du i en tabell langt ute i teksten på https://einarflydal.com/2017/10/30/ny-nve-beskjed-skift-ut-alle-malerne-og-sett-antennene-der-folk-vil/.

Ny og enkel søknadsmal finner du på https://einarflydal.com/smartmaler-info/.

 

N.N.: Vi sendte søknad om fritak av smartmåler til Troms Kraft i går, der jeg brukte din brevmal fra 30. oktober. Sendte på generelt grunnlag, siden legekontoret ikke vil gi legeerklæring. Får avslag allerede i dag, der de siterer presiseringen til NVE om at det er kun er erklæring fra lege eller psykolog som er gyldig grunn til fritak. Kan du gi oss litt råd om neste steg? Anke inn for NVE og OED? Eller prøve å få legeerklæring likevel?

E.F.: Som kjent har NVE innsnevret tolkningen av forskriften i flere runder. Hvilken adgang NVE har juridisk til dette, er ukjent for meg. Hva du vil gjøre nå, avhenger av hva du har av tid, ork og penger. Som kjent er det stor misnøye blant leger og i Legeforeningen over at de skal settes til å skrive legeattester som skal til firmaer som ikke har adgang til å håndtere slike, og over at de avkreves å attestere om el-overfølsomhet, som Helsedirektoratet så advarer dem om ikke å attestere, siden noe slikt angivelig ikke fins. Raskeste og rimeligste vei til fritak er helt klart å få en legeattest – på el-overfølsomhet, el-følsomhet eller frykt for helsevirkninger. Det er en ærlig sak og lett å belegge med forskning (f.eks. EUROPAEM 2016). Riktigste vei er vel å engasjere en advokat og bestride NVEs adgang til å innsnevre forskriften og pålegge avgivelse av personopplysninger til nettselskapene.

 

27.02.2018:

N.N.: Vi søkte nylig om fritak for strømmåler, og vi fikk igår brev fra Hafslund der de innvilget oss fritak, så nå får vi beholde vår gamle strømmåler som vi må lese av manuelt hver måned.

Men så fikk vi idag info fra Frogn kommune, der de skriver at kommunen skal skifte ut alle vannmålerne i kommunen i 2018/2019. Disse sier kommunen vil stråle 200.000 ganger svakere enn en mobiltelefon. Mobiltlf= 2000mW, strømmåler= 25-500mW => vannmåler = 0,01mW? Bør vi søke om fritak fra vannmåler på samme måte som vi gjorde for strømmåleren?

E.F.: Beregningene fra kommunen om hvor svakt målerne stråler er irrelevante – av to grunner:
For det første blandes det sammen to beregningsmåter på effekt i det materiellet som Strålevernet, og dermed NVE og netteierne, har gått ut med. Det gir en feil på faktor 1,64 når man bruker dem feil. Disse sammenlikningene er derfor ikke til å stole på. Nærmere forklaring finner du på YouTube her: https://youtu.be/UXjAEMkXSLY?t=36m38s
For det andre fordi det ikke er oppvarmingspotensialet som er viktig for den biologiske virkningen fra smartmålere. Det er oppvarming som er skadekriteriet det måles opp mot når man er opptatt av å beregne utstrålt effekt. Der er ingen oppvarmingsfare og kan ikke bli det ved slike effekter, med mindre man står kloss inntil.
Det som er viktig for den biologiske virkningen fra smartmålere, er den sterke pulsingen. Du vil se at jeg forklarer dette fra der jeg begynner å snakke om stråling i denne videoen: https://www.youtube.com/watch?v=P_kLv2zQ0Gc. Jeg har dessuten omtalt temaet i en rekke bloggposter. Slik brå pulsing virker selv ved særdeles svake signalstyrker.
Det er derfor all grunn til å søke fritak på samme måte. Reglene for fritak fra vannmålere kjenner jeg ikke. Slikt er nok formet lokalt. Jeg antar at en legeerklæring må kunne brukes også her. Relevansen er jo ikke noe mindre. Og nytteverdien man ser for seg av kommunikasjonen om vannforbruket er dessuten langt mindre enn for strømmålerne: Vannmålerne står jo og sender til stadighet for at en servicebil skal kunne kjøre forbi en gang i måneden eller så og snappe opp forbruksdata. Målerne kunne for eksempel i stedet vært programmert slik at de lyttet kontinuerlig, og så sendte de forbruksdata den ene gangen i måneden da servicebilen kjørte forbi og vekket dem opp. Dagens løsning virker ganske enkelt utrolig dårlig, og er vel blitt slik fordi der ikke er noen regulering som hindrer slik sløsing med mikrobølger.
Hvordan Frogn kommune har kommet fram til tallet 200.000 ville likevel være interessant å vite. Så spør gjerne etter beregningsmåten, og send meg kopi!

20.02.2018:

NN: Jeg vet ikke om du kan svare men jeg sitte med en plasma-TV jeg vil ha skiftet ut med en gang, men til hva? vet du om hvilken TV der stråler minst?
Jeg fikk i dag legeerklæring, og der opplyste legen meg om at strømselskapene ikke kan forlange å få opplyst sykdom eller diagnose. Og så vidt jeg vet så er det sådan her i landet at den som forlanger legeerklæring skal betale for denne?

EF: For å få råd om hva slags TV som stråler minst, anbefaler jeg deg å kontakte noen med bedre teknologisk detaljkunnskap enn meg. Å lese EMF Consults gratis veileder «EMF beskyttelse» er en god start. Du laster den ned på nettsiden http://emf-consult.com/.

Legeerklæring: Ja, legen har klart rett. Nettselskapene har ingen rett til å få din diagnose. Og likevel har NVE stilt krav om at nettselskapene må avkreve legeattest. Det er heller ikke hjemlet i forskriften, men bare gitt som en instruks. Jeg har likevel valgt å anbefale legeattest for alle dem som reagerer på EMF, og som ikke har ressurser og ork til å ta en grundig fight med NVE om dette.
Skulle man handlet utfra juss og hva som prinsipielt sett er rett, ville de langt fleste av oss bare fått et dyrt nederlag, for en slik strid krever mye og helsevesenet og NVE holder stadig fast ved at forvaltningens «offisielle standpunkt» er at EMF-eksponering under grenseverdiene ikke kan gi helsereaksjoner. Formuleringen innebærer nok at de har forstått at det ikke er slik. Du skal altså betale for at forvaltningen ikke tar et oppgjør med dette narrespillet.
Å betale for en legeattest, og for at nettselskapet fjerner kommunikasjonskortet i smartmåleren før montering (eller etter), er overkommelig, selv om det er hårreisende urimelig. Man kan jo betale det med forbehold om at man vil kunne komme til å kreve det tilbake med renter – hvis man orker…

NN: Har fått fritak med en legeerklering men de presser på for å få byttet måler,dog uten senderdel. Kan jeg nekte dette? Det har sikkert stått noe om dette, enten på dine sider eller i gruppa mot målere på Facebook hvor jeg er medlem. Synes ikke noe om at ny måler skal installeres da jeg idag har en fungerende måler ifra 1999.

EF: Jeg har bare konsentrert meg om helsevirkninger, og ikke undersøkt jussen. Jeg har stolt på at det kom noen til å gjøre men det har visst ikke skjedd. Og så har jeg tenkt som følger:
Målerne og strømkabel fram til etter måleren er nettselskapets eiendom, og da må de ha rett til å erstatte dette så lenge det ikke gir plager. Å hindre at de skifter målere, er derfor en vanskelig kamp til liten nytte. Det er et legitimt ønske for nettselskapet å få lik målerpark, f eks av hensyn til drift og vedlikehold – selv om ny måler skulle være dårligere, mindre holdbar, etc. Det er forhold jeg ikke kan overprøve.
Men i det øyeblikket måleren gir helseplager er saken en annen. Da må det være ens rett å nekte at den skal gi det. Det løses med at kommunikasjonskortet fjernes.
Om du har juridisk rett til å nekte utskiftning til en smartmåler som ikke har sender, vet jeg altså ikke. Det bør fortsatt undersøkes.