Spørsmål og svar om smartmålere m.m.

Jeg får daglig spørsmål fra folk som søker råd om hvordan de skal beskytte seg mot helseplager fra smartmålere (AMS) og andre kilder. Mange av spørsmålene har interesse for flere. Jeg legger derfor ut en del av dem her. Alle blir anonymisert og gjerne forkortet. Du kan søke i teksten ved å bruke nettleserens søkefunksjoner (prøv å klikke i meny eller med motsatt mustast), eller søkefeltet i bloggens meny.

For å sende meg spørsmål bruker du skjemaet som du finner HER og under Hjelp og kontakt i menyen til venstre.

Jeg er ikke medisiner, og heller ikke radiofysiker eller biolog. Mitt kunnskapsgrunnlag er den forståelsen jeg har fått av faglitteraturen siden ca 2010, og det jeg har sett og erfart gjennom kontakt med forskere i ulike land og med el-overfølsomme, og egne erfaringer jeg har gjort både på kroppen og med måleapparater under praktiske skjermingstiltak for meg selv og andre. Og jeg trekker selvsagt på min øvrige utdanning og erfaring fra IKT-bransjen og akademia – selv om jeg ikke jobbet med slikt.

Mitt kunnskapsgrunnlag stemmer ikke overens med Statens stråleverns «kunnskapsgrunnlag», men snarere med det man finner i EUROPAEM 2016-retningslinjene fra den europeiske organisasjon for miljømedisinere (dansk versjon finner du HER). Både for legfolk, måleteknikere og helsepersoner gir EUROPAEM 2016-retningslinjene forståelig veiledning langt forbi hva jeg kan gi, og de anbefales herved.

— 0 —

 

11.08.2018:

NN: Mannen min og jeg ønsker ikke å få installert smartmåler med radiokommunikasjon. Vi har søkt om fritak på generelt grunnlag, altså på grunnlag av generell helserisiko, fått avslag, klaget på avslaget, og fått avslag! Derfor kontaktet jeg min fastlege for å forsøke siste utvei: fritak med legeattest. Da ble jeg mildt sagt overhøvlet: «Hvor har du fått opplysninger om at målerne er helsefarlige… På nettet? … Der er det for det meste konspirasjonsteorier …. Du må stole på myndighetene som sier det ikke er noen helsefare… De vil ikke at hele Norges befolkning skal bli syke… Vi bor jo i Norge og ikke i en hvilken som helst bananrepublikk! … Jeg skriver ikke ut legeattester som det ikke er vitenskapelig bevis for! … Hvis en lege skriver ut en slik attest ville jeg ha bakgrunnsjekka ham nøye! … Jeg liker ikke at strømselskapene legger ansvaret over på oss leger, de burde bare gi fritak til de som ikke ønsker smartmåler ….» 

Jeg fikk ham likevel til å love å lese på bloggen din. Men jeg får ingen legeattest av ham. Har leger lov å nekte dette, som jo er eneste måte å få fritak på? Har du noe råd? 

EF: Jeg skjønner godt at legen din er irritert over at han skal bruke tida på slikt. For dette har han ikke lært noe om, og han har ikke fått verktøy for å stille diagnoser eller vurdere helserisikoen.

Hvis legen er mottakelig, så gi ham utskrift av
https://einarflydal.com/2018/08/07/juristutredningen-hva-fant-de-hva-finner-du-og-hva-er-neste-trinn/
og
https://einarflydal.com/2018/07/02/smartmalerne-vg-ber-om-dokumentasjon-fra-forskning-her-er-det/.
Men særlig dette store dokumentet – EUROPAEM 2016-retningslinjene – burde være faglig interessant for en medisiner som vil orientere seg. Det taler medisinernes språk, og jeg har fortsatt tilgode å høre eller se ett eneste motargument – bortsett fra at det «ikke stemmer med Strålevernets oppfatninger»:
https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2017/08/europaem-emf-vejledning-dansk-v3-m-bilag-27072017.pdf

Er han bare moden for en kortversjon, så gi ham denne lenken: https://einarflydal.com/2018/04/26/de-neste-10-minutter-laerer-du-mer-om-straling-og-helserisiko-enn-fastlegen-din-laerte-under-hele-sin-utdanning/

Nettselskapene aksepterer at legen skriver ut en bevitnelse på hva du forteller, altså at du engster deg for helserisikoen. Han behøver ikke påvise om du har akutte reaksjoner eller ikke, eller innestå for dine påstander. Om han kan nekte å skrive ut en slik bevitnelse på hva du forteller, vet jeg ikke. Du kan i alle fall be om det.

Hvis du derimot mener det ikke er bryet verd å snakke mer med denne legen, så finn deg ganske enkelt en annen lege som er villig til å skrive ut en attest. Det fins mange leger som tenker selv i dette landet, og mange som etterhvert har merket seg at Helsedirektoratet ikke har anledning til å påtvinge legene sitt bestemte, foreldede ståsted og forby leger å attestere at personer har fått/får/kan få helseplager fra å eksponeres for strålingen fra smartmålere. Leger står fritt til å velge et annet kunnskapsgrunnlag, så lenge det er faglig ajour og forsvarlig. Den lege som setter seg inn i EUROPAEM 2016 og så finner at dagens grenseverdier er gode nok, skulle jeg gjerne se.

NN: Hvordan kan jeg vite at en AMS-/smartmåler faktisk er de-aktivisert, altså at den ikke har noen aktiv radiokommunikasjonsenhet?

EF: Verken jeg eller andre som har skrevet om målerne og stråleproblemer, har hatt full oversikt over dem og hvordan radiokommunikasjonsenheten fungerer. Vi har derfor gitt generelle råd om at kommunikasjonskort må være fjernet eller at kommunikasjon må være nøytralisert/de-aktivert gjennom fysiske endringer (f.eks. strapping) eller programmering. Dersom nettselskapet forsikrer om at måleren er de-aktivisert, og installatøren forsikrer om at måleren er de-aktivisert før den installeres, er det rimelig å gå utfra at det er tilfelle, men lurt å be dem bekrefte at det er gjort. Det bør gjøres før installasjon. Man bør ikke godta forslag om å installere først, og så at kommunikasjonen fjernes hvis man «merker noe».

EMF-Consult har nå laget en god oversikt som omfatter alle de tre målertypene. Se http://emf-consult.com/ams-kommunikasjonsmoduler/ Kort sagt forklares følgende:

På alle tre merker målere med radiokommunikasjon som installeres i Norge, Aidon, Nuri og Kamstrup, fins det et kommunikasjonskort som skal være fjernet. På Kamstrup skal i tillegg målerens sendeenhet som fins i selve hovedenheten, slås av. Det gjøres i programvare av installatør.

På alle målerne kan man lese av på et display om måleren har aktivert sender. Hvordan man gjør det, avhenger av målerens merke. Se EMF-Consults beskrivelse for å finne din måler.

 

NN: Hei, har nektet smartmåler og har fått et gebyr på 2500 kr fra Troms kraft. er det mange som har fått gebyr og evt. hva gjør de?

EF: Ja, slike gebyr kommer nettselskapene nå med over hele landet. Dette er en enkel og naturlig konsekvens av at NVE for lengst har lovet nettselskapene adgang til at de skal få kompensert for kostnadene ved å vedlikeholde gamle registreringsordninger for dem som får fritak.

Jeg tror ikke noen vil vinne fram ved å protestere i slike enkeltsaker. Det må i stedet angripes overordnet, og det betyr på ved å angripe lovligheten av å installere mikrobølgesendere med slike egenskaper som smartmålerne har, i folks sikringsskap.

Jeg tror derimot at du – og alle andre med fritak – bør sende nettselskapene en liten beskjed om at dette kravet framkommer som en urimelig kostnad for å slippe å bli påført en ny helserisiko, at man forbeholder seg retten til å ta opp denne kostnaden seinere, når lovligheten av å installere mikrobølgesendere med slike egenskaper som smartmålerne har, i folks sikringsskap, er blitt rettslig prøvd.

Så får vi se når det skjer. Inntil videre betaler jeg med glede for å slippe en slik kilde tett på meg – både hjemme og på hytta.

 

03.08.2018:

NN: Jeg har for ca 3 mnd siden fått montert de nye AMS-målerne her jeg bor. Målerne i flertall fordi jeg er så «heldig»at jeg har 12 stk montert i et målerskap få meter fra der jeg oppholder meg.

Ved lengre opphold i leiligheten får jeg trykk i hodet, sviende øyne, prikking i ben etc. Har prøvd å holde meg borte fra leiligheten og sove i en liten hytte min familie har og konstaterer at plagene forsvinner for så å oppstå når jeg oppholder meg i leiligheten igjen. Da jeg flyttet inn for ca 2 år siden var jeg overbevist om at de nye målerne allerede var montert i et helt nytt bygg. Jeg merket derimot ingen plager inntil de nye målerne av typen Nuri ble installert. Da jeg leier denne leiligheten er det jo, som min utleier sier, «bare å flytte». Vel, jeg har bestemt meg for det og sagt opp leieforholdet. Utleier henviser til leiekontrakten som medfører at jeg må betale for hele oppsigelsestiden på tross av at jeg ikke kan bruke leiligheten slik som forventet. Dette utgjør ca 40.000.

Har prøvd å søke etter info om firma eller enkeltpersoner med kompetanse til å foreta måling av strålenivået. Jeg vurderer å gå juridisk til verks og da nytter det ikke for meg og henvise til at jeg gikk rundt og målte dette selv. Har ikke spurt EMF hva det koster å sende en mann over til Bergen eller om rapporten fra sådan måling vil holde juridisk. Jeg har den senere tiden lest meg opp på emnet og forstår det slik at minstekravet til stråling her i Norge er himmelhøyt over det som andre land opererer med. Statens strålevern ser jeg på som et «byrokratisk monster» som jeg ikke har noen tiltro til. Nå handler dette ikke bare om penger ,men blir vel så mye en kampsak for alle dem som sliter med helsen uten å være klar over faren ved disse målerne. Jeg har selv hatt trådløse nett og mobiler både i jobb og privat så lenge det har eksistert uten at jeg har merket slike plager som nå. Jeg har desverre liten tro på at jeg vil vinne frem juridisk da det nok er for mye penger og prestisje i dette og at disse målerne er ny og viten om hva dette påfører oss.
Jeg håper likevel du kan gi meg noen gode råd om hva jeg bør foreta meg.

EF: Du er en av flere som tar kontakt fordi de er i en slik situasjon, og det er ikke lett å se hva du kan gjøre på kort sikt for å få til en god løsning. Her er det jeg kan si:

Dersom du kan bli boende ut oppsigelsestiden, kan du prøve følgende for å spare penger:

  • kjøpe et enkelt måleapparat så du kan måle effekten av tiltak, selv om eksponeringsnivå ikke forteller alt om påvirkningsnivå
  • alu-folie på veggen mot målerne. Det er det enkleste og rimeligste på kort sikt og et lite inngrep. Det fins også metalltapeter, stoff og maling som stanser svært mye av strålingen.
  • flytte seng til motsatt ende av leiligheten der du finner lavest eksponering
  • slå av alt annet som gir tilleggsbelastning, f eks mobil, trådløs WiFi, WiFi fra kabelTV (Getbox/Altibox), sjekk at ikke TV har trådløst påslått, osv.

Som du vil se av min neste bloggpost, har jeg ingen tro på å gå rettens vei før det er rimelig sikkert at bevismaterialet får gjennomslag. Sjansene for å tape er altfor store. Ingen har råd til å bære slike kostnader alene. Derimot bør du varsle overfor nettselskapet at det kan komme krav om dekning av dine utgifter, med kopi til Stopp smartmålerne. se min nestsiste bloggpost. Derfor bør du også til lege og få ført inn i din journal at du klager over helseplager som kommer i huset etter at målerne kom, men er borte når du er andre steder uten eksponering. Det er viktig for å kunne dokumentere. Få utskrift av journalen. Og ja, det ville være fint å få målt av fagfolk som kan levere en skikkelig rapport. Se FELOs sider for adresser.

Meld deg inn i FELO, slik at organisasjonen får så mange medlemmer at den blir slagkraftig. felo.no. Når det så kommer et gruppesøksmål, så kan du hive deg på. Utfra alle de tilfellene jeg kommer borti, kan jeg ikke forestille meg muligheten for at det ikke vil komme. Det gjelder bare at noen organiserer det opp etter at dokumentasjon som er lett å bruke i retten, foreligger. Det er de beste råd jeg kan gi det per dato.

 

25.07.2018:

NN: Har du erfaring/tips med en god og rimelig håndholdt RF detektor?

EF: Ja, men det kommer an på hva du skal bruke den til, og du må vite litt om hvordan du skal tolke målingene:

Cornet Electrosmog meter måler både RF og LF og er lett å forstå og tolke. (Det fins sikkert andre også som er like bra. Det har jeg ikke oversikt over.)

Men den identifiserer ikke hvilke ulike kilder som er tilstede, og måler bare høyeste signal. Du får altså ikke vite summen av alle kilder (akkumulert eksponering).

Et problem i forbindelse med smartmålere/AMS er at de sender svært korte pulser, og målere driver sampling, tar altså stikkprøver. Det betyr at det er en rekke pulser du ikke får fanget opp. Du må derfor la måleren stå på lenge, og gå utfra at de få pulsene du får fanget, bare er noen få av dem som faktisk blir sendt. NB! Her er jeg blitt korrigert av EMF-Consult: De enkle små apparatene som Cornet ED88T Plus har en samplingsrate på 10.000 ganger i sekundet og har derfor ikke problemer med å plukke opp de fleste pulser fra AMS.

For å fange opp bildet i større detalj trengs langt dyrere utstyr. Da bør du få råd av andre enn meg. Dvs fra måleteknikere, og da helst fra folk som selger slikt utstyr og er kjent med EMF-problematikk.

Legg også merke til at målerne måler energitettheten som når et punkt. Det er et hendig mål for å vurdere oppvarmingspotensialet, som er det kriteriet som ligger til grunn for dagens grenseverdier fra Statens strålevern. Men som jeg skriver en rekke steder, er det svært godt dokumentert at dette bare utgjør en liten del av skadeårsakene, og kanskje til og med en svært lite viktig del for den type eksponering vi nå er mest utsatt for i hverdagen. Målingene må derfor sammenholdes med anbefalte maks-verdier som tar hensyn til hva slags frekvensområde og hva slags modulering det er tale om (dvs. hva slags kilde, f.eks. om det er 3G, 4G, WiFi, Tetra, osv.) og hva slags erfaring man har fra forskning og fra klinisk virksomhet (pasientbehandling) for hvordan de ulike kildene virker. Den nyeste og suverent mest oppdaterte og detaljerte standarden jeg kjenner til som gir anbefalinger på slikt grunnlag, er EUROPAEM 2016, som du finner på dansk på min blogg: https://einarflydal.com/2017/06/16/retningslinjene-fra-europaem-fins-na-pa-dansk/

11.06.2018:

NN: Jeg har fått fritak for AMS på hytta, men de skal allikevel bytte eksisterende analog måler til ny enhet uten sender.  Vil ny måler være mer skadelig enn den opprinnelige ti år gamle analoge måleren?

Hjemme fikk vi installert måler av typen Politerm800, som strømselskapet, Stange Energi, hevder er uten stråling siden den sender via kabel. De har sagt at den er koblet om til avlesing én gang pr døgn. 

Jeg har vært dårlig i alle år jeg har bodd i dette huset, også før vi fikk installert den siste måleren. Jeg sliter med amalgam/tungmetallproblematikk. Da blir man ekstra sensitiv overfor stråling, og jeg ble dårligere rett etter at denne måleren ble satt inn. Men det er vanskelig å argumentere mot strømselskapet. Jeg Har derimot lest at den skaper skitten strøm. Vi har målt høye verdier her og har satt inn Memon beskyttelsestiltak og syns det gir noe bedring. 

Tesla-eiere fikk problemer med å lade etterat de fikk installert samme type måler (Politerm800), så det er innlysende at den skaper støy på strømnettet. Men jeg klarer ikke å nå fram med noe argument for å få måleren fjernet, for jeg blir bare møtt med «liten strålefare» og at de ikke har igjen av de «gamle» analoge målerne.

EF: Ang. AMS på hytta: Uten sender vil måleren ikke sende radiosignaler, og altså være uten slik («radiofrekvent») stråling. Dersom du er meget var for skitten strøm, kan du likevel få et problem, ettersom måleren bruker strøm omtrent som en mobillader. Den produserer altså litt mer skitten strøm enn det som alt måtte være i huset. Det kan du eventuelt skaffe deg filtre for å få vekk fra ledningsnettet i huset. Slike filtre kjøpes av nettbutikker for slikt – EMF-Consult, Baldron, m fl. Da bør du også kjøpe et lite måleapparat for skitten strøm, så du ser hvor mye du får redusert med.

Ang. måleren hjemme: Denne måleren bruker såkalt PLC – Power Line Communication. Det interessante er da hvor mye skitten strøm den produserer i ledningsnettet. Skal den virke, må den produsere skitten strøm, så enkelt er det. Det kan måles med en ganske rimelig måler, og som sagt filtreres bort fra ledningsnettet i huset.

Produktene fra Memon kan jeg ikke begripe hvordan skulle virke rent fysisk, så inntil noen kan forklare meg det, holder jeg det for å være verdiløst. Bruk heller metoder som går an å forstå og hvor effekten kan måles og er basert på grundig forskning, som fjerning av kilder, fjerning av skitten strøm med filtre og skjerming av elektromagnetiske felt/stråling med tekstiler/grafittmaling osv. Da bør det måles i forkant av noen som kan slikt. En måling kan vise om det bare er skitten strøm du bør gjøre noe med, eller om det også kan være andre strålekilder å ta tak i. Da ser du om det er grunnlag for å søke fritak fra PLC-løsningen og eventuelt bruke kompetente folk til å hjelpe deg med dialogen med kraftselskapet så du eventuelt får kuttet ut PLC-delen.

At Tesla-eierne fikk problemer, viser at det foregår signalering i nettet. I Frankrike er PLC hovedløsningen, og det vekker protester pga helseproblemer. Kraftindustrien kan ikke noe om dette. Du finner noen artikler på min blogg, med kilder kraftselskapet kan  ha nytte av.

 

06.06.2018:

NN: Jeg eier en leiegård i form av et AS og har nå fått brev om at installasjon av AMS er rett rundt hjørnet. Vi har 4 leiligheter, 2 butikker på gateplan og 1 kontor utleid. Vet du om det er hver enkelt leietaker (de har naturligvis hver sin måler tilknyttet lokalet de leier) eller leiegården som AS som må ta kampen om AMS-måler? Flere av de som leier hos oss vil ikke ha det og minst én av dem reagerer såpass at mobiltelefon er et problem. på forhånd tusen takk!

EF: Slik dagens praksis er, må hver leietaker ta kampen hver for seg. Hvilket selvsagt fører til at naboens måler blir problemet selv når man får fritak for egen måler. Det forstår enhver som aksepterer at slik mikrobølget stråling kan gi skadevirkninger.

Et upraktisk alternativ er at dere som eiere står som abonnent av all strøm, og så fordeler kostnadene utfra interne målere. Skal dere få til det som ivaretar alles helse, må dere ta kampen mot dagens regime, f.eks. som en felles søknad begrunnet med at andre måter ikke gir løsninger for dem som ikke vil ha målere. Jeg ville forsøkt å vente til den juridiske utredningen er klar, og så vurdere å engasjere en advokat for å vurdere mulighetene. Sjekk kanskje med gårdeierforeningen om de tilbyr advokatbistand.

 

01.06.2018:

NN: Vil bare spørre deg om du vet hvem som nå nekter leger å skrive lege erklæring angående el-overfølsomhet? Jeg fikk denne pokkers saken inn i firmannsboligen jeg bor forrige uke og jeg har fått helvete i gave.

Hafslund sier: «Få legeerklæring så fjerner vi senderen», og når jeg ringer legekontoret får jeg ikke engang snakke med lege, for legene her i området har fått et skriv om at det ikke skal gis ut legeerklæring i denne saken. Altså: Noen kneblet det norske folk. Hvem?

Så kom Hafslund med den glupe ideen at jeg skulle oppsøke psykolog angående erklæringen. Dette er da fysiske plager ikke psykiske! Håper du kan nøste opp i dette og få det ut på nett.

EF: Her har du svaret: Legeattester for fritak fra smartmåler er fortsatt fullt lovlig og rettDu må ganske enkelt finne deg en annen lege eller annet helsepersonell som vil skrive ut en attest. Og så kan du jo f.eks. politianmelde Helsedirektoratet for å ødelegge din helse. Du får skjerme deg som best du kan inntil det er løst.

 

29.05.2018:

NN: I dag ble kommunikasjonsdel fjernet fra AMS måler i huset jeg nettopp har kjøpt og flyttet inn i. Jeg ble hoppende glad og tenkte at nå blir jeg mitt «gamle jeg» igjen. Men, jeg har fortsatt trykk for ørene, sviing i huden og kraftig øresus. Det overrasket meg, siden jeg forventet å bli kvit dette nå når senderen var vekk. Riktignok står det jo slike målere i alle husene på alle kanter her ( rekkehus). Men skulle ikke intensiteten i disse opplevelsene blitt redusert med fjerning av sender i eget hus?

EF: Ikke helt enkelt å svare på dette:
Ja, du har fått redusert eksponering for effekttetthet (signalstyrke) i og med at radiodelen er fjernet.. Men utfra slik det tenkes om AMS, EMF og akutte helsemessige reaksjoner foreligger i alle fall følgende muligheter:

  1. Det tar kanskje litt tid før reaksjonen forsvinner
  2. Du er blitt mer ømfintlig, og reagerer nå på en svakere eksponering som fortsatt er der (lurt å sjekke ved å slå av WiFi etc hvis du har slikt)
  3. Du reagerer på andre AMS-målere i nærheten. Det kan skyldes at innstrålt effekt (eksponeringsstyrken) har lite å si for reaksjonen. Det du reagerer på, er kanskje like gjerne pulsingen i signalet, og hvor sterkt den virker, kan ha med signalets styrke å gjøre, men har ikke nødvendigvis særlig mye med styrken å gjøre, men med andre egenskaper som ikke taper virkning selv om signalet svekkes. Pulser er det slik med. Se Syk av smartmålere? Her har du en forklaring som kan syretestes 
  4. Plagene har andre årsaker.

Så som du ser er der flere muligheter, og mer å ta fatt på, dessverre. F,eks. å vurdere mulighetene for å få naboene til å få fritak, evt. skjerming mot naboenes målere.

 

 

24.05.2018:

NN: Stråling fra mobiltelefonen min har jeg erfaring med, så sammenliknbare tall hadde vært fint. Da kunne jeg visst litt bedre hvorledes jeg vil bli påvirket av trådløs smartmåler:

Jeg ser at mobiltelefoner blir målt med SAR-verdi. Jeg vet ikke hvordan denne verdien måles, men jeg har erfaring med hvor lenge jeg skal snakke i handsfree og hvor lenge jeg skal snakke med telefonen inntil øret. Jeg vet ikke om SAR-verdien regnes ut fra god eller dårlig dekning og dertil sendestyrke fra mobilen. Min Samsung Galaxy S5 har en oppgitt SAR-verdi på 0,56.

Stråling fra AMS måles i W/m2 ved 1 m avstand. Har du en konverteringstabell som funker? Eller har du en W/m2-tabell for aktuelle mobiler og målere, da med passiv/aktiv god dekning/aktiv dårlig dekning?

EF: Du spør feil person for å få slikt. Men jeg kan svare likevel:
1. Det er ikke mulig å svare konkret på disse spørsmålene da både mobiltelefoni og AMS har utgangseffekter («sendestyrker») basert på dekning. Da vil også innstrålt effekt – styrken du eksponeres for – variere tilsvarende.
2. Du kan ikke slutte fra eksponeringen, hva enten målt i SAR eller i µW/m2, hvor sterkt du påvirkes. For det første fordi påvirkningen ikke stiger proporsjonalt med eksponeringen – sammenhengen er langt mer komplisert. For det andre fordi både frekvens og modulering (pulsingen – herunder hvilke lave frekvenser som dannes av dem)  og andre egenskaper spiller stor rolle for biologisk respons, og de er ulike for mobiler og AMS/smartmålere, og pulsingens biologiske virkning korrelerer ikke med effektmål (som er mål på oppvarmingspotensial). For det tredje fordi SAR er et ganske absurd mål på oppvarmingspotensial som bare har en meget fjern forbindelse til helsemessige virkninger – f.eks. fordi SAR for hodet måles under forutsetning av at hodet er fylt med homogent materiale, og det er verken mitt eller ditt, så ikke engang oppvarmingspotensialet blir noenlunde korrekt målt annet enn hvis du ser svært stort på det. Og heller ikke er det slik at det fins en slags grense som du kan identifisere for hva du kan eksponere deg for av slike kilder, og så være rimelig sikker på at du ikke får helseplager på sikt.

Det er nok et langt bedre alternativ å se på tabellene i EUROPAEM-retningslinjene for å finne ut hvor mye du bør begrense eksponeringen til dersom du skal være rimelig sikker på at du slipper akutte helseplager. De retningslinjene er utarbeidet utfra mange års erfaring med folks faktiske reaksjoner, og tar hensyn til moduleringen i de ulike typene signaler. Det beklagelige funnet du da kommer til å gjøre, er at en føre-var-linje der du vet noenlunde sikkert at du er på den sikre siden, er vanskelig å kombinere med noen av de to. Å angi sikre grenseverdier for å beskytte mot langsiktige virkninger er enda vanskeligere. En føre-var-linje innebærer derfor å begrense eksponeringen der man kan. Den kommer likefullt til å være langt større i vårt moderne samfunn enn vi ble konstruert for å tåle.

 

23.05.2018:

NN: Jeg har fått installert 12 Aidon målere på soveromsveggen der det tekniske rommet for blokka står. Det vil si at det er bare soveromsveggen pluss 10 cm luft som skiller oss og målerne. Både datteren min og jeg fikk plager etter kort tid. Vi sover nå i stua. Har vært hos lege og fått legeerklæring for både datteren min og meg, pluss styrevedtak slik de sa på kundesenteret til netteieren.

Men nå vil netteier kun gi fritak dersom hver beboer samtykker til at kommunikasjonsmodulene fjernes, og at de samtykker til å betale 2000 kr mer i året over nettleien. Dette er fortvilt for da vil kanskje ikke de andre beboerne være med på dette. Mitt spørsmål er derfor, har du råd om hva jeg kan gjøre med dette?

EF: Det er veldig positivt av nettselskapet innser at en slik plassering er uholdbar. Det er nettselskapet som har ansvar for teknologivalget, og implisitt i at nettselskapet har forstått at det bør gå med på å fjerne alle kommunikasjonsmodulene, ligger det jo at nettselskapet forstår at teknologivalget er uheldig, selv om det er innenfor fribruksforskriftens tekniske krav. Da må nettselskapet sørge for bedre teknologi.

Med hensyn til hva nettselskapet vil få adgang til å ta for å dekke antatte ekstrakostnader for amputerte smartmålere, er det noe som NVE skal se på seinere en gang i 2019, så det beløpet vet ingen hva blir, så beskjeden fra nettselskapet kan tas med et lite forbehold, og besvares f eks med at dette er noe man får ta stilling til når den tid kommer. Det er ikke opplagt at nettselskapet vil få adgang i det hele tatt til å innkreve noe ekstra: Jo flere som får fritak og jo bedre det dokumenteres at folk og dyr får helseplager, jo vanskeligere må det bli å tillate at man skal betale for å slippe å eksponeres. Men her er vi over i jussen, og det skal jeg ikke mene for mye om. Kanskje kan det finnes bedre grunnlag for å tenke rundt slikt når juristenes utredning kommer 1. juli. Et råd må derfor være å svare ja med forbehold, og se om prosessen kan forsinkes til utredningen foreligger.

 

10.05.2018:

NN: Mannen min, 66 år, har ondartet kreft i hjernen. I mange tiår har han vært ekstremt trøtt. Ca 6 m fra soverommet står en strømkiosk. Vi har hatt samme soverom i 34 år. I tillegg har vi sikringsskapet, med gammel måler, ca 4 m fra hodeenden på senga. Tror du dette kan ha påvirket hans sykdom?

Han har reparert /hatt tilsyn med turbinene på plattformer i Nordsjøen i 30 år og i tillegg hatt mange helikopterturer på disse årene. Jeg forstår at du ikke kan si noe sikkert, men tror du at noe av dette kan ha gitt kreft i hjernen? Og hvilke ting tror du kan ha påvirket mest? Bør jeg bytte soverom?

Hvem har ansvar for og objektiv kunnskap om strømkiosker og helse?

EF: Det er ikke lett å svare på en slik beretning og slike spørsmål. Men jeg skal forsøke. Strøm og stråling og helse er uhyre komplisert. Og jeg er en amatør som har satt meg inn i en god del. Stort sett ser det ut til å gi meg bedre oversikt enn fagfolkene har, men selvsagt muligheter for feil:

Det sikreste man kan si, er at vi påvirkes, og at det kan – men behøver ikke – slå alvorlig ut, akutt eller over tid. Generelt senkes stoffskiftet en anelse, så vi lever lenger, men med flere sykdommer eller plager. Det generelle helserådet må derfor være å forsøke å senke eksponeringen der man kan, selv om ikke en spesifikk kilde kan knyttes til en spesifikk lidelse.

Lavfrekvente elektriske og magnetiske felt, f eks fra en trafokiosk og sikringsskap (og fra turbiner som er strømgeneratorer, vil jeg tro), forbindes statistisk med leukemi og visse nevrologiske lidelser – og ikke med hjernekreft, så vidt jeg vet. På fire meters avstand og mer er det lavfrekvente feltet fra sikringsskapet kraftig redusert, men ikke borte. Rundt kraftturbiner vil jeg anta at feltene er betydelige. At det kan ha påvirket din manns sykdom er vel ikke usannsynlig, men umulig å etterprøve. Det er i alle fall en belastning å regne med.

Visse typer hjernesvulster knyttes til mobilbruk over lengre tid. De er da først og fremst å finne på samme side som man brukte mobilen på. Den sammenhengen er godt dokumentert og slike svulster øker klart i en rekke land, og da nettopp der man har brukt mobiler lenge: England, Norden, Frankrike, USA… Hva slags elektromagnetiske eksponeringer man får under helikopterturer, vet jeg ikke noe om.

Om du bør bytte soverom? Det skader i alle fall ikke dersom alternativene er bedre. Du kunne også skjermet rommet. Å skjerme mot lavfrekvent kan i praksis bety at du må male eller tapetsere veggen mot sikringsskap og kabel/ledningsføringer, og jorde til en stikkontakt. Firma som EMF-Consult og Baldron selger det man trenger. Da er det lurt å måle før og etter, så man f eks vet om også gulvet eller taket bør skjermes (hvis det ledninger fra sikringsskapet der).

Ansvar har Statens strålevern og arbeidsgiver og diverse myndigheter som forvalter sine enkelte områder, f eks Arbeidstilsynet. Men som du har forstått, viser viser disse bare bakover til man havner hos skjeve utvalg og en stiftelse som har foreslått grenseverdier som kun skal beskytte mot akutte oppvarmingsskader.

Objektiv kunnskap om strømkiosker og helse, om det fins? Tja. Det ble forsket en del i norske kraftmiljøer for en del år siden, men jeg har ikke satt meg inn i resultatene. Det jeg er blitt fortalt, er at man ga stort sett opp å finne sammenhenger og at de personer som fant, fikk mye motbør. Jeg tror at det kom av at man ikke hadde nok biologisk/medisinsk forståelse av mekanismene bak og var for forutinntatt av gjeldende grenseverdier og tenkningen bak disse. Forskningen stanset. I dag er det mye lettere å forstå det brede symptombildet, selv om man ikke alltid klarer å gjøre gode nok statistiske undersøkelser innen dette området. Det forskes meg bekjent ikke i Norge.

Her skal du få noen referanser fra norsk forskning og norske artikler som du kan få tak i gjennom biblioteket, og som viser at temaet er gammelt:

Elektromagnetiske felter og deres virkning på mennesker. Hovedfagsoppgave 1990 utført av Stein Petter Vagle ved institutt for elkraftteknikk. NTH, 21.5.1991.

Vi og Vårt magasin nr 4 – 1998, s 4: om en dom ved Menneskerettighetsdomstolen i Strassbourg, der forskeren Hans-Ulrich Hertel vant mot mot den sveitsiske stat, som etter press og lobbying fra elektroindustrien hadde forbudt ham å informere forbrukere om mikrobølgeovnens fare for kreft.
Vi og vårt nr 3 – 1998 – Tema: Elektromagnetismen vår største helsefare?
Vi og vårt nr 1 – 1999 – Artikkel: Mikrobølgeovnen må faremerkes eller forbys.

Som du ser, har mange visst mye lenge.

NN: Kunnskap er fersk vare! Visdom er mangelvare! Synes det er vanskelig med spørsmålene knyttet til elektromagnetiske felt og sykdom. Jeg har ikke ork til å ta tak i det nå. Jeg ba om en legeerklæring for å slippe installere ny strømmåler, men fastlegen til min mann nektet. Han ville ikke være med i denne diskusjonen. Hans renommé som lege betydde mere for ham enn helsa til mannen min. Det rystet meg. Jeg fikk en legeerklæring av min lege, hvis hun kunne skrive at jeg fikk «psykiske plager» av å ha strømmåleren i huset. Ha ha!

 

09.05.2018: 

NN: Jeg har nettopp flyttet inn i et hus hvor det står en Aidon-måler. Bodd her i to uker og jeg har fått kraftig øresus, sviing i huden, indre skjelvinger og trykk i hodet. Min datter på 12 år er også merkbart mer sliten enn for bare to uker siden.

Min fastlege vil jeg ikke engang forsøke å få noen attest derfra. Kjenner du til privatpraktiserende som skriver slike attester, slik at jeg kan få fjernet sendere så fort som mulig?

EF: Nei, jeg kan ikke oppgi deg navn på leger. Spør legen likevel! Vær OBS på at du kun trenger en uttalelse fra helsepersonell på at du mener at du får helseplager av eksponering for elektromagnetiske felt. Å skrive dette i en uttalelse har Helsedirektoratet ikke nedlagt noe forbud mot. Det er lurt å handle raskt for å unngå å bli varig overfølsom.

 

07.05.2018:

NN: Vet du om det er forsket noe på målerne og biologisk medisin og biologiske vaksiner, for det er jo levende medisin?

EF: Nei, det vet jeg ikke. Det er vel svært lite sannsynlig at det fins slik forskning om smartmålere, Men det er forsket omfattende på f.eks. cellekulturer som utsettes for pulset stråling og funnet påvirkninger ved eksponeringer godt under grenseverdiene (f.eks. i Adlkofer m.fl. sitt store EU-finansierte prosjekt REFLEX, 2004). Grenseverdiene (som jo måler oppvarmingspotensialet), kan være nærmest irrelevante ved pulset eksponering: Andre mekanismer som virker ved ekstremt lav eksponering, kan ha sterk påvirkning på biologien, bl.a. resonans.

Det ville utfra dette ikke være det minste forbausende om slik levende medisin ble påvirket, men det er neppe heller mulig å si at den nødvendigvis ville komme til å bli det.

 

05.05.2018:

N.N.: Jeg følger godt med diskusjoner her og synes dette er helt forferdelig hva de driver med og utsetter oss for! Jeg er ikke huseier, men leier en stor kjellerleilighet. Og oppe er den nye smartmåleren installert. Jeg flyttet inn like før jul i 2017. For det første, skyhøye strømutgifter som jeg gruer meg til hver måned. For å si det sånn, så sparer jeg på strøm som det går an å gjøre.

Men, nå sitter jeg og tenker om vi med høreapparater og øresykdommer kan bli ekstra utsatt? Jeg har to typer øresykdommer som går på hørsel. Den ene heter meniéres, og går også på balansen. I begynnelsen av mars skjedde noe helt spesielt i det øret der jeg har meniéres: Jeg fikk plutselig elektriske lyder, samme om jeg har på høreapparatet på eller ikke. Og det er sånn at hvis jeg beveger hodet, eller tar hånda lett over øret, så blir det veldig ubehagelig og høylytt elektrisk støt, rett og slett! Det er veldig ubehagelig og påvirker meg fryktelig i hverdagen. Dette er ikke tinnitus, fordi det har jeg også.

Leger rister bare på hodet og synes dette er veldig rart. Jeg vet ikke om de tror på meg.
Så nå sitter jeg bare og tenker. Kan måleren være årsaken?

EF: Jeg vet heller ikke, og jeg er ikke medisiner.  «Mikrobølgehørsel» som feildiagnostiseres som tinnitus er et dokumentert fenomen. Populærfaglig, detaljert dokumentasjon med forskningsreferanser fins i denne uhyre interessante, tykke boka som forhåpentligvis kommer på norsk til høsten: Firstenberg, Arthur: «The Invisible Rainbow – A History of Electricity and Life», AGB Press, 2017. Men slikt kan du ikke vente at leger kjenner til. Blant annet fordi det er for teknisk, for spesialisert, for nytt, og i strid med dogmet bak dagens grenseverdier.

Så at der kan være en sammenheng, høres i det minste slett ikke umulig ut.

N.N.: Hei! Jeg har fått installert AMS-måler både på hytta og hjemme.
Jeg ønsker å få koblet fra den trådløse modulen (RF-senderen) og få løsning med kabel eller retningsbestemt antenne. Vet du noe om hvilke muligheter jeg har for å kunne kreve dette?

EF: Per dato er enkleste og eksponeringsmessig beste løsning å få legeattest og søke fritak, og så få fjernet modulen. For løsninger med kabel eller retningsbestemt antenne må du kontakte nettselskapet og be om at de besørger dette. Hva du kan kreve, vet jeg ikke, for det er ikke blitt undersøkt juridisk. Kanskje utredningen som nå gjøres vil gi svar. Men det tar et par måneder.

N.N.: Kjenner du til NKOMs målerapport fra januar i år? Den sier at strålingen fra smartmålerne er så svak og sender så sjelden. Men en kar her i Bodø sier til meg at den smartmåleren som vi har i Bodø, som heter Nuri, sender 221 transmisjoner i døgnet. Fire av dem er målerstand, men resten er for å holde det trådløse nettverket med de andre målerne ved like. Han sa at det var veldig uheldig at NVE og nettselskapene gikk ut og informerte om at det bare er 4 meldinger per døgn, når de med måleapparat selv ser at det umulig kan stemme.

Prosjektlederen i Nordlandsnett sier fortsatt og skriver fortsatt at det kun er snakk om disse fire meldingene…

EF: Ja, rapporten finner du omtalt i bloggposten 17.3.2018. Ja, slik informasjon er selvsagt villedende – hva enten den skyldes uvitenhet eller ikke.

 

N.N.: Vet du om det er et nettsted man kan få oversikt over leiligheter til leie for el-overfølsomme? På forhånd takk for svar.

E.F.: Nei, dessverre. De mange henvendelsene som jeg og andre får fra folk som må lete etter et annet mer skjermet sted å bo, viser at det er behov for slike tilbud, på samme måte som blinde, rullestolbrukere og andre med en funksjonshemning sett i forhold til hvordan samfunnet har utviklet seg, har fått laget tilpassede boliger gjennom sine interesseorganisasjoner. Men FELO (felo.no) har visse, begrensede muligheter til å ordne korttidsopphold for filk i en krisesituasjon. Kontakt FELO om dette.

 

02.05.2018:

N.N.: I anledning installering av ny strømmåler i nytt bygg (det er ikke strømmåler fra før), har vi søkt og fått fritak fra nettselskapet. Nettselskapet vil imidlertid installere ny strømmåler uten radiokommunikasjon. Vi har fått avslag på forespørsel om å installere analog strømmåler, alternativt strømmåler med nettfilter.

Nettselskapet skriver:
«I følge NVE kan kunder som har fått fritak etter § 4-1 bokstav b) ikke kreve å få beholde eksisterende måler. Kundene må akseptere at fritaket er oppfylt når kommunikasjonsmodulen i den nye måleren er deaktivert.»

Hvordan går vi fram ved en klage og har vi mulighet til å få strømmåler med nettfilter?

E.F.: For å vurdere jussen foreslår jeg at du forsøker å vente til juridisk vurdering foreligger 1.7. Men rent praktisk tenker jeg slik: Utfra strålingshensyn må ny måler uten komm.kort være akseptabelt – med mindre noen i husstanden ikke tåler batteriladere/strømforsyningsenheter i klasse med mobilladere. Dere kan sette på nettfilter rett «etter» måleren. Hva slags filter avhenger av hva slags skitten strøm» dere vil filtrere bort. Snakk med folk som EMF-Consult for å få vurdert slikt.

 

28.04.2018:

N.N: Jeg har søkt fritak på vegne av hele borettslaget jeg bor i. Styret har skrevet under og vi har brukt din mal, med vedlegg, kopi til NVE m.m. Var selvsagt ikke overrasket når vi nå har fått et nei og et «standardsvar» som avslag. Jeg har også kontaktet elektrikerfirmaet som skal installere her og sagt at de ikke trenger å bruke av sin tid i vårt borettslag, da vi ikke vil akseptere installering med mer den er «trygg» (kablet). Det jeg nå lurer på – skal jeg respondere skriftlig tilbake til nettselskapet på avslaget? Og evt hva bør jeg skrive?

E.F.: Fritak får netteierne kun gi etter søknad fra den enkelte strømkunden – med legeattest eller annen dokumentasjon. Men alle forstår jo at løsningen blir ubrukelig i en blokk når som får fritak fortsatt skal utsettes for de andre målerne.

Så i tillegg til at alle det er aktuelt for, søker fritak, kan borettslaget etter fullmakt fra beboerne forhandle / diskutere seg fram til bedre løsninger med netteier (se siste foiler her) – og få utsatt til juridisk utredning foreligger – hvis vi bare får inn nok penger!

 

21.04.2018:

N.N.: Er den elektromagnetiske belastning som vi får igjennom WiFi, AMS, iPhone osv, den samme type stråling vi får gjennom stråleterapi mot kreft i sykehusene?

E.F.: Svaret er tredelt:
Den terapeutiske strålingen man får ved kreftbehandling har andre frekvenser, er sterkere, og har andre egenskaper, kort varighet og betegnes som ioniserende stråling. Den har til hensikt å skade celler direkte.

Den elektromagnetiske belastning som vi får igjennom WiFi, AMS, iPhone osv virker svakere, gjennom andre mekanismer og indirekte, og kalles ikke-ioniserende.

Men ettervirkninger av strålebehandling ser visst ut til for noen å være at man lettere får samme type reaksjoner, altså bli ekstra følsom for elektromagnetiske felt. Det tror jeg er lite undersøkt, og jeg har satt meg lite inn i dette. Så spør heller en kreftlege om dette.

 

19.4.2018:

N.N.: 1. Leste på nettsiden din i fjor om å søke om fritak for å få smartmåleren på småbruket mitt. Jeg sliter med elektriske installasjoner. Fikk bekreftelse fra legen og sendte søknad om fritak til BKK. Fått skriftlig tilbakemelding at de skal undersøke sikringsskapet for å finne en annen løsning. Tar det som et skritt i riktig retning. 2. Jeg har et hus i Bergen og leier ut leiligheten min. Nå har BKK installert smartmålere der til leieboer uten at jeg var kjent med dette. Et overtramp at de ikke undersøker med huseier. Men tar det som en ny utfordring og kjemper videre. Ja det er ikke noe annet å gjøre. 3. Skrev brev til Radøy kommune når jeg oppdaget kommunen har samtykket til montering av stor mobilmast på taket av Bø Barneskole. Fikk et fleipete svar at de gratulerte med bedre mobildekning i området. Fanen også! Slike folk skulle vært anmeldt og straffet. Men å blande inn barneombudet er ikke riktige veien å gå.
Har du et forslag slik at jeg kan fighte kommunen slik at barn ikke skal ha dette dritet på skoletaket?

E.F.:
til 1.:
En utvendig retningsantenne fra måleren vil kunne skjerme de som er innendørs, men ikke dyr, fugl og insekter som kommer innenfor strålekjeglen («loben») fra antennen. Så ditt og BKKs ambisjonsnivå avgjør hva slags løsning som er akseptabel.
til 2.: Det er hvem som har abonnementet for strømmen som avgjør: Tar du det tilbake og avregner overfor leieboer, kan du få fritaket også der.
til 3.: Helsemessig har wifi og mobilkommunikasjon omtrent samme problematikk. Mobilbasestasjoner stråler ikke bare framover («hovedloben»), men også svakt til siden, ned og opp («sidelober»). De vil også bidra til å produsere «skitten strøm». For mulige virkninger av å plassere en mobilmast på bygg, se https://einarflydal.com/2015/03/13/da-mobilmastene-ble-slatt-av-pa-en-boligblokk-i-okinawa/. Om WiFi i skolen, se https://einarflydal.com/2018/03/08/gambler-vi-med-skolebarnas-helse/. Mitt kapittel i boka gir status for kunnskapen på dette området og er så tydelig at etter mitt syn utløser det handlingsplikt. For mer om skitten strøm, se https://einarflydal.com/2017/10/09/skitten-strom-gir-smartmalerne-overvakningsmuligheter/. Kanskje du kan ta disse tekstene opp med FAU, skolesjefen, fagforening, eller andre lokalt? Lykke til!

 

18.4.2018:

AMS-antenne

N.N.: Etter at nye strømmålere ble installert i eldreboligene som jeg besøker, ble disse «klossene» (se foto) skrudd opp på sikringsskapene. Vet du hva det er? 

E.F.: Ja, det er antennen til smartmåleren. Gamle sikringsskap (som oftest er av jern) demper gjerne signalet så kraftig at man får problemer med forbindelsen mellom målerne når bare den innebygde antennen brukes. Derfor monteres det en ekstra antenne utenpå skapet. Om de istedet hadde koplet sammen målerne med kabel (standardløsning) og plassert en antenne utenpå huset, ville beboerne sluppet det meste av eksponeringen.

 

17.4.2018:

N.N.: Jeg bor i 2.etg i en tomansbolig, et trehus bygd i 1940 med godt inneklima og ikke altfor mye stråling utenifra. Det merkes på min helse at det er et godt sted å bo, jeg er følsom for mye og har kronisk utmattelse, og er lite belastbar, det skal små ting til for å slå meg ut. Jeg har selvfølgelig kablet internettforbindelse. Naboen under meg har trådløs, men det er til å leve med. Nå har de takket ja til et tilbud fra Viken Fiber om å kople seg på fiberkabel som de holder på å legge i gatene her og installere en ruter (AltiBox) som skal gi dem trådløst nettverk. Dette skal visst gi en bedre og mer stabil nettforbindelse. Jeg har snakket med tekniker hos Viken som mener Wifi-strålingen er meget svak og kan ikke sammenlignes med mobilstråling, og at den i liten grad vil gå gjennom gulvet og opp til meg.
Jeg er generelt skeptisk til all stråling. Jeg har vært en del av alternativmiljøet lenge, så jeg kjenner også godt til all katastrofetenkning – som i prinsippet ofte kan stemme, men som i forhold til hvert enkelt-tilfelle ofte kan bli for unyansert. Jeg har selv ikke overskudd til å sette meg inn i alt det tekniske, ulike frekvenser og styrker etc, og ville gjerne hatt kontakt med noen som kan noe om dette og kan vurdere det objektivt og ikke utifra forutinntatte meninger. Kan du hjelpe meg?

E.F.: I prinsippet erstatter dine naboer bare en trådløs ruter med en annen, som kanskje er sterkere. Den har antakelig flere innstillingstrinn mht sendestyrke. Trådløse rutere bør stå på svakest mulig. Det er vanligvis sterkt nok likevel. Og de bør – hvis de i det hele tatt står på – slås av om natta. Så prøv å få avtalt det med dem. Det fins trådløse rutere som kan stilles slik at strålingen reduseres kraftig og at hele ruteren slås av/på automatisk. Jeg kjøpte slike (EcoRouter) rett fra Nederland til jeg gikk helt over til kabel. EMF-Consult selger dem nå. Kanskje noe å foreslå?

 

N.N.: Jeg har reservert meg for den nye måleren som Lyse holder på med nå her på Vestlandet. Grunnen er fordi jeg har frykt for stråling og så er det personvern. Trodde at jeg var den eneste som tenkte over det, men når jeg googlet så fant jeg jo fort ut at der var flere av oss. Selv kan jeg ikke ha tv, eller mobil på på soverom for da får jeg ikke sove. Er jeg på hyttetur og der er strømmaster i nærheten, får jeg heller ikke sove og får hodeverk. Til og med om der er vannrør i jorda under hytta virker inn på meg. Har tatt kontakt med fast legen og fikk beskjed at han kunne ikke skrive attest for meg da han hadde underskrevet et dokument fra Legeforeningen med beskjed om å avise de som ønsket å reservere seg for den nye måleren. Med andre ord har Lyse gått i forveien for å sikre seg, kjøpt og betalt med andre ord. Må jeg bare gi opp eller hva kan jeg gjøre? Andre leger her tar ikke inn nye pasienter og der er ventelister.

E.F.: Tror du refererer litt unøyaktig, og detaljene er viktig her: Legene har fått beskjed fra Helsedirektoratet at de ikke kan attestere at pasienter blir syke av strømmålere – fordi slike reaksjoner ikke påvises i den forskningen som Hdir legger til grunn. Men en slik attest trenger du ikke. Du trenger en attest på at du hevder at du blir syk av eksponering for elektriske felt. Det skal ikke legen nekte deg. Det er velkjent at flere hevder dette, og mange leger forstår at det ligger realiteter bak, selv om det ikke er en akseptert diagnose – fordi medisinfaget ikke har funnet fram til en forklaring som er omforent og akseptert av WHO.

Legeforeningen har så vidt jeg vet ikke nedlagt noe forbud, men bare ment at det burde være unødig med slike attester, siden legen ikke kan vurdere om reaksjoner er reelle. Du kan evt ringe Arne Bønjum, NVE, og spørre hva du skal gjøre siden NVE forlanger legeattest, mens legene ikke vil skrive dem ut. Eller du kan nekte å skifte måler inntil etatene har avklart seg imellom. De bryter seg ikke inn hos deg.

Sannheten er selvsagt at på denne måten får man ned antallet fritak, og ingen av etatene taper ansikt. Men det går utover befolkningen, enten de får akutte reaksjoner eller ikke. Det er det mange leger som har lest nok til at de forstår.

 

7.4.2018:

N.N.: Jeg har fått fritak fra smartmåler, men har et spørsmål om et produkt jeg nettopp har kjøpt: en Revitive IX. De selges på bl a Elkjøp/Enklere Liv. Den skal øke blodsirkulasjonen i føttene og leggene, for de som har ømme og/eller kalde føtter/ben.
Det er en rund, ganske flat, elektrisk «dings» som man legger på gulvet og setter føttene oppå. Man skrur den på, og så begynner det å prikke i føttene og leggene, avhenging av hva man stiller den inn på, fra 1 til 99. Den sender visstnok ut et elektrisk signal (systemet kalles EMS, dvs elektrisk muskelstimulering) som gjør at musklene i føttene/leggene trekker seg sammen og slapper av, og på den måten øker blodsirkulasjonen. Du kan se på revitive.com, eller lese på nettsidene til Elkjøp og Enklere Liv.
Lurer nå litt på om dette er bra eller ikke. Produktet har mange fornøyde brukere, se anmeldelser hos Elkjøp/Enklere Liv, men hva med langtidsvirkning av slike «strømsignaler» som går inn i føttene/kroppen?

EF: Beklager. Dette kan jeg ikke påta meg å vurdere. Strøm og biologiske virkninger er uhyre komplekst, og det må også gjelde ved terapeutisk bruk. For å si det vanskelig: sammenhengene er ikke-linjære, ikke-monotone, og mangedimensjonelle.

At visse teknikker har en åpenbar positiv virkning for noe, hindrer derfor ikke at de også kan ha en negativ for noe annet. Slike midler kan i prinsippet derfor virke både positivt og negativt samtidig. Hvordan de virker samlet og på sikt tror jeg ingen er i stand til å si. Der fins studier som forbinder elektrisk stimulering av muskler med ALS og andre lidelser som er knyttet til ødeleggelse av myelin, et isolerende lag rundt nervetrådene.  Jeg kan ikke ha noen mening om dette, annet enn at jeg tror at ikke noen vet nok og at man som nevnt kan få både positive og negative virkninger samtidig.
En fornuftig strategi må derfor være å lete etter andre, mer oversiktlige metoder for å oppnå samme resultat så langt det virker rimelig. Hva med å sørge for stimulering i form av en tur i stedet? eller på en enkel ergometersykkel? Da er denne risikoen borte.

 

22.03.2018:

N.N.: 
1) Gir trådløse seriekoblede optiske røykvarslere farlig stråling?

2) Er det sant at en vanlig mobiltelefon stråler 50.000 ganger sterkere enn den nye strømmåleren? Se https://svorka.no/faq-smarte-strommalere/
“Målerne står sjelden i oppholdsrom og sender normalt fra seg data bare én gang i døgnet. Det kan sammenliknes med å sende en tekstmelding. Beregninger viser at en vanlig mobiltelefon stråler 50.000 ganger sterkere enn den nye strømmåleren”

E.F.:
til 1): trådløse optiske røykvarslere bruker optiske sensorer for å oppdage brann, og kommuniserer over mikrobølget radio med en sentralenhet som er en slags WiFi-ruter. Det gjelder dermed det samme for slike systemer som for WiFi-enheter ellers. Du vil se at de gir utslag på en enkel måler, særlig sentralenheten. Se bloggpost Var det smartmåleren, Getbox’en eller Securitas-alarmen som tok nattesøvnen?, 24.11.2017.

til 2): Et slikt regnestykke er absurd og består av feil og irrelevante sammenlikninger. Se NKOMs nye målinger bekrefter at Helsedirektoratet kjemper mot virkeligheten, 17.03.2018, og de forklaringer det lenkes til der.

 

N.N.: 1. Jeg har fritak selv, og har søkt fritak på vegne av mine foreldre som er demente, og hvor jeg må hjelpe dem hver dag. MEN jeg har nå fått avslag. Går det an? De ber meg jo henvende meg til NVE – og håper vel at jeg ikke gidder det. 

2. Når det gjelder hjemme hos meg – så fikk jeg i 2011 en digital måler, Kamstrup. Denne vil de allikevel bytte ut med en Aidon – selv om jeg har fått fritak her hjemme hos meg etter at jeg sendte dem en lege-erklæring.  Hvorfor dette byttet da når denne IKKE skal være med i det «innsamlingssystemet» de her nevner – for jeg fikk jo beskjed om at jeg skulle få en Aidon uten kommunikasjonsenhet?  Jeg er nå så forbanna at jeg snart vurderer å være uten strøm.

E.F.: til pkt 1.: Her er en løsning for å omgå en slik meningsløs politikk: Før over abonnementet på strøm på deg, så får du fritak på samme legeattest.

til pkt. 2: De vil standardisere enhetene. Det er ganske forståelig at en bedrift vil gjøre.

 

N.N.: Uten forutgående brev/info fikk jeg i dag sms om at E-verket skal installere smartmåler hos meg om 5 dager (enebolig). Er dette akseptabel frist for varsel? Jeg skal ikke ha noen måler, og må finne ut hvordan søke fritak. Den infoen som ligger på sida di ang. helseattest er vel ikke gyldig lenger etter at Helsedirektoratet har knebla legene? Hvilke argumenterer fungerer best da?

E.F.: Helsedirektoratets «forbud»  gjelder – slik det er formulert – mot å skrive ut en attest der det hevdes at beboeren blir syk av smartmålere. Det er ikke et forbud mot å attestere at det for deg foreligger økt helserisiko fra eksponering for EMF og at du derfor også bør unngå eksponering fra smartmålere. Heller ikke er det et forbud mot å attestere at du hevder at du får helseplager av smartmålere, er at du er – eller hevder at du er – engstelig for slik økt risiko. Dette er også grunnen til at NVE har gitt beskjed om at attester fortsatt skal aksepteres.

Så da gjelder det å finne en lege som har fått med seg denne nyansen og vil skrive ut attest. Hvis ikke du finner det, kan du fortsatt også bruke det generelle argumentet om helserisiko, men det er en tyngre vei. Se mitt svar nedenfor.

 

21.03.2018:

N.N.: Jeg bor i et borettslag. De skal begynne å installere smartmålere her til sommeren. Jeg vil selvsagt ikke ha dette inn, verken hos meg selv eller naboene. Jeg vet prosedyren for å få fritak med lege-erklæring.

Hvordan kan borettslaget gå samlet imot dette? Jeg sitter i styret og har fått alle med meg etter et møte vi hadde. De vil at jeg skal skrive et felles brev, hvor styret skriver under. Har hørt rykter om at dette er vanskelig å få til, men ønsker å prøve. Har du en artikkel eller en link, hvor det står om et eller annet lovverk og noe jeg kan referere til som står høyere enn NVE bestemmelse? Grunnlov etc? Tips til hva jeg skal skrive? Jeg vet ikke hva jeg skal banke i bordet med.

E.F.: Søk i min blogg på borettslag og på sameie så finner du alle mine bloggposter om temaet. Generelt gjelder dette:

Juridisk håndteres målerne som et forhold der netteier bare skifter ut egen eiendom (måler). Styret i borettslaget/sameiet er derfor ikke part og må eventuelt ha fullmakt fra alle for å opptre på deres vegne.

I praksis aksepteres nå bare legeattester (fortsatt), men ingen har så vidt jeg vet forsøkt på alvor å insistere på at forskriften ikke kan tolkes så snevert. Den åpner jo som du kjenner for fritak der det kan påvises og dokumenteres vesentlig ulempe. Selv om det innsnevres til «i helsemessig forstand» kan det romme langt mer enn bare el-overfølsomhet, som jo er en meget uklar kategori.

Jeg ville derfor tatt med en advokat på laget, latt ham briefes av f.eks. meg. Det kan jeg gjøre ved å ta en tur og møte ham på hans kontor. Dere må da dekke mine reisekostnader.

Så ville jeg med advokatens hjelp 1) belagt påstanden om at det foreligger vesentlig og dokumentert ulempe med f. eks. EUROPAEM 2016, tilbudt nettselskapet å kable bygget med en ekstern retningsantenne felles for alle målerne. Ved avslag på dette ville jeg anket avslaget til NVE og OED, for dokumentasjonen gitt der, tilfredsstiller forskriftskravet.

Og så spørs det hvor langt dere ville være villige til å gå videre i rettssystemet:

1. NVE har jo oppfordret netteierne til å være fleksible med hensyn til antenneplassering, så om netteier ikke vil kable og sette opp en felles (retnings)antenne, bør det være ankegrunn – begrunnet med helserisiko, trass i at målernes antenner holder de tekniske kravene i fribruksforskriften. Å ikke ha kabling, innebærer bl.a. den type risiko som er beskrevet i bloggposten Smartmålere sender vilt i boligblokk: – Nå er jeg også blitt ømfintlig for mobiltelefonen!

2. I en tvist om målerne er skadelige, ville det sentrale punkt bli om det foreligger sannsynlighetsovervekt om at mikrobølget stråling på de nivå vi snakker, innebærer helserisiko akutt og/eller på sikt. Det fins en overveldende mengde forskning som viser at det gjør det, trass i hva Helsedirektorat og Statens strålevern begrunner med «kunnskapsgrunnlaget» for norsk politikk på området. Hva man får gjennomslag for i retten er en annen sak. En liste over relevant lovverk står et stykke ute i denne bloggposten: Smartmålere (AMS): helse- og miljøargumenter for å unngå dem. Den bloggposten er også nyttig som info til advokaten.

Et alternativ ville da være å finne en lege eller psykolog som vil stadfeste for hver enkelt boligeier at det foreligger økt helserisiko fra eksponering for EMF generelt og at beboeren derfor også bør unngå eksponering fra smartmålere. En slik attest rammes ikke av Helsedirektoratets «forbud» slik det er formulert, for i en slik attest hevdes det ikke at beboeren blir syk av smartmålere.

 

20.03.2018:

N.N.: Hei, vi bor i en tomannsbolig som er sameie. Vi har ett strøminntak og to sikringsskap som står med baksiden mot hverandre. Installatør har mast om å komme å installere ny KAIFA strømmåler men jeg har nektet så langt. Min nabo leier ut til studenter med egen måler. Installatør henvender seg direkte til nettleier og ikke til huseier, så jeg fikk i siste liten stoppet installasjon hos dem. Jeg har lest og fulgt med en del på bloggen din. Du skriver om mulighet for kabling. Jeg kontaktet TrønderEnergiNett og de mente at det skal la seg gjøre å få kabel mellom sikringskapene og så ha en retningsbestemt antenne på taket. Er det så enkelt? Kan jeg stole på at dette vil fungere?

Jeg antar at de har drevet og installert nye målere i området i 1 til 2 måneder. For 5 uker siden fikk min mann akutte helseproblemer [beskrivelse utelatt. E.F.]. Det har aldri skjedd før. Nærmeste nabohus er over gata. Vil måleren der kunne påvirke oss? Hvis du anbefaler det, tenker jeg å kontakte TrønderEnergi Nett igjen og prøve å få gjennomført kablet opplegg hjemme og i feriehuset vi har.

En annen ting er at min mann påstår at han ikke tåler det infrarøde varmepanelet i taket på soverommet. Har du noe kunnskap om dette? Jeg mener at jeg tåler det. Leverandørene vil vel si at det ikke er noen fare. På forhånd tusen takk for svar!

E.F.: Ja, slik kabling er standardløsning hyllevare. Det er også retningsbestemte antenner. Dere bør da passe på at dette gjøres samtidig som måleren installeres, slik at dere slipper den kraftige signaleringen i innkjøringsperioden. For en løsning på feriehuset gjelder det samme. Det er bra at TrønderEnergi Nett tar oppfordringen fra NVE om å utvise fleksibilitet med hensyn til antenneplassering alvorlig, men antakelig vil TrønderEnergi Nett ha betalt for en slik installasjon.

Ulempen som fortsatt er der med en slik løsning, er at dere skaper et problem ute i naturen og gjør måleravlesning til en miljøforurensning i stedet for å unngå å øke strålingen. F. eks. er gråspurv (praktisk talt) forsvunnet i alle byer kloden rundt i takt med utbyggingen av mobilmaster, etter flere titusen års samliv med mennesker.

Om din mann reagerer på måleren over gata? Det er i alle fall fullt tenkelig, men ikke lett å verifisere. Smartmålernes signaler har rekkevidde på mange kilometer i friluft. Den sterke pulsingen i signalet kan virke ved resonans, og resonans krever særdeles lite energi. Derfor kan smartmålere påvirke over lang avstand. For mer om dette, søk i mine bloggposter på ordet «værsyke», som er en reaksjon på samme fenomen: pulser med ekstremt lang rekkevidde.

Ja, infrarøde varmepaneler og eldre varmekabler kan ha sterke felt og gi akutte plager for noen. For mer detaljer bør du få foretatt en måling. Se FELOs nettsider for å finne folk som foretar slikt. For generell info se EMF Consults lille bok som du finner her: http://emf-consult.no.

 

16.03.2018:

N.N.:  Jeg lurer på hvordan man kan si at AMS-målerne, som (i tilfelle Aidon) kommuniserer med frekvenser mellom 870 og 875 megaHertz, kan forårsake skader på cellenivå, når slike skader oppgis å oppstå ved langt lavere frekvenser (0-30 kHertz)?

E.F.: Svaret har å gjøre med «overtoner» og «undertoner» (partialtoner) som i musikken. Det dannes lavere frekvenser av pulsene som dukker opp i radiosignalene. Grunntonen, altså grunnfrekvensen, er f eks 870 mHz, mens det for eksempel kan komme en serie pulser hvert 1/100 sekund, og dermed danne en kraftig «tone» på 100 Hz.

Jeg har beskrevet dette mer inngående i en rekke bloggposter. Søk i bloggen på «pulser», eller på «Hvordan kan så svak». Grenseverdiene i Norge er satt utfra grunnfrekvensen, og tar ikke høyde for at det i tillegg kan oppstå slike lave frekvenser av pulsene. Omfattende forskning er gjort som påviser skader fra slike frekvenser. Søk f eks på «Adlkofer» i bloggen for å finne en stor studie.

 

15.03.2018:

N.N.: Jeg lider av EHS (er el-overfølsom) og fikk fritak av AMS pga legeerklæring fra utlandet (fastlege i Norge nektet å skrive attesten). Det ble akseptert av strømselskapet. Men nå er jeg meget forskrekket over å se artikkelen om at «Helsedirektoratet nekter fastleger å skrive ut attest på at strømmålere er farlige» i ulike aviser. Jeg frykter at fritaket jeg allerede har fått, ikke vil ha gyldighet lenger, og at man nå blir påtvunget AMS. Jeg skal gå gjennom ny runde her på mitt arbeidssted, og vet ikke hvordan jeg skal ordne det juridisk med søknad så jeg slipper å få en AMS rett foran kontoret mitt, der strømmåleren nå er plassert. Kan jeg fortsatt bruke min legeerklæring fra utlandet?

E.F.: Hei, ditt fritak gjelder uansett fortsatt, og det gjør din legeerklæring også. Fritak er uansett bare midlertidig, og så skal NVE vurdere neste år etter utrullingen av AMS-målerne hva som skal skje videre.

Med hensyn til din arbeidsplass: Du må snakke med HR/bedriftshelsetjenesten og forklare situasjonen. Det er deres jobb å finne en løsning. De behøver ikke en legeerklæring for å ta hensyn, for eksempel ved å finne en arbeidsplass lengre bort fra måleren eller ved å få fritak.

Helsedirektoratets forbud er ikke formulert som et forbud mot å skrive ut legeerklæringer om at pasienter kan være el-overfølsomme, men å skrive ut en legeattest på at man blir syk av smartmålere – ettersom akkurat dette ikke er dokumentert, i følge Helsedirektoratet. Dette er kanskje en veloverveid formulering fra direktoratets side: Mente de egentlig å forby alle legeattester på at folk er el-overfølsomme, men turde ikke helt å skrive det? Det vil kanskje avklares etterhvert.

 

N.N.: Jeg forsøker å sette meg inn i dette med målere og har lest en del. NKOM har kommet med en rapport som forteller at strålingen er så svak at den ikke kan være helsefarlig. Jeg hadde satt pris på om du kunne lese igjennom den og sende meg noen ord om den: http://smartstromnordvest.no/nyheter/ny-rapport-fra-nkom-bekrefter-lav-straaling-fra-smarte-stroemmaalere/

E.F.: Rapporten forteller bare at strålingen er svak i forhold til grenseverdiene, ikke i forhold til hva som gir dokumentert biologisk skadevirkning. Du finner en omtale av rapporten her i bloggposten som jeg la ut før i dag: https://einarflydal.com/2018/03/15/smartmalere-na-er-det-helsedirektoratet-som-er-lovbryteren/

 

13.03.2018:

N.N.: Se svar under fra HafslundNetts Kundeservice. Er det noen hold i dette dokumentet fra NKOM som har testet smartmålere, og som de henviser til?
https://www.nkom.no/forbruker/elektromagnetisk-str%C3%A5ling/elektromagnetisk-str%C3%A5ling/m%C3%A5ling-av-feltstyrke-str%C3%A5ling/_attachment/32312?_ts=161751ce30a

Kundeservice:
Hei!

Statens strålevern er fagmyndighet under Helse- og omsorgsdepartementet med ansvar for forvaltning av strålevern. Med henvisning til AMS-målerne opplyser Strålevernet bl.a. «at eksponering fra mobil- og radiosendere ikke er farlig for helsa så lenge nivåene er under anbefalte grenseverdier. Dette er vitenskapelig baserte grenseverdier som Norge og de aller fleste land i verden følger».

Iflg. Statens strålevern har det ikke kunnet påvises at strålingen fra disse målerne kan representerer en helsefare, og de skriver bl.a. på sine internettsider at «Eksponeringa fra desse sendarane er svak – vanlegvis tusendelar av grenseverdien.»

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har i fribruksforskriften § 7 fastsatt hvilke frekvensområder som er tillatt brukt i kommunikasjonen med AMS-målerne. Fribruksforskriften fastsetter også maksimal sendestyrke (mW) og sendetid.

Du kan finne mer informasjon her: https://www.nrpa.no/nyheter/94168/maalinger-bekrefter-at-det-er-svak-straaling-fra-smarte-stroemmaalere. Du vil i tillegg finne link til forskningsbaserte rapporter nederst på denne siden.

Med vennlig hilsen
Hafslund Nett AS

Karl Erik Gjedtjernet
kunderådgiver

 

EF: Takk for tilsendt lenke og spørsmål. Jeg skal gjennomgå rapporten det er vist til og skrive om den. Det korte svaret mitt er imidlertid:

Denne rapporten er verdiløs siden den bare forholder seg til ICNIRPs grenseverdier og Fribruksforskriftens tekniske krav, og ikke til forskning som påviser biologiske virkninger ved eksponeringer under termisk baserte grenser. Det er heller ikke sett på pulsing, og det er ikke gjort Fourier-analyser slik at man kan se hvilke lavfrekvente signaler som oppstår. Dermed har man ganske enkelt ikke forholdt seg til virkeligheten ved kun å forholde seg til formaliteter, og ikke til hva publisert, fagfellevurdert forskning sier, forskning som ikke ble hensyntatt da de gjeldende grenseverdiene og tekniske krav ble formet.

Skal man gi denne testen en karakter utfra verdien den har for å vurdere helsevirkninger, må det bli «Stryk».

Det samme gjelder dermed informasjonsverdien i svaret fra HafslundNetts Kundeservice.

 

 

12.03.2018:

N.N.: Det blir hevdet av noen i ulike fora at smartmålere har to sendere. Og at det er noe selskapene holder skjult. Bl.a. vises det til at Jeremy Flynn skal ha sagt dette. Jeg har ikke fått noe klart svar på om det faktisk stemmer eller ei. Noen sier at det er en indre sender og en ytre, den siste skal da bare brukes ved dårlige senderforhold, og om den indre senderen fjernes, kan ikke måleren sende/ta imot meldinger. Mens andre fortsetter å hevde at AMS-målerne har to sendere, og selv om de fjerner den ene vil den fortsette å sende selv om du har fått fritak!

Det burde være en enkel sak å stadfeste hva som er sant. Inneholder målere en eller to sendere, og blir alt fjernet ved fritak? Her i området brukes Aidon-målere, ser andre skriver om Kamstrup. Fint om du kan oppklare dette, da det er full forvirring der ute! 

E.F.: Jeg har forelagt spørsmålet for Odd Magne Hjortland, EMF Consult, som bekrefter min mistanke om at her er det noen som blander sammen sender og antenner. Han skriver om smartmålere av merkene Aidon og Kamstrup. Målere av merke Nuri kjenner verken jeg eller Odd Magne:

«Jeg har målt på mange målere hvor kommunikasjonsmodulen er fjernet. Ingen signaler sendes etter at modulen er fjernet. Når det gjelder «indre og ytre sender» refererer de nok til den innebygde senderen med innebygd antenne som sitter på kommunikasjonsmodulen, motsatt de ofte Toblerone-formede antennene som skrus opp på utsiden av sikringsskap, og som noen da tydeligvis feiloppfatter som en «ytre sender».

Fjerner man kommunikasjonsmodulen fysisk, skal det ikke være mulig å sende signaler fra smartmålerne.»

 

N.N. (EFs referat fra en telefonsamtale): Jeg bor på en gård med fire målere på forskjellige bygg. Da de ble skiftet ut, ble det fryktelig plagsomt her. Netteier kom og fjernet kommunikasjonskortene på alle enhetene. Men da ble det enda verre. Hva kan dette komme av? 

(Videre samtale viste at montøren har forklart at målerne fortsatt rapporterte målerdata til netteier.)

E.F.: Alle senderne er åpenbart ikke fjernet. Du må få netteier til å gjøre hele jobben og fjerne alle kommunikasjonskort. Dersom du fortsatt har plager etter dette, bør du ta kontakt med noen som kan komme og måle med en spektrumanalysator, slik at de kan identifisere kildene. Se FELO.no for liste over folk som tar slike oppdrag.

 

N.N.: Jeg har et spørsmål angående smartmåler hvor kommunikasjonsdelen er fjernet. Hva er forskjellen på den og den «normale» med senderdelen intakt? Bortsett fra at den ikke sender tilbakemeldinger om det løpende strømforbruket ? Er all stråling eliminert, eller har den digitale måleren en egen stråling selv om senderdelen er borte?

Min søster går på immundempende medikamenter på grunn av tidligere kreftbehandling, og hun fikk tinnitus og store leddsmerter (i fingerleddene) etter installering av smartmåleren. Hun ringte nettselskapet og forklarte situasjonen, og de fjernet kommunikasjonsdelen. Hun ble noe bedre, men er ikke helt kvitt plagene. Er det fremdeles mye stråling fra disse små datamaskinene, eller er strålingen helt borte når kommunikasjonskortet er tatt ut?

Hva kan jeg anbefale andre i lignende situasjoner, helst før smartmåleren er installert

EF: All trådløs kommunikasjon skal være borte fra målerne når kommunikasjonsdelen er fjernet. Det vil si at all mikrobølget stråling skal være borte. Måleren skaper likefullt en viss «støy» (skitten strøm) i strømnettet i huset, omtrent på linje med en mobillader.

Det ser ut til at noen blir tydelig mer vare for andre kilder i huset når de får smartmåler, selv etter at smartmåleren har fått fjernet kommunikasjonsdelen. Dette er i tråd med gammel kunnskap om overskridelse av terskelverdier for miljøgifter/miljøfaktorer, og det er i tråd med kunnskap om at el-overfølsomhet kan oppstå ved kraftig eksponering eller ved mer langvarig svak eksponering.

Det er også godt kjent at etter kreftbehandling blir mange ekstra vare for eksponering for en del ulike miljøgifter. Dette kan kanskje forklare din søsters reaksjoner og at hun ble noe bedre av at målerens kommunikasjonsdel ble fjernet.

Det er altså best å få fritak før smartmåleren installeres, i stedet for å få kortet fjernet etterpå.

 

11.03.2018:

N.N.: Kan et styre i et borettslag inngå kontrakt med/ fornye 5 årskontrakt med Telenor når det gjelder installasjon av mobilmast på taket av boligblokka, uten å informere andelshaverne/ beboerne?

Tror du styret har fullmakt til det? Eller er det ikke å forvente at de har informasjonsplikt om det?

E.F.: Dette er et spørsmål som kan være aktuelt i mange borettslag/sameier. Jeg er ikke jurist, men antar at en slik kontraktsinngåelse og -fornyelse krever fullmakt eller godkjenning fra årsmøtet. Det kan også være avhengig av formuleringer i avtalen som fornyes. Dette kan du undersøke med forretningsfører for borettslaget/sameiet eller med huseierforeninger/leieboerforeninger.

Dersom noen leser har et svar på dette, så send det gjerne inn ved å bruke skjemaet du finner HER.

 

10.03.2018:

N.N.: Jeg har gardert meg mot AMS måleren ved å få legerklæring. Nå svarer Haugaland Kraft at det allikevel må installeres nye målere uten sender, men da må det påberegnes en ekstrautgift på mellom 3000 og 5000 kr årlig. Det er ganske uhørt. Har du noen ideer på om dette er lovlig? Hva kan jeg gjøre for å unngå denne økonomiske belastningen? Skjer det andre steder i landet?

E.F.: NVE har for lengst varslet at alle fritak er midlertidig, og at fritaksordninger og kostnader – herunder kompensasjon til netteier for merkostnader – skal vurderes etter 1.1.2019. Ingen vet hvordan disse ordningene vil bli. Logikken bak er at nettleien skal gå ned på grunn av mer effektiv drift med AMS, og at de kundene som motsetter seg AMS, skal betale for å beholde gamle registreringssystemer.

Dette er en sak med politiske overtoner: Det er rimelig å tro at dersom det blir tilstrekkelig oppmerksomhet rundt helseplager fra målerne og tilstrekkelig mange fritak, lar det seg ikke gjøre å «straffe» de som ikke går over til AMS. I stedet burde noen kanskje lansere den motsatte tanken: at alle som har smartmålere, bør betale en ekstra avgift for å skade naboene og naturen gjennom å påføre dem en miljøbelastning som er velkjent og godt dokumentert. Hva ville være et rimelig beløp? 10.000 NOK/år? Eller bør man sette en høyere pris på helse- og miljøskader?

 

N.N.: 1) Hvilke produkter, store og små, som kan skjerme mot stråling fra PC/Mac. (Det er noen som har kjøpt en sirkelrund plate til å klistre på PC-lokket, men vi finner ikke produktet på nettet eller hos Uno Vita) – kan du hjelpe?
2) Om enkle hjelpemidler til bruk på soverom og/eller seng for å skjerme mot alle typer stråling, bl.a. fra naboers smartmålere. (Platen nevnt ovenfor var også til å klistre på hodegjerdet).
3) Hvordan kan man skjerme seg mot trådløse rutere, egne og naboers?

EF: 1) Slå av alt trådløst (WiFi, Bluetooth, mobildata) på PC’en/Mac’en og ruteren. Slik er du kvitt mikrobølget stråling fra den.

For å få redusert elektrisk felt, som kan være ganske sterkt og sjenerende både fra laptop’er og større maskiner: Flytt ledninger og transformator (strømforsyning) lengst mulig vekk fra kroppen. Bruk gjerne et filter mot skitten strøm mellom den og veggkontakten (fås hos Baldron og EMF-Consult). Lag en ekstra jording med en «tom» USB-plugg der du kopler skjermen til jord på en jordet stikkontakt. Slik USB-plugg til å mekke på selv, får du f.eks. hos Kjell & Company: LENKE HER. Denne løsningen legger beslag på en USB-kontakt og en kontakt i veggen (som må være jordet), men kan redusere elektrisk felt kraftig. Dersom du har løst tastatur og mus, må du måle og forsøke deg fram med ulike merker. Tastaturer med få lys gir svakere felt. Store gaming-tastaturer kan ha meget sterke felt. (For skjerming av elektrisk felt fra lamper, se bloggpost 28.02.2017.)

Små plater og steiner til å klistre på, og som skal fjerne stråling eller fjerne «de helsefarlige delene» har jeg ingen som helst tro på. Det er ikke mulig å forstå hvordan noe slikt skulle kunne virke rent fysisk, og virker det bare psykisk er det ikke godt nok. Avstand og skjerming og fjerning av kilden vet vi derimot virker, og effekten er lett målbar.

For sterkt el-overfølsomme fins det modifiserte laptop’er. De er dyre, men de fins. Kontakt eventuelt electrosense.no.

2) Skjerming mot mikrobølget stråling i soverom: Det kan gjøres med grafittmaling, metalltapeter eller skjermingsgardiner/baldakiner. Baldron og EMF-Consult (og kanskje andre jeg ikke vet om) selger slike. Anvisninger bør følges nøye for at det skal bli effektivt. Skjermer også mot elektromagnetiske felt fra uskjermet kabling i vegger, gulv og tak hvis det er jordet. Det kan være lurt å få gjort en måling først og få råd om utførelsen. For det koster fort en del, og kan bli dårlig resultat hvis det ikke utføres rett.

3) Å skjerme seg mot trådløse rutere, egne og naboers, gjøres mest effektivt ved å få slått dem av. Alternativene er i hovedsak som i pkt 2 over: å lage et Faraday’s bur utav rom du ønsker å skjerme. Du kan forsøke å sette opp en slags skjerm i den retningen kilden er, men det har gjerne mindre effekt fordi strålingen reflekteres fra andre flater du ikke får skjermet. De beste løsningene er de man får til i fellesskap.

En liten bok som kan lastes ned fra EMF-Consult forklarer og gir praktiske råd om skjerming.

 

01.03.2018:

N.N.: Jeg har hatt endel kommunikasjon med netteiers kundeservice i forbindelse med at de vil installere AMS hos min mor. AMS vil gjøre det vanskelig for meg å dra på besøk til henne. Hun er 92 år og bor i egen enebolig. Netteier foreslår at abonnementet overføres til meg og at jeg benytter min legeattest for å få fritak. Dette kan kanskje være til nytte for andre også. Her er utklipp fra epost fra netteieren:

Skulle det være ønskelig for deg å overta nettleie for din mor sin strømmåler, og søke fritak fra installasjon som sådan, ber vi deg vennligst besvare denne eposten med informasjon om:
-målernummer
-dato for overtakelse
-måleravlesning på dato for overtakelse, eller nærliggende dato
-ditt fulle navn
-din fødselsdato
-ønsket fakturaadresse
Videre ber vi deg vennligst legge ved legeattest som dokumenterer følt ubehag/frykt i forbindelse med installasjon av AMS-måler, slik at vi får behandlet din eventuelle søknad om fritak fra installasjon.

EF: Denne kundebehandleren fortjener ros for smidighet! Samme rådet har jeg gitt til folk som har utleieenheter med egen måler i samme hus: Ta tilbake strømabonnementet, og avregn den du leier ut til etter måleravlesning. Da kan du få fritatt hele huset på ditt eget fritak.

Gode naboer i tomannsbolig kan gjøre det samme: Den ene kjøper strømmen til begge og installerer en enkel liten måler for å avregne naboen. Slik slipper begge unna smartmåleren.

 

28.02.2018:

N.N.: Vet du om å bytte et Faradays bur rundt måleren vil kunne stoppe signalene?
Jeg har ikke fått installert måler enda, og vurderer dette i stedet for krangelen. Men gitt at jeg ikke har måleren, og det er for sent å eksperimentere med denne løsningen etter at måleren er i hus.

En annen ting. Vet du om målerne har lagring for forbruksdata? Jeg tenker da på forbrukets størrelse, tidspunkt og dato, og om muligheten for avlesning av dette direkte fra måleren (fysisk oppmøte ved måler)?

E.F.: Faradays bur:  I prinsippet er svaret «ja», men Faradays bur er aldri 100% tette, og måleren vil øke sendestyrken jo mer den pakkes inn, inntil maks utstrålt effekt. Det vil dessuten heller ikke være tillatt, antar jeg, og ikke gjennomførbart fordi du ikke kommer til hele veien rundt på lovlig måte. I tillegg vil du dersom du forsøker å pakke inn måleren, kunne forårsake brann og kanskje også langt sterkere signal. Å lage et Faradays bur er derfor ingen praktisk løsning. Du får heller ta krangelen eller søke fritak.

Forbruksdata: Jeg vet ikke, men jeg antar at forbruksdata om slikt du nevner, kan avleses lokalt direkte fra måleren. Produktark for aktuelle målertyper finner du på nettet ved å søke på merket som brukes av ditt nettselskap. Merket for ditt nettselskap finner du i en tabell langt ute i teksten på https://einarflydal.com/2017/10/30/ny-nve-beskjed-skift-ut-alle-malerne-og-sett-antennene-der-folk-vil/.

Ny og enkel søknadsmal finner du på https://einarflydal.com/smartmaler-info/.

 

N.N.: Vi sendte søknad om fritak av smartmåler til Troms Kraft i går, der jeg brukte din brevmal fra 30. oktober. Sendte på generelt grunnlag, siden legekontoret ikke vil gi legeerklæring. Får avslag allerede i dag, der de siterer presiseringen til NVE om at det er kun er erklæring fra lege eller psykolog som er gyldig grunn til fritak. Kan du gi oss litt råd om neste steg? Anke inn for NVE og OED? Eller prøve å få legeerklæring likevel?

E.F.: Som kjent har NVE innsnevret tolkningen av forskriften i flere runder. Hvilken adgang NVE har juridisk til dette, er ukjent for meg. Hva du vil gjøre nå, avhenger av hva du har av tid, ork og penger. Som kjent er det stor misnøye blant leger og i Legeforeningen over at de skal settes til å skrive legeattester som skal til firmaer som ikke har adgang til å håndtere slike, og over at de avkreves å attestere om el-overfølsomhet, som Helsedirektoratet så advarer dem om ikke å attestere, siden noe slikt angivelig ikke fins. Raskeste og rimeligste vei til fritak er helt klart å få en legeattest – på el-overfølsomhet, el-følsomhet eller frykt for helsevirkninger. Det er en ærlig sak og lett å belegge med forskning (f.eks. EUROPAEM 2016). Riktigste vei er vel å engasjere en advokat og bestride NVEs adgang til å innsnevre forskriften og pålegge avgivelse av personopplysninger til nettselskapene.

 

27.02.2018:

N.N.: Vi søkte nylig om fritak for strømmåler, og vi fikk igår brev fra Hafslund der de innvilget oss fritak, så nå får vi beholde vår gamle strømmåler som vi må lese av manuelt hver måned.

Men så fikk vi idag info fra Frogn kommune, der de skriver at kommunen skal skifte ut alle vannmålerne i kommunen i 2018/2019. Disse sier kommunen vil stråle 200.000 ganger svakere enn en mobiltelefon. Mobiltlf= 2000mW, strømmåler= 25-500mW => vannmåler = 0,01mW? Bør vi søke om fritak fra vannmåler på samme måte som vi gjorde for strømmåleren?

E.F.: Beregningene fra kommunen om hvor svakt målerne stråler er irrelevante – av to grunner:
For det første blandes det sammen to beregningsmåter på effekt i det materiellet som Strålevernet, og dermed NVE og netteierne, har gått ut med. Det gir en feil på faktor 1,64 når man bruker dem feil. Disse sammenlikningene er derfor ikke til å stole på. Nærmere forklaring finner du på YouTube her: https://youtu.be/UXjAEMkXSLY?t=36m38s
For det andre fordi det ikke er oppvarmingspotensialet som er viktig for den biologiske virkningen fra smartmålere. Det er oppvarming som er skadekriteriet det måles opp mot når man er opptatt av å beregne utstrålt effekt. Der er ingen oppvarmingsfare og kan ikke bli det ved slike effekter, med mindre man står kloss inntil.
Det som er viktig for den biologiske virkningen fra smartmålere, er den sterke pulsingen. Du vil se at jeg forklarer dette fra der jeg begynner å snakke om stråling i denne videoen: https://www.youtube.com/watch?v=P_kLv2zQ0Gc. Jeg har dessuten omtalt temaet i en rekke bloggposter. Slik brå pulsing virker selv ved særdeles svake signalstyrker.
Det er derfor all grunn til å søke fritak på samme måte. Reglene for fritak fra vannmålere kjenner jeg ikke. Slikt er nok formet lokalt. Jeg antar at en legeerklæring må kunne brukes også her. Relevansen er jo ikke noe mindre. Og nytteverdien man ser for seg av kommunikasjonen om vannforbruket er dessuten langt mindre enn for strømmålerne: Vannmålerne står jo og sender til stadighet for at en servicebil skal kunne kjøre forbi en gang i måneden eller så og snappe opp forbruksdata. Målerne kunne for eksempel i stedet vært programmert slik at de lyttet kontinuerlig, og så sendte de forbruksdata den ene gangen i måneden da servicebilen kjørte forbi og vekket dem opp. Dagens løsning virker ganske enkelt utrolig dårlig, og er vel blitt slik fordi der ikke er noen regulering som hindrer slik sløsing med mikrobølger.
Hvordan Frogn kommune har kommet fram til tallet 200.000 ville likevel være interessant å vite. Så spør gjerne etter beregningsmåten, og send meg kopi!

20.02.2018:

NN: Jeg vet ikke om du kan svare men jeg sitte med en plasma-TV jeg vil ha skiftet ut med en gang, men til hva? vet du om hvilken TV der stråler minst?
Jeg fikk i dag legeerklæring, og der opplyste legen meg om at strømselskapene ikke kan forlange å få opplyst sykdom eller diagnose. Og så vidt jeg vet så er det sådan her i landet at den som forlanger legeerklæring skal betale for denne?

EF: For å få råd om hva slags TV som stråler minst, anbefaler jeg deg å kontakte noen med bedre teknologisk detaljkunnskap enn meg. Å lese EMF Consults gratis veileder «EMF beskyttelse» er en god start. Du laster den ned på nettsiden http://emf-consult.com/.

Legeerklæring: Ja, legen har klart rett. Nettselskapene har ingen rett til å få din diagnose. Og likevel har NVE stilt krav om at nettselskapene må avkreve legeattest. Det er heller ikke hjemlet i forskriften, men bare gitt som en instruks. Jeg har likevel valgt å anbefale legeattest for alle dem som reagerer på EMF, og som ikke har ressurser og ork til å ta en grundig fight med NVE om dette.
Skulle man handlet utfra juss og hva som prinsipielt sett er rett, ville de langt fleste av oss bare fått et dyrt nederlag, for en slik strid krever mye og helsevesenet og NVE holder stadig fast ved at forvaltningens «offisielle standpunkt» er at EMF-eksponering under grenseverdiene ikke kan gi helsereaksjoner. Formuleringen innebærer nok at de har forstått at det ikke er slik. Du skal altså betale for at forvaltningen ikke tar et oppgjør med dette narrespillet.
Å betale for en legeattest, og for at nettselskapet fjerner kommunikasjonskortet i smartmåleren før montering (eller etter), er overkommelig, selv om det er hårreisende urimelig. Man kan jo betale det med forbehold om at man vil kunne komme til å kreve det tilbake med renter – hvis man orker…

NN: Har fått fritak med en legeerklering men de presser på for å få byttet måler,dog uten senderdel. Kan jeg nekte dette? Det har sikkert stått noe om dette, enten på dine sider eller i gruppa mot målere på Facebook hvor jeg er medlem. Synes ikke noe om at ny måler skal installeres da jeg idag har en fungerende måler ifra 1999.

EF: Jeg har bare konsentrert meg om helsevirkninger, og ikke undersøkt jussen. Jeg har stolt på at det kom noen til å gjøre men det har visst ikke skjedd. Og så har jeg tenkt som følger:
Målerne og strømkabel fram til etter måleren er nettselskapets eiendom, og da må de ha rett til å erstatte dette så lenge det ikke gir plager. Å hindre at de skifter målere, er derfor en vanskelig kamp til liten nytte. Det er et legitimt ønske for nettselskapet å få lik målerpark, f eks av hensyn til drift og vedlikehold – selv om ny måler skulle være dårligere, mindre holdbar, etc. Det er forhold jeg ikke kan overprøve.
Men i det øyeblikket måleren gir helseplager er saken en annen. Da må det være ens rett å nekte at den skal gi det. Det løses med at kommunikasjonskortet fjernes.
Om du har juridisk rett til å nekte utskiftning til en smartmåler som ikke har sender, vet jeg altså ikke. Det bør fortsatt undersøkes.

 

NN: Hei, ser at du skriver at strømselskapene kan ha justert signalene. Jeg opplever her at hver eneste ettermiddag og kveld så stråler det maks fra naboens AMS (strømmåler) inntil veggen. Om morgenen og dagen er det forholdsvis rolig. Merkelig.

EF: Ja, det virker underlig. Men ikke så underlig dersom vi snakker om magnetfelt fra en strømkabel som går gjennom huset, og kanskje forsyner flere leiligheter og ender i sikringsskapet. Der må jo nesten være en slik der også. Ettermiddager og kveld brukes det mer strøm. Det gir sterkere magnetfelt. Men dette er jeg ikke spesialist på. Det fins fagfolk som kan måle slikt og kanskje finne at det er magnetfeltet fra strømkabelen du reagerer på, eventuelt den sammen med strålingen fra den nye strømmåleren. Det går an å skjerme mot magnetfelt. En bloggpost om det er under skriving.

 

NN: Vil gjerne spørre om grenseverdier på EM stråling hos våre naboland: Sverige, Finland og Danmark. På forhånd takk.

EF: Grenseverdiene i nabolandene er som i Norge. Der er et nordisk samarbeid og enighet om å være enige mht grenseverdiene. Alle landene har bygget ned sin kompetanse på området, og benytter ICNIRPs retningsgivende verdier som om de var grenseverdier. De legger også rådene fra WHOs 2-mannskontor «The International EMF Project» til grunn, som er å følge ICNIRPs retningsgivende verdier, og så vurdere kunnskapsgrunnlaget selv for å sette grenseverdier utfra dagens kunnskap. Det gjør de gjennom utvalg som utreder forskningen og aldri finner den overveiende delen av forskningen som finner skadelige helsevirkninger under ICNIRPs retningsgivende verdier for god nok, bl.a. komiteen under det svenske strålevernet. Du vil se at jeg har omtalt dette i svært mange bloggposter. Søk f eks på «Tordenskiolds soldater». Så hvis du vil finne grenseverdier som legger denne forskningen til grunn, bør du heller bruke EUROPAEM 2016-retningslinjene. Du finner dem på min blogg i dansk versjon. Det er et meget leselig og interessant dokument.

13.02.2018:

NN: Vi skal ha generalforsamlingen i boligsameiet hvor jeg bor.
Dersom det blir flertall for at vi skal få byttet tilbake til analoge målere kan styret skrive til NVE og til nettselskapene at det er vedtatt i generalforsamlingen å fjerne AMS-smartmålerne. Hva synes du om denne ideen?
EF: Jeg skjønner at her er målerne alt installert, og du/dere ønsker å få dem «nøytralisert». Det vil nok ikke være mulig å få tilbake de gamle analoge målerne. Det man høyst kan få til uten å drive sivil ulydighet eller gå til søksmål, er å
1) gå i forhandlinger med Hafslund Nett om å
a) kable målerne, slik at den lokale radiokommunikasjonen med andre målere blir borte. Det vil da som nå kommuniseres trådløst fra/til ett punkt per klynge med HafslundNett.
b) plassere antenner slik at de kommer lengre bort fra folk, men forøvrig sender som i dag.
2) få fjernet radiokommunikasjonsskort og avlese på gamlemåten. Dette krever legeattest for én per husstand der det skal fjernes – uten at radiokommunikasjonen fra andre målere fjernes.

12.02.2018:

NN: Vi har, med legeattest, fått innvilget av Hafslund å fjerne kommunikasjonsenheten fra AMS-måleren vår (Aidon). Så leser jeg flere steder at strålingen ikke blir borte av det? Stemmer dette? Når montørene kommer for å fjerne, hva må vi passe på?

EF: Joda, dersom kommunikasjonskortet fjernes, er all radiokommunikasjon borte. Dersom du er ekstremt el-overfølsom, kan det muligens være et poeng at en smartmåler lager skitten strøm, men det er på nivå med en mobillader eller en annen tilsvarende transformator. Altså særdeles lite.
Du skal bare få bekreftet at kommunikasjonskortet er fjernet av personen som utfører dette. Det må være tilstrekkelig.

 

 

07.02.2018:

NN: Nå kommer de med smartmåler her i området. Jeg har ikke mottatt brevet, men de andre som bor her har. Min måler er av nyere type med nettkabel. Har hørt at jeg da kan ha strøm måler som ikke er trådløs? Dersom det stemmer så kanskje det ikke blir noe problem. Har fått legeerklæring på at jeg ikke kan ha trådløs strømmåler av helsemessige årsaker.

Så sitter jeg her og skal ordne med søknaden, men er litt usikker på om jeg finner de siste oppdaterte søknadsmalene.  Det ser så omfattende ut for meg. Vårt strømselskap er [XX]. Har sett mailadresser tidligere, men finner dem ikke igjen. Er du snill og sender linken til meg med siste versjon av søknad og mailadressen jeg kan bruke, så jeg får sendt det inn? Har utsatt det altfor lenge. Tenker at de ikke kan gjennomføre dette, men det gjør de. 

EF: Om ditt nettselskap har tenkt å la måleren kommunisere over kabel, må du forhøre deg med nettselskapet om. Det antar jeg de ikke har, men at de standardiserer på trådløse målere.

Ny og enkel søknadsmal finner du på https://einarflydal.com/smartmaler-info/. Adresse til nettselskapet finner du langt ute i teksten på https://einarflydal.com/2017/10/30/ny-nve-beskjed-skift-ut-alle-malerne-og-sett-antennene-der-folk-vil/.

 

NN: Jeg har fått varsel om at «smartmåler» vil bli montert hos meg første halvdel 2018. Med min 40-årige bakgrunn, som radiotekniker på en radarstasjon, ble min interesse for elektromagnetisk stråling igjen vekket.

I min enebolig er sikringsskapet montert i en skillevegg mellom to soverom. Avstand fra strålingskilden til min seng vil være ca. 2 m. Mitt soverom skal være mitt «fristed», jeg vil ikke ha svekket den regenerering som foregår om natten.

Jeg har med stor interesse vært på din nettside, jeg har vært tilsvarende innom EMF- Consult, og resultatet er nå over 400 kopierte A4-sider og kjøp av nye blekkpatroner.
All denne informasjonen har gitt meg et skjerpet syn på stråling og langtidsvirkninger, og jeg foretar nå en grundig gjennomgang av den praksis jeg forholder meg til vedrørende bruk av WIFI, Ipad, Iphone og andre strålingskilder.

Jeg er klar over at nettoperatørene krever attest fra lege for fritak av AMS-er, da med henvisning til el- overfølsomhet. Da min lege nok kan ha liten kjennskap til den biologiske virkningen av » ikke-termiske» skadevirkninger over tid, vil han få en kopi av
EUROPAEM EMF-retningslinjer 2016 for forebyggelse, diagnosticering og behandling af EMF-relaterede helbredsproblemer og sygdomme. (dansk oversettelse)

Jeg arbeider for et fritak. I første omgang en utsettelse. Jeg har lest et sted at jeg PÅ GENERELT GRUNNLAG kan be om utsettelse til 1/1-2019. Hvor finner jeg dette dokumentert?

EF: Forskriften er formulert slik at den rommer mulighet for fritak på generelt grunnlag, ettersom forskning gir solid grunn til å anse slik eksponering for «varig dokumentert ulempe». Det het derfor fra NVE:

«…nettselskapene har ikke plikt til å installere AMS-måler bl.a. dersom «installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker», jf. § 4-1 bokstav b).» (Brev fra NVE til netteierne 7.12.2016)

Men etterhvert har NVE gradvis innskrenket tolkningen av denne paragrafen, uvisst med hvilken rett. I dag praktiseres det at nettselskapene forlanger legeattest på el-overfølsomhet, mens Helsedirektoratet fraråder sterkt leger om ikke å gi slike attester, og Legeforeningen tar avstand fra Helsedirektoratets frarådning (se bloggposter 30.1. og 5.2.2018). Nettselskapers kundeservice legger også press på kunder ved å gjøre søknader om fritak vanskelig, og i noen tilfeller å gi leger beskjed om at de ikke skal skrive ut legeattester. Det er altså en ganske kaotisk situasjon som skaper forvirring og sterkt press for å akseptere installasjon av ny måler. Lovligheten i dette virker ganske tvilsom, for å si det pent.

Alle fritak gis uansett kun med midlertidig gyldighet. NVE skal etter 1.1.2019 vurdere hva slags ordninger, kostnader etc. som seinere skal gjelde.

 

NN: Jeg har vært i kontakt med kraftselskapet og Kampstrup samt div Facebookgrupper. Jeg har 2 målere fra kampstrup, den ene 1,5 år, den andre 6 år. Den nyeste er for meg identisk med smartmålerne på hjemmesiden til Kampstrup. Det står dlms på den, som jeg har hørt er det samme som ams. Kraftselskapet sier på telefonen at det ikke er smartmåler. Kampstrup sa først det samme. Men på Facebook mener folk at dette utvilsomt er en smartmåler. Utrullingen i kommunen starter i mai i år. Skal jeg stole på det kraftselskaper sier, eller kan jeg sende deg et bilde siden jeg stoler på at du har kunnskap om dette?

EF: Jeg kjenner ikke målermodeller i detalj. Det jeg ville vært mest opptatt av, er ikke om de er smartmålere eller ikke, men om de sender trådløst. Spør dem om det. Noen modeller sender over strømnettet.

Du må regne med at de uansett ønsker å skifte ut målerne for å få mest mulig lik maskinpark å vedlikeholde og fordi hele Norge legger om tariffsystemet, og da trenger nye målere, etter hva jeg forstår. Dersom du ønsker fritak av helsegrunner, kan du altså godt akseptere ny måler (noe annet er vanskelig å få til), men sikre deg at den ikke kommuniserer. Det gjøres ved at kommunikasjonskortet i måleren tas ut, eller at de på annen måte sørger for at den fysisk ikke er i stand til å sende ut radiosignaler. Da må du lese den av selv og melde inn forbruket.

05.02.2018:

NN: Hei. Jeg leier en leilighet i et rekkehus med 6 leiligheter. Alle har smartmåler i gangen mellom min leilighet og naboens. Det jeg lurer på er om du kan hjelpe meg med hvordan jeg på best mulig måte kan beskytte mine barn og meg. Jeg har planer om å lage orgonitt til våren, men det er for kaldt enda, siden det må gjøres ute. Så en dame nevne noe om kobberrør i spiral, men vet ikke om det virker eller hvordan.

EF: Jeg ser på nettsider at orgonitt angivelig «omformer skadelig energi til livgivende energi. Man plasserer orgonitt rundt omkring for å nøytralisere kilder for skadelig energi ved å omforme den energien som disse avgir til positiv livgivende energi. Som mobilmaster i nabolaget og TVen i stua.»

Etter alt hva jeg kan begripe er orgonitt ren og skjær svindel og overtro, og hvis det kan ha en virkning, er det gjennom placebo. Det fins ingen rimelig fysisk forklaring på hvordan en pyramideformet støp av plast og metallspon etc skulle kunne rense noe som helst av elektromagnetiske felt. Jeg ville ikke brukt fem øre på dette. Bruk heller tid og penger på å skjerme veggen mot målerne (metallfolie, grafittmaling, skjermende stoff), evt flytte soverom unna, få naboene til å innse hvordan de selv også kan skades på sikt selv om de ikke har akuttvirkninger og deretter få fritak, og få lagt opp en felles antenne for målerne og flyttet den ut og vekk til en yttervegg lengst mulig bort. Og meld deg inn i en av interesseorganisasjonene (Folkets strålevern, FELO) slik at de får mange nok medlemmer til å få statlig støtte.

NN: Kommer det en oppfølger av artikkelen om høreapparat med trådløsteknologi ute av kontroll (11.1.2018)? Hvordan går det med den saken? Har du byttet ut apparatet med en annen type? Eller var det en feil på apparatet? jeg lurer fælt på grunn av at jeg bruker samme type apparat. Finnes kanskje apparater som ikke har radiosendere?

EF: Takk for spørsmålet! Jeg venter på time hos audiografen. Av en eller annen merkelig grunn har apparatene sluttet å stråle på høyeste nivå. Jeg aner ikke hvorfor. Men for sikkerhets skyld setter jeg dem nå alltid i flymodus når jeg tar dem på om morgenen. Det virker som det beste alternativet inntil videre. Men det er lett å glemme, så jeg vil over til apparater uten radiosendere ombord. Ja, det fins mange modeller som ikke har radiosendere, men alle nye har det nok. Jeg har ikke hørt noe fra amerikanske myndigheter om hvordan de regner når de godkjenner høreapparater med sendere for nærfelteksponering, som jo gir langt større eksponering og svake målemetoder.

01.02.2018:

NN: Jeg leser din blogg jevnlig, og er småskremt av det du viser til ift. AMS. Det er tid for utskifting her, men jeg tenker (generelt) på hvilket rettgrunnlag dette foregår? Og kan jeg nekte selskapet å komme inn med loven i hånd?

Jeg har selv helseplager relatert til kjemi som har gjort meg arbeidsufør. jeg kan sikkert få en lege-erklæring på denne helsebasis, men spør likevel: har selskapet rett til å skifte ut måler når den som er virker?

EF: Hverken jeg eller andre jeg vet om har satt seg skikkelig inn i rettsgrunnlaget. Det krever en større juridisk utredning. Noe skjer der, men det tar nok tid, dessverre.
Utgangspunktet er at måleren er nettselskapets eiendom og grensesnittet mot kunde. En rekke ulike lover gjelder, og så lenge strålingen er under grenseverdiene, kan det argumenteres for at det ikke går an å bruke f. eks. Nabolova for å hindre eller å få fjernet en måler med sender. Men på det annen side kan man dokumentere både at og hvordan det oppstår helseplager ved stråling godt under grenseverdiene – ikke minst fra pulsingen i smartmålere.

30.01.2018:

NN: Jeg og min familie er en av de som kjenner målerne på kroppen. Har sendt inn min historie til deg tidligere, men det jeg lurer på er om du har noen tips på hva jeg kan skrive/gjøre iht nettselskapet. Jeg sendte en lang mail med gode punkter på hvorfor jeg takker nei til måleren og får selvfølgelig tilbake standard brev fra kundemottaket at nå har NVE bestemt at det kun er de med legeerklæring som får fritak.

Jeg synes ikke det er riktig å oppgi dette – for hvilken rett har et kundemottak hos et privat selskap til å begjære legeerklæring? Synes du jeg bør trenere og ikke svare eller gjøre noe frem til jeg hører fra dem igjen, eller få en legeerklæring, og isåfall hva bør legen skrive?

Jeg er veldig rådvill, men jeg vil ikke gi meg for dette vil ta livet av folk. Vi kan ikke lenger bo i eget hus da det er så ille.

EF: Hei, du vil bli kvitt strålingen fra måleren først og fremst. Da får du skaffe dere en legeattest på at dere er, i følge hva du beskriver, eller frykter å være eller bli, el-overfølsom. Situasjonen er rotete, som du ser av min nyeste bloggpost, men en legeattest får du nok.
Dernest kan du melde deg på når noen organiserer en form for rettssak/underskriftskampanjer eller liknende som trenger penger, slik at du får støttet opp om arbeidet videre for å få snudd denne fryktelige politikken som iverksettes på dette området.
Det er ikke lurt for helsa å være for prinsippfast og gå rundt i en eksponering som plager deg/dere fordi du mener at man egentlig ikke burde akseptere at det kreves legeattest.

 

29.01.2018:

NN: Jeg har blitt anbefalt beskyttelse med Tesla Blueshild. Men er veldig skeptisk til denne. Har du noen kommentar?

EF: Nei, den typen produkter kan så langt jeg kan begripe, bare virke gjennom innbilning. Det står ingen opplysninger hos produsenten som tyder på at dette kan virke. Det ville da også trosse fysiske lover så vidt jeg forstår. Dersom det virket, ville ikke mobilen din virke, og mobilmastenes signaler ville ikke nådd fram til deg eller andre i nabolaget.

NN: Hei! Jeg har tenkt å kjøpe meg ECO-WiFi ruter. Jeg har sett videoen som beskriver denne. Der forteller de også at wifi på modem bør slås av hvis man kopler til en Eco-WiFi-ruter. Jeg har et modem fra Canal Digital (Cisco EPC 3010). Vet du om wifi på dette kan slås av. Ev. hvordan?

Jeg har fått fritak fra Hafslunds AMS/automatiske strømmålere, med lege attest 🙂

 

EF: Jeg har selv hatt fire Eco-WiFi rutere. Jeg ser på WiFi-delen som en overgangsløsning. Nå har jeg for lengst slått WiFi permanent av og setter WiFi kun på når her er ungdom innom som absolutt skal ha WiFi noen timer og jeg ikke orker å krangle med dem.
Canal Digitals ruter: det må du spørre Canal Digital om. Jeg aner ikke. Når den fjernoppdateres, risikerer du uansett at den slås på igjen.
Vær obs på at du fortsatt må ha et modem som du kopler mellom ruteren og kabelen fra Canal Digital.

Målte jeg noen gang at det stemte at Eco-WiFi-rutere kan gi 90% reduksjon av EMF? Det trengs ikke måles. Det er et enkelt regnestykke: når «beaconsignalet» reduseres til 1/10, er den delen av strålingen redusert med 90%. Resten avhenger av trafikken og hvor mye den generelle signalstyrken reduseres. Det vil nødvendigvis også redusere strålingen, uten at det går an å si hvor mye så lenge man ikke vet hvor mye signalstyrken reduseres og trafikkvolumet er.

25.01.2018:

NN: Min mor gikk til sin fastlege her i [byen] og ba om legeattest da hun ikke ønsker smartmåler installert. Hun fikk til svar fra legen at det kunne hun dessverre ikke, da Skagerak Energi har instruert fastlegene om å ikke gi legeattest.

Kan det i det hele tatt være lov? Jeg er svært overrasket over dette. Hva tenker du?

EF: Skagerak energi har selvsagt ikke instruksjonsmyndighet overfor legene. Helsedirektoratet har anmodet leger om ikke å skrive ut attest på el-overfølsomhet, men Legeforeningen har gjort det klart at de ikke støtter dette, selv om de mener at det ikke kan stilles noen fysisk diagnose (hvilket forøvrig viser at de er dårlig informert).
Takk for informasjonen.

26.01.2018:

NN: Sameiet og Obos har begjært tvangsinstallasjon av AMS-måler i vår leilighet.
Er det mulig å stoppe dette?

EF: Det du lettest kan stoppe, er å få AMS-delen installert. Da skaffer du deg legattest på at du reagerer på elektromagnetiske felt, eller frykter å gjøre det. Da slipper du en kommunikasjonsmodul i din måler, men unngår ikke de andre målerne.
Skal du forsøke å stanse dette på andre måter, må det brukes juss. De verktøyene er atskillig tyngre, og det er ikke gjort noen juridiske utredninger så langt om mulighetene – dessverre. Det kan komme, men vil vel bli for seint for ditt vedkommende.

Antenner kan plasseres lengre bort fra måleren, og det kan brukes retningsantenner. NVE har anmodet nettselskapene om å være fleksible mht installeringen. Det må gjelde slikt som dette.

Slike målere kan i prinsippet kables, men noen av netteierne (eller alle?) har valgt bort slike løsninger (for å spare penger og gjøre montasje raskere, antar jeg).

Dersom målerne står i eget målerskap, f eks i kjelleren, er problemet antakelig svært lite. Det kan måles.

22.01.2018:

NN:
1. Jeg bor i enebolig og sikringsskapet er rett ved Internett-inntaket.

Kan smartmeteret kables til Ethernettet eller må det sendes/stråles?
2. Dersom man mener å ha problemer med el-overfølsomhet, er da smartmeteret et hovedproblem, eller er mobil og data/wifi større problem?

EF: til 1: Nei. Men antennen kan flyttes lengre bort og det kan brukes retningsantenner. Det må i såfall bestilles fra netteier eller utføres med deres samtykke.
til 2:
Med tanke på akutte reaksjoner: 
Det er ikke mulig å gi et generelt svar på det. Man må kartlegge situasjonen med målinger, og det bør gjøres av kvalifiserte folk. Så bør man fjerne/skjerme det som er sterkest, og se hvordan det så er med plagene. Eventuelt gå videre på neste kilde.
Hva man reagerer på, kan være svært spesialisert. Det kan f eks vise seg å være ledningene som ligger under sofaen, eller en lader som står i kontakten og skaper «skitten strøm». Eller det kan være totalen, mens man ikke reagerer på noen av de enkelte kildene enkeltvis. Det er dette som ligger i «cocktaileffekten» og «dråpen som får begeret til å flyte over». Med miljøgifter er det gjerne slik. (Søk opp bloggposten om Hans Selye hvis du vil vite mer.)

Med tanke på helsemessige følger over tid:
Enda vanskeligere å si hva som kan bli årsaker. Det er totalen som teller. Så da blir målet å holde lave nivåer.

18.01.2018:

NN: Via en Facebook-gruppe kom eg over BioZen. Har du høyrt om Biozen? Det står på nettsida: «BioZen bruker de siste nyvinningene innen lagdelt tynn chip-teknologi for å aktivt beskytte kroppen din» og «Reduserer magnetfeltgradienter. Beskytter mot endringer i blodprofilen. Senker kroppens stressnivå»

Kan vi stole på dette? Eg har iallefall kjøpt til oss i familien, det koster kr 500,- pr stk. og skal være «evigvarende». Er superskeptisk, no blir jo farlig mobilstråling ein business og. Har lyst til å kjøpe meg eit apparat slik at eg kan måle stråling, har du eit å anbefale til ein fornuftig pris? 

EF: BioZen: dette er etter min oppfatning rent lureri / uvitenhetsbasert produkt. Jeg har ikke sett noen rapporter eller noen vitenskapelig forståelse som kan gjøre rede for hvordan slike produkter, som det fins en del av, skal kunne «rense»/dempe/endre/ufarliggjøre strålingen. Det er teoretisk ubegrunnet, og det er praktisk uforståelig at det skulle gå an. Ikke minst fordi ingen i dag kan gjøre rede for hvordan f eks en WiFi-ruter eller en mobil skal kunne virke dersom disse små brikkene virker.

Så etter min mening bør du kreve pengene tilbake, og heller bruke dem på å legge opp kablet bredbånd, skjerme de viktigste kildene, og kjøpe et par filtre mot «skitten strøm».

Det fins ulike apparater for ulike formål i ulike prisklasser. Sjekk med nettbutikkene til f.eks. Baldron og EMF-Consult.

 

17.01.2018:

NN: Dect’en skal ut av huset. Hvis ektemannen min fortsatt vil ha en DECT så blir det eco-DECT. Da blir det i hvert fall ikke kontinuerlig stråling fra base. Bruker jeg den ikke så slipper jeg strålingen. Jeg har sluttet å bruke DECTen nå og har tatt fram husets gamle telefoner. Jeg har et siste spørsmål som gjelder ruter. Det skal mye til for at det her vil bli kabelnettverk. Har fått vite at avstanden til ruter har noe å si. Stemmer det?

EF: Stråling faller til 1/4 hver gang du dobler avstanden. Er du el-overfølsom, kan den likevel plage på meget lang avstand. Normalt beregner man stråling ved å legge sammen alle kilder. Det er altså ikke slik at bare den kilden som er sterkest teller.

Hvilke avstander man har, og hva man kan skjerme, er så forskjellig. Likeså hvilke risiki man ønsker å ta. For min del er de trådløse ruterne ute. Det var en tilvenning, selvsagt.

Det går an å skjerme en ruter i bestemte retninger med en metallskjerm. Det kan hjelpe noe. Det fins også rutere som kan justeres mht sendestyrke og hvor ofte de sender «beacon-signal». F.eks. EMF-Consult selger slike. Det kan redusere strålingsbelastningen vesentlig. Men feltet er komplisert, så hvor mye det reduserer helserisiko, kan nok ingen egentlig si.
Det er nok det jeg kan si om dette.

NN: Jeg har DECT-telefon (trådløs fasttelefon) og prøver nå å finne en Eco-DECT med telefonsvarer. I den forbindelse er det en venn av meg som sier at strålingen fra DECT-telefonen er svært liten i forhold til strålingen fra mobilsystemet som vi har rundt oss hele tiden. Han mener at siden det vil være stråling rundt oss hele tiden så vil vi ikke ha mye å vinne på kablet nett og Eco-DECT.
EF: Din venn har positivt feil:
DECT er kraftigere enn mobiler og basestasjonen sender kontinuerlig. Eco-dect kan stilles slik at det siste ikke er tilfelle. Muligens sender den også svakere fra basestasjonen. Det er uansett en trådløs løsning, så den biologiske belastningen er langt større enn fra en snortelefon. Finner du ikke en snortelefon i butikken, finner du dem på nettet og på Finn.no. Jeg bruker det, etter å ha kastet ut diverse DECT-telefoner.

Strålingen avhenger sterkt av avstanden. Strålingen du får fra mobilmaster er meget lav sammenliknet med den du får fra et håndholdt trådløst apparat, hva enten det er DECT, Eco-DECT eller en mobil, og for den saks skyld også fra WiFi.

 

13.01.2018:

NN: Jeg har nå etter mange ukers venting fått positiv beskjed fra Eidiva Nett AS om å fjerne smartmåler. I den forbindelse undrer jeg om du kan hjelpe meg litt? De skriver i mail at de vil installere ny måler uten kommunikasjon. Den ser ut som den jeg har i dag,men mangler kommunikasjonsdelen som sender målerverdier.

Spm 1) Bør jeg stille krav om kategori av hvilken måler de nå setter inn? (stoler ikke på det de forteller meg)

Videre skriver de at NVE har varslet at det kan bli høyere nettleie for kunder med fritak for den nye måleren. Pga ekstra kostnader for nettselskapet med å opprettholde system for å håndtere disse kundene.

Spm 2) Er det noe smart jeg kan svare på dette? 

Spm 3) Jeg har nå hatt smartmåler i hus i 4 mnd. Kan disse symtomene være fra smartmåler? Økt tinnitus, svimmelhet, endringer i synet, økte muskelsmerter, stive ledd, økt indre uro, urolig søvnrytme, føles som jeg vibrerer når jeg våkner om morgenen….

EF:
til 1) Nei, du må kunne stole på at de installer den uten kommunikasjonsdelen.
til 2) Nei, dette er redegjort for fra NVE, og NVE vil først utforme reglene etter at de ser hva som skjer i 2019, bl.a. hvor mange fritak det er blitt. Alle fritak er foreløpige. Det gjelder bare å sørge for at NVE må utforme fornuftige regler.
til 3) Ja, alt dette er standardsymptomer. Så skriv og fortell din historie. Andre trenger å få den servert, ikke minst NVE.

 

29.11.2017:

NN: Jeg har fått tilkjent midlertidig fritak til montering av AMS-måler – dvs måler uten kommunikasjonsdel – dette inntil NVE kommer med permanente kriterier for fortsatt fritak ca 2019. Jeg vet ikke om jeg er el-følsom, men er dypt bekymret når det kommer til alle advarsler knyttet til EMF-tåka og konsekvenser på helse og miljø.

Mitt spørsmål til deg er følgende: Kan jeg på noen måte vite (kontrollere) at måleren virkelig ikke inneholder kommunikasjonsmodul før den blir installert, eller kan jeg bare stole på installatøren når han kommer? jeg har selv en ide om at det blir en telefon til kontoret hos NTE når vedkommende er på døra mi, sånn at jeg kan få en siste forsikring FØR installasjon.

Måtte bare alle døve ører åpne seg – især hos dem som sitter med makta og styringa – og ta på alvor alle advarslene og all dokumentasjonen som allerede finnes knyttet til stråleproblematikken.

EF: Jo, du må kunne stole på at montøren snakker sant når du spør ham før installasjon om radiokommunikasjonskortet er fjernet. Men det bør du selvsagt gjøre. Du kan også godt gjøre ham oppmerksom på at i alle fall visse målere har batteridrevne kommunikasjonskort, så han bør måle strålenivået i bilen sin. Jeg har vært borti et tilfelle der det var meget høyt, og det var ikke sunt for montøren som kjørte rundt i en bil full av demonterte kommunikasjonskort som sendte for full musikk. Han syntes selv slik kommunikasjon var «noe ordentlig dritt».
Skal du sikre deg mer enn det, må du få målt nivået. Til det trengs det en måler, som du også kan bruke til å måle andre strålekilder, eller du må få inn en person til å foreta en kartlegging av boligen. Navn på slike finner du på FELOs nettside.

 

15.11.2017:

NN: Hva tror du om steinen Shungitt, som skal kunne rense vann og tiltrekke seg og ufarliggjøre stråling? Og hva mener du om et annet produkt som skal kunne hjelpe mot stråling. Det er bare å plugge inn i en vanlig stikkontakt og så er effekten der.
Her en test av produktet: https://www.youtube.com/watch?v=nx5-dWLKkNA
https://shop.unovita.com/elektromedisinsk-utstyr/elektromagnetisk-straling/stralinlgsbeskyttelse/spinor/spinor-vernada-geo.html

EF: Jeg har lest den «vitenskapelige» testen om Shungitt som jeg fant på nettsida til selgeren. Jeg kan ikke se at testen har noen som helst verdi for å forklare hvordan en liten klump eller pyramide av dette stoffet skal ha noen som helt dempende virkning på EMF. I i eksperimentet er en kule med dette stoffet, som vel i stor grad består av karbon, plassert som skjold, og da er det lettere å forstå at den kan virke beskyttende, siden dette er et ganske tett og sikkert skjermende materiale. Heller ikke anbefalingen som gis i omtalen, tar jeg for god fisk.

Så jeg tror inntil videre at slike pyramider ikke har noen som helst annen virkning enn psykisk, og at de som selger det spekulerer i folks tro på at pyramideformen i seg selv kan beskytte på noe vis. Der er mye interessant ved pyramider, men det gjenstår å finne en forklaring som er troverdig på at de skal kunne ha noen som helst virkning i en slik sammenheng.

Stoffet i seg selv, brukt som maling etc, vil vel kanskje kunne virke slik som YShield eller annen grafittmaling, dvs. sterkt dempende på EMF.

Hva gjelder boksen til å stikke i kontakten, og som skal «rense stråling», beklager, men jeg tror nok heller ikke at dette kan ha noen fysisk virkning av betydning. Nå vet jeg lite eller ikke noe om torsjonsfelt, men dersom denne boksen virker, må den hindre WiFi’en og mobilen i å virke, og det gjør den vel neppe?

Jeg tror pengene er bedre anvendt på skjerming som man vet fungerer.